Aktualności » Konfederacja Lewiatan

Prezentacji nowego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020 było poświęcone ubiegłotygodniowe spotkanie Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego we Wrocławiu. W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele czterech związków regionalnych Konfederacji Lewiatan. W trakcie spotkania dokonano zmian personalnych w WKDS. Elżbietę Rusiecką z Dolnośląskiego Związku Pracodawców (Konfederacji LEWIATAN) zastąpiła mec. Agnieszka Sieńko ze Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia Dolnego Śląska (Konfederacja LEWIATAN).W trakcie obrad Rafał Jurkowlaniec, Marszałek Województwa Dolnośląskiego przedstawił zarys nowego Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) na lata 2014–2020. Ponad 2 mld Euro uzyska Dolny Śląsk w ramach nowego okresu programowania UE. Najwięcej środków unijnych będzie przeznaczonych na rozwój transportu w regionie oraz wspieranie przedsiębiorczości...

Data publikacji: 21.11.2013
więcej...

Rozpoczyna się nabór wniosków w XVII edycji Konkursu o tytuł Dobroczyńca Roku. Do 14 stycznia 2014 r. firmy, organizacje pozarządowe, fundacje firm mogą składać wnioski na stronie www.dobroczyncaroku.pl. Zwycięzców poznamy w maju 2014 r. podczas uroczystej Gali Finałowej w Warszawie. Ogólnopolski Konkurs o tytuł Dobroczyńca Roku– organizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce od 1997 roku – to największy i najdłużej działający w Polsce konkurs nagradzający społeczne zaangażowanie przedsiębiorstw. Kto może zostać „Dobroczyńcą Roku? W Konkursie mogą wziąć udział zarówno duże, jak i małe firmy, w zależności od kategorii. Zgłoszenia mogą być przesłane przez organizacje pozarządowe, pracowników zgłaszanej firmy lub...

Data publikacji: 20.11.2013
więcej...

Ministerstwo Gospodarki chce, w projekcie ustawy deregulacyjnej, zwolnić z podatku dochodowego wartości świadczenia otrzymanego przez pracownika z tytułu dowozu do zakładu pracy organizowanego przez pracodawcę. Konfederacja Lewiatan popiera to rozwiązanie. Ministerstwo Gospodarki przygotowało kolejny projekt ustawy deregulacyjnej, którego celem jest poprawa warunków wykonywania działalności gospodarczej poprzez uproszczenie niektórych regulacji, redukcję obowiązków administracyjnych i doprecyzowanie niejasnych przepisów. Opodatkowanie świadczeńW ocenie Lewiatana bardzo korzystne i pożądane jest zwolnienie z podatku dochodowego wartości świadczenia otrzymanego przez pracownika z tytułu dowozu do zakładu pracy organizowanego przez pracodawcę. Obecnie Ministerstwo Finansów stoi na stanowisku, że zorganizowanie pracownikom nieodpłatnego dojazdu do pracy transportem zbiorowym...

Data publikacji: 19.11.2013
więcej...

Cztery piąte (81%) młodych Polaków wykazuje pozytywną postawę w stosunku do pracy na własny rachunek. Negatywną ma tylko 13% – wynika z raportu „Przedsiębiorczość na świecie 2013 firmy Amway. Polacy wykazują nieco bardziej pozytywną postawę wobec przedsiębiorczości niż średnio młodzi ludzie w 24 badanych krajach świata (77% pozytywnych i 18% negatywnych postaw). Najlepiej nastawieni do samozatrudnienia są młodzi ludzie z Finlandii, Danii, Holandii, Francji, Meksyku i Wielkiej Brytanii. – Młodzi Polacy należą do najbardziej przedsiębiorczych w Europie. To nasz ogromny kapitał, który musimy umiejętnie wykorzystać – mówi Henryka Bochniarz, prezydent Konfederacji Lewiatan.Z największym dystansem do samozatrudnienia podchodzą młodzi z krajów...

Data publikacji: 18.11.2013
więcej...

Opinia Konfederacji Lewiatan do projektu założeń projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (projekt z dnia 21 sierpnia 2013 r.): I. Uwagi wstępne:Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (dalej: projekt) zakłada wprowadzenie do polskiego systemu prawnego nowego rzeczowego prawa ograniczonego, tj.: prawa zabudowy. Prawo zabudowy ma uprawniać do korzystania z cudzej nieruchomości, a w szczególności do korzystania z budynków lub innych urządzeń na, nad, lub pod nieruchomością. Przewiduje się, że prawo zabudowy ustanawiane będzie w umowie – od 30 do 100 lat, będzie mogło mieć charakter odpłatny...

Data publikacji: 15.11.2013
więcej...

Polskie środowiska biznesowe oczekują, że szczyt klimatyczny COP19 okaże się znaczącym krokiem w kierunku stworzenia nowego, globalnego i prawnie wiążącego reżimu klimatycznego. W trakcie spotkania w Warszawie powinny zostać opracowane ramy na 2015 rok stanowiące dla gospodarki jasny i trwały sygnał, dzięki któremu biznes będzie w stanie zacząć planować swoje przyszłe działania i inwestycje – przekonuje Konfederacja Lewiatan. Pracodawcy oczekują kompleksowego międzynarodowego porozumienia w sprawie zmian klimatycznych, które pozwoli na globalne wyrównanie szans i prowadzenie polityki zrównoważonego rozwoju gospodarczego – mówi Daria Kulczycka, dyrektorka departamentu Energii i Zmian Klimatu Konfederacji Lewiatan.Przy podejmowaniu decyzji w sprawie wyboru najlepszych kierunków polityki...

Data publikacji: 14.11.2013
więcej...

W trzecim kwartale br. PKB wzrósł o 1,9 proc. – podał Główny Urząd Statystyczny. Komentarz dr Małgorzaty Starczewskiej–Krzysztoszek, głównej ekonomistki Konfederacji LewiatanW całym 2013 roku, patrząc na tempo wzrostu gospodarczego w trzecim kwartale, mamy szansę, aby PKB urósł o 1,5 proc. Tak duży wzrost PKB w trzecim kwartale, w porównaniu do pierwszego i drugiego, wskazuje, że do eksportu netto, który ciągnął gospodarkę w I połowie roku, dołączyło spożycie indywidualne, a także przyrost zapasów. Niestety jeszcze nie wspierały wzrostu inwestycje.Gospodarka już od lipca sygnalizowała oznaki ożywienia – rosła sprzedaż detaliczna, produkcja sprzedana przemysłu, wyhamowywał spadek zatrudnienia i jednocześnie rosły realne wynagrodzenia.

Data publikacji: 14.11.2013
więcej...

Konfederacja Lewiatan i Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicyw ramach Akademii Lewiatana zaprasza na bezpłatne szkolenie „Bezpieczeństwo informacji handlowej i gospodarczej21 listopada br. godz. 10:00Konfederacja Lewiatan, Zbyszka Cybulskiego 3, WarszawaWięcej szczegółów i rejestracja w zaproszeniu

Data publikacji: 13.11.2013
więcej...

Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy organizuje szkolenie „Bezpieczeństwo informacji handlowej i gospodarczej . W każdym przedsiębiorstwie kluczowe znacznie ma informacja. Niezależnie od przedmiotu działalności, a także od stanu majątkowego, kluczem do sukcesu są kontrahenci, klienci, a najczęściej pomysł lub idea. Obecnie z łatwością można wykraść informacje zarówno z największych firm, banków, jak i drobnych przedsiębiorców. Zaproszenie na szkolenie

Data publikacji: 12.11.2013
więcej...

Od 1 listopada 2013 roku funkcję dyrektor generalnej Coca–Cola Poland Services, odpowiedzialnej za Polskę oraz kraje bałtyckie Litwę, Łotwę i Estonię, pełni Anna Jakubowska. Zastąpiła ona na tym stanowisku Paula Woodwarda, który pełnił tę funkcję od sierpnia 2010 roku. Siedzibą nowej dyrektor jest biuro Coca–Cola Poland Services w Warszawie. Anna Jakubowska wnosi do polskiej organizacji szerokie doświadczenie w zarządzaniu, sprzedaży i marketingu zdobyte w wielu krajach, w których pracowała dla międzynarodowych firm m.in. Procter&Gamble, Coca–Cola Hellenic Bottling Company i The Coca–Cola Company. Anna Jakubowska dołączyła do The Coca–Cola Company w czerwcu 2013 roku, zaś wcześniej od 2011 roku poznawała...

Data publikacji: 08.11.2013
więcej...

Informujemy o powstaniu RADY Lewiatana ds. GAZU. Rada skupia obecnie przedstawicieli firm członkowskich Konfederacji, a jej celem jest wypracowanie propozycji niezbędnych zmian legislacyjnych, organizacyjnych i strukturalnych umożliwiających dalszy rozwój rynku gazu w Polsce. Spotkanie inaugurujące prace RADY odbyło się 4 listopada br. Spotkanie kolejne zaplanowano na piątek, 15 listopada, 9.00–11.00, także w Lewiatanie. Skład. W pracach RADY uczestniczą obecnie następujące podmioty: EWE Polska, GE Polska, GDF Suez Energia Polska, G.EN Gaz Energia, PGNIG Termika, PGNIG, PEP, RWE Polska, Polska Izba Przemysłu Chemicznego oraz PKN Orlen. Członkostwo w RADZIE jest oczywiście otwarte dla wszystkich firm zrzeszonych...

Data publikacji: 07.11.2013
więcej...

W ostatnim kwartale br. w poczet członków Wielkopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan wstąpiły następujące firmy:HADEX – GAZ Sp. z o.o.DPM SOLID POLSKA Przesławscy Spółka JawnaACTIVIS Polska Sp. z o.o.VARICO : w biznesie warto na nas liczyć STOMIL POZNAŃ S.A.Hoffman i Wspólnicy Sp. z o.o.Galeria Smaków 

Data publikacji: 07.11.2013
więcej...

Konfederacja Lewiatan wysłała do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej opinię do projektu ustawy o zmianach w OFE. Napisała w niej m.in.:: „mamy świadomość, że w obecnym stanie finansów publicznych, przy braku woli politycznej do likwidacji przywilejów emerytalnych, rentowych i podatkowych (a nawet gdyby była taka wola – przy niemożności osiągnięcia szybkich pozytywnych skutków takich reform), zachowanie części kapitałowej systemu emerytalnego w dotychczasowej formie nie jest możliwe. Nasze propozycje mają więc na celu wyważenie działań niezbędnych dla stabilności finansów publicznych i niezbędnych dla zrównoważonego rozwoju w długim okresie. Zdaniem Lewiatana kluczowe dla utrzymania II filaru są:– uczciwa dobrowolność wyboru...

Data publikacji: 06.11.2013
więcej...

Dyskutowano na temat ram prawnych europejskiej polityki energetycznej i klimatycznej do 2030 roku. Przedstawiciele Konfederacji Lewiatan oraz niemieckiego przemysłu zrzeszonego w federacji BDI spotkali się 22 października br. z deputowanym do Parlamentu Europejskiego Konradem Szymańskim, współ–sprawozdawcą raportu na temat europejskiej polityki energetycznej i klimatycznej do 2030 roku. W marcu br. Komisja Europejska opublikowała Zieloną Księgę „Ramy polityki w zakresie klimatu i energii do roku 2030. Dokument zapowiada publikację propozycji legislacyjnych przed końcem 2013 roku. W tym kontekście Parlament Europejski przygotowuje z inicjatywy własnej sprawozdanie, którego projekt rozpatrywany jest w specjalnej procedurze współpracy dwóch komisji: ENVI (środowisko,...

Data publikacji: 05.11.2013
więcej...

6 listopada 2013 w Warszawie odbędzie się V Polski Kongres Prawa Upadłościowego i Naprawczego – INSO 2013. Wydarzenie wpisuje się w cykl corocznych spotkań na szczycie, poświęcony różnorodnym aspektom prawa upadłościowego i naprawczego i organizowany przez Instytut Allerhanda nieprzerwanie od 2009 roku. INSO 2013 zgromadzi ekspertów prawa upadłościowego i naprawczego: przedstawicieli kancelarii specjalizujących się tej gałęzi prawa, sędziów z bogatym dorobkiem w zakresie spraw gospodarczych, członków administracji rządowej, przedstawicieli świata akademickiego oraz kadrę menadżerską przedsiębiorstw. Wielu spośród tegorocznych prelegentów Kongresu wchodzi w skład Zespołu powołanego przez Ministra Sprawiedliwości ds. przygotowania założeń reformy polskiego prawa upadłościowego.Tegoroczna edycja Kongresu INSO...

Data publikacji: 04.11.2013
więcej...

 

 

kalendarz wydarzeń

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica