Aktualności » Konfederacja Lewiatan

W naszej ocenie projektowane przepisy – w swej obecnej formie – nie realizują stawianych przed nimi celów, jednocześnie pogłębiając niespójność polskiego systemu podatkowo–ubezpieczeniowego. Oczekujemy merytorycznej dyskusji z rządem na temat proponowanych zmian, opartej o rzetelną ocenę skutków projektowanych regulacji, która prowadziłaby do wypracowania zrównoważonego i spójnego systemowo docelowego modelu opodatkowania i oskładkowania dochodów z działalności gospodarczej Kluczowe znaczenie dla warunków prowadzenia i rozwoju działalności gospodarczej ma stabilność i pewność prawa. Polski Ład tę stabilność zaburza, likwidując dobrze znane i stosowane od wielu lat przez przedsiębiorców rozwiązania w zakresie podatków i składek. Jako alternatywę nie proponuje się natomiast spójnego i przemyślanego...

Data publikacji: 03.08.2021
więcej...

Do 3 lipca 2021 r. Państwa Członkowskie UE miały obowiązek wprowadzenia w życie przepisów krajowych, niezbędnych do wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko („Dyrektywa SUP). Dyrektywa SUP zobowiązuje Państwa Członkowskie do podjęcia odpowiednich działań jak np. ilościowa redukcja ilości określonych wyrobów. Dotyczy także m.in. zakazu wprowadzania do obrotu od 3 lipca 2021 r. produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych oraz produktów wykonanych z oksydegradowalnych tworzyw sztucznych takich jak patyczki higieniczne, sztućce (widelce, noże, łyżki, pałeczki), talerze,...

Data publikacji: 02.08.2021
więcej...

W czwartek 29 lipca odbyło się spotkanie online Grupy ds. Zrównoważonej Mobilności działającej w ramach Rady ds. Zielonej Transformacji Konfederacji Lewiatan, którego tematem przewodnim był nowy program priorytetowy NFOŚiGW Mój elektryk. Szczegóły zaprezentował Uczestnikom gość specjalny Rafał Kręcisz – Dyrektor Departamentu Transportu Zeroemisyjnego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Rafał Kręcisz opowiedział o głównych założeniach programu, którego głównym celem jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza, a budżet opiewa na kwotę 500 mln zł. Program wspiera obszary takie jak koszty zakupu nowych pojazdów zeroemisyjnych oraz koszty leasingu nowych pojazdów...

Data publikacji: 30.07.2021
więcej...

Prezentując projekt Polskiego Ładu minister finansów Tadeusz Kościński powiedział, że ten program to historyczna obniżka podatków. Według wyliczeń Lewiatana jest dokładnie odwrotnie – Polski Ład to historyczna podwyżka podatków!Zgodnie z wyliczeniami Lewiatana stracą niemal wszyscy, np. w przypadku karty podatkowej zmiana obciążeń może sięgnąć nawet 97%, a przy podatku liniowym jest to wzrost o ponad 40%.W poniższych grafikach grafikach pokazujemy wyliczenia, z których jasno wynika, kto zyska a kto straci. Polski Ład jest prezentowany przez rząd jako projekt, który dzięki podwyższeniu kwoty wolnej od podatku oraz progu skali podatkowej sprawi, że daniny płacone państwu staną się niższe. Nic bardziej mylnego.

Data publikacji: 29.07.2021
więcej...

Po wprowadzeniu zmian podatkowych wynajmowanie budynków i lokali mieszkalnych stanie się mniej opłacalne.Stracą ci, którzy będą amortyzować środki trwałe używane przed wprowadzeniem ich do działalności gospodarczejNowi podatnicy nie będą mogli już skorzystać z karty podatkowej – ostrzega Konfederacja Lewiatan. Polski Ład to szereg zmian podatkowych, które z jednej strony mają na celu poprawę warunków prowadzenia działalności gospodarczej i zmniejszenie obciążeń podatkowych dla niektórych firm, z drugiej to tzw. zmiany uszczelniające, które nie tyle służą uszczelnieniu, co po prostu podniesieniu obciążeń podatkowych przedsiębiorców i osób nieprowadzących działalności gospodarczej. Są to m.in. zmiany w zakresie...

Data publikacji: 28.07.2021
więcej...

Cyfryzacja jest jednym z globalnych trendów, który realnie zmienia codzienność w wielu obszarach funkcjonowania społeczeństwa. Jednym z tych obszarów jest ochrona zdrowia, która w ostatnich latach mocno się zmieniła. W związku z pandemią COVID–19 proces cyfryzacji i badań naukowych mocno przyśpieszył. Cyfryzacja powoduje postęp i wprowadza wiele ułatwień w medycynie, ale może też tworzyć ryzyka. Jakie? Np. te dotyczące prywatności. Unijne instytucje zdają sobie sprawę z przebiegu tej rewolucji i starają się ją kształtować w ramach własnych polityk. Regulacje UE w tym obszarze mogą mieć istotny wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorców działających na pograniczu IT...

Data publikacji: 27.07.2021
więcej...

Trwają prace nad instrumentami finansowymi skierowanymi do firm w zakresie dostosowania prowadzonej przez nie działalności do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, czyli mówiąc wprost – poprawy dostępności ich produktów i usług. Dla części firm takie działania będą już wkrótce obligatoryjne, dla innych mogą stanowić szansę na poszerzenie kręgu klientów. Konieczność rozwoju w tym zakresie wynika m.in. ze zbliżających zmian w przepisach prawa. W 2012 r. Polska ratyfikowała Konwencję ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Realizacji postanowień Konwencji służy Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie wymogów dostępności produktów i usług, czyli Europejski Akt...

Data publikacji: 26.07.2021
więcej...

• Na posiedzeniu sejmowej Podkomisji stałej do spraw regulacji prawnych dotyczących algorytmów cyfrowych, została przedstawiona informacja Ministra Cyfryzacji na temat stanowiska rządu do unijnego projektu rozporządzenia w sprawie sztucznej inteligencji.• Konfederacja Lewiatan pozytywnie ocenia podejście KE do kierunku rozwoju sztucznej inteligencji w UE. Proponuje jednak, aby w pracach legislacyjnych doprecyzować przepisy dotyczące ujawniania danych, sankcji i kar czy granic zakazu poszczególnych praktyk w zakresie sztucznej inteligencji. – Uważamy, że przepisy nakazujące ujawniać i udostępniać dane oraz dokumentację wymagają doprecyzowania pod kątem relacji z tajemnicą przedsiębiorstwa. Informacje te mogą mieć bowiem charakter poufny, a nierzadko stanowić główny, o ile...

Data publikacji: 23.07.2021
więcej...

Od nowego mandatu Europejskiego Komitetu Ekonomiczno–Społecznego (EKES) przewodniczę Obserwatorium Rynku Pracy, które przynależy do Sekcji Rynku Pracy, Spraw Społecznych i Obywatelskich – pisze Lech Pilawski, Doradca Zarządu Konfederacji Lewiatan. Podczas majowego spotkania obserwatorium odbyło się wysłuchanie na temat sektorów o niskich płacach: gastronomii, hoteli, turystyki, usług socjalnych, sprzątania, kultury, handlu. To była dobra debata i dyskusja – dodaje Lech Pilawski. Wnioski płynące z debaty są jednak trudne ze względu na brak jasnych perspektyw, kryzys wywołany pandemią, brak jasności co do krajowych planów naprawy i ich uruchomienia. W czasie spotkania...

Data publikacji: 22.07.2021
więcej...

• Polityka demograficzna w głównej mierze oparta na tradycyjnym modelu rodziny, małżeństwa czy wydłużonej przerwie od aktywności zawodowej w związku z opieką nad dziećmi, nie uwzględnia obecnych uwarunkowań społecznych – uważa Konfederacja Lewiatan. • Znaczący wzrost liczby urodzeń i osób w wieku produkcyjnym jest niemożliwy bez polityki migracyjnej ograniczającej wyjazdy Polaków za granicę oraz zachęcającej do osiedlania się migrantów w naszym kraju. W przygotowanym przez rząd projekcie Strategii Demograficznej 2040 niepokoi pomijanie kwestii migracji (zarówno do i z Polski, ale również wewnątrz kraju), zachorowalności i umieralności (w szczególności nadumieralności mężczyzn) czy zdrowia ludności, powoduje, że to de facto nie strategia...

Data publikacji: 21.07.2021
więcej...

Human Partner, Euroimpex SA, PRODATA, ClickMeeting, Learnetic SA, Promethean przystąpili do Konfederacji Lewiatan. To firmy technologiczno–edukacyjne, które zajmują się dostarczaniem innowacyjnych rozwiązań oraz sprzętu IT dla edukacji na polskim rynku. – Dynamiczne zmiany w gospodarce sprawiają, że rośnie znaczenie kompetencji cyfrowych, a wysokiej jakości, nowoczesne rozwiązania w edukacji są kluczem do ich rozwoju – zarówno na etapie szkolnym, jak i wśród pracujących dorosłych. Będziemy wzmacniać ekspertyzę naszej organizacji, by lepiej reprezentować interesy firm i pobudzać zmiany systemowe w tym obszarze – mówi Grzegorz Baczewski, dyrektor generalny Konfederacji Lewiatan.Human Partner – ogólnopolska firma szkoleniowo–doradcza, która świadczy usługi rozwojowe wykorzystując narzędzia...

Data publikacji: 20.07.2021
więcej...

Forum Odpowiedzialnego Biznesu rozpoczęło nabór kandydatek i kandydatów do czwartej edycji nagrody „Ludzie, którzy zmieniają biznes”. Zostanie ona przyznana za działania zrealizowane w latach 2019 – 2020. Zgłoszenia można przesyłać do 2 sierpnia br. Nagroda „Ludzie, którzy zmieniają biznes przyznawana jest osobom, które poprzez swoją działalność zawodową oraz zaangażowanie poza miejscem pracy przyczyniają się do promocji idei społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce, a także do dokonania realnych zmian w instytucjach, w których pracują, prowadzących do tego, aby zarządzanie nimi było bardziej odpowiedzialne.  – Biznes w Polsce zmienia się dzięki wysiłkowi konkretnych osób. Poprzez naszą nagrodę chcemy docenić ich trud...

Data publikacji: 19.07.2021
więcej...

O wydłużenie terminów na składanie wniosków o dofinansowanie projektów z programu „Aktywna Tablicaoraz doprecyzowanie warunków wsparcia, w tym rozszerzenie katalogu sprzętu i oprogramowania możliwego do sfinansowania – apeluje Konfederacja Lewiatan. Trwają prace nad zmianą rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno–komunikacyjnych na lata 2020–2024 – „Aktywna tablica. Program „Aktywna tablica jest skierowany na doposażenie szkół podstawowych i ponadpodstawowych w sprzęt do realizacji kształcenia na odległość wymuszonego utrzymującą się sytuacją zagrożenia epidemicznego Covid–19. W ramach dofinansowania placówki mogą zakupić także pomoce dydaktyczne lub narzędzia do...

Data publikacji: 16.07.2021
więcej...

• Już prawie pięciuset praktyków arbitrażu oraz ponad sześćdziesiąt organizacji z całego świata, w tym sądy arbitrażowe, kancelarie prawnicze, korporacje, czy placówki edukacyjne, podpisało Green Pledge (Zielone Przyrzeczenie) wspierające Campaign for Greener Arbitrations (Kampanię na rzecz Zielonego Arbitrażu). • Jest wśród nich Sąd Arbitrażowy przy Konfederacji Lewiatan. – Celem kampanii jest podniesienie świadomości społeczności arbitrażowej na temat tego, jak znaczący ślad węglowy pozostawiają po sobie prowadzone na całym świecie postępowania arbitrażowe. Celem akcji jest takie zarządzanie postępowaniami arbitrażowymi, aby ich negatywny wpływ na środowisko, został ograniczony do minimum, a osoby praktykujące arbitraż zachęcane są do podpisywania Greeen Plegde –...

Data publikacji: 15.07.2021
więcej...

Realnym płatnikiem w systemie Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta nie jest wprowadzający produkty w opakowaniach, tylko konsument, a realnym beneficjentem całego systemu nie jest gmina czy recykler, a społeczeństwo i środowisko. Tylko patrzenie przez pryzmat właściwego celu i rzeczywistego beneficjenta, umożliwi wygenerowanie i wdrożenie zasad stanowiących nowy całościowy i efektywny model ROP – napisało w apelu do wicepremiera, ministra rozwoju i technologii Jarosława Gowina oraz ministra klimatu i środowiska Michała Kurtyki, 16 organizacji branżowych, w tym Konfederacja Lewiatan. APEL ZNAJDZIESZ TUTAJ Rozwiązania systemowe harmonizujące definicje, porządkujące rynek, nakładające na wprowadzających realną odpowiedzialność umożliwiającą rzeczywiste wpływanie na system i wypracowane w dialogu z...

Data publikacji: 14.07.2021
więcej...

 

 

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica