Aktualności » Konfederacja Lewiatan

• 75% firm uważa, że brak jasnej strategii odmrażania działalności gospodarczej ma negatywne konsekwencje gospodarcze i społeczne.• 60% przedsiębiorstw zaangażowało oszczędności, aby poradzić sobie w bieżącej sytuacji.• 5% już podjęło działania w kierunku likwidacji firmy, 43% wytrzyma jeszcze 1–2 miesiące, a przetrwanie 3–4 miesięcy deklaruje 20% – wynika z badania Konfederacji Lewiatan przeprowadzonego wśród 302 przedsiębiorstw.  Zdecydowana większość badanych przedsiębiorców (71%) uważa, że odmrażanie gospodarki jest dziś jednym z kluczowych zadań rządu. Niestety, 75% jest przekonanych, że brak jasnej strategii odmrażania gospodarki ma negatywne konsekwencje gospodarcze i społeczne. A 49% firm podkreśla, że brak współpracy administracji...

Data publikacji: 06.05.2020
więcej...

• W Senacie trwają prace nad tarczą antykryzysową 3.0, która zawiera, m.in. regulacje dotyczące branży telekomunikacyjnej.• Zostały one przygotowane bez żadnych konsultacji społecznych i w większości przypadków nie mają związku z obecną sytuacją epidemiczną w Polsce.• Zdaniem Konfederacji Lewiatan zmiany w prawie telekomunikacyjnym powinny zostać wyłączone z ustawy dotyczącej COVID–19 i zostać poddane odrębnemu procesowi legislacyjnemu z uwzględnieniem pełnych konsultacji społecznych.  Znaczna część nowych przepisów jest już bowiem przedmiotem regulacji opracowywanych w ramach projektu ustawy – Prawo komunikacji elektronicznej. W tarczy 3.0 znalazły się m.in. przepisy dotyczące umożliwienia zawarcia umowy, jej rozwiązania, odstąpienia albo wypowiedzenia, w formie dokumentowej, czyli np.

Data publikacji: 05.05.2020
więcej...

Małgorzata Miszkin–Wojciechowska, dyrektorka Centrum Mediacji Lewiatan została ekspertem w zakresie mediacji w Komisji Europejskiej ds. Skuteczności Wymiaru Sprawiedliwości (CEPEJ). Funkcję będzie pełnić do kwietnia 2022 roku, z możliwością jej przedłużenia. CEPEJ została powołana 18 września 2002 r na podstawie uchwały Komitetu Ministrów Rady Europy. Jej powstanie było odzwierciedleniem woli Rady Europy w obszarze promowania zasad prawnych i praw podstawowych w Europie, które wynikają z Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Komisja analizuje skuteczność wymiaru sprawiedliwości w krajach UE. Do jej głównych obszarów zainteresowań należą: ewaluacja systemów sądowniczych, jakość wymiaru sprawiedliwości obejmująca informatyzację systemu sądowniczego, e– sprawiedliwość...

Data publikacji: 04.05.2020
więcej...

Konfederacja Lewiatan, razem z organizacjami pracodawców z Niemiec, Litwy, Malty, Estonii, Bułgarii, Węgier, Cypru, Łotwy i Rumunii, we wspólnym stanowisku apelują o ponową ocenę Pakietu Mobilności 1, aby umożliwić płynniejsze wyjście z pandemii COVID–19 oraz wesprzeć trwałą transformację przemysłu, logistyki i transportu w przyszłości. Uważamy, że: Przyjęcie Pakietu Mobilności 1 w obecnym kształcie, w połączeniu z następstwami gospodarczymi COVID–19, poważnie wpłynie na sektor transportu, zagraża jego istnieniu i zdolności do służenia gospodarce europejskiej w kluczowej fazie ożywienia gospodarczego;Ograniczenie swobody świadczenia usług poprzez powiązanie jej z państwem siedzibą spółki i wprowadzeniem licznych barier, takich jak obowiązek powrotu pojazdu...

Data publikacji: 30.04.2020
więcej...

• Rząd proponuje, w tarczy 3.0, nałożenie nowego podatku na firmy dostarczające audiowizualne usługi medialne na żądanie, takie jak Netflix, czy Ipla, w wysokości 1,5 proc. przychodów. Byłby on przekazywany na rzecz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.• Ustanowienie nowego obciążenia budzi sprzeciw. Zaskakuje wprowadzenie przepisu, który chroniąc interes branży filmowej dotkliwie narusza interes powiązanej branży audiowizualnej – napisał w stanowisku Związek Pracodawców Prywatnych Mediów, członek Konfederacji Lewiatan. – Apelujemy do rządu o wycofanie się z tej regulacji. Nie możemy się zgodzić, aby finansowe wsparcie dla jednej z dziedzin kultury, czyli branży filmowej odbywało się kosztem innej,...

Data publikacji: 29.04.2020
więcej...

Począwszy od 4 maja 2020 r. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) i organizacje działające w dziedzinie zdrowia na całym świecie ogłosiły wspólne wezwanie do podjęcia działań w celu opracowania szybkiego i sprawiedliwego dostępu do wysokiej jakości, bezpiecznych, skutecznych i przystępnych cenowo metod diagnostyki, terapii i szczepionek przeciwko koronawirusowi. Aby zebrać fundusze na wsparcie tego przedsięwzięcia, UE i jej partnerzy zorganizują światowy maraton składania deklaracji wkładów finansowych. Zachęca się kraje i organizacje na całym świecie do składania zobowiązań, aby pomóc w zebraniu docelowej kwoty 7,5 mld EUR wstępnego finansowania.Przewodnicząca Komisji, Ursula von der Leyen, powiedziała: „Musimy zebrać wszystkie kraje, ich przywódców i...

Data publikacji: 28.04.2020
więcej...

• W tym tygodniu rząd ma skierować do Sejmu projekt nowelizacji przepisów antykryzysowych dotyczący prawa pracy. • Konfederacja Lewiatan docenia fakt, że kolejny element tarczy antykryzysowej dotyka w większym stopniu niż poprzednie, kwestii prawa pracy. Cieszy, że w kolejnej nowelizacji Tarczy Antykryzysowej, w końcu w większym stopniu zwrócono uwagę na potrzeby dostosowania prawa pracy, do obecnych kryzysowych warunków prowadzenia firm. Od początku kryzysu spowodowanego COVID–19 postulujemy korekty regulacji w sposób, który będzie efektywnie wspierał firmy w adaptacji do spowolnienia i w wychodzeniu z kryzysu poprzez zwiększenie elastyczności pracy. Przede wszystkim wskazujemy na potrzebę wprowadzenia tymczasowych rozwiązań...

Data publikacji: 27.04.2020
więcej...

Skrócenie terminu wydawania interpretacji indywidualnych prawa podatkowego czy wstrzymanie poboru tzw. podatku minimalnego z tytułu własności środka trwałego – proponuje Konfederacja Lewiatan, aby pomóc firmom i gospodarce wyjść z kryzysu wywołanego epidemią COVID–19. W ramach tarczy antykryzysowej przedłużono o 3 miesiące termin na wydawanie interpretacji indywidualnych prawa podatkowego. Dodatkowo minister finansów otrzymał uprawnienie do przedłużenia tych terminów o kolejne 3 miesiące. – W praktyce oznacza to, że w tym bardzo trudnym dla przedsiębiorców okresie, ale także przez kilka miesięcy po ustaniu epidemii, nie uzyskają oni interpretacji indywidualnej, która nierzadko może być kluczowa dla dalszego funkcjonowania firmy. Urzędy administracji...

Data publikacji: 24.04.2020
więcej...

• Konfederacja Lewiatan przygotowała czasowe rozwiązania w prawie pracy, które w okresie odmrażania gospodarki pomogą przedsiębiorstwom przetrwać kryzys i ochronią miejsca pracy.• Wśród nich znalazły się m.in. przyznanie pracodawcom czasowego prawa do kontroli temperatury pracowników oraz monitorowanie ich zdrowia za pomocą testów, wydłużenie dopuszczalnego okresu trwania i liczby zawieranych umów na czas określony, czy wydłużenie możliwości korzystania z pracownika tymczasowego przez jednego pracodawcę do 30 miesięcy. – Już dziś musimy wypracować wspólnie z partnerami społecznymi i rządem rozwiązania w obszarze prawa pracy, które chroniąc zatrudnienie i wynagrodzenia, ułatwią radzenie sobie z powrotem do aktywności gospodarczej. Wsparcie dla firm w kryzysie,...

Data publikacji: 23.04.2020
więcej...

• Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) oraz Konfederacja Lewiatan szacują, że od 16 marca do 20 kwietnia br. polska gospodarka straciła już 76,4 mld zł z powodu zahamowania aktywności gospodarczej i społecznej.• Obie organizacje wspólnie uruchomiły licznik strat spowodowanych restrykcjami związanymi ze zwalczaniem COVID–19. Przekładają się one na utratę źródeł utrzymania przez rosnącą liczbę osób oraz nasilenie problemów zdrowotnych niezwiązanych z koronawirusem. • Licznik dostępny jest pod adresem http://straty–covid.pl/   Pracodawcy wskazują, że potrzebne są sprawne i skuteczne działania w kierunku odmrażania gospodarki. Koszty obecnej metody walki z koronawirusem – choć konieczne do poniesienia w początkowej fazie epidemii – na...

Data publikacji: 22.04.2020
więcej...

Dla osiągnięcia neutralności klimatycznej przez UE do 2050 r. niezbędny jest dynamiczny rozwój energetyki opartej na odnawialnych źródłach energii – uważa Związek Pracodawców Prywatnych Energetyki, członek Konfederacji Lewiatan.   Związek przygotował i przekazał do Komisji Europejskiej stanowisko do dokumentu Komisji Europejskiej 2030 Climate Target Plan – Inception Impact Assessment. Długofalową ambicją UE powinno być dążenie do rozwoju opartego na energii odnawialnej. Jak pokazują analizy Komisji Europejskiej podniesienie celu klimatycznego do 2030 r. do 55% pociągałoby za sobą konieczność znacznie wyższego udziału OZE niż 32% uzgodnione w obecnych ramach do 2030 r.Zgodnie z analizami i ocenami KE na podstawie...

Data publikacji: 21.04.2020
więcej...

Koronawirus wpłynął na statystykę publiczną. W związku z tym, że część usług zamarła, trudno jest monitorować ceny. Komentarz dr Sonii Buchholtz, ekspertki Konfederacji LewiatanKoronawirus dosięga nawet statystykę publiczną. Wstępnego szacunku inflacji za marzec nie było, a opublikowane przez GUS dane pełne należy traktować z dużą ostrożnością. Na wiele kategorii rynek de facto przestał istnieć i trudno sprawdzić ceny, np. usług kulturalnych, sportowych, hotelowych, fryzjerskich lub nie odzwierciedla mechanizmu rynkowego (darmowe pakiety dostępu do internetu, zdrowie, odzież). Niekiedy popyt sztucznie napędzany jest przez panikę (gromadzenie zapasów). Ponadto zbieranie danych w warunkach epidemii jest trudniejsze niż zazwyczaj. Z powyższych...

Data publikacji: 20.04.2020
więcej...

• Związek Pracodawców Prywatnych Energetyki, członek Konfederacji Lewiatan, popiera zaproponowaną przez Komisję Europejską koncepcję Europejskiego Zielonego Ładu, która ma na celu bardziej efektywne wykorzystywanie zasobów i stopniowe przejście na niskoemisyjną gospodarkę o obiegu zamkniętym. • Przedwczesne jest jednak, zdaniem pracodawców, zwiększenie redukcji emisji CO2 z 40% do 50–55% w 2030 roku, czego oczekuje KE. Szczególnie w kontekście kryzysu gospodarczego wywołanego pandemią COVID–19.• Dla Polski wiązałaby się to z koniecznością szybkiej przebudowy całej gospodarki, a szczególnie sektora energetycznego i wygenerowania inwestycji w skali niemożliwej do sfinansowania bez znaczącego wsparcia ze środków europejskich. Związek Pracodawców Prywatnych Energetyki, członek Konfederacji Lewiatan,...

Data publikacji: 17.04.2020
więcej...

• Związek Pracodawców Prywatnych Energetyki, członek Konfederacji Lewiatan, popiera zaproponowaną przez Komisję Europejską koncepcję Europejskiego Zielonego Ładu, która ma na celu bardziej efektywne wykorzystywanie zasobów i stopniowe przejście na niskoemisyjną gospodarkę o obiegu zamkniętym. • Przedwczesne jest jednak, zdaniem pracodawców, zwiększenie redukcji emisji CO2 z 40% do 50–55% w 2030 roku, czego oczekuje KE. Szczególnie w kontekście kryzysu gospodarczego wywołanego pandemią COVID–19.• Dla Polski wiązałaby się to z koniecznością szybkiej przebudowy całej gospodarki, a szczególnie sektora energetycznego i wygenerowania inwestycji w skali niemożliwej do sfinansowania bez znaczącego wsparcia ze środków europejskich. Związek Pracodawców Prywatnych Energetyki, członek Konfederacji Lewiatan,...

Data publikacji: 17.04.2020
więcej...

• Związek Pracodawców Prywatnych Energetyki, członek Konfederacji Lewiatan, popiera zaproponowaną przez Komisję Europejską koncepcję Europejskiego Zielonego Ładu, która ma na celu bardziej efektywne wykorzystywanie zasobów i stopniowe przejście na niskoemisyjną gospodarkę o obiegu zamkniętym. • Przedwczesne jest jednak, zdaniem pracodawców, zwiększenie redukcji emisji CO2 z 40% do 50–55% w 2030 roku, czego oczekuje KE. Szczególnie w kontekście kryzysu gospodarczego wywołanego pandemią COVID–19.• Dla Polski wiązałaby się to z koniecznością szybkiej przebudowy całej gospodarki, a szczególnie sektora energetycznego i wygenerowania inwestycji w skali niemożliwej do sfinansowania bez znaczącego wsparcia ze środków europejskich. Związek Pracodawców Prywatnych Energetyki, członek Konfederacji Lewiatan,...

Data publikacji: 17.04.2020
więcej...

 

 

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica