Aktualności » Konfederacja Lewiatan

• Rynek pracy zmienił się diametralnie, co odzwierciedlają wyniki firm należących do Polskiego Forum HR, członka Konfederacji Lewiatan, w drugim kwartale 2020 roku. • Rynek rekrutacji stałych zmalał o ponad 30%. Praca tymczasowa odnotowała spadek na poziomie 18%. Największe spadki w rekrutacjach stałychPracodawcy masowo powstrzymują realizację procesów rekrutacyjnych, co odzwierciedla 31%–owy spadek obrotów firm członkowskich PFHR w zakresie sprzedaży tych usług w porównaniu do poprzedniego kwartału. Ich wartość w drugim kwartale (2Q2020) wyniosła 27 mln PLN. Znacznie mniejszy, bo 9%–owy spadek, odnotowaliśmy w zakresie realizacji projektów rekrutacji międzynarodowych, których obroty w badanym okresie wyniosły 3,8 mln PLN.– W wielu branżach...

Data publikacji: 07.09.2020
więcej...

Oświadczenie Jacka Krawczyka, wiceprezydenta Konfederacji Lewiatan, członka Europejskiego Komitetu Ekonomiczno–Społecznego, przewodniczącego Grupy Pracodawców EKES i kandydata Grupy na przewodniczącego EKES w następnej kadencji. W nawiązaniu do poprzednich i ostatnich publikacji w „Politico, Onet i Gazecie Wyborczej wyjaśniam:1. Stanowczo odrzucam stawiane mi zarzuty i będę bronił mojego dobrego imienia i imienia Grupy Pracodawców, której przewodniczę od 7,5 roku, w postępowaniu sądowym, na które czekam. Sam też wnioskowałem do Komitetu o zawieszenie mojego immunitetu, by prokuratura belgijska mogła wszcząć postępowanie.2. Nie jest kompetencją Przewodniczącego EKES, ani Biura EKES, odwoływanie mnie z funkcji przewodniczącego Grupy Pracodawców, może zrobić to tylko Grupa. W związku...

Data publikacji: 04.09.2020
więcej...

• W podziemnych garażach nowych bloków obowiązkowe mają być gniazdka do ładowania elektrycznych samochodów.• Zdaniem Konfederacji Lewiatan proponowana w rozporządzeniu ministra klimatu moc przyłączeniowa gniazdek jest niewystarczająca.• Już obecnie, przy nowszych modelach samochodów elektrycznych, gniazdka 3,7 kW nie pozwalają na naładowanie pojazdu „do pełna przez 10 godzin. Ministerstwo Klimatu przesłało do konsultacji projekt rozporządzenia w sprawie sposobu ustalania mocy przyłączeniowej dla wewnętrznych i zewnętrznych stanowisk postojowych związanych z budynkami użyteczności publicznej oraz budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi. – Uważamy, że minimalna moc przyłączeniowa dla wewnętrznych i zewnętrznych stanowisk postojowych w budynkach powinna być większa i wynosić 7,4 kW. Projekt rozporządzenia będzie dotyczył...

Data publikacji: 03.09.2020
więcej...

Rada OZE w Konfederacji Lewiatan apeluje o wprowadzenie systemu wsparcia dla istniejących instalacji odnawialnych źródeł energii po amortyzacji urządzeń, w przypadku których przychody ze sprzedaży energii nie są wystarczające do pokrycia kosztów eksploatacyjnych. – Aby zapewnić dalszą, nieprzerwaną produkcję energii elektrycznej w instalacjach OZE, które utraciły prawo do otrzymywania świadectw pochodzenia lub prawo do korzystania z systemów FIT/FIP albo aukcyjnego, w związku z upływem 15–letniego okresu wsparcia, niezbędne jest ustanowienie nowego systemu pomocy. Powinien on zapewnić rentowność produkcji energii poprzez pokrycie różnicy pomiędzy kosztami operacyjnymi a przychodami ze sprzedaży energii po cenie rynkowej – mówi Dominik Gajewski,...

Data publikacji: 02.09.2020
więcej...

PMI w sierpniu wyniósł 50,6 pkt, wobec 52,8 pkt w lipcu. Oznacza to, że ankietowane przedsiębiorstwa odczuwają poprawę warunków gospodarowania, lecz w wolniejszym tempie niż miesiąc wcześniej – podał dzisiaj IHS Markit. Komentarz dr Sonii Buchholtz, ekspertki Konfederacji LewiatanPrzewaga notujących poprawę jest jednak mniejsza niż przed miesiącem – wtedy na liczniku pojawiło się 52,8 pkt. Jak pokazujemy dalej, jest to sygnał, że odmrażanie gospodarki przynosi rezultaty, ale jednocześnie nie oznacza to automatycznie wysokiego popytu na wszystkie kategorie dóbr. Obawy o drugą falę i niski popyt inwestycyjny to cześć obrazu gospodarki. Subwskźniki PMI w sierpniu tworzą dość ciekawy obraz. Utrzymany...

Data publikacji: 01.09.2020
więcej...

• Rada OZE w Konfederacji Lewiatan z zadowoleniem przyjęła propozycje Ministerstwa Klimatu, zawarte w projekcie ustawy o odnawialnych źródłach energii. • Dotyczą one m.in. wydłużenia do 30 czerwca 2026 r. okresu w jakim instalacje OZE mogą otrzymywać wsparcie w ramach systemu aukcyjnego lub systemu taryf FIP/FIT, czy też wprowadzenia zasady, że rząd określi maksymalne ilości i wartości energii elektrycznej z OZE, które mogą zostać sprzedane w drodze aukcji na lata 2022–2026, a nie tak jak było dotychczas jedynie na następny rok kalendarzowy. – Wydłużenie do 30 czerwca 2026 roku okresu w jakim instalacje OZE mogą otrzymywać wsparcie w ramach...

Data publikacji: 31.08.2020
więcej...

Rząd przyjął projekt budżetu na 2021 rok. Przewiduje on dochody na poziomie 403,7 mld zł, a wydatki w wysokości 486 mld zł. Komentarz dr Sonii Buchholtz, ekspertki Konfederacji LewiatanW 2021 roku będziemy mieli do czynienia z dużym długiem i tylko nieznacznie zredukujemy tempo zadłużania się (deficyt 82,3 mld zł). Jest to efekt powolnego zwiększania transparentności finansów publicznych, wywołanej obecnością europejskiej metodologii opisu długu. Innymi słowy, zaliczenie wydatków Polskiego Funduszu Rozwoju do sektora rządowego zwiększa wysokość zadłużenia. W świetle deklaracji, resort finansów nie zakłada powiększania funduszy celowych. Co więcej, część wydatków z 2021 roku zamierza zabudżetować jeszcze w tym roku.

Data publikacji: 28.08.2020
więcej...

• Przynajmniej ograniczenie podatku bankowego lub zawieszenie elementów szczególnie utrudniających sytuację klientów, firm i banków w kryzysie COVID–19 – proponuje Konfederacja Lewiatan.• Podatek od niektórych instytucji finansowych, czyli tzw. ,,podatek bankowy, pogarsza sytuację przedsiębiorstw, zwiększa ryzyko makroekonomiczne, zmniejsza korzyści klientów banków i obniża konkurencyjność banków. – Podatek przede wszystkim obciąża akcję kredytową skierowaną do przedsiębiorstw ze względu na sposób jego obliczania i fakt, że podstawą opodatkowania są aktywa składające się m.in. z kredytów. Zwiększa ryzyko makroekonomiczne, bo wywiera ujemny wpływ na rynek międzybankowy (zwiększa walor krótkoterminowości rynku) i pozyskiwanie kapitału zewnętrznego (inwestycje) – mówi mec. Adrian Zwoliński, ekspert...

Data publikacji: 27.08.2020
więcej...

• Wynagrodzenie minimalne w 2021 roku, w sytuacji kiedy nie ma możliwości zamrożenia mechanizmu jego wzrostu, powinno wynieść 2716 zł, a stawka godzinowa 17,7 zł – napisała Konfederacja Lewiatan w stanowisku do projektu rozporządzenia rządu w tej sprawie.• Zdaniem pracodawców obecna sytuacja gospodarcza nie uzasadnia znaczącego wzrostu płacy minimalnej. Rząd zaproponował, aby w przyszłym roku wynagrodzenie minimalne wynosiło 2 800 zł, a stawka godzinowa 18,3 zł. – Nie stać nas, w czasie recesji, na tak wysoką podwyżkę płacy minimalnej. Dla firm oznaczać to będzie dalszy wzrost kosztów pracy, w sytuacji kiedy od kilku miesięcy zmagają się...

Data publikacji: 26.08.2020
więcej...

• Zintegrowana Strategia Umiejętności 2030 nakreśla bardzo ambitną i ogólnie pożądaną wizję rozwoju Polski poprzez wzrost umiejętności. Zakłada zmianę modelu uczenia, abyśmy stali się społeczeństwem kreatywnym, potrafiącym korzystać z wiedzy.• Zdaniem Konfederacji Lewiatan nie uda się tego osiągnąć bez modyfikacji podstawy programowej w ramach kształcenia podstawowego. Chodzi o to, aby uczyć umiejętności, a nie przekazywać tylko teoretyczną wiedzę. Konfederacja Lewiatan przygotowała stanowisko dotyczące Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030.– Podstawa programowa nadal promuje model uczenia się polegający na przyjmowaniu dużej ilości wiedzy, w sposób teoretyczny i mało doświadczalny (który – w obliczu ogromu materiału – i tak jest przez większość uczniów...

Data publikacji: 25.08.2020
więcej...

Jak podaje GUS w komunikacie dotyczącym wyników finansowych firm, w I półroczu 2020 średnie i duże przedsiębiorstwa niefinansowe odnotowały głęboki spadek przychodów (–5,2% r/r) o skali wyraźnie przekraczającej spadek kosztów (–4,4%). Komentarz dr Sonii Buchholtz, ekspertki Konfederacji LewiatanW przypadku działalności sprzedażowej tendencja utrzymuje się (–4,4% vs. –4,2%). Znajduje to odzwierciedlenie w podstawowych wskaźnikach finansowych. Wynik finansowy na sprzedaży spadł o 9,2% r/r, a osłabienie polskiej waluty pogarsza wynik na operacjach finansowych. W I półroczu br. wynik finansowy netto spadł o 22,8%. Zysk netto wykazało 72,3% przedsiębiorstw (spadek o 2,6 pkt proc.). Firmom rentownym zyski topnieją (–0,7%), wśród rosnącej...

Data publikacji: 24.08.2020
więcej...

Sprzedaż detaliczna w lipcu wzrosła o 3% r/r i 6,5% m/m – podał dzisiaj GUS. Komentarz dr Sonii Buchholtz, ekspertki Konfederacji LewiatanJest to pierwszy od lutego miesiąc, w którym obserwujemy dodatnią dynamikę roczną (w cenach stałych). Należy dodać: wzrost wyraźnie powyżej oczekiwań. W danych wyrównanych sezonowo widać, że brakuje już naprawdę niewiele do powrotu na ścieżkę wzrostu po bardzo głębokich spadkach (reprezentujących poziomy z 2014 roku). Wydaje się, że w wychodzeniu z recesji przynajmniej kanał konsumpcji prywatnej jest póki co niezagrożony. Znaczące wzrosty odnotowały w lipcu kategorie meble, RTV, AGD (8,1% m/m, 15,8% r/r) oraz pojazdy samochodowe (5,8%...

Data publikacji: 21.08.2020
więcej...

Jak podaje w dzisiejszym komunikacie GUS, w lipcu produkcja sprzedana przemysłu (w cenach stałych) wzrosła o 1,1% r/r i 3,4% m/m. Wyłączenie czynników sezonowych i kalendarzowych przynosi korektę do poziomów odpowiednio 0,2% r/r (efekt liczby dni roboczych) i 6,2% m/m. Komentarz dr Sonii Buchholtz, ekspertki Konfederacji LewiatanBiorąc pod uwagę kontekst, w którym się znajdujemy, to umiarkowanie dobry sygnał – z jednym ważnym zastrzeżeniem: branże nie odbijają równomiernie, co zwiększa ryzyko realizacji szoków sektorowych. Ponownie widzimy dowody, że wyraźnie większa pewność przyszłości cechuje konsumentów niż firmy. Sprzedaż dóbr konsumpcyjnych nietrwałych utrzymuje się na zbliżonym poziomie co przed rokiem (+1,6%), dóbr...

Data publikacji: 20.08.2020
więcej...

• Odpady pochodzące z mechanicznego przetworzenia odpadów komunalnych, będą mogły być przetwarzane termicznie jedynie w spalarniach – przewiduje projekt rozporządzenia ministra klimatu.• Zdaniem Konfederacji Lewiatan ograniczenie sposobów przetwarzania odpadów wyeliminuje z rynku pewną grupę firm, mimo iż prowadzą one analogiczne procesy termicznego przekształcania co spalarnie. – Niezrozumiałe, z punktu widzenia zasady efektywnego gospodarowania odpadami jest ograniczenie możliwości stosowania odpadów pozyskanych w procesie mechanicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych wyłącznie do spalarni odpadów, pomijając inne rodzaje instalacji – mówi Dominik Gajewski, radca prawny, ekspert Konfederacji Lewiatan.Już obecnie tylko sektor cementowy poddaje termicznemu przetwarzaniu ok. 1,5 mln ton odpadów rocznie. Firmy prowadzące...

Data publikacji: 19.08.2020
więcej...

• Rząd zaproponował w ramach prac nad założeniami projektu ustawy budżetowej na 2021 rok zamrożenie płac w budżetówce. • Konfederacja Lewiatan, podobnie jak większość partnerów społecznych w Radzie Dialogu Społecznego, apeluje do rządu o weryfikację wstępnego stanowiska i zwiększenie wynagrodzeń pracowników sfery budżetowej. Rząd zaproponował średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w 2021 w wysokości 100%, co w praktyce oznacza zamrożenie płac. Jest w tym stanowisku spora niekonsekwencja, bo skoro stać nas na podwyżkę minimalnego wynagrodzenia z 2 600 zł do 2 800 zł w 2021 roku, to poziom płac w budżetówce zbliży się niebezpiecznie...

Data publikacji: 18.08.2020
więcej...

 

 

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica