Aktualności » Konfederacja Lewiatan

Po zgłoszeniu i analizie kandydatur naprzewodnicząecego grupy Prezydium BUSINESSEUROPE podjęło decyzję o powołaniu Jacka Barankiewicza (kandydatuta poparta przez Konfederację Lewiatan) jako nowego przewodniczącego tej grupy .Gratulujemy Panu Barankiewiczowi i życzymy powodzenia na nowym stanowisku. Urzędowanie rozpocznie 1 maja 2015 r. Jacek Barankiewicz CV

Data publikacji: 18.04.2015
więcej...

Kluczowy wpływ na stabilność rynku pracy ma – obok obowiązującego systemu prawnego – skala zamówień na usługi na rynku komercyjnym i publicznym. Doskonałe dane o systematycznym spadku bezrobocia w latach 2014 i 2015 powinny być poparte kompleksowymi działaniami mającymi na celu ochronę miejsc pracy i podnoszenie bezpieczeństwa zatrudnienia. Takie działania podejmuje zarówno Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych (OPZZ), jak i przedsiębiorcy zrzeszeni w Konfederacji Lewiatan. W celu długookresowej stabilizacji polskiego rynku pracy, jego dalszego rozwoju oraz skutecznego zabezpieczenia interesów pracowników pracodawcy branż usługowych podpisali deklarację wypełniania zapisów znowelizowanych: Ustawy Prawo zamówień publicznych obowiązującej od 19...

Data publikacji: 17.04.2015
więcej...

Przygotowany przez Ministerstwo Środowiska projekt Krajowego Programu Ochrony Powietrza stawia właściwą diagnozę stanu powietrza w Polsce oraz proponuje odpowiednie działania w celu jego ochrony – uważa Konfederacja Lewiatan. – Zgadzamy się, że przedsięwzięcia zmierzające do poprawy czystości powietrza powinny koncentrować się na ograniczaniu emisji z sektora komunalno–bytowego (indywidulane ogrzewanie budynków) oraz z sektora transportu. One w znacznym stopniu przyczyniają się do przekroczeń dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń. Ponadto w sektorach tych możliwe jest uzyskanie w stosunkowo krótkim czasie istotnych redukcji emisji. Z tego też względu potencjał ograniczenia emisji właśnie w tych sektorach powinien zostać w pełni wykorzystany poprzez odpowiednie działania systemowe,...

Data publikacji: 17.04.2015
więcej...

Uprzejmie informujemy, że projekt nowelizacji ustawy pojawił się na stronach RCL. Zapraszamy do zapoznania się z nim. Link: http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12271401/katalog/12284091#12284091 Przypominamy też o organizowanym w siedzibie Lewiatana spotkaniu poświęconemu tej nowelizacji.  Podstawowym celem spotkania jest poznanie Państwa opinii na temat planowanych regulacji prawnych i wypracowanie wstępnego stanowiska w sprawie. Również, w przypadku uwag krytycznych, chcemy przygotować konstruktywne uwagi  zawierające konkretne propozycje uzupełnień lub zmian. Zapraszamy 21 kwietnia br. o godz. 12.00. Spotkanie potrwa ok. 2 godzin. Obecność proszę potwierdzić wysyłając maila na adres ... Zachęcamy też do przesyłania...

Data publikacji: 16.04.2015
więcej...

  Konfederacja LEWIATAN wraz z agencją GENESIS PR zostały nominowane do nagrody SABRE Awards EMEA 2015 za efektywne promowanie zmian w polskim ustawodawstwie w zakresie Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz Ustawy Prawo zamówień publicznych. W gronie finalistów w kategorii ISSUES MANAGEMENT znalazły się firmy i organizacje z regionu EMEA, które odegrały szczególną rolę w pomyślnym rozwiązaniu problemów dotykających istotną część społeczeństwa. Zwycięzcy ogłoszeni zostaną 19 maja podczas Gali w Londynie. Dziękujemy za okazane wsparcie i pomoc w realizacji projektów wspierających pracowników i przedsiębiorców na polskim rynku pracy!   Link: http://www.holmesreport.com/events–awards/sabre–awards/sabre–awards–emea/finalists

Data publikacji: 15.04.2015
więcej...

Dynamika zmian społecznych i gospodarczych na globalną skalę oraz technologiczne przyspieszenie sprawiają, że można zaryzykować twierdzenie iż żyjemy w epoce, która z jednej strony oferuje ludziom nadmiar możliwości, a z drugiej charakteryzuje się powszechnym niedoborem czasu. Prowadzenie firmy w takich warunkach stawia szczególny rodzaj wyzwań. Essentialism: only once you give yourself permission to stop trying to do it all, to stop saying yes to everyone, can you make your highest contribution towards the things that really matter Greg McKeown: „Essentialism: The Disciplined Pursuit of Less   Przetwarzamy coraz więcej informacji i mamy...

Data publikacji: 14.04.2015
więcej...

Na Dolnym Śląsku tylko dwie organizacje biznesu zaangażowały w proces konsultacji SZOOP Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020. Na 22 organizacje działające na Dolnym Śląsku – izby gospodarcze oraz związki pracodawców tylko Dolnośląscy Pracodawcy oraz Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia Dolnego Śląska uczestniczyły zgłosiły uwagi do uszczegółowienia RPO 2014–2020. Tym samym, związki regionalne Konfederacji Lewiatan najlepiej zadbały o interesy lokalnych przedsiębiorców, zabiegając podczas oficjalnych konsultacji o przyjazne rozwiązania i ułatwienia w procesie pozyskiwania środków unijnych. Żadna regionalna izba gospodarcza nie wystąpiła z postulatami lub rozwiązaniami, aby ułatwić przedsiębiorcom MŚP aplikowanie o środki unijne w...

Data publikacji: 13.04.2015
więcej...

Polecamy lekturę kwartalnika zawierającego m.in. artykuły z dziedziny podatków i audytu. KPMG FORUM to polsko–angielski kwartalnik, na łamach którego eksperci KPMG w Polsce dzielą się swoimi doświadczeniami zawodowymi z zakresu audytu, podatków, doradztwa strategicznego, operacyjnego i prawnego.   W wydaniu 2/2015: ·        „Opinia biegłego rewidenta nabiera rumieńców – Monika Bartoszewicz ·        „Audytor musi być niezależny, czyli regulacyjne przykręcanie śruby – Tomasz Książek ·        „Projekt ustawy o zmianie Ordynacji podatkowej oraz niektórych innych ustaw – Dariusz Malinowski, Aleksander Dąbrowski ·        „Samochód służbowy do celów prywatnych – nowe zasady rozliczeń od 2015...

Data publikacji: 08.04.2015
więcej...

Dlaczego ZUS podważa zawierane umowy o dzieło, np. przez szkoły językowe, firmy szkoleniowe, ośrodki badania opinii publicznej, podczas gdy w ostatnich latach nie były one kwestionowane? – pyta Konfederacja Lewiatan prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W apelu skierowanym do szefa ZUS pracodawcy zgłaszają wiele zastrzeżeń dotyczących kontroli płatników związanych ze zgłaszaniem do ubezpieczeń społecznych osób wykonujących pracę na podstawie umowy o dzieło. – Kontrole są przeprowadzane w sposób dopuszczający swobodną interpretację przepisów, z jednoznacznym negatywnym nastawieniem wobec płatników składek. Analiza wielu dokumentów dotyczących przebiegu kontroli, które do nas wpłynęły od przedsiębiorców, potwierdza, że pomija się wolę stron zawierających konkretny rodzaj stosunku...

Data publikacji: 07.04.2015
więcej...

Trwają przygotowania do uruchomienia Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych (EFSI), który ma pobudzić wzrost gospodarczy w Europie. Konfederacja Lewiatan uczestniczy w dyskusjach na temat tego projektu zarówno w Warszawie, jak i Brukseli. EFSI należy traktować jako kolejne narzędzie służące finansowaniu projektów, z założenia takich, które nie kwalifikują się raczej do finansowania z funduszy strukturalnych (rentowność i stopa zwrotu projektu);Można spodziewać się, że w kolejnej długoletniej perspektywie finansowej zdecydowanie zwiększy się proporcja instrumentów zwrotnych w stosunku do grantów, dlatego tak istotne jest przygotowanie się do umiejętnego ich wykorzystania;Według Ministerstwa Finansów najważniejsze kwestie dla przedsiębiorców to zakres rozporządzenia dotyczącego EFSI (jakie obszary...

Data publikacji: 03.04.2015
więcej...

31 marca br. w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów odbyło się spotkanie poświęcone prezentacji wstępnych założeń do nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Nad projektem wspólnie pracują Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Sprawiedliwości i UOKiK. Obecnie planowane jest wpisanie projektu do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów – kiedy to nastąpi, projekt w sposób oficjalny zostanie opublikowany i poddany konsultacjom społecznym. Część rozwiązań proponowanych w projekcie ma charakter horyzontalny, w tym sensie, że nowe kompetencje, Prezesowi UOKiK przysługiwać będą wobec wszystkich przedsiębiorców (niezależnie od branży), zaś część rozwiązań dotyczyć ma...

Data publikacji: 02.04.2015
więcej...

Wskaźnik PMI w marcu 2015 r. osiągnął poziom 54,8, czyli był porównywalny do poziomu ze stycznia i lutego br. – poinformował bank HSBC. Komentarz dr Małgorzaty Starczewskiej–Krzysztoszek, głównej ekonomistki Konfederacji LewiatanKolejny, 6 miesiąc z rzędu wzrosła produkcja w przemyśle , rosną ciągle nowe zamówienia, tak krajowe jak i eksportowe, firmy przemysłowe zwiększają zatrudnienie. Co prawda w 1. kwartale 2014 r. PMI kształtował się na podobnych poziomach, aby od kwietnia o września ubr. systematycznie się pogarszać. Tym razem pozytywne tendencje powinny utrzymać się dłużej niż tylko w 1. kwartale. Przedsiębiorstwa przemysłowe zwiększyły bowiem w 2014 r. nakłady na inwestycje o...

Data publikacji: 01.04.2015
więcej...

Nadal w wielu specyfikacjach istotnych warunków zamówienia (SIWZ) zamawiający nie uwzględniają – choć powinni – obowiązku waloryzowania umów. Jest to sprzeczne z brzmieniem ustawy, istotnie pogarsza sytuację wykonawców, którzy zmuszeni są do zaskarżania zapytań przetargowych do Krajowej Izby Obrachunkowej. KIO podziela argumenty przedsiębiorstw, nakazując zamawiającym dokonanie zmian w treści specyfikacji zamówienia – zauważa Konfederacja Lewiatan. W 2014 roku znowelizowano – niezwykle istotną dla funkcjonowania polskiego rynku pracy – ustawę Prawo zamówień publicznych. Bez wątpienia udało się tego dokonać dzięki wieloletnim, konsekwentnym i wspólnym działaniom związków zawodowych, pracodawców oraz strony rządowej. Uczestnicy rynku jednoznacznie opowiedzieli się za uzdrowieniem sytuacji w...

Data publikacji: 31.03.2015
więcej...

Wyraźny podział na świadczenia zdrowotne finansowane ze środków publicznych i podlegające dopłatom bądź pełnopłatne, współpracę w tej branży, sektora publicznego i prywatnego, zapewnienie cyberbezpieczeństwa państwa, wzmocnienie kompetencji cyfrowych społeczeństwa czy uchwalenie kodeksu urbanistyczno–budowlanego obejmującego cały proces inwestycyjny – rekomenduje rządowi Konfederacja Lewiatan. Rekomendacje zostały przedstawione na konferencji „Polska 2015–2025. Jak efektywnie inwestować publiczne pieniądze?, która odbyła się w warszawskim hotelu Sheraton, z udziałem blisko 400 przedsiębiorców, ekonomistów, polityków, liderów opinii. Jej organizatorem był Lewiatan, a partnerem strategicznym PZU SA.W spotkaniu udział wzięła premier Ewa Kopacz, która powiedziała, że nikt tak dobrze nie wie jak mądrze i z głową inwestować publiczne...

Data publikacji: 30.03.2015
więcej...

26 marca, podczas Gali w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Instytut Great Place to Work® ogłosił listę laureatów konkursu Najlepsze Miejsca Pracy Polska 2015. W porównaniu z rokiem poprzednim wśród tegorocznych laureatów przybyło firm małych, ocenianych w kategorii „poniżej 50 zatrudnionych oraz firm dużych, zatrudniających powyżej 500 pracowników. Nadal bardzo mocno trzyma się branża IT, którą na Liście reprezentuje aż 7 firm. Nowością w siedmioletniej historii rankingów Great Place to Work® w Polsce jest pierwsze miejsce rodzimej spółki w kategorii firm średnich. Liderami rankingów w 3 kategoriach konkursowych zostali: Jotun Polska Sp. z o.o. – w kategorii...

Data publikacji: 27.03.2015
więcej...

 

 

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica