Aktualności » Konfederacja Lewiatan

Chcesz współtworzyć największe wydarzenie promujące przedsiębiorczość w Polsce? Chcesz dołączyć do grona setek firm, organizacji pozarządowych, szkół czy uniwersytetów, które już po raz szósty włączą się w Światowy Tydzień Przedsiębiorczości? Dołącz do grona partnerów i zorganizuj własne wydarzenie pod szyldem Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w listopadzie!Szczegóły dostępne pod adresem: http://pl.unleashingideas.org/news/dolacz–do–grona–partnerow–swiatowego–tygodnia–przedsiebiorczosci–1

Data publikacji: 05.09.2013
więcej...

Konfederacja Lewiatan postrzega Umowę Partnerstwa jako dokument wyznaczający ramy interwencji polityki spójności w Polsce. Umowa jest więc najważniejszym, syntetycznym obrazem inwestycji publicznych, które mają otrzymać wsparcie UE. Główne elementy strategii  wykorzystania Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych opisane w projekcie są zgodne z postulatami Lewiatana. Szczególnie cenne są: deklaracja dotycząca koncentracji, ukierunkowanie na rezultaty i zwiększenie stopnia koordynacji. Popieramy też deklarowane obszary koncentracji EFSI, wynikające z Strategii Rozwoju Kraju, tj.: poprawa konkurencyjności gospodarki, poprawa spójności terytorialnej i społecznej, podniesienia prawności i efektywności państwa oraz cel, który zakłada oparcie rozwoju o trzy wymienione wyżej wymiary. ...

Data publikacji: 04.09.2013
więcej...

Trwają konsultacje społeczne projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020. Zgodnie z projektem środki o wartości ponad 24 mld EUR (a łącznie z udziałem krajowym – ponad 28 mld EUR) mają sfinansować inwestycje w obszarze gospodarki niskoemisyjnej, ochrony środowiska, przeciwdziałania i adaptacji do zmian klimatu, transportu, bezpieczeństwa energetycznego, ochrony zdrowia i kultury. W projekcie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego zaproponowano następujący podział unijnej alokacji dla poszczególnych osi priorytetowych (wartości bez udziału krajowego): –      Promocja odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej – 1,26 mld EUR, –      Ochrona środowiska,...

Data publikacji: 03.09.2013
więcej...

W 2. kwartale 2013 r. liczba pracujących była większa o 1,6 proc. w stosunku do 1. kwartału, ale ciągle niższa niż w 2. kwartale 2012 r. – podał GUS na podstawie BAEL. Komentarz dr Małgorzata Starczewskiej–Krzysztoszek, Głównej Ekonomistki Konfederacji Lewiatan: W 2. kwartale 2013 r. osób pracujących było o 239 tys. więcej niż w 1. kwartale. Jednak o 77 tys. mniej niż w 2. kwartale 2012. Należy jednak pamiętać, że na liczbę pracujących w 2 kwartale 2012 r. wpływ miało Euro 2012. Oczywiście wzrost liczby pracujących w 2. kwartale w stosunku do 1. kwartału br.

Data publikacji: 02.09.2013
więcej...

Z przyjemnością informujemy, że zarządzeniem Prezydent Konfederacji Lewiatan, dr Henryki Bochniarz, z 28.08.2013 r., pan Andrzej Nikończyk został powołany na przewodniczącego Rady Podatkowej na kolejną kadencję w okresie 1.09.2013–31.08.2014.Dziękujemy Przewodniczącemu Rady za miniony rok prac i gratulujemy powołania. ***Andrzej Nikończyk – doradca podatkowy, wspólnik KNDP sp. k. Karierę zawodową rozpoczął w 2001 r. w Instytucie Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy sp. z o.o. Następnie współpracował z Ożóg i Wspólnicy sp. z o.o. Specjalizacja podatek VAT i Akcyza, oraz postępowania podatkowe. Autor i współautor publikacji z zakresu prawa podatkowego, w tym prasowych w „Rzeczpospolitej i „Dzienniku Gazeta Prawna. Współpracuje z Biurem Analiz...

Data publikacji: 28.08.2013
więcej...

Stanowisko Konfederacji Lewiatana temat Raportu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Finansów z przeglądu funkcjonowania systemu emerytalnego pt. „Bezpieczeństwo dzięki zrównoważeniu z dnia 26 czerwca 2013 r.    WSTĘP Zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych[1] Rada Ministrów została zobowiązana do dokonywania przeglądu funkcjonowania systemu emerytalnego i przedkładania Sejmowi informacji o skutkach obowiązywania ww. ustawy wraz z propozycjami zmian, nie rzadziej niż co 3 lata. Pierwszego przeglądu Rada Ministrów ma obowiązek dokonać, nie później niż do dnia 31 grudnia 2013...

Data publikacji: 27.08.2013
więcej...

Eksperci z GetResponse uruchomili kolejny projekt edukacyjno–badawczy – Email marketing quiz. Wystarczy odpowiedzieć na kilkanaście pytań, aby dowiedzieć się jaki poziom osiąga strategia email marketingowa firmy. Konfederacja Lewiatan objęła patronat nad badaniami. GetResponse, największy w Polsce dostawca usług email marketingowych, już po raz drugi uruchomił projekt Email marketing quiz. Dzięki niemu każdy marketer lub przedsiębiorca może sprawdzić stopień zaawansowania oraz skuteczność prowadzonych kampanii email marketingowych. Pytania w quizie zostały dobrane tak, aby w szeroki sposób określić efektywność prowadzonych kampanii email marketingowych. Poruszają one m.in. kwestie budowania listy odbiorców, segmentacji, dostarczalności oraz optymalizacji wysyłanych newsletterów.

Data publikacji: 26.08.2013
więcej...

Z usług dedykowanych przedsiębiorcom odczuwającym skutki spowolnienia gospodarczego w ramach projektu Instrument Szybkiego Reagowania (ISR) korzysta 210 firm – łącznie  ponad 4500 pracowników i przedsiębiorców. Widać już pozytywne efekty wdrożonych w przedsiębiorstwach działań doradczych i szkoleniowych. Od października 2011 roku Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości realizuje projekt systemowy Instrument Szybkiego Reagowania (ISR), skierowany do właścicieli, kadry zarządzającej oraz pracowników mikro, małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstw. Wybrane przedsiębiorstwa otrzymują profesjonalne wsparcie: kompleksową analizę sytuacji firmy, indywidualny, krótkookresowy Plan Rozwoju o charakterze naprawczym i/lub rozwojowym wraz z pakietem usług doradczo–szkoleniowych, które następnie są wdrażane w przedsiębiorstwie.

Data publikacji: 26.08.2013
więcej...

Za miesiąc, w dniach 25–27 września, Sopot już po raz trzeci będzie gościć jedno z najbardziej prestiżowych międzynarodowych wydarzeń biznesowych w Europie. Światowej sławy ekonomiści oraz liderzy biznesu z Polski, Europy i innych kontynentów, przedstawiciele polityki, kultury i świata nauki wezmą udział w Europejskim Forum Nowych Idei (EFNI), organizowanym przez Konfederację Lewiatan. Hasłem przewodnim EFNI 2013 jest „Co dalej Europo? Jak na nowo urządzić Stary Kontynent? Perspektywa biznesu. Zaproszeni paneliści będą dyskutować o największych i najbardziej palących problemach Europy i szukać sposobów ich rozwiązania. Dlaczego Europa wciąż tkwi w kryzysie? Jak przełamać konflikt narodowych interesów ekonomicznych i wyzwań ścisłej integracji? Gdzie trzeba więcej...

Data publikacji: 26.08.2013
więcej...

Przychody przedsiębiorstw po sześciu miesiącach bieżącego roku były mniejsze o 1,7 proc. niż w porównywalnym okresie roku 2012, a wynik finansowy netto wyniósł 45,4 mld zł, czyli był niższy o 1,6 proc. niż w ciągu sześciu miesięcy poprzedniego roku – podał GUS. Komentarz dr Małgorzaty Starczewskiej–Krzysztoszek, głównej ekonomistki Konfederacji Lewiatan: Ostatnie dobre dane i wskaźniki dotyczące gospodarki polskiej w lipcu 2013 r. – produkcja sprzedana przemysłu, wynagrodzenia, eksport, wskaźnik PMI – pokazały, że mamy szanse na przyspieszenie wzrostu PKB w 2 połowie 2013 r. Na razie jednak trzeba podsumować pierwszą połowę 2013 r., która...

Data publikacji: 23.08.2013
więcej...

Celem konkursu „Dojrz@łość w sieci. Dobre Praktyki jest stymulowanie działań edukacyjnych poprzez zebranie, przedstawienie i promocję wzorcowych działań edukacji cyfrowej mających charakter międzypokoleniowy ze szczególnym uwzględnieniem osób po 50–tym roku życia. Adresatami konkursu są organizacje, instytucje i firmy, które podejmują różnorodne działania na rzecz edukacji cyfrowej dojrzałych Polaków. Poprzez konkurs Koalicja „Dojrz@łość w sieci oraz Porozumienie chcą popularyzować inicjatywy zmierzające do zmniejszenia poziomu wykluczenia cyfrowego, zwłaszcza w grupie szczególnie na to narażonej, jaką są seniorzy. Konkurs ma się przyczynić do kontynuacji realizowanych inicjatyw a także do inspirowania innych podmiotów do korzystania z najlepszych, skutecznych rozwiązań.

Data publikacji: 23.08.2013
więcej...

Serdecznie zapraszamy do udziału w VII edycji konkursu dla firm zaangażowanych społecznie „Liderzy Filantropii. Od lat w gronie laureatów konkursu znajdują się zarówno największe spółki w Polsce, jak i małe firmy, które wspierają społeczności lokalne. Jeśli Państwa firma przeznaczyła w 2012 roku środki na działania społeczne, ma szansę na znalezienie się w prestiżowym rankingu i raporcie publikowanym podczas uroczystej gali finałowej konkursu.„Liderem Filantropii można zostać w 2 głównych kategoriach:– firma, która przekazała w 2012 roku na cele społeczne największy odsetek swoich dochodów przed opodatkowaniem,– firma, która przekazała w 2012 roku najwięcej środków finansowych na cele społeczne.Nowością w tegorocznej edycji konkursu...

Data publikacji: 21.08.2013
więcej...

Zarządzanie różnorodnością to temat, który coraz bardziej interesuje przedsiębiorców/czynie. Pracodawcy/czynie coraz częściej dostrzegają korzyści wynikające z wprowadzenia polityki zarządzania różnorodnością, jakimi są m.in. większa lojalność osób zatrudnionych, większa kreatywność zespołów, innowacyjność działania, lepsza odporność firmy na kryzys czy wyższa rentowność. Z drugiej strony otwarcie na pracowników, którzy dotychczas mieli większe problemy na rynku pracy i byli mniej doceniani – kobiety, osoby starsze, osoby z niepełnosprawnościami, czy obcokrajowcy coraz silniej wynika ze zmian demograficznych i takich zjawisk jak choćby starzenie się społeczeństwa. Odpowiedzią na tę zmieniającą się rzeczywistość może być zarządzanie różnorodnością, które – skutecznie realizowane – daje wymierne korzyści finansowe.

Data publikacji: 21.08.2013
więcej...

Produkcja przemysłowa w lipcu br. wzrosła o 6,3 proc., a w okresie siedmiu miesięcy 2013 r. była większa o 0,5 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku – podał GUS. Komentarz dr Małgorzaty Starczewskiej–Krzysztoszek, głównej ekonomistki Konfederacji Lewiatan: W czerwcu br., gdy produkcja przemysłowa wzrosła o 3 proc. r/r pisałam, że skala tego wzrostu budzi nadzieje. Lipiec zweryfikował te oczekiwania pozytywnie. Wzrost produkcji przemysłowej o 6,3 proc. r/r i 1,5 proc. w stosunku do czerwca jest imponujący. Nawet uwzględniając korzystny układ dni roboczych. Z drugiej strony należy...

Data publikacji: 20.08.2013
więcej...

Przesyłamy w załączeniu prośbę Ministerstwa Środowiska w sprawie przekazania informacji o możliwościach zbierania i przetwarzania odpadów z opakowań wielomateriałowych oraz z opakowań po środkach niebezpiecznych. Informacje zebrane od przedsiębiorców będą podstawą do wyznaczania poziomów odzysku i recyklingu dla odpadów z opakowań wielomateriałowych oraz po środkach niebezpiecznych.Zaproszenie do konsultacji Uwagi proszę przesyłać do 28 sierpnia na adres astaniewska@konfederacjalewiatan.pl

Data publikacji: 20.08.2013
więcej...

 

 

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica