Aktualności » Konfederacja Lewiatan

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w Programie Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact w Polsce „Koalicja Rzeczników Etyki, który stanowi realizację jednego z głównych programów Global Compact „Biznes i prawa człowieka. Implementacja Wytycznych ONZ ds. biznesu i praw człowieka 2014–2020. Jako Partner Programu będą Państwo mogli uczestniczyć w pracach nad wszystkimi celami Koalicji, których na drodze wspólnych konsultacji stale przybywa. Partnerzy uczestniczą nie tylko w spotkaniach Grupy Roboczej, ale również w spotkaniach Grupy Inicjatywnej, która ustala harmonogram i zakres oraz strategie prac Koalicji. W bieżącym roku przede wszystkim zapraszamy do udziału w Raporcie, gdzie będziemy prosić Państwa o zaprezentowanie Państwa...

Data publikacji: 18.12.2015
więcej...

Aż w 95% przypadków spraw karnych skarbowych sąd orzekał o winie oskarżonych, z czego tylko w 4% warunkowo umorzył postępowanie. Zdecydowana większość osób uznanych za winne w trakcie postępowania karnego skarbowego to członkowie zarządu, głównie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Najczęściej sprawcy odpowiadali za przestępstwa lub wykroczenia związane z naruszeniem obowiązków wynikających z ustawy o PIT (43%), w drugiej kolejności z VAT (33%). To główne wnioski wynikające z raportu „Członkowie zarządu na celowniku organów skarbowych przygotowanego przez Crido Taxand i Crido Legal. Co trzecia kontrola prowadzona przez organy skarbowe kończy się wszczęciem postępowania karnego skarbowego – wynika z raportu NIK z...

Data publikacji: 17.12.2015
więcej...

15 grudnia 2016 r., w biurze Lewiatana w Brukseli, odbyło się spotkanie z delegacją Ambasady Stanów Zjednoczonych z Warszawy. Brukselskie biuro Konfederacji odwiedził John C. Law, zastępca Szefa Misji oraz Don Baker, ekspert z Sekcji Polityczno–Ekonomicznej i Jason M. Hammontree, ekspert ze Stałego Przedstawicielstwa USA przy UE. Rozmawiano o działaniach KL w Brukseli, priorytetach firm członkowskich w kontekście negocjacji TTIP oraz możliwych konsekwencjach dla przedsiębiorców, wynikających ze zmiany politycznej w Polsce.

Data publikacji: 16.12.2015
więcej...

15 grudnia 2016 r., w biurze Lewiatana w Brukseli, odbyło się spotkanie z delegacją Ambasady Stanów Zjednoczonych z Warszawy. Brukselskie biuro Konfederacji odwiedził John C. Law, zastępca Szefa Misji oraz Don Baker, ekspert z Sekcji Polityczno–Ekonomicznej i Jason M. Hammontree, ekspert ze Stałego Przedstawicielstwa USA przy UE. Rozmawiano o działaniach KL w Brukseli, priorytetach firm członkowskich w kontekście negocjacji TTIP oraz możliwych konsekwencjach dla przedsiębiorców, wynikających ze zmiany politycznej w Polsce.

Data publikacji: 16.12.2015
więcej...

Porozumienie klimatyczne, które zostało osiągnięte w Paryżu 12 grudnia, to duży krok naprzód w walce o naszą planetę. Europejski biznes mocno wspierał starania o zawiązanie mocnego porozumienia na rzecz ochrony klimatu. Po części nasze oczekiwania zostały spełnione. Niestety porozumienie nie daje nam gwarancji, że inne konkurujące z nami, gospodarki podejmą porównywalny wysiłek w walce z ociepleniem klimatu. Co się udało?Przede wszystkim do porozumienia przystąpiły wszystkie kraje – zarówno rozwinięte i rozwijające się. Protokół z Kioto z 1997 roku, zobowiązywał jedynie kraje bogate do podjęcia działań. W Paryżu panowało powszechne zrozumienie, że działania powinien podjąć każdy.Przyjęto bardziej ambitny cel tj. utrzymanie...

Data publikacji: 15.12.2015
więcej...

30 listopada 2015 r. odbyło się ostatnie tegoroczne spotkanie Rady Różnorodności z cyklu spotkań poświęconych kwestii zatrudniania osób z niepełnosprawnościami. Tym razem w ramach spotkania Rady skupiliśmy się na argumentach biznesowych przemawiającychdo osób decyzyjnych w firmach na rzecz zatrudniania osób z niepełnosprawnościami. Analizie poddane zostały korzyści biznesowe – zarówno te finansowe, jak i pozafinansowe – wynikające z posiadania wśród zatrudnionych pracowników/pracownic osóbz niepełnosprawnościami. W wyniku wymiany doświadczeń i opinii osób uczestniczących w spotkaniu Rady przygotowano listę korzyści biznesowych wynikających z zatrudniania osób z niepełnosprawnościami: lista korzyści Warto także podkreślić, że w przypadku grupy pracowników, jaką są osoby z niepełnosprawnościami,...

Data publikacji: 14.12.2015
więcej...

Wzrasta liczba przedsiębiorstw, które padają ofiarą nadużyć. W 2009 r. było to 30% przedsiębiorstw, podczas gdy w 2013 r. już 43% – wynika z „Badania przestępczości gospodarczej przeprowadzanego cykliczne przez PwC Polska.Jak przedsiębiorstwo może sobie radzić z nadużyciami i ich konsekwencjami oraz kosztami? PwC przygotował „Poradnik antykorupcyjny dla biznesu. Poradnik można pobrać ze strony: http://www.pwc.pl/antykorupcja .Zachęcamy do lektury.Konfederacja Lewiatab

Data publikacji: 11.12.2015
więcej...

Stopa bezrobocia w okresie 2014 – 2015 zmniejszyła się o blisko 3,5%, co z pewnością było efektem dobrej koniunktury gospodarczej wspieranej reformą urzędów pracy z maja 2014 roku – uważa Konfederacja Lewiatan. Według szacunków resortu pracy bezrobocie w listopadzie wzrosło z 9,6% do 9,7%. Jest to wzrost o 0,1 punktu procentowego w stosunku do poprzedniego miesiąca, jednak w porównaniu z tym samym okresem w roku ubiegłym jego poziom jest niższy o 1,7 punktu, kiedy odnotowano stopę bezrobocia na poziomie 11,4 proc. Wzrost stopy bezrobocia w listopadzie br. odnotowano w 12 województwach. W czterech: dolnośląskim, mazowieckim, śląskim i...

Data publikacji: 10.12.2015
więcej...

Sąd Arbitrażowy przy Konfederacji Lewiatan obchodzi w tym miesiącu dziesiąte urodziny. Od początku systematycznie rośnie liczba spraw wnoszonych przed sąd. Wiele z nich kończy się ugodą, średni czas wydania wyroku od momentu wniesienia pozwu wynosi tylko 6 miesięcy. Sąd zajmuje się rozstrzyganiem sporów o charakterze gospodarczym, powstałych zarówno między podmiotami krajowymi, jak i międzynarodowymi. Istnieje również możliwość orzekania na podstawie prawa obcego oraz prowadzenia postępowania w językach obcych. Dlatego też na liście arbitrów Sądu wymienieni są wybitni przedstawiciele praktyki, mający doświadczenie w sprawach o charakterze międzynarodowym.Sąd Arbitrażowy Lewiatan prowadził projekt „Promocja polubownych metod rozwiązywania konfliktów gospodarczych, współfinansowany ze środków...

Data publikacji: 09.12.2015
więcej...

Poniżej przedstawiamy aktualności z Brukseli istotne z punktu widzenia naszych członków. MiLoG –  Niemiecka płaca minimalnaJak jednolity patent wpłynie na innowacyjność gospodarki? Rewizja pakietu telekomunikacyjnego – uwagi Konfederacji Lewiatan w ramach konsultacji społecznych KE

Data publikacji: 08.12.2015
więcej...

Europejskie Forum Nowych Idei otrzymało nagrodę Złotego Spinacza 2015 w kategorii event społeczny. Jest to najbardziej prestiżowa nagroda w branży PR w Polsce.Europejskie Forum Nowych Idei to międzynarodowe spotkanie dyskusyjne środowisk biznesowych na temat przyszłości Europy i jej gospodarki, postrzeganych w szerokim, globalnym kontekście. Jest organizowane od 2011 r. przez Konfederację Lewiatan we współpracy z BUSINESSEUROPE, Miastem Sopot oraz polskimi i międzynarodowymi firmami i instytucjami. Nagrodzona Złotym Spinaczem, piąta edycja EFNI gościła 1300 gości z 28 krajów. Wybitnych naukowców, polityków i ludzi biznesu, wyznaczających nowe kierunki dla rozwoju światowej gospodarki. Podczas 64 godzin wydarzeń programowych i rozmów przeciągających się do...

Data publikacji: 07.12.2015
więcej...

Zapraszamy na konferencję na temat przeciwdziałania upadłości firmy i ułatwianiu ponownego rozpoczęcia działalności pt. Porażka biznesowa – pierwszy krok do sukcesu? O kulturze biznesowej w Polsce w kontekście Polityki Nowej Szansy. Spotkanie odbędzie się 9 grudnia 2015 r. o godz. 8.30 w Sali pod Kopułą w Ministerstwie Gospodarki.W programie Polityka Nowej Szansy, przyjętym przez Radę Ministrów w 2014 r., zaproponowano działania mające na celu wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw znajdujących się m.in. w sytuacji kryzysowej, zagrożonych upadłością.W ramach Programu Polityki Nowej Szansy przewidziana jest kampania społeczna ukierunkowana na zmianę świadomości i postaw różnych systemu gospodarczego wobec porażki biznesowej i osób...

Data publikacji: 04.12.2015
więcej...

Henryka Bochniarz, prezydent Konfederacji Lewiatan, zaczyna właśnie jednodniową wizytę w Brukseli. W planie m.in.. rozmowa w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE o rewizji dyrektywy dotyczącej pracowników delegowanych oraz spotkanie władz BUSINESSEUROPE i prezesów dużych firm z komisarzami UE. Lewiatan zapyta J–C. Junckera, Przewodniczącego KE, o to czy działania zaproponowane w ramach Programu Prac KE na rok 2016 zostały ocenione pod względem ewentualnych dodatkowych obciążeń administracyjnych lub kosztów dla firm.Z wiceprzewodniczącym Timmermansem prezydent Bochniarz będzie rozmawiać o inicjatywach w ramach lepszego stanowienia prawa (ang. better regulation). Na spotkaniu z komisarzem G. Oettingerem poruszy kwestię oceny zasadności poszczególnych przypadków geo–blockingu (zagadnienie istotne dla...

Data publikacji: 03.12.2015
więcej...

Szefowie polskich firm widzą w działalności B+R+I szansę na zwiększenie przychodów i ekspansję na nowe rynki. Może im w tym pomóc dostęp do szeregu instrumentów wsparcia, w tym z funduszy UE. Szczególną szansą dla przedsiębiorców są ustanawiane przez NCBR programy wspierające działalność B+R, które do podziału mają ponad 3,85 mld EUR.   Aby skutecznie skorzystać z tych możliwości, trzeba tylko odnaleźć się w gąszczu programów, a ubiegając się o dotację pamiętać m.in. o tym, aby opisywany produkt był innowacyjny, rezultaty projektu stanowiły nowość, uregulowane były kwestie własności intelektualnej i aby projekt wpisywał się w Krajową lub Regionalną Inteligentną Specjalizację.Takie wnioski...

Data publikacji: 02.12.2015
więcej...

Zgodnie z ustawą minimalne wynagrodzenie w przeliczeniu na godzinę to 13 zł bez VAT. Jak się jednak okazuje szereg podmiotów publicznych tego nie respektuje i w budżetach na usługi przewiduje zdecydowanie niższe stawki – zauważa Konfederacja Lewiatan. Należy do nich Filharmonia Gorzowska, która za jedną godzinę pracy ochroniarza płaci jedynie 7,35 zł bez VAT. Narodowy Instytut Audiowizualny wybrał za to ofertę, gdzie roboczogodzina została skalkulowana na 9,83 zł bez VAT. We wrocławskim Centrum Badań EIT+ ochroniarz otrzymuje 8,97 zł bez VAT, a w Urzędzie Dozoru Technicznego w Warszawie zaledwie 7,17 zł bez VAT.Odpowiedzialni zamawiający są świadomi wpływu, jaki wywierają na...

Data publikacji: 02.12.2015
więcej...
kalendarz wydarzeń

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica