Aktualności » Konfederacja Lewiatan

69% przedsiębiorstw uważa, że w ostatnich sześciu miesiącach pogorszyły się warunki prowadzenia biznesu. 26% nie widzi znaczącej zmiany, a dla 5% warunki się poprawiły – wynika z badania, które na zlecenie Konfederacji Lewiatan przeprowadził CBM Indicator.  Warunki prowadzenia biznesu pogorszyły się dla 70% firm małych, 68% średnich i 64% dużych. Im mniejsza firma, tym gorsza ocena warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Nastroje przedsiębiorców dotyczące prowadzenia firmy w kontekście biznesowym są niekorzystne. 55% firm ma negatywne nastawienie do prowadzenia biznesu w 2021 roku. Tak uważa 56% dużych i małych firm oraz 50% średnich. Pozytywne nastawienie sygnalizuje tylko 44% respondentów. Większymi optymistami...

Data publikacji: 12.08.2021
więcej...

Posłowie większością głosów przegłosowali dzisiaj wieczorem ustawę nazywaną powszechnie lex TVN. – Gospodarcze i społeczne konsekwencje wejścia w życie ustawy nazwanej lex TVN będą bardzo negatywne. Wzrośnie ryzyko utraty zaufania inwestorów do Polski ponieważ z dnia na dzień wykluczy się z rynku firmę, która zdecydowała się zainwestować u nas ogromny kapitał. To próba nacjonalizacji prywatnego przedsiębiorstwa pod przykrywką chińsko–rosyjsko–arabskiego zagrożenia, typowa dla krajów autorytarnych – mówi Maciej Witucki, prezydent Konfederacji Lewiatan. Jest bardzo prawdopodobne, że zanim jakakolwiek amerykańska firma zainwestuje w Polsce choćby jednego dolara zastanowi się dziesięć razy. To też sygnał ostrzegawczy dla innych potencjalnych inwestorów zagranicznych z...

Data publikacji: 11.08.2021
więcej...

Od kiedy USA są wrogiem NATO i Unii Europejskiej?Rada Przedsiębiorczości po raz kolejny protestuje przeciwko procedowanym przez PiS zmianom w ustawie o radiofonii i telewizji. Nie chcemy żyć w kraju z jedyną słuszną linią przekazu medialnego, w kraju, w którym za nic ma się wolność gospodarczą i bezpieczeństwo narodowe. Stanowisko Rady Przedsiębiorczości znajdziesz tutajZapisy zawarte w projekcie nie mają żadnego merytorycznego uzasadnienia, mają za to czysto polityczny charakter. Przedstawiciele PiS i rządu zapewniają, że chodzi o ochronę polskich mediów przed wrogimi przejęciami przez firmy z państw uznawanych za nieprzychylne wobec NATO i UE, takich jak Chiny czy Rosja. Tyle...

Data publikacji: 10.08.2021
więcej...

• Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie oceny wniosków złożonych w postępowaniu rozstrzygającym dotyczący m.in. wymagań, które muszą spełnić firmy inwestujące w morskie farmy wiatrowe, wykluczy zagraniczne i prywatne koncerny z inwestowania w energetykę wiatrową na morzu w Polsce – ostrzega Konfederacja Lewiatan. • Pracodawcy apelują o ponowne konsultacje projektu rozporządzenia i wypracowanie kompromisu. – Treść rozporządzenia premiuje, bazujące na węglu, państwowe firmy energetyczne, którym łatwiej będzie uzyskać pozwolenia lokalizacyjne, a tym samym wsparcie w ramach aukcji dla morskich farm wiatrowych. Poszkodowane będą zagraniczne i prywatne koncerny, niemające umów o współpracy ze spółkami skarbu państwa – mówi...

Data publikacji: 09.08.2021
więcej...

W 2019 roku sejmiki pięciu województw (świętokrzyskiego, łódzkiego, podkarpackiego, lubelskiego i małopolskiego) przyjęły uchwały dotyczące tzw. stref wolnych od ideologii LGBT. W uchwałach podkreślono konieczność „walki o wartości rodzinne i ucieczki od „ideologii LGBT. Działania te są nie tylko wątpliwe etycznie, ale też mogą kosztować Polskę utratę milionów euro, co może mieć bezpośredni wpływ na sytuację firm i gospodarki. Decyzje samorządowców są sprzeczne z podstawowymi zasadami Unii Europejskiej, które mówią o równości i niedyskryminacji. Zasady te są zapisane w Traktatach i Karcie praw podstawowych. W ostatnich dziesięcioleciach zmiany legislacyjne, orzecznictwo i inicjatywy...

Data publikacji: 05.08.2021
więcej...

W naszej ocenie projektowane przepisy – w swej obecnej formie – nie realizują stawianych przed nimi celów, jednocześnie pogłębiając niespójność polskiego systemu podatkowo–ubezpieczeniowego. Oczekujemy merytorycznej dyskusji z rządem na temat proponowanych zmian, opartej o rzetelną ocenę skutków projektowanych regulacji, która prowadziłaby do wypracowania zrównoważonego i spójnego systemowo docelowego modelu opodatkowania i oskładkowania dochodów z działalności gospodarczej Kluczowe znaczenie dla warunków prowadzenia i rozwoju działalności gospodarczej ma stabilność i pewność prawa. Polski Ład tę stabilność zaburza, likwidując dobrze znane i stosowane od wielu lat przez przedsiębiorców rozwiązania w zakresie podatków i składek. Jako alternatywę nie proponuje się natomiast spójnego i przemyślanego...

Data publikacji: 03.08.2021
więcej...

Do 3 lipca 2021 r. Państwa Członkowskie UE miały obowiązek wprowadzenia w życie przepisów krajowych, niezbędnych do wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko („Dyrektywa SUP). Dyrektywa SUP zobowiązuje Państwa Członkowskie do podjęcia odpowiednich działań jak np. ilościowa redukcja ilości określonych wyrobów. Dotyczy także m.in. zakazu wprowadzania do obrotu od 3 lipca 2021 r. produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych oraz produktów wykonanych z oksydegradowalnych tworzyw sztucznych takich jak patyczki higieniczne, sztućce (widelce, noże, łyżki, pałeczki), talerze,...

Data publikacji: 02.08.2021
więcej...

W czwartek 29 lipca odbyło się spotkanie online Grupy ds. Zrównoważonej Mobilności działającej w ramach Rady ds. Zielonej Transformacji Konfederacji Lewiatan, którego tematem przewodnim był nowy program priorytetowy NFOŚiGW Mój elektryk. Szczegóły zaprezentował Uczestnikom gość specjalny Rafał Kręcisz – Dyrektor Departamentu Transportu Zeroemisyjnego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Rafał Kręcisz opowiedział o głównych założeniach programu, którego głównym celem jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza, a budżet opiewa na kwotę 500 mln zł. Program wspiera obszary takie jak koszty zakupu nowych pojazdów zeroemisyjnych oraz koszty leasingu nowych pojazdów...

Data publikacji: 30.07.2021
więcej...

Prezentując projekt Polskiego Ładu minister finansów Tadeusz Kościński powiedział, że ten program to historyczna obniżka podatków. Według wyliczeń Lewiatana jest dokładnie odwrotnie – Polski Ład to historyczna podwyżka podatków!Zgodnie z wyliczeniami Lewiatana stracą niemal wszyscy, np. w przypadku karty podatkowej zmiana obciążeń może sięgnąć nawet 97%, a przy podatku liniowym jest to wzrost o ponad 40%.W poniższych grafikach grafikach pokazujemy wyliczenia, z których jasno wynika, kto zyska a kto straci. Polski Ład jest prezentowany przez rząd jako projekt, który dzięki podwyższeniu kwoty wolnej od podatku oraz progu skali podatkowej sprawi, że daniny płacone państwu staną się niższe. Nic bardziej mylnego.

Data publikacji: 29.07.2021
więcej...

Po wprowadzeniu zmian podatkowych wynajmowanie budynków i lokali mieszkalnych stanie się mniej opłacalne.Stracą ci, którzy będą amortyzować środki trwałe używane przed wprowadzeniem ich do działalności gospodarczejNowi podatnicy nie będą mogli już skorzystać z karty podatkowej – ostrzega Konfederacja Lewiatan. Polski Ład to szereg zmian podatkowych, które z jednej strony mają na celu poprawę warunków prowadzenia działalności gospodarczej i zmniejszenie obciążeń podatkowych dla niektórych firm, z drugiej to tzw. zmiany uszczelniające, które nie tyle służą uszczelnieniu, co po prostu podniesieniu obciążeń podatkowych przedsiębiorców i osób nieprowadzących działalności gospodarczej. Są to m.in. zmiany w zakresie...

Data publikacji: 28.07.2021
więcej...

Cyfryzacja jest jednym z globalnych trendów, który realnie zmienia codzienność w wielu obszarach funkcjonowania społeczeństwa. Jednym z tych obszarów jest ochrona zdrowia, która w ostatnich latach mocno się zmieniła. W związku z pandemią COVID–19 proces cyfryzacji i badań naukowych mocno przyśpieszył. Cyfryzacja powoduje postęp i wprowadza wiele ułatwień w medycynie, ale może też tworzyć ryzyka. Jakie? Np. te dotyczące prywatności. Unijne instytucje zdają sobie sprawę z przebiegu tej rewolucji i starają się ją kształtować w ramach własnych polityk. Regulacje UE w tym obszarze mogą mieć istotny wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorców działających na pograniczu IT...

Data publikacji: 27.07.2021
więcej...

Trwają prace nad instrumentami finansowymi skierowanymi do firm w zakresie dostosowania prowadzonej przez nie działalności do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, czyli mówiąc wprost – poprawy dostępności ich produktów i usług. Dla części firm takie działania będą już wkrótce obligatoryjne, dla innych mogą stanowić szansę na poszerzenie kręgu klientów. Konieczność rozwoju w tym zakresie wynika m.in. ze zbliżających zmian w przepisach prawa. W 2012 r. Polska ratyfikowała Konwencję ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Realizacji postanowień Konwencji służy Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie wymogów dostępności produktów i usług, czyli Europejski Akt...

Data publikacji: 26.07.2021
więcej...

• Na posiedzeniu sejmowej Podkomisji stałej do spraw regulacji prawnych dotyczących algorytmów cyfrowych, została przedstawiona informacja Ministra Cyfryzacji na temat stanowiska rządu do unijnego projektu rozporządzenia w sprawie sztucznej inteligencji.• Konfederacja Lewiatan pozytywnie ocenia podejście KE do kierunku rozwoju sztucznej inteligencji w UE. Proponuje jednak, aby w pracach legislacyjnych doprecyzować przepisy dotyczące ujawniania danych, sankcji i kar czy granic zakazu poszczególnych praktyk w zakresie sztucznej inteligencji. – Uważamy, że przepisy nakazujące ujawniać i udostępniać dane oraz dokumentację wymagają doprecyzowania pod kątem relacji z tajemnicą przedsiębiorstwa. Informacje te mogą mieć bowiem charakter poufny, a nierzadko stanowić główny, o ile...

Data publikacji: 23.07.2021
więcej...

Od nowego mandatu Europejskiego Komitetu Ekonomiczno–Społecznego (EKES) przewodniczę Obserwatorium Rynku Pracy, które przynależy do Sekcji Rynku Pracy, Spraw Społecznych i Obywatelskich – pisze Lech Pilawski, Doradca Zarządu Konfederacji Lewiatan. Podczas majowego spotkania obserwatorium odbyło się wysłuchanie na temat sektorów o niskich płacach: gastronomii, hoteli, turystyki, usług socjalnych, sprzątania, kultury, handlu. To była dobra debata i dyskusja – dodaje Lech Pilawski. Wnioski płynące z debaty są jednak trudne ze względu na brak jasnych perspektyw, kryzys wywołany pandemią, brak jasności co do krajowych planów naprawy i ich uruchomienia. W czasie spotkania...

Data publikacji: 22.07.2021
więcej...

• Polityka demograficzna w głównej mierze oparta na tradycyjnym modelu rodziny, małżeństwa czy wydłużonej przerwie od aktywności zawodowej w związku z opieką nad dziećmi, nie uwzględnia obecnych uwarunkowań społecznych – uważa Konfederacja Lewiatan. • Znaczący wzrost liczby urodzeń i osób w wieku produkcyjnym jest niemożliwy bez polityki migracyjnej ograniczającej wyjazdy Polaków za granicę oraz zachęcającej do osiedlania się migrantów w naszym kraju. W przygotowanym przez rząd projekcie Strategii Demograficznej 2040 niepokoi pomijanie kwestii migracji (zarówno do i z Polski, ale również wewnątrz kraju), zachorowalności i umieralności (w szczególności nadumieralności mężczyzn) czy zdrowia ludności, powoduje, że to de facto nie strategia...

Data publikacji: 21.07.2021
więcej...

 

 

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica