Aktualności » Konfederacja Lewiatan

Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy organizuje szkolenie „Bezpieczeństwo informacji handlowej i gospodarczej . W każdym przedsiębiorstwie kluczowe znacznie ma informacja. Niezależnie od przedmiotu działalności, a także od stanu majątkowego, kluczem do sukcesu są kontrahenci, klienci, a najczęściej pomysł lub idea. Obecnie z łatwością można wykraść informacje zarówno z największych firm, banków, jak i drobnych przedsiębiorców. Zaproszenie na szkolenie

Data publikacji: 12.11.2013
więcej...

Od 1 listopada 2013 roku funkcję dyrektor generalnej Coca–Cola Poland Services, odpowiedzialnej za Polskę oraz kraje bałtyckie Litwę, Łotwę i Estonię, pełni Anna Jakubowska. Zastąpiła ona na tym stanowisku Paula Woodwarda, który pełnił tę funkcję od sierpnia 2010 roku. Siedzibą nowej dyrektor jest biuro Coca–Cola Poland Services w Warszawie. Anna Jakubowska wnosi do polskiej organizacji szerokie doświadczenie w zarządzaniu, sprzedaży i marketingu zdobyte w wielu krajach, w których pracowała dla międzynarodowych firm m.in. Procter&Gamble, Coca–Cola Hellenic Bottling Company i The Coca–Cola Company. Anna Jakubowska dołączyła do The Coca–Cola Company w czerwcu 2013 roku, zaś wcześniej od 2011 roku poznawała...

Data publikacji: 08.11.2013
więcej...

Informujemy o powstaniu RADY Lewiatana ds. GAZU. Rada skupia obecnie przedstawicieli firm członkowskich Konfederacji, a jej celem jest wypracowanie propozycji niezbędnych zmian legislacyjnych, organizacyjnych i strukturalnych umożliwiających dalszy rozwój rynku gazu w Polsce. Spotkanie inaugurujące prace RADY odbyło się 4 listopada br. Spotkanie kolejne zaplanowano na piątek, 15 listopada, 9.00–11.00, także w Lewiatanie. Skład. W pracach RADY uczestniczą obecnie następujące podmioty: EWE Polska, GE Polska, GDF Suez Energia Polska, G.EN Gaz Energia, PGNIG Termika, PGNIG, PEP, RWE Polska, Polska Izba Przemysłu Chemicznego oraz PKN Orlen. Członkostwo w RADZIE jest oczywiście otwarte dla wszystkich firm zrzeszonych...

Data publikacji: 07.11.2013
więcej...

W ostatnim kwartale br. w poczet członków Wielkopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan wstąpiły następujące firmy:HADEX – GAZ Sp. z o.o.DPM SOLID POLSKA Przesławscy Spółka JawnaACTIVIS Polska Sp. z o.o.VARICO : w biznesie warto na nas liczyć STOMIL POZNAŃ S.A.Hoffman i Wspólnicy Sp. z o.o.Galeria Smaków 

Data publikacji: 07.11.2013
więcej...

Konfederacja Lewiatan wysłała do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej opinię do projektu ustawy o zmianach w OFE. Napisała w niej m.in.:: „mamy świadomość, że w obecnym stanie finansów publicznych, przy braku woli politycznej do likwidacji przywilejów emerytalnych, rentowych i podatkowych (a nawet gdyby była taka wola – przy niemożności osiągnięcia szybkich pozytywnych skutków takich reform), zachowanie części kapitałowej systemu emerytalnego w dotychczasowej formie nie jest możliwe. Nasze propozycje mają więc na celu wyważenie działań niezbędnych dla stabilności finansów publicznych i niezbędnych dla zrównoważonego rozwoju w długim okresie. Zdaniem Lewiatana kluczowe dla utrzymania II filaru są:– uczciwa dobrowolność wyboru...

Data publikacji: 06.11.2013
więcej...

Dyskutowano na temat ram prawnych europejskiej polityki energetycznej i klimatycznej do 2030 roku. Przedstawiciele Konfederacji Lewiatan oraz niemieckiego przemysłu zrzeszonego w federacji BDI spotkali się 22 października br. z deputowanym do Parlamentu Europejskiego Konradem Szymańskim, współ–sprawozdawcą raportu na temat europejskiej polityki energetycznej i klimatycznej do 2030 roku. W marcu br. Komisja Europejska opublikowała Zieloną Księgę „Ramy polityki w zakresie klimatu i energii do roku 2030. Dokument zapowiada publikację propozycji legislacyjnych przed końcem 2013 roku. W tym kontekście Parlament Europejski przygotowuje z inicjatywy własnej sprawozdanie, którego projekt rozpatrywany jest w specjalnej procedurze współpracy dwóch komisji: ENVI (środowisko,...

Data publikacji: 05.11.2013
więcej...

6 listopada 2013 w Warszawie odbędzie się V Polski Kongres Prawa Upadłościowego i Naprawczego – INSO 2013. Wydarzenie wpisuje się w cykl corocznych spotkań na szczycie, poświęcony różnorodnym aspektom prawa upadłościowego i naprawczego i organizowany przez Instytut Allerhanda nieprzerwanie od 2009 roku. INSO 2013 zgromadzi ekspertów prawa upadłościowego i naprawczego: przedstawicieli kancelarii specjalizujących się tej gałęzi prawa, sędziów z bogatym dorobkiem w zakresie spraw gospodarczych, członków administracji rządowej, przedstawicieli świata akademickiego oraz kadrę menadżerską przedsiębiorstw. Wielu spośród tegorocznych prelegentów Kongresu wchodzi w skład Zespołu powołanego przez Ministra Sprawiedliwości ds. przygotowania założeń reformy polskiego prawa upadłościowego.Tegoroczna edycja Kongresu INSO...

Data publikacji: 04.11.2013
więcej...

Konfederacja Lewiatan jest zaniepokojona trwającymi pracami legislacyjnymi nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, w trakcie których, w dużej mierze pomijane są argumenty i opinie przedsiębiorców. Projekt stoi w sprzeczności z intencjami rządu, by polską gospodarkę deregulować i ułatwiać prowadzenie działalności gospodarczej. Kładzie nacisk wyłącznie na dwie wartości, jakimi są ochrona konkurencji i ochrona konsumentów. Dobra te są oczywiście istotne i zasługują na ochronę prawną, ale jednocześnie ustawodawca powinien zapewnić równowagę z innymi wartościami konstytucyjnymi, takimi jak prawo własności, swoboda działalności gospodarczej, prawo do sądu, czy prawo do obrony.

Data publikacji: 31.10.2013
więcej...

Związki zawodowe zwróciły się do pracodawców z propozycją zmiany formuły prowadzenia dialogu społecznego uznając, że dotychczasowa się wyczerpała. Konfederacja Lewiatan jest gotowa do rozmów. Komentarz Jeremiego Mordasewicza, doradcy zarządu Konfederacji LewiatanNaszym zdaniem zmiany organizacyjne nie przywrócą zaufania. Odbudować je może tylko zmiana postępowania wszystkich partnerów dialogu: uwzględnianie potrzeb drugiej strony, posługiwanie się rzetelnym opisem rzeczywistości a nie populistycznymi hasłami, dotrzymywanie zawartych umów.Jeżeli jednak związkowcy uważają, że zmiany organizacyjne są niezbędne, deklarujemy gotowość do rozmów bez warunków wstępnych. Możemy rozpocząć od kwestii organizacji dialogu, pamiętając jednak, że wiele dylematów z zakresu polityki społecznej i gospodarczej, jak system emerytalny czy charakter...

Data publikacji: 31.10.2013
więcej...

Chodzi o zakaz reklamy aptek, który znalazł się w ustawie refundacyjnej obowiązującej od 1 stycznia 2012 roku, a w sprawie którego rząd nie przewiduje zmian w trakcie prac nad kolejną nowelizacją zapisów ustawy. Lewiatan złożył dwie, odnoszące się do naruszenia przez Polskę różnych, podstawowych norm prawa pierwotnego UE, skargi formalne do Komisji Europejskiej. Konfederacja Lewiatan wielokrotnie informowała Ministra Zdrowia oraz opinię publiczną o konieczności zmiany art. 94a ustawy – Prawo farmaceutyczne (dalej: p.f.), stanowiącego o generalnym zakazie reklamy aptek. W całym kraju toczą się setki postępowań, kontroli i „rozmów dyscyplinujących, w wyniku których aptekarze są karani m.in.

Data publikacji: 30.10.2013
więcej...

Chodzi o zakaz reklamy aptek, który znalazł się w ustawie refundacyjnej obowiązującej od 1 stycznia 2012 roku, a w sprawie którego rząd nie przewiduje zmian w trakcie prac nad kolejną nowelizacją zapisów ustawy. Lewiatan złożył dwie, odnoszące się do naruszenia przez Polskę różnych, podstawowych norm prawa pierwotnego UE, skargi formalne do Komisji Europejskiej. Konfederacja Lewiatan wielokrotnie informowała Ministra Zdrowia oraz opinię publiczną o konieczności zmiany art. 94a ustawy – Prawo farmaceutyczne (dalej: p.f.), stanowiącego o generalnym zakazie reklamy aptek. W całym kraju toczą się setki postępowań, kontroli i „rozmów dyscyplinujących, w wyniku których aptekarze są karani m.in.

Data publikacji: 30.10.2013
więcej...

W opublikowanym przez Bank Światowy rankingu Doing Business 2014 Polska awansowała o 10 pozycji i znalazła się 45 miejscu na 189 sklasyfikowane państwa. Komentarz dr Małgorzaty Starczewskiej–Krzysztoszek, głównej ekonomistki Konfederacji Lewiatan. To dobra informacja dla inwestorów zagranicznych, bo pokazuje, że w Polsce poprawiają się warunki do prowadzenia działalności gospodarczej. To także pozytywny sygnał dla naszych przedsiębiorców, ponieważ świadczy o tym, że mimo licznych przeszkód, można jednak coś zrobić dla ułatwienia funkcjonowania biznesu w takich dziedzinach jak: uzyskiwanie pozwoleń na budowę czy zakładanie firm. Bardzo poprawiliśmy w rankingu pozycję, jeśli chodzi o uzyskiwanie pozwoleń na budowę. Stało się to przede wszystkim...

Data publikacji: 29.10.2013
więcej...

Konfederacja Lewiatan z niepokojem śledzi prace nad projektem zarządzenia prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącym określenia warunków zawierania i realizacji umów w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej na 2014 rok i lata następne. Wejście w życie nowych przepisów będzie miało niekorzystne konsekwencje dla całej podstawowej opieki zdrowotnej. Członkowie Lewiatana zrzeszeni w Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia Dolnego Śląska zwracają uwagę, że zarządzenie w obecnym kształcie doprowadzi do pogłębienia i zmniejszenia finansowania świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej, spowoduje zagrożenie płynności finansowej firm medycznych opartych na podstawowej opiece zdrowotnej, a tym samym wzrośnie niedoinwestowanie w infrastrukturę medyczną. Zmniejszy się dostępność usług medycznych dla obywateli,...

Data publikacji: 28.10.2013
więcej...

Prezydencki projekt ustawy o ochronie krajobrazu może zahamować rozwój niektórych sektorów naszej gospodarki (np. energetyki, telekomunikacji oraz reklamy zewnętrznej), a także doprowadzić do ograniczenia kompetencji gmin w zakresie decydowania o powstających na jej terenie inwestycjach – uważa Konfederacja Lewiatan. W Sejmie toczą się prace na projektem ustawy, który ma powstrzymać degradację krajobrazu. Przestrzeń publiczna wymaga uporządkowania. Dlatego Konfederacja Lewiatan popiera działania Prezydenta. Uważa jednak, że niektóre propozycje przedstawione w projekcie będą ograniczać rozwój poszczególnych sektorów gospodarki oraz zmarginalizują rolę gmin w planowaniu przestrzennym. Na podstawie audytu krajobrazowego sejmik wojewódzki będzie przyjmował tzw. urbanistyczne zasady ochrony krajobrazu (uzok), które uzyskają...

Data publikacji: 25.10.2013
więcej...

Uwagi Konfederacji Lewiatan do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (druk nr 1703) i do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (druk nr 1383). A. Główne tezy opinii i postulaty Konfederacji Lewiatan:I. Odpowiedzialność osób zarządzających:Postulat Konfederacji Lewiatan:Postulujemy uchylenie projektowanych art. 4 pkt. 3a), art. 6a, art. 12a i art. 106a i zmianę pozostałych przepisów w niezbędnym zakresie. Uzasadnienie:Proponowana w projekcie ustawy odpowiedzialność osób zarządzających w istocie ma charakter administracyjno–karny, w związku z czym normy proceduralne w tym zakresie powinny spełniać wszelkie niezbędne standardy przewidziane...

Data publikacji: 24.10.2013
więcej...

kalendarz wydarzeń

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica