Aktualności » Konfederacja Lewiatan

– Okres rotacji firm audytorskich dla jednostek zainteresowania publicznego powinien być wydłużony do 10 lat, badanie wspólne sprawozdań finansowych w określonych jednostkach, tzw. joint audit, nie powinno być obligatoryjne, a zakaz świadczenia innych usług niż badanie sprawozdań finansowych przez firmy audytorskie oraz jednostki z nimi powiązane będzie barierę dla rozwoju sektora MŚP – uważają we wspólnym stanowisku do projektu ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym Konfederacja Lewiatan oraz Pracodawcy RP. Największe kontrowersje wzbudza przyjęta przez Komitet Stały Rady Ministrów poprawka do projektu skracająca okres rotacji firm audytorskich do 5 lat dla jednostek zainteresowania publicznego, czyli największych...

Data publikacji: 16.01.2017
więcej...

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły w grudniu 2016 r. o 0,8 proc. r/r, a w stosunku do listopada o 0,7 proc. – podał GUS. Komentarz dr Małgorzaty Starczewskiej–Krzysztoszek, głównej ekonomistki Konfederacji LewiatanDwa lata, a właściwie więcej, bo 28 miesięcy deflacji za nami. W 2015 r. ceny spadły w skali roku o 0,9 proc. r/r, w 2016 r. – o 0,6 proc. (w 2014 r. ceny nie zmieniły się r/r). Na tym tle zmiany cen dóbr i usług konsumpcyjnych w grudniu są spektakularne, bowiem wzrosły one o 0,8 proc. r/r. Patrząc na strukturę zmian cen w grudniu można postawić tezę,...

Data publikacji: 13.01.2017
więcej...

Posłowie, w nowelizacji Prawa farmaceutycznego, proponują wprowadzenie zasady „Apteka dla aptekarza, która przewiduje możliwość prowadzenia aptek wyłącznie przez farmaceutów lub wybrane spółki osobowe farmaceutów. To rozwiązanie ograniczy wolność gospodarczą, pogłębi dysproporcje w rozmieszczeniu aptek, utrudni dostęp do usług farmaceutycznych i zahamuje rozwój polskich firm – uważa Konfederacja Lewiatan. Zakłada się, że od dnia wejścia w życie zmian jedynym podmiotem, który będzie mógł złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie apteki będzie farmaceuta bądź spółka jawna /spółka partnerska, której przedmiotem działalności jest wyłącznie prowadzenie aptek, a wspólnikami / partnerami są farmaceuci. – W ten sposób projektodawcy wyłączają z grona...

Data publikacji: 12.01.2017
więcej...

Resort zdrowia chce, aby każda placówka medyczna korzystająca z publicznych pieniędzy była oceniana pod kątem jakości usług i skuteczności leczenia. Takie propozycje znalazły się w założeniach do ustawy o jakości w ochronie zdrowia. Obecnie, zdaniem Konfederacji Lewiatan, mierników oceny jakości placówek medycznych w ogóle nie bierze się pod uwagę. Konieczne są zmiany. – Wszystkie raporty porównujące systemy ochrony zdrowia na świecie wskazują, że Polska najgorsze wyniki osiąga w zakresie respektowania praw pacjenta. A jednym z podstawowych praw jest możliwość otrzymania opieki zgodnej z aktualną wiedzą medyczną w poszanowaniu godności pacjenta. Między innymi temu służą mierniki oceny jakości placówek medycznych,...

Data publikacji: 11.01.2017
więcej...

Ministerstwo Rozwoju pracuje nad zmianami w ustawach o PIT i CIT, które mają umożliwić przedsiębiorcom jednorazowe zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatków na zakup maszyn i urządzeń o wartości od 10 tys. do 100 tys. zł., z wyłączeniem samochodów osobowych. Pomysł ten komentuje 10 stycznia na łamach „Gazety Wyborczej Przemysław Pruszyński, doradca podatkowy, sekretarz Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan.http://wyborcza.biz/biznes/1,147584,21221434,nowa–ulga–inwestycyjna–dla–firm–ale–nie–na–samochody.html Konfederacja Lewiatan

Data publikacji: 10.01.2017
więcej...

Ministerstwo Rozwoju pracuje nad zmianami w ustawach o PIT i CIT, które mają umożliwić przedsiębiorcom jednorazowe zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatków na zakup maszyn i urządzeń o wartości od 10 tys. do 100 tys. zł., z wyłączeniem samochodów osobowych. To dobry pomysł – komentuje Konfederacja Lewiatan. – To jest dobra informacja i potrzebna zmiana. Od dawna wskazujemy, że obowiązujący od kilkunastu lat limit 3,5 tys. zł, do którego przedsiębiorca może zaliczyć wydatek bezpośrednio do kosztów, jest za niski i nie przystaje do realiów gospodarczych – ogranicza płynność finansową i potencjał inwestycyjny firm – mówi Przemysław Pruszyński, doradca podatkowy, sekretarz...

Data publikacji: 09.01.2017
więcej...

Zgodnie z zaproponowanym projektem zakłada się, że od dnia wejścia w życie zmian jedynym podmiotem, który będzie mógł złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie apteki będzie farmaceuta bądź spółka jawna / spółka partnerska, której przedmiotem działalności jest wyłącznie prowadzenie aptek, a wspólnikami / partnerami spółki są farmaceuci. W ten sposób projektodawcy wyłączają z grona właścicieli dzisiejsze podmioty posiadające apteki, którymi są przede wszystkim przedsiębiorcy niebędący farmaceutami. Jest to w naszej ocenie nieuzasadnione ograniczenie wolności gospodarczej i nieuzasadniona dyskryminacja. W nawiązaniu do ustaleń z posiedzenia Komisji Nadzwyczajnej do spraw deregulacji z...

Data publikacji: 05.01.2017
więcej...

W artykule „Data złożenia wniosku nie zdecyduje o dopłacie, który ukazał się 2 stycznia br. w „ Gazecie Prawnej Grzegorz Baczewski, dyrektor departamentu pracy, dialogu i spraw społecznych Konfederacji Lewiatan, wypowiada się o dofinansowaniu kształcenia pracowników.Konfederacja Lewiatan.

Data publikacji: 02.01.2017
więcej...

W terminie 20–21 stycznia 2017 r. w Kalkucie odbędzie się Bengalski Globalny Szczyt Biznesowy (Bengal Global Business Summit – BGBS – 2017), organizowany przez rząd indyjskiego stanu Bengal Zachodni. Wydarzenie będzie miało wielosektorowy charakter – dotyczyć będzie sektora motoryzacyjnego, hutnictwa, inżynierii, energetyki (w tym źródeł odnawialnych), górnictwa, transportu, przemysłu chemicznego, garbarskiego, włókienniczego, gumowego, rolno – spożywczego, a także usług finansowych i telekomunikacyjnych, infrastruktury miejskiej (w tym w szczególności dla tzw. smart cities), ochrony zdrowia, edukacji, turystyki i rozrywki. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Szczytu: http://bengalglobalsummit.com/. Program imprezy przesyłamy w załączeniu.

Data publikacji: 30.12.2016
więcej...

Ministerstwo Finansów wprowadziło do projektu ustawy o kredycie hipotecznym zapis dotyczący zakazu wypłaty pośrednikom wynagrodzenia przez kredytodawcę. Takie działanie budzi wątpliwości, szczególnie że podczas konferencji uzgodnieniowej resort wyraźnie był przeciwny wprowadzeniu takiego zakazu i w efekcie nie znalazł się on w uzgodnionej wersji projektu ustawy – uważa Konfederacja Lewiatan. Lewiatan skierował w tej sprawie stanowisko do Ministerstwa Finansów.– Wskazujemy w nim między innymi, że wprowadzenie zakazu wypłaty prowizji wpłynie negatywnie nie tylko na rynek pośrednictwa kredytu hipotecznego, ale także na samych konsumentów. Jeżeli będą chcieli skorzystać z usługi pośrednika, będą musieli za nią zapłacić. Do tej pory bowiem pośrednicy...

Data publikacji: 29.12.2016
więcej...

Zróżnicowanie stawki akcyzy, niższej dla samochodów spełniających najnowsze normy emisji spalin, mających silniki o małej pojemności a zwiększonej w przypadku silników o wyższej pojemności i niższych normach emisji to dobre rozwiązanie. Niepokoi objęcie akcyzą aut dostawczych o ładowności do 3,5 tony – uważają Związek Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych oraz Konfederacja Lewiatan. Organizacje pracodawców pozytywnie oceniły projekt ustawy o podatku akcyzowym i zmianie ustawy prawo o ruchu drogowym, z powodu: – ograniczenia możliwości zaniżania wartości celnej samochodów w celu unikania właściwego opodatkowania, – pozytywnego wpływu na poprawę stanu środowiska,– oddziaływania na poprawę stanu technicznego i bezpieczeństwa samochodów poruszających się po...

Data publikacji: 28.12.2016
więcej...

W artykule „Bezrobocie ma spadać wolniej zamieszczonym w „Rzeczpospolitej, 27 grudnia br. Grzegorz Baczewski, dyrektor departamentu pracy, dialogu i spraw społecznych Konfederacji Lewiatan wypowiada się o sytuacji na rynku pracy.http://www.rp.pl/Dane–gospodarcze/312269920–Bezrobocie––ma–spadac–wolniej.html#ap–1 Konfederacja Lewiatan 

Data publikacji: 27.12.2016
więcej...

W końcu listopada br. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła 1 mln 313 tys. osób, tj. nieznacznie zwiększyła się w porównaniu z poprzednim miesiącem, ale stopa bezrobocia pozostała na poziomie 8,2% – podał Główny Urząd Statystyczny. Komentarz prof. Jacka Męciny, doradcy zarządu Konfederacji Lewiatan i wykładowcy UWZgodnie z przewidywaniami bezrobocie na koniec roku jest rekordowo niskie, ale perspektywy w 2017 roku zależą od podjęcia wysiłków związanych ze wspieraniem inwestycji w gospodarce i polityką zatrudnienia. Bardzo realny wydaje się prognozowany przeze mnie na początku roku poziom bezrobocia na koniec roku 2016 – 8,5 – 8,6%. To oznacza, że udało się...

Data publikacji: 23.12.2016
więcej...

19 grudnia 2016 roku Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową zaprezentował raport dotyczący gospodarczych skutków wprowadzenia zakazu reklamy leków OTC i suplementów diety.Raport powstał na zlecenie organizacji branżowych reprezentujących branżę komunikacji marketingowej: IAA Polska, IAB, SKM SAR, Rady Reklamy, Konfederacji Lewiatan (Związek Pracodawców Prywatnych Mediów) przy współpracy z Krajową Izbą Gospodarczą. Autorzy raportu nawiązują do wyników prac i rekomendacji powołanego przez Ministra Zdrowia w czerwcu br. Zespołu ds. uregulowania reklamy leków, suplementów diety i innych środków spożywczych oraz wyrobów medycznych. Największe kontrowersje budzi wyartykułowana w roboczej wersji Raportu rekomendacja wprowadzenie w Polsce całkowitego zakazu reklamy leków dostępnych...

Data publikacji: 22.12.2016
więcej...

Komitet Monitorujący PO Inteligentny Rozwój zaakceptował szereg zmian w brzmieniu kryteriów wyboru projektów w czterech osiach priorytetowych programu. Zmiany w osi I i IV miały charakter porządkujący i ujednolicający. Najważniejsze zmiany merytoryczne pojawiły się w działaniach 2.1 i 3.2.1. Większość z nich jest zgodna z postulatami Lewiatana zgłaszanymi jeszcze na etapie projektowania wsparcia w tych schematach. Zmiana, która nie uzyskała naszej akceptacji dotyczyła kryteriów, które wprowadziły nowy tryb definiowania beneficjentów wsparcia w tzw. konkursach dedykowanych w działaniu 3.2.1, polegający na faktycznym wykluczeniu komitetu monitorującego z decyzji o wyborze  branż objętych wsparciem...

Data publikacji: 21.12.2016
więcej...

 

 

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica