Aktualności » Konfederacja Lewiatan

„Dużo pytań o to, czy przedsiębiorcy udźwigną ciężar III filaru systemu emerytalnego to tytuł artykułu dr Małgorzaty Starczewskiej–Krzysztoszek, głównej ekonomistki Konfederacji Lewiatan, który ukazał się w dzisiejszym wydaniu „Dziennika Gazety Prawnej. Autorka zabiera głos w dyskusji na temat przebudowy systemu emerytalnego.Konfederacja Lewiatan

Data publikacji: 21.07.2016
więcej...

Obciążenie mieszkańców wymogiem zbierania odpadów z podziałem aż na pięć rodzajów, przy braku możliwości egzekwowania tego obowiązku, może przynieść skutki odwrotne od zakładanych – uważa Konfederacja Lewiatan, oceniając projekt rozporządzenia ministra środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. Konfederacja Lewiatan z zadowoleniem przyjmuje projekt rozporządzenia. Nie odnosi się on jednak do kwestii egzekwowania od mieszkańców selektywnej zbiórki odpadów. Tymczasem konieczne jest wyposażenie gmin w narzędzia, dzięki którym będą mogły skutecznie motywować mieszkańców do prowadzenia selektywnej zbiórki oraz egzekwować od nich faktyczne zbieranie odpadów z podziałem na frakcje. – Jeśli obowiązek ten nadal...

Data publikacji: 20.07.2016
więcej...

Konfederacja Lewiatan, Instytut Analiz Rynku Pracy i BPSC SA zapraszają Państwa do udziału w badaniu „Mechanizmy godzenia ról zawodowych i rodzinnych w polskich przedsiębiorstwach, które jest częścią kluczowego projektu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) pn. „Rodzina i praca – to się opłaca!. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach Programu Wspólnotowego Prawa, Równość i Obywatelstwo, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Głównym celem projektu jest rozwój i promocja mechanizmów godzenia ról zawodowych i rodzinnych zarówno wśród pracowników, jak i pracodawców. Ma on przybliżyć pracodawcom i pracownikom wiedzę na temat mechanizmów i instrumentów ułatwiających godzenie życia...

Data publikacji: 19.07.2016
więcej...

Konfederacja Lewiatan, Instytut Analiz Rynku Pracy i BPSC SA zapraszają Państwa do udziału w badaniu „Mechanizmy godzenia ról zawodowych i rodzinnych w polskich przedsiębiorstwach, które jest częścią kluczowego projektu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) pn. „Rodzina i praca – to się opłaca!. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach Programu Wspólnotowego Prawa, Równość i Obywatelstwo, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Głównym celem projektu jest rozwój i promocja mechanizmów godzenia ról zawodowych i rodzinnych zarówno wśród pracowników, jak i pracodawców. Ma on przybliżyć pracodawcom i pracownikom wiedzę na temat mechanizmów i instrumentów ułatwiających godzenie życia...

Data publikacji: 19.07.2016
więcej...

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że Komisja Europejska prowadzi konsultacje dla przedsiębiorców dotyczące rozporządzenia CLP oraz powiązanych z nim aktów prawnych. Mają one na celu zbadanie jakości istniejącej legislacji i promocję efektywnych rozwiązań w zakresie zarządzania ryzykiem w odniesieniu do chemikaliów. Konsultacje nie są adresowane do przedstawicieli konkretnego sektora, wszyscy przedsiębiorcy mogą wziąć w nich udział wypełniając ankietę dostępną na stronie http://www.een.org.pl/index.php/wiedza–i–know–how/articles/przedsiebiorco–wypowiedz–sie–konsultacje–dotyczace–clp–oraz–powiazanego–ustawodawstwa–w–zakresie–chemikaliow.htmlWypełnienie ankiety zajmuje jedynie 10 minut, a ma istotny wpływ na kształtowanie prawa UE.

Data publikacji: 18.07.2016
więcej...

Konfederacja Lewiatan, Instytut Analiz Rynku Pracy i BPSC SA zapraszają Państwa do udziału w badaniu „Mechanizmy godzenia ról zawodowych i rodzinnych w polskich przedsiębiorstwach, które jest częścią kluczowego projektu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) pn. „Rodzina i praca – to się opłaca!. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach Programu Wspólnotowego Prawa, Równość i Obywatelstwo, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Głównym celem projektu jest rozwój i promocja mechanizmów godzenia ról zawodowych i rodzinnych zarówno wśród pracowników, jak i pracodawców. Ma on przybliżyć pracodawcom i pracownikom wiedzę na temat mechanizmów i instrumentów ułatwiających godzenie życia...

Data publikacji: 15.07.2016
więcej...

Lipcowa sesja plenarna Europejskiego Komitetu Społeczno–Ekonomicznego w sporej części poświęciona została przyczynom i skutkom Brexitu, jednak Komitet żadnej rezolucji w tej sprawie nie przyjął. Wg EKES–u Unia Europejska obok niezbędnych reform wymaga dalszego promowania, angażowania obywateli i odpowiedzialności polityków, którzy wszystkie sukcesy przypisują sobie, a wszystkie kłopoty Unii Europejskiej. W pierwszym dniu obrad, 13 lipca br., gośćmi sesji byli: Ivan Korocka, wiceminister ds. prezydencji słowackiej w Radzie Europejskiej, który przedstawi priorytety prezydencji, a także Sandro Gozi, sekretarz stanu w rządzie włoskim ds. europejskich, który przedstawił swoją wizją przyszłości Unii...

Data publikacji: 14.07.2016
więcej...

Rząd podsumował dziś pierwszy etap obowiązywania programu „Rodzina 500+. W ramach programu wpłynęło ponad 2,6 mln wniosków. Do rodzin trafiło już prawie 5 mld zł. Komentarz dr Grzegorza Baczewskiego, dyrektora departamentu pracy, dialogu i spraw społecznych Konfederacji LewiatanProgram 500+ działa już od kilku miesięcy, jednak efekty w postaci wzrostu poziomu konsumpcji nie są jeszcze wyraźne. Natomiast, niestety, ujawniają się już pewne negatywne efekty związane z osłabieniem motywacji do podejmowania i utrzymywania pracy. Od pracodawców napływają sygnały o zwiększonej liczbie składanych przez pracowników wypowiedzeń. Przede wszystkim takie sygnały napływają z sektora handlowego i usługowego, ale również w ramach przetwórstwa przemysłowego...

Data publikacji: 13.07.2016
więcej...

„Rząd odkrywa gospodarkę zza biurka – to tytuł wywiadu z Henryką Bochniarz, w dzisiejszej „Gazecie Wyborczej. Szefowa Lewiatana mówi w nim m.in. o polityce gospodarczej rządu, dialogu społecznym czy obowiązkowym samorządzie gospodarczym. Zachęcamy do lektury.Konfederacja Lewiatan

Data publikacji: 12.07.2016
więcej...

Przekazujemy do konsultacji: 1.       projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw, który zawiera szereg zmian dotyczących postępowania administracyjnego, usprawnienia współdziałania organów, kar administracyjnych oraz mediacji w postępowaniu administracyjnym  2.       projekt założeń projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (nr UD91 w Wykazie RM), zawierający propozycje zmian o charakterze deregulacyjnym; 3.       projekty rozporządzeń Ministra Finansów: a)      w sprawie deklaracji importowej dla podatku od towarów i usług , b)      w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług, c)       w sprawie...

Data publikacji: 11.07.2016
więcej...

8 lipca w Lewiatanie odbyło się spotkanie z Danielem Mulloneyem, głównym negocjatorem amerykańskiego Departamentu Stanu ds. umowy handlowej między USA a UE. Rozmawiano o stanie negocjacji umowy oraz o stanowiskach polskich przedsiębiorców dotyczące istotnych dla nich kwestii, w ramach umowy TTIP.Spotkanie prowadził Jacek Krawczyk, wiceprezydent Lewiatana, przewodniczący grupy pracodawców EKES.  

Data publikacji: 08.07.2016
więcej...

Dzień wcześniej odbyło się posiedzenie Komisji Finansów Publicznych, na którym przedstawiciele Konfederacji Lewiatan zgłosili najistotniejsze zastrzeżenia do projektu oraz przedstawili wspólne stanowisko strony społecznej Rady Dialogu Społecznego. Rada rekomendowała Parlamentarzystom, aby projektowany podatek był podatkiem rocznym, naliczanym po przekroczeniu kwoty wolnej, wynoszącej 204 mln zł, wydłużenie vacatio legis z 1 do 3 miesięcy oraz rozwianie wątpliwości co do zgodności projektowanych regulacji z prawem Unii Europejskiej. Ponadto Konfederacja Lewiatan postulowała wyeliminowanie wątpliwości związanych z określeniem przedmiotu opodatkowania, określenie jasnych zasad dotyczących korekty podstawy opodatkowania w związku ze zwrotami towarów oraz wprowadzenie...

Data publikacji: 07.07.2016
więcej...

W związku z trwającymi obecnie negocjacjami dotyczących nowego porozumienia w sprawie przekazywania danych pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi (Privacy Shield), Konfederacja Lewiatan dołączyła do wspólnego listu europejskich organizacji pracodawców, wzywającego do poparcia dla porozumienia. TREŚĆ LISTU Prezentowane w liście postulaty są spójne ze stanowiskiem polskiego Rządu. Podkreślają one poprawę standardów ochrony danych, przewidzianą w porozumieniu oraz konieczność zagwarantowania pewności prawnej w relacjach handlowych pomiędzy Unią a Stanami Zjednoczonymi. Porozumienie Privacy Shield ma zastąpić unieważnione przez Trybunał Sprawiedliwości UE w październiku 2015 roku porozumienie Safe Harbour. W braku takiego systemowego rozwiązania zarówno...

Data publikacji: 04.07.2016
więcej...

Konfederacja Lewiatan apelowała o interwencję dotyczącą blokowania możliwości eksportu polskiego cementu na rynki Rosji i Białorusi. W nawiązaniu do naszego apelu otrzymaliśmy zapewnienia z Ministerstwa Rozwoju o podjętych przez stronę polską działaniach na forum Unii Europejskiej.  Przekazano pisemne stanowisko do Komisji Europejskiej w sprawie eksportu na Białoruś. W przypadku eksportu do Rosji, Polska z Litwą, Łotwą i Estonią wystosowała do Komisji Europejskiej pisemny wniosek o podjęcie niezbędnych działań w celu przywrócenia możliwości eksportu cementu na ten rynek. Obie kwestie omawiane też były na forum unijnego Komitetu MAAC i na forum Komitetu TPC, w kwestię rozwiązania problemów...

Data publikacji: 01.07.2016
więcej...

28 czerwca br. odbyło się Walne Zgromadzenie Związku Pracodawców Branży Infrastruktury. Walne Zgromadzenie jednogłośnie udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi, przedstawiło i zatwierdziło sprawozdanie z działalności Zarządu oraz sprawozdanie finansowe Związku za rok 2015, a także dokonało wyboru nowych władz Związku. W skład nowej kadencji Zarządu Związku Pracodawców Branży Infrastruktury wchodzą:   Prezes: Mariusz Rutz (JSK Architekci Sp. z o.o.)   Wiceprezesi: Dariusz Blocher (Budimex S.A.) Paweł Smoleń (Erbud S.A.) Jarosław Sroka (BSJP Brockhuis Jurczak Prusak Sp. z o.o.) Anna Wiosna (zgłoszona przez Cemex...

Data publikacji: 30.06.2016
więcej...

 

 

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica