Aktualności » Konfederacja Lewiatan

W związku z epidemią COVID–19 większość polskich przedsiębiorców wysłała swoich pracowników na zaległe urlopy oraz wstrzymała nowe rekrutacje, wynika z 41. edycji badania Plany Pracodawców realizowanego przez Instytut Badawczy Randstad. Komentarz Moniki Fedorczuk, ekspertki Konfederacji LewiatanZdecydowana większość działań podejmowanych przez pracodawców, mimo że mogą być odbierane jako niekorzystane dla pracowników, nie obejmuje zwolnień z pracy. Z jednej strony to może być efekt tarcz antykryzysowych, które są mocno nastawione na wsparcie utrzymania zatrudnienia, z drugiej strony – pracodawcy mają w pamięci niedawne problemy z pozyskiwaniem pracowników, dlatego zachowują dużą ostrożność w wypowiadaniu umów o pracę. Wśród stosowanych przez firmy...

Data publikacji: 09.06.2020
więcej...

• Ponad 85% firm ocenia swoje przygotowanie do zapewnienia bezpiecznych warunków pracy jako dobre lub bardzo dobre. • Jednocześnie 79% z nich odczuwa brak jasnych i przejrzystych wytycznych w tym zakresie.   W ramach projektu „Safely Get Back to Work in the new normal („Bezpieczny powrót do pracy w nowej normalności), który powstał z inicjatywy trzech największych firmy z branży usług HR: Randstad, Adecco Group i ManpowerGroup, a do którego w Polsce, jako współpartner, dołączyło również Polskie Forum HR, członek Konfederacji Lewiatan, zapytaliśmy pracodawców o ich przygotowanie do zapewnienia bezpiecznych warunków pracy w nowej rzeczywistości. Firmy dobrze oceniają swoje przygotowanie...

Data publikacji: 08.06.2020
więcej...

• Walne Zgromadzenie Związku Polskiego Leasingu, członka Konfederacji Lewiatan, wybrało nowy zarząd. Poza raz pierwszy, w 26–letniej historii organizacji leasingowej, zebranie zostało przeprowadzone w wirtualnej rzeczywistości. • Wybory do Komitetu Wykonawczego ZPL, który kieruje bieżącą działalnością organizacji, dyskusje nad nową strategią i bieżącą sytuacją rynkową – to najważniejsze punkty agendy tegorocznego zebrania branży leasingowej.   Pomimo nadzwyczajnych okoliczności, wszystkie zaplanowane w porządku obrad punkty, zostały przeprowadzone zgodnie z obowiązującym prawem. Podczas zebrania, członkowie Komisji Mandatowo– Skrutacyjnej potwierdzili jego ważność i zdolność do podejmowania uchwał (zarówno tajnych jak i jawnych). Zadaniem komisji było także czuwanie nad prawidłowym przebiegiem wyborów do organów...

Data publikacji: 04.06.2020
więcej...

Odmrażanie gospodarki, sezon prac w rolnictwie, sprzyjają przyjazdom cudzoziemców do pracy. Dobrym rozwiązaniem było przedłużenie ważności pozwoleń na prace oraz oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi na okres ogłoszonego stanu zagrożenia epidemiologicznego. Komentarz Moniki Fedorczuk, ekspertki Konfederacji Lewiatan Trzykrotny wzrost liczby obywateli Ukrainy, którzy przyjechali do pracy do Polski pomiędzy kwietniem i majem tego roku, o czym poinformowała „Rzeczpospolita nie powinien dziwić. Od dawna rolnicy narzekali na brak wystarczającej liczby pracowników sezonowych do prac m.in. przy zbiorach truskawek. Mimo kryzysu, który dotknął wiele branż zmniejszając zapotrzebowanie na pracowników cudzoziemskich (np. szeroko rozumiana branża hotelowa i gastronomiczna), są również takie przedsiębiorstwa,...

Data publikacji: 03.06.2020
więcej...

• Rząd chce, w związku z pandemią koronawirusa, ulżyć pośrednikom kredytowym m.in. przesuwając termin płatności zaliczki na poczet opłaty za nadzór nad pośrednikami kredytu hipotecznego. • Zdaniem Konfederacji Lewiatan to krok w dobrym kierunku, ale niewystarczający. Oprócz rozwiązań proponowanych przez rząd niezbędne jest obniżenie stawki opłaty do 0,15%.  Wysokość wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad pośrednikami kredytu hipotecznego reguluje rozporządzenie, które właśnie rząd konsultuje z branżą.– Przychody pośredników kredytu hipotecznego drastycznie spadły, a stawka za nadzór za rok 2020 została podwyższona o 100% i dodatkowo bazą naliczenia opłaty są przychody z tytułu sprzedaży kredytów hipotecznych uzyskanych w roku 2019, który...

Data publikacji: 02.06.2020
więcej...

• Przepisy dotyczące ochrony polskich firm przed wrogim przejęciem, zawarte w rządowym projekcie ustawy Tarczy 4.0, nie powinny być dalej procedowane – uważa Rada Przedsiębiorczości. • Przedsiębiorstwa mogą zostać pozbawione – z braku wystarczającego finansowania z innych źródeł – kapitału na rozwój. Oznacza to likwidację wielu miejsc pracy, wzrost bezrobocia i zmniejszenie wpływów budżetowych związanych z ich funkcjonowaniem na polskim rynku. W ocenie Rady Przedsiębiorczości, którą tworzą Konfederacja Lewiatan, Krajowa Izba Gospodarcza, Federacja Przedsiębiorców Polskich, Polska Rada Biznesu, ABSL, Pracodawcy RP, BCC, Związek Banków Polskich oraz Związek Rzemiosła Polskiego, projekt nie powinien być dalej procedowany w zakresie dotyczącym ograniczeń w...

Data publikacji: 01.06.2020
więcej...

W świetle dzisiejszego szybkiego szacunku GUS, inflacja w maju wyniosła 2,9% r/r (w kwietniu osiągnęła 3,4%, a w marcu 4,6%) oraz obniżyła się o 0,2% w ujęciu miesięcznym. Obserwujemy kontynuację trendu spadkowego, zbiegającego do celu inflacyjnego. Komentarz dr Sonii Buchholtz, ekspertki Konfederacji LewiatanZa majowy wynik odpowiada relatywnie niewielki wzrost cen żywności (0,1% m/m) – chociaż oczywiście w skali roku wzrosty są odczuwalne (6,1% r/r). Prawdopodobnie więc widzimy tu efekt wysokiej bazy – po dużych wzrostach w kwietniu br. i maju 2019 relatywna zmiana pozostaje niewielka. Przede wszystkim jednak obserwujemy utrzymujące się na wciąż niskich (chociaż już rosnących) poziomach...

Data publikacji: 29.05.2020
więcej...

Pandemia to także sprawdzian naszych wyobrażeń o cyfrowej Europie. Dużo programów, dużo zapewnień, dużo pięknych perspektyw i ostrzeżeń, że powinniśmy się uniezależnić informatycznie od innych kontynentów – i przyszedł sprawdzian. Trochę trwało nim Komitet się pozbierał i wrócił do pracy w wersji online. Portal członków działał i działa, ale środki komunikacji okazały się zdecydowanie niewystarczające. Pierwsze spotkania online przez Skypea były trudne. Lista wcześniej zaplanowanych opinii została znacznie skrócona, wydarzenia przełożone, a sprawozdawcy dostali dodatkowe zadanie, by w każdej przygotowywanej opinii odnosić się do wpływu pandemii na zgłaszane rekomendacje. Odbyła się sesja plenarna online, która przyjęła 5 opinii:SOC/628 Wyzwania...

Data publikacji: 28.05.2020
więcej...

• Na rozpoczynającym się dzisiaj posiedzeniu Sejm, w ramach tarczy 4.0, będzie rozpatrywał przepisy, które przewidują ochronę polskich firm przed wrogimi przejęciami przez inwestorów spoza UE.• Konfederacja Lewiatan apeluje o wstrzymanie prac legislacyjnych nad nowymi regulacjami, ponieważ mogą one bardziej zaszkodzić niż pomóc polskiej gospodarce. I proponuje rozpoczęcie konsultacji z branżami.• Nieprecyzyjne przepisy, co do mechanizmów ochrony oraz liczby „chronionych branż wydłużą okres planowania biznesowego, a w pewnych sytuacjach mogą nawet sparaliżować inwestycje. – Proponowane regulacje ograniczą dostęp polskich firm do kapitału, co może zahamować ich rozwój i ekspansję na rynkach globalnych. To sprzeczne z polityką rządu, któremu zależy,...

Data publikacji: 27.05.2020
więcej...

The European community and economy are facing a tremendous challenge resulting from the pandemic of SARS–CoV–2. The threat to health quickly turned into a serious threat to the stability of enterprises and jobs. It has affected all EU countries, including Poland. On 15 April 2020, the Polish government applied to the European Commission for consent to public aid as part of the Financial Shield from the Polish Development Fund for Large Companies. Taking account of the tremendous economic and social cost of each day of delay in acceptance of the programme, as representatives of the largest Polish organisations of employers...

Data publikacji: 26.05.2020
więcej...

• Apelujemy o niezwłoczną reakcję i o zapewnienie możliwie pilnej akceptacji rządowego programu Tarczy Finansowej z Polskiego Funduszu Rozwoju dla dużych firm. Mówimy o niepewności tysięcy firm, milionów pracowników oraz ich rodzin. • Europa i Polska potrzebują obecnie szybkich i zdecydowanych działań dla ochrony potencjału rozwoju, przedsiębiorstw i miejsc pracy – napisała Rada Przedsiębiorczości w apelu skierowanym do Ursuli von der Leyen, przewodniczącej Komisji Europejskiej.   Apel Rady Przedsiębiorczości tutaj Europejskie społeczeństwo i gospodarka w stanęły przed olbrzymim wyzwaniem spowodowanym pandemią wirusa SARS–CoV–2. Zagrożenie zdrowotne szybko przekształciło się w potężne zagrożenie dla stabilności przedsiębiorstw i miejsc pracy. Na skutek zerwanych...

Data publikacji: 25.05.2020
więcej...

BusinessEurope opublikowało dokument przedstawiający stanowisko w sprawie przyjęcia międzynarodowego instrumentu zamówień publicznych (IPI) przez UE. Zamówienia publiczne są ważnym motorem wzrostu gospodarczego, ponieważ ponad 250 tys. organów publicznych w UE kupuje towary, usługi, roboty budowlane i dostawy o wartości około 2 bln EUR rocznie, co stanowi około 14% PKB UE (w 2017 r.). UE jest uważana za jeden z najbardziej otwartych rynków zamówień na świecie, ale często partnerzy handlowi UE nie pozwalają na wzajemny dostęp do swoich rynków zamówień. Głównym celem IPI powinno być umożliwienie Komisji Europejskiej podjęcia negocjacji w sprawie otwarcia rynków zamówień publicznych w krajach trzecich, które są...

Data publikacji: 22.05.2020
więcej...

• Rząd przyjął wczoraj rozwiązania, które przewidują ochronę polskich firm przed wrogimi przejęciami przez inwestorów spoza UE.• Zdaniem Konfederacji Lewiatan mogą one bardziej zaszkodzić niż pomóc polskiej gospodarce, są niezgodne z Konstytucją RP i unijnym prawem – ostrzega Konfederacja Lewiatan. – Nowe przepisy w proponowanej formie utrudnią inwestycje w Polsce firmom spoza Unii Europejskiej, co wpłynie również na powodzenie rodzimych inwestycji i osłabi polskich przedsiębiorców. Nieprecyzyjne zapisy co do mechanizmów ochrony oraz liczby „chronionych branż wydłużą okres planowania biznesowego, a w pewnych sytuacjach mogą nawet sparaliżować inwestycje. Mamy więc nadzieję, że zarówno Ministerstwo Rozwoju jak i parlament...

Data publikacji: 21.05.2020
więcej...

Majowe dane o koniunkturze konsumenckiej wskazują na lekką poprawę nastrojów konsumentów indywidualnych we wszystkich analizowanych przez GUS obszarach. Komentarz dr Sonii Buchholtz, ekspertki Konfederacji LewiatanBadanie prowadzone w okresie 4–13 maja (II faza odmrażania) wskazuje, że wprawdzie nadal dominują pesymiści (saldo odpowiedzi na minusie: –30.1), jednak znaczący odsetek respondentów notuje poprawę (wzrost poziomu wskaźnika o 6,3 pkt proc.) w porównaniu do pierwszej połowy kwietnia. Co ważne, odbicie dotyczy zarówno wskaźnika bieżącego, jak i wyprzedzającego (badającego oczekiwania na przyszłość). Wskaźnik wyprzedzający wyniósł w maju –37,3 i stanowiło to poprawę salda o 10,4 pkt. proc. na przestrzeni miesiąca. Respondenci systematycznie oceniają...

Data publikacji: 20.05.2020
więcej...

• Od połowy marca br. firmy szkoleniowe i doradcze, poza usługami świadczonymi w formie zdalnej, praktycznie zaprzestały działalności. • Konfederacja Lewiatan popiera apel Polskiej Izby Firm Szkoleniowych o przyjęcie dla branży usług rozwojowych rekomendacji, które umożliwią realizację stacjonarnych szkoleń i doradztwa z poszanowaniem rygorów sanitarnych i zasad bezpieczeństwa. W apelu skierowanym do Jadwigi Emilewicz, wicepremier, minister rozwoju, Polska Izba Firm Szkoleniowych, podkreśla, że branża wypracowała rekomendacje dotyczące warunków i wymogów pozwalających na realizację działalności szkoleniowej w tradycyjnej formie, z uwzględnieniem pewnych rygorów, ograniczeń i środków bezpieczeństwa.Z badania przeprowadzonego pod koniec marca wynika, że w najbliższych trzech miesiącach 84%...

Data publikacji: 19.05.2020
więcej...

 

 

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica