Aktualności » Konfederacja Lewiatan

Zachęcamy do wypełnienia ankiety przygotowanej przez PARP. Ustawa o podpisie elektronicznym funkcjonuje w Polsce od ponad dekady. Od tego momentu rośnie znaczenie podpisu elektronicznego w firmach, a jego wykorzystanie podlega zmieniającym się regulacjom i wymaganiom technologicznym. Chcielibyśmy zaprosić Państwa do udziału w teście MSP na temat stosowania podpisu elektronicznego w firmach. Wiedza pozyskana od Państwa pozwoli nam ocenić istniejące regulacje i zaproponować rozwiązania w zakresie e–podpisu ułatwiające prowadzenie działalności gospodarczej. Dzięki temu mogą mieć Państwo realny wpływ na jakość prawa, które dotyczy przedsiębiorców.Test MSP jest realizowany...

Data publikacji: 13.05.2015
więcej...

Kapituła Nagród Lewiatana i Zarząd Konfederacji Lewiatan uhonorowały w tym roku cztery osoby: Leszka Gierszewskiego, Lenę Kolarską–Bobińską, Andrzeja Koźmińskiego i Adama Michnika. Nagrody zostały wręczone w poniedziałek, 11 maja, w Filharmonii Narodowej w Warszawie, w obecności prezydenta Bronisława Komorowskiego. – Edukacja, przedsiębiorczość i media to pola aktywności tych, których wyróżniliśmy w tym roku. Nie odniesiemy sukcesów bez dobrej edukacji, bez efektywnej i innowacyjnej gospodarki, bez odbudowania wzajemnego zaufania i zdolności współpracy. Musimy zmienić sposób prowadzenia publicznej debaty, w czym media mają do odegrania swoją rolę. Nasi czterej laureaci to ludzie, którzy położyli nie jedną cegłę pod budowę ważnych instytucji i...

Data publikacji: 12.05.2015
więcej...

Dlaczego tak trudno jest wypracować nową formułę dialogu między partnerami społecznymi? Na to pytanie odpowiada Henryka Bochniarz, prezydent Konfederacji Lewiatan, w dzisiejszym artykule na łamach dziennika Rzeczpospolita.Zachęcamy do lektury.  

Data publikacji: 11.05.2015
więcej...

Mistrzostwa Kadry BHP to pierwszy konkurs wiedzy, który wyłoni najlepszych specjalistów w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy z całej Polski. Organizator konkursu – Koalicja Bezpieczni w Pracy – do udziału zaprasza nie tylko pracowników branży BHP, ale także przedstawicieli środowiska akademickiego i wszystkich zainteresowanych tym obszarem. Pierwszy etap Mistrzostw ruszy 11 maja br. Celem konkursu jest sprawdzenie poziomu wiedzy na temat bezpieczeństwa i higieny pracy w Polsce oraz stworzenie prestiżowego rankingu ekspertów z tej dziedziny. Inicjatywa ma również stać się podstawą do budowy relacji i integracji środowiska. – Edukacja i stałe podnoszenie kwalifikacji w zakresie BHP...

Data publikacji: 08.05.2015
więcej...

Przedsiębiorcom należy zapewnić odpowiednie uprawnienia i gwarancje procesowe, pozwalające na obronę ich praw. Stąd też, niektóre proponowane w projekcie rozwiązania wymagają uzupełnienia, celem realizacji zasady sprawiedliwości proceduralnej – uważa Konfederacja Lewiatan oceniając projekt nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. – W kwietniu br. opublikowany został projekt nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Projekt, oprócz kompleksowej reformy systemu abstrakcyjnej kontroli wzorów umów, zakłada zwiększenie kompetencji Prezesa UOKiK w obszarze ochrony konsumentów (decyzje tymczasowe, publikacje ostrzeżeń, „tajemniczy klient). Co ciekawe, uzasadnienie do projektu, zdaje się wskazywać, że zmiany podyktowane są nieprawidłowymi – w ocenie UOKiK – praktykami na rynku...

Data publikacji: 07.05.2015
więcej...

Zespół Komunikacji Lewiatana jest kandydatem do branżowej nagrody Protony 2015, m.in. w kategorii Nagroda Publiczności. Dzięki tym ludziom Konfederacja jest liderem cytowań w mediach, a nasi eksperci codziennie komentują w mediach wydarzenia gospodarcze. To oni tworzą nasze raporty, odpowiadają za komunikację z członkami i komunikację elektroniczną. Każde wydawnictwo, newsletter, informacja prasowa, reklama, wywiad czy kampania powstają za sprawą Zespołu Komunikacji. Za ich sprawą głos biznesu jest słyszalny, a wizerunek przedsiębiorców coraz lepszy. Pamiętacie nagradzane kampanie „Przedsiębiorcy tworzą czy „Przedsiębiorcy w Polsce? Powstały one właśnie w tym zespole. Jeżeli chcieliby Państwo wesprzeć Lewiatana...

Data publikacji: 06.05.2015
więcej...

Zaledwie tydzień po wizycie wiceprzewodniczącego Katainena w Konfederacji Lewiatan, Komisja Europejska zorganizowała zamknięte spotkanie dla przedstawicieli sektora prywatnego. Jego celem było zaktualizowanie informacji nt. toczących się prac nad Planem Inwestycyjnym oraz uzyskanie opinii zainteresowanych o proponowanych rozwiązaniach. Komisja wyjaśniła, że priorytetowo traktować będzie następujące sektory: I.             Wiedza i Gospodarka Cyfrowa a)            R&D i innowacje b)           Infrastruktura ICT II.            Unia Energetyczna a)            Sieci energetyczne i produkcja b)           Efektywność energetyczna III.          Transport a)            Projekty długodystansowe b)           Węzły multimodalne c)            Transport urbanistyczny d)          ...

Data publikacji: 05.05.2015
więcej...

Konfederacja Lewiatan w liście do niemieckich organizacji pracodawców Bundesverband der Deutschen Industrie eV i Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände apeluje o wspólne podjęcie działań mających na celu przekonanie rządu Niemiec do zweryfikowania stanowiska w sprawie stosowania ustawy o płacy minimalnej dla kierowców i ochronę wspólnego rynku UE. Eksport usług ma strategiczne znaczenie dla polskiej gospodarki, podobnie jak eksport wina dla Francji lub kwiatów dla Holandii. Nasze firmy usługowe szybko stały się europejskim liderem w zakresie transgranicznego świadczenia usług. Na ok. 1,2 miliona delegowanych pracowników, co najmniej 250 tysięcy pochodzi z Polski. Daje nam to pierwsze miejsce przed Francją i Niemcami.Lewiatan jest...

Data publikacji: 04.05.2015
więcej...

Do konsultacji społecznych trafił projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) zgodnie, z którym minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, na wniosek ministra właściwego w zakresie zawodu, którego dotyczy wniosek, określi, w drodze rozporządzenia, klasyfikację zawodów szkolnictwa zawodowego, z uwzględnieniem klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy. Projekt wprowadza m.in. do klasyfikacji następujące zmiany:...

Data publikacji: 30.04.2015
więcej...

Konsultujemy projekty ustaw: 1.     projekt ustawy – Prawo zamówień publicznych; 2.     projekt ustawy o umowach koncesji na roboty budowlane lub usługi; Projekty stanowią wdrożenie do polskiego porządku prawnego trzech dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady: 1.     2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014, str. 65); 2.     2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającej dyrektywę 2004/17/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014, str. 243);...

Data publikacji: 29.04.2015
więcej...

Zachęcamy do konsultacji projektu Projekt ustawy o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych oraz ustawy – Kodeks cywilny. Projekt zakłada nową konstrukcję odsetek w oparciu o stopę referencyjną NBP. Proponuje się: 1)      Odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych: Stopa referencyjna + 8%; 2)      Odsetki ustawowe (k.c.): Stopa referencyjna + 4% 3)      Odsetki maksymalne: dwukrotność wysokości odsetek ustawowych; Link do projektu: http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12271803 Prosimy o przesyłanie ewentualnych uwag do 5 maja br. na adres bwyzykowski@konfederacjalewiatan.pl

Data publikacji: 28.04.2015
więcej...

Wyłączenie spod zakazu reklamy aktywności aptek jako placówek ochrony zdrowia publicznego, transparentność cen, zwiększenie dostępności leków refundowanych poprzez zmianę wysokości i sposobu wyliczania urzędowej marży detalicznej, czy wykorzystanie potencjału aptek internetowych – proponują autorzy raportu „Wyższa dostępność, niższe ceny. Wskazówki i postulaty dotyczące eliminacji barier na rynku aptecznym, który powstał na zlecenie Związku Pracodawców Aptecznych PharmaNET i Konfederacji Lewiatan. W raporcie, którego autorem jest kancelaria prawna Tomasik Jaworski Spółka Partnerska, wskazuje się na liczne bariery, które utrudniają prowadzenie aptek i rozwój detalicznego rynku farmaceutycznego. Większość z nich można wyeliminować bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów z budżetu państwa. Potrzebna jest...

Data publikacji: 27.04.2015
więcej...

Stopa bezrobocia w marca wyniosła 11,7 proc., w lutym wynosiła 12 proc. – poinformował Główny Urząd Statystyczny Komentarz dr Grzegorza Baczewskiego, dyrektora departamentu dialogu społecznego i stosunków pracy Konfederacji LewiatanGłówny Urząd Statystyczny potwierdził wcześniejsze szacunki Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, że stopa bezrobocia w marcu wyniosła 11.7 proc. i spadła o 0,3 pkt. proc. w stosunku do lutego. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła 1,8606 mln i była wyższa niż przed miesiącem o 58,1 tys., ale w ujęciu rocznym spadła aż o 321,6 tys. osób (czyli niemal 15 proc.). Zwykle na polskim rynku pracy doświadczamy w tym okresie...

Data publikacji: 24.04.2015
więcej...

Stopa bezrobocia w marca wyniosła 11,7 proc., w lutym wynosiła 12 proc. – poinformował Główny Urząd Statystyczny Komentarz dr Grzegorza Baczewskiego, dyrektora departamentu dialogu społecznego i stosunków pracy Konfederacji LewiatanGłówny Urząd Statystyczny potwierdził wcześniejsze szacunki Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, że stopa bezrobocia w marcu wyniosła 11.7 proc. i spadła o 0,3 pkt. proc. w stosunku do lutego. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła 1,8606 mln i była wyższa niż przed miesiącem o 58,1 tys., ale w ujęciu rocznym spadła aż o 321,6 tys. osób (czyli niemal 15 proc.). Zwykle na polskim rynku pracy doświadczamy w tym okresie...

Data publikacji: 24.04.2015
więcej...

Największa część firm rodzinnych funkcjonuje na rynku już ponad 20 lat – przeszło 37 proc. (działających dłużej niż 20 lat firm nierodzinnych jest 25,5 proc.). A to oznacza, że część z nich powstała jeszcze przed 1989 r. i skutecznie dostosowała się do gospodarki rynkowej. Ale w grupie tych ponad 20 –latków jest także wiele firm założonych zaraz po transformacji – wynika z badania Konfederacji Lewiatan. W polskiej gospodarce działa ok. 1,8 mln przedsiębiorstw. To dane GUS, który informuje także ile jest wśród nich mikro, małych, średnich i dużych firm, ile firm działa w poszczególnych sektorach gospodarki, ile co...

Data publikacji: 23.04.2015
więcej...

 

 

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica