Aktualności » Konfederacja Lewiatan

„Rząd odkrywa gospodarkę zza biurka – to tytuł wywiadu z Henryką Bochniarz, w dzisiejszej „Gazecie Wyborczej. Szefowa Lewiatana mówi w nim m.in. o polityce gospodarczej rządu, dialogu społecznym czy obowiązkowym samorządzie gospodarczym. Zachęcamy do lektury.Konfederacja Lewiatan

Data publikacji: 12.07.2016
więcej...

Przekazujemy do konsultacji: 1.       projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw, który zawiera szereg zmian dotyczących postępowania administracyjnego, usprawnienia współdziałania organów, kar administracyjnych oraz mediacji w postępowaniu administracyjnym  2.       projekt założeń projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (nr UD91 w Wykazie RM), zawierający propozycje zmian o charakterze deregulacyjnym; 3.       projekty rozporządzeń Ministra Finansów: a)      w sprawie deklaracji importowej dla podatku od towarów i usług , b)      w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług, c)       w sprawie...

Data publikacji: 11.07.2016
więcej...

8 lipca w Lewiatanie odbyło się spotkanie z Danielem Mulloneyem, głównym negocjatorem amerykańskiego Departamentu Stanu ds. umowy handlowej między USA a UE. Rozmawiano o stanie negocjacji umowy oraz o stanowiskach polskich przedsiębiorców dotyczące istotnych dla nich kwestii, w ramach umowy TTIP.Spotkanie prowadził Jacek Krawczyk, wiceprezydent Lewiatana, przewodniczący grupy pracodawców EKES.  

Data publikacji: 08.07.2016
więcej...

Dzień wcześniej odbyło się posiedzenie Komisji Finansów Publicznych, na którym przedstawiciele Konfederacji Lewiatan zgłosili najistotniejsze zastrzeżenia do projektu oraz przedstawili wspólne stanowisko strony społecznej Rady Dialogu Społecznego. Rada rekomendowała Parlamentarzystom, aby projektowany podatek był podatkiem rocznym, naliczanym po przekroczeniu kwoty wolnej, wynoszącej 204 mln zł, wydłużenie vacatio legis z 1 do 3 miesięcy oraz rozwianie wątpliwości co do zgodności projektowanych regulacji z prawem Unii Europejskiej. Ponadto Konfederacja Lewiatan postulowała wyeliminowanie wątpliwości związanych z określeniem przedmiotu opodatkowania, określenie jasnych zasad dotyczących korekty podstawy opodatkowania w związku ze zwrotami towarów oraz wprowadzenie...

Data publikacji: 07.07.2016
więcej...

W związku z trwającymi obecnie negocjacjami dotyczących nowego porozumienia w sprawie przekazywania danych pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi (Privacy Shield), Konfederacja Lewiatan dołączyła do wspólnego listu europejskich organizacji pracodawców, wzywającego do poparcia dla porozumienia. TREŚĆ LISTU Prezentowane w liście postulaty są spójne ze stanowiskiem polskiego Rządu. Podkreślają one poprawę standardów ochrony danych, przewidzianą w porozumieniu oraz konieczność zagwarantowania pewności prawnej w relacjach handlowych pomiędzy Unią a Stanami Zjednoczonymi. Porozumienie Privacy Shield ma zastąpić unieważnione przez Trybunał Sprawiedliwości UE w październiku 2015 roku porozumienie Safe Harbour. W braku takiego systemowego rozwiązania zarówno...

Data publikacji: 04.07.2016
więcej...

Konfederacja Lewiatan apelowała o interwencję dotyczącą blokowania możliwości eksportu polskiego cementu na rynki Rosji i Białorusi. W nawiązaniu do naszego apelu otrzymaliśmy zapewnienia z Ministerstwa Rozwoju o podjętych przez stronę polską działaniach na forum Unii Europejskiej.  Przekazano pisemne stanowisko do Komisji Europejskiej w sprawie eksportu na Białoruś. W przypadku eksportu do Rosji, Polska z Litwą, Łotwą i Estonią wystosowała do Komisji Europejskiej pisemny wniosek o podjęcie niezbędnych działań w celu przywrócenia możliwości eksportu cementu na ten rynek. Obie kwestie omawiane też były na forum unijnego Komitetu MAAC i na forum Komitetu TPC, w kwestię rozwiązania problemów...

Data publikacji: 01.07.2016
więcej...

28 czerwca br. odbyło się Walne Zgromadzenie Związku Pracodawców Branży Infrastruktury. Walne Zgromadzenie jednogłośnie udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi, przedstawiło i zatwierdziło sprawozdanie z działalności Zarządu oraz sprawozdanie finansowe Związku za rok 2015, a także dokonało wyboru nowych władz Związku. W skład nowej kadencji Zarządu Związku Pracodawców Branży Infrastruktury wchodzą:   Prezes: Mariusz Rutz (JSK Architekci Sp. z o.o.)   Wiceprezesi: Dariusz Blocher (Budimex S.A.) Paweł Smoleń (Erbud S.A.) Jarosław Sroka (BSJP Brockhuis Jurczak Prusak Sp. z o.o.) Anna Wiosna (zgłoszona przez Cemex...

Data publikacji: 30.06.2016
więcej...

W związku z rządowymi pracami nad nowym brzmieniem ustawy Prawo wodne (związanymi z implementacją Ramowej Dyrektywy Wodnej) firma Deloitte prowadzi ogólnopolskie badanie wpływu wprowadzenia zmian w systemie opłat i wynagrodzeń za korzystanie z usług wodnych (w ramach prac zleconych przez Ministerstwo Środowiska). Celem badania jest oszacowanie elastyczności cenowej popytu na usługi wodne w poszczególnych branżach. Dlatego prosimy o szczegółowe dane dot. wykorzystania usług wodnych i kosztów z tym związanych w działalności firmy. Waga zagadnienia wymaga precyzyjnej analizy, dlatego zależy nam, aby ankiety były wypełniane rzetelnie, przedstawiały...

Data publikacji: 28.06.2016
więcej...

Przyszłość pracy. Realia, marzenia i mrzonki 28–30 września 2016, Sopot      Tylko do 30 czerwca atrakcyjna zniżka na zakup akredytacji oraz rezerwację pokoi hotelowych w znacząco niższych cenach!...

Data publikacji: 27.06.2016
więcej...

Szanowni Państwo,

poniżej komentarz Konfederacji Lewiatan w sprawie Brexitu. Decyzja Brytyjczyków zmienia obraz Europy. Trzeba zrobić wszystko, by nie był to początek końca wspólnego, europejskiego projektu, by zamienić porażkę w sukces. To zależy także od nas, od Polski. Trzeba się wziąć do pracy. Jeśli chcemy silnej Unii musimy znaleźć się w gronie liderów jej wzmacniania, a nie w gronie kontestatorów  - uważa Konfederacja Lewiatan.

Data publikacji: 24.06.2016
więcej...

Do Sejmu wpłynął projekt ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Celem projektu jest implementacja do polskiego porządku prawnego unijnego pakietu legislacyjnego zawierającego dyrektywę 2013/11/UE (tzw. dyrektywa ADR) oraz rozporządzenia nr 524/2013 (tzw. rozporządzenie ODR). Projekt nakłada obowiązki informacyjne na tych przedsiębiorców, którzy zobowiązali się albo są zobowiązani na podstawie odrębnych przepisów do korzystania z pozasądowego rozwiązywania sporów z konsumentami. Projekt wprowadza również szereg zmian w innych ustawach, m.in. w ustawie Prawo energetyczne (dot. np. powołania przy Prezesie URE Koordynatora ds. negocjacji, który ma prowadzić postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów...

Data publikacji: 24.06.2016
więcej...

Aby szybko diagnozować i leczyć osoby z chorobą nowotworową wprowadzono zasadę nielimitowania tych świadczeń. Propozycja zawarta w projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zakłada odwrócenie tej zasady, co w konsekwencji może doprowadzić do zagrożenia gwarancji stabilności dostępności do tych świadczeń – uważa Konfederacja Lewiatan. Wprowadzając tzw. pakiet onkologiczny ustawodawca wprost wskazał, że jest to dla niego dziedzina priorytetowa. Doświadczenie pokazuje, że kwestie przekazane do uregulowania Prezesowi NFZ nigdy nie wpłynęły pozytywnie na rynek opieki zdrowotnej. Oprócz finansów liczy się bowiem pacjent – wskazuje dr Dobrawa Biadun, ekspertka Konfederacji LewiatanPonadto niezrozumiałym jest wprowadzanie...

Data publikacji: 23.06.2016
więcej...

21 czerwca 2016 r. odbyło się posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia. Tematem obrad był przedstawiony przez ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła wstępny projekt ustawy regulującej minimalne wynagrodzenia zasadnicze pracowników medycznych podmiotów leczniczych. Strona pracodawców oraz NSZZ „Solidarność i OPZZ uznali za zasadne prowadzenie przez Ministerstwo Zdrowia dalszych prac nad projektem przedmiotowej regulacji. Partnerzy społeczni wnioskują o prowadzenie prac legislacyjnych bez zbędnej zwłoki. Forum Związków Zawodowych wstrzymało się od głosu i zapowiedziało zgłoszenie swojego stanowiska co do trybu prowadzenia prac nad tym projektem w terminie późniejszym.Konfederacja Lewiatan

Data publikacji: 22.06.2016
więcej...

Projekt rozporządzenia w sprawie zniesienia blokowania geograficznego (geo–blokowanie), który przedstawiła Komisja Europejska ma ułatwić dostęp konsumentów do towarów i usługi oferowanych w innych państwach członkowskich. Nie uda się to jednak bez realnego ułatwienia przedsiębiorcom sprzedaży za granicą. W ramach tzw. pakietu e–commerce Komisja Europejska przedstawiła projekt rozporządzenia w sprawie blokowania geograficznego oraz innych form dyskryminacji (rozporządzenie w sprawie geo–blokowania). Projekt  zmierza do zniesienia ograniczeń w dostępie obywateli i firm unijnych do towarów i niektórych usług oferowanych w innych państwach członkowskich UE. W odniesieniu do towarów wprowadza on obowiązek sprzedaży, ale nie...

Data publikacji: 21.06.2016
więcej...

17 czerwca 2016 r. odbył się finał piątej edycji Konkursu Arbitrażowego Lewiatan (KAL), należącego do kategorii tzw. moot courts, popularnych w krajach anglosaskich konkursów opartych na symulacjach postępowań sądowych oraz arbitrażowych, prowadzonych w fikcyjnych stanach faktycznych. KAL jest największym w Polsce konkursem typu moot court, adresowanym do aplikantów adwokackich i radcowskich. Uczestnicy konkursów wcielają się w role pełnomocników procesowych stron, opracowują strategię prowadzenia sprawy, przygotowują pisma procesowe oraz reprezentują strony podczas symulowanych rozpraw. Wieloletnia tradycja moot courts pokazuje, że taka forma edukacji prawniczej przynosi znakomite efekty. Inspiracją dla organizatorów KAL...

Data publikacji: 20.06.2016
więcej...
kalendarz wydarzeń

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica