Aktualności » Konfederacja Lewiatan

Choć unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych zostało przyjęte 27 kwietnia br., prace legislacyjne, związane z reformą unijnych ram prawnych nadal trwają. Obecnie przeniosły się one na grunt krajowy. Państwa członkowskie muszą dostosować swoje przepisy do wymogów rozporządzenia. Mają na to czas do 25 maja 2018 roku, od kiedy rozporządzenie będzie stosowane – podkreśla Konfederacja Lewiatan. – Wśród przepisów, które wymagają zmiany wymienić można akty sektorowe, m.in. prawo bankowe, przepisy o udostępnianiu informacji gospodarczych czy prawo ubezpieczeniowe. Ważne będzie także uregulowanie kwestii przetwarzania danych osobowych pracowników – wskazuje Magdalena Piech, ekspertka Konfederacji Lewiatan. Konieczne jest także uchylenie aktów krajowych lub...

Data publikacji: 02.08.2016
więcej...

Prezydent podpisał nową ustawę o Trybunale Konstytucyjnym. Zdaniem Konfederacji Lewiatan nie rozwiązuje ona trwającego od miesięcy sporu politycznego wokół tej instytucji i nie prowadzi do odbudowy, tak istotnego dla przedsiębiorców, zaufania do prawa i instytucji publicznych. Abstrahując od wyroków Trybunału Konstytucyjnego z 3 grudnia 2015 r. (K 34/15) i 9 marca br. (K 47/15), w ustawie, zobowiązano prezesa Trybunału do włączenia do składów orzekających i przydzielenia spraw 3 sędziom, którzy złożyli ślubowanie wobec Prezydenta RP oraz przewidziano publikację orzeczeń Trybunału wydanych przed dniem 20 lipca 2016 r. z „naruszeniem przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2015...

Data publikacji: 01.08.2016
więcej...

Obecnie przedsiębiorcy płacą za przechowywanie akt ok. 130 mln zł rocznie. Pracodawcy muszą trzymać akta pracownicze przez 50 lat, tylko w jednym celu – emerytalnym. Wkrótce może to się zmienić. W ocenie Dolnośląskich Pracodawców – regionalnego związku pracodawców Konfederacji Lewiatan, zapowiadane przez Ministerstwo Rozwoju zmiany będą dla biznesu korzystne. W Polsce obowiązuje jeden z najdłuższych na świecie i rekordowy w Europie, aż 50 – letni, obowiązkowy czas archiwizacji akt pracowniczych. Dla porównania dokumentacja kadrowo– płacowa w Wielkiej Brytanii przechowywana jest przez okres 6 lat, w Niemczech odpowiednio 10 i 6 lat, a we Francji i na Węgrzech obie kategorie dokumentów...

Data publikacji: 29.07.2016
więcej...

Konfederacja Lewiatan zwróciła się do prezydenta z apelem o rozważenie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z „prewencyjnym wnioskiem w sprawie zgodności ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej z Konstytucją lub z wnioskiem do Sejmu o ponowne jej rozpatrzenie. Konfederacja Lewiatan podczas całego procesu legislacyjnego wielokrotnie wskazywała na poważne wątpliwości co do zgodności z Konstytucją oraz prawem unijnym kluczowych regulacji zawartych w ustawie.Przepisy dotyczące przedmiotu opodatkowania, momentu powstania obowiązku podatkowego i progresywnych stawek podatku są niejasne i powodują liczne wątpliwości, co do ich zgodności z art. 2 i art. 217 Konstytucji. Vacatio legis określone w ustawie (1 września br.) jest jak...

Data publikacji: 28.07.2016
więcej...

Minister zdrowia przedstawił główne założenia reformy systemu ochrony zdrowia. Zdaniem Konfederacji Lewiatan duże obawy budzi proponowana zmiana w sposobie finansowania służby zdrowia połączona z likwidacją Narodowego Funduszu Zdrowia. Tak naprawdę oznacza ona przewrócenie całego systemu do góry nogami. – Planowane zmiany w ochronie zdrowia w wielu miejscach nie dziwią i stanowią realizację postulatów wyborczych PiS. Niemniej jednak duże zaniepokojenie wywołuje nowy sposób finansowania ochrony zdrowia. Już sama zmiana organizacyjna – przejście z NFZ na wojewódzkie oddziały zdrowia stanowi ogromne wyzwanie logistyczne i techniczne. Dzisiejsze oddziały NFZ są właścicielami bazy danych i systemów informatycznych, które będzie musiała przejąć nowa instytucja. Do...

Data publikacji: 27.07.2016
więcej...

Będą ułatwienia dla początkujących przedsiębiorców MŚP, którzy planują pozyskać fundusze unijne na innowacyjne inwestycje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. To uzgodnienia, które zostały wspólnie wypracowane przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą oraz partnerów społecznych, w tym Dolnośląskich Pracodawców. Mikroprzedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą krócej niż 2 lata na Dolnym Śląsku będą mogły liczyć na ułatwienia w najbliższym konkursie RPO z działania 1.5.A Wsparcie innowacyjności  produktowej i procesowej MŚP. To efekt wspólnie wypracowanych rozwiązań między Dolnośląską Instytucją Pośredniczącą a przedstawicielami środowisk regionalnego biznesu. Podczas lipcowego posiedzenia grupy roboczej ds. przedsiębiorstw i innowacji Komitetu Monitorującego RPO...

Data publikacji: 26.07.2016
więcej...

Oferta specjalna na platformie Konfederaci Konfederatom! Spółka ODO 24, członek Polskiego Związku Pracodawców Konsultingu, oferuje szeroki wachlarz audytów, warsztatów i szkoleń, wspomagających proces ochrony danych. Szczegóły oferty zamieszczone są na platformie B2B pod poniższym linkiem: http://k2k.konfederacjalewiatan.pl Dostęp do ofert i prezentacji firm możliwy jest dopiero po zalogowaniu. Uwaga! Na hasło LEWIATAN firma udziela 10 % rabatu! *** Platforma B2B „Konfederaci Konfederatom jest miejscem, gdzie członkowie Konfederacji prezentują specjalne oferty handlowe dla firm zrzeszonych w Lewiatanie. Głównym celem projektu jest wspieranie budowania relacji biznesowych, pozyskiwanie nowych klientów i obniżenie kosztów...

Data publikacji: 25.07.2016
więcej...

O konsekwencjach wprowadzenia podatku od sprzedaży detalicznej pisze w dzisiejszym Pulsie Biznesu, Jeremi Mordasewicz, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan.Konfederacja Lewiatan

Data publikacji: 22.07.2016
więcej...

„Dużo pytań o to, czy przedsiębiorcy udźwigną ciężar III filaru systemu emerytalnego to tytuł artykułu dr Małgorzaty Starczewskiej–Krzysztoszek, głównej ekonomistki Konfederacji Lewiatan, który ukazał się w dzisiejszym wydaniu „Dziennika Gazety Prawnej. Autorka zabiera głos w dyskusji na temat przebudowy systemu emerytalnego.Konfederacja Lewiatan

Data publikacji: 21.07.2016
więcej...

Obciążenie mieszkańców wymogiem zbierania odpadów z podziałem aż na pięć rodzajów, przy braku możliwości egzekwowania tego obowiązku, może przynieść skutki odwrotne od zakładanych – uważa Konfederacja Lewiatan, oceniając projekt rozporządzenia ministra środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. Konfederacja Lewiatan z zadowoleniem przyjmuje projekt rozporządzenia. Nie odnosi się on jednak do kwestii egzekwowania od mieszkańców selektywnej zbiórki odpadów. Tymczasem konieczne jest wyposażenie gmin w narzędzia, dzięki którym będą mogły skutecznie motywować mieszkańców do prowadzenia selektywnej zbiórki oraz egzekwować od nich faktyczne zbieranie odpadów z podziałem na frakcje. – Jeśli obowiązek ten nadal...

Data publikacji: 20.07.2016
więcej...

Konfederacja Lewiatan, Instytut Analiz Rynku Pracy i BPSC SA zapraszają Państwa do udziału w badaniu „Mechanizmy godzenia ról zawodowych i rodzinnych w polskich przedsiębiorstwach, które jest częścią kluczowego projektu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) pn. „Rodzina i praca – to się opłaca!. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach Programu Wspólnotowego Prawa, Równość i Obywatelstwo, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Głównym celem projektu jest rozwój i promocja mechanizmów godzenia ról zawodowych i rodzinnych zarówno wśród pracowników, jak i pracodawców. Ma on przybliżyć pracodawcom i pracownikom wiedzę na temat mechanizmów i instrumentów ułatwiających godzenie życia...

Data publikacji: 19.07.2016
więcej...

Konfederacja Lewiatan, Instytut Analiz Rynku Pracy i BPSC SA zapraszają Państwa do udziału w badaniu „Mechanizmy godzenia ról zawodowych i rodzinnych w polskich przedsiębiorstwach, które jest częścią kluczowego projektu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) pn. „Rodzina i praca – to się opłaca!. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach Programu Wspólnotowego Prawa, Równość i Obywatelstwo, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Głównym celem projektu jest rozwój i promocja mechanizmów godzenia ról zawodowych i rodzinnych zarówno wśród pracowników, jak i pracodawców. Ma on przybliżyć pracodawcom i pracownikom wiedzę na temat mechanizmów i instrumentów ułatwiających godzenie życia...

Data publikacji: 19.07.2016
więcej...

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że Komisja Europejska prowadzi konsultacje dla przedsiębiorców dotyczące rozporządzenia CLP oraz powiązanych z nim aktów prawnych. Mają one na celu zbadanie jakości istniejącej legislacji i promocję efektywnych rozwiązań w zakresie zarządzania ryzykiem w odniesieniu do chemikaliów. Konsultacje nie są adresowane do przedstawicieli konkretnego sektora, wszyscy przedsiębiorcy mogą wziąć w nich udział wypełniając ankietę dostępną na stronie http://www.een.org.pl/index.php/wiedza–i–know–how/articles/przedsiebiorco–wypowiedz–sie–konsultacje–dotyczace–clp–oraz–powiazanego–ustawodawstwa–w–zakresie–chemikaliow.htmlWypełnienie ankiety zajmuje jedynie 10 minut, a ma istotny wpływ na kształtowanie prawa UE.

Data publikacji: 18.07.2016
więcej...

Konfederacja Lewiatan, Instytut Analiz Rynku Pracy i BPSC SA zapraszają Państwa do udziału w badaniu „Mechanizmy godzenia ról zawodowych i rodzinnych w polskich przedsiębiorstwach, które jest częścią kluczowego projektu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) pn. „Rodzina i praca – to się opłaca!. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach Programu Wspólnotowego Prawa, Równość i Obywatelstwo, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Głównym celem projektu jest rozwój i promocja mechanizmów godzenia ról zawodowych i rodzinnych zarówno wśród pracowników, jak i pracodawców. Ma on przybliżyć pracodawcom i pracownikom wiedzę na temat mechanizmów i instrumentów ułatwiających godzenie życia...

Data publikacji: 15.07.2016
więcej...

Lipcowa sesja plenarna Europejskiego Komitetu Społeczno–Ekonomicznego w sporej części poświęciona została przyczynom i skutkom Brexitu, jednak Komitet żadnej rezolucji w tej sprawie nie przyjął. Wg EKES–u Unia Europejska obok niezbędnych reform wymaga dalszego promowania, angażowania obywateli i odpowiedzialności polityków, którzy wszystkie sukcesy przypisują sobie, a wszystkie kłopoty Unii Europejskiej. W pierwszym dniu obrad, 13 lipca br., gośćmi sesji byli: Ivan Korocka, wiceminister ds. prezydencji słowackiej w Radzie Europejskiej, który przedstawi priorytety prezydencji, a także Sandro Gozi, sekretarz stanu w rządzie włoskim ds. europejskich, który przedstawił swoją wizją przyszłości Unii...

Data publikacji: 14.07.2016
więcej...

kalendarz wydarzeń

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica