Aktualności » Konfederacja Lewiatan

14 stycznia br. odbyło się zorganizowane przez Europejski Urząd Patentowy (EPO) sympozjum robocze nt. praktycznego zastosowania i ewentualnej rewizji praktyki w zakresie art. 84 Europejskiej Konwencji Patentowej (EKP). Tematem sympozjum był w szczególności aspekt jasności zastrzeżeń patentowych. Spotkanie skierowane było głównie do praktyków z firm i kancelarii oraz do egzaminatorów z EPO. Konfederacja Lewiatan, jako jedyna federacja członkowska, wzięła udział w sympozjum z ramienia BUSINESSEUROPE. Byliśmy także jedynym przedstawicielem z regionu Europy Środkowo – Wschodniej. Sposób ujawnienia wynalazku i późniejsza publikacja patentu mają fundamentalne znaczenie dla wszystkich użytkowników systemu, zarówno dla użytkowników...

Data publikacji: 25.01.2016
więcej...

Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan dostrzega przyczyny wprowadzenia klauzuli obejścia prawa podatkowego. Zgadza się z tym, że międzynarodowe unikanie opodatkowania prowadzi do zmniejszenia wpływów budżetowych i ogranicza możliwości realizacji potrzeb państwa, zaburza uczciwą konkurencję oraz zmniejsza stan środków pieniężnych w polskim systemie bankowym. Niemniej jednak zwraca uwagę na znaczące ryzyka związane z wprowadzeniem instytucji, która istotnie obniży standard ochrony praw podatnika. – Takie narzędzie, stosowane w sposób nieograniczony i bezwarunkowy, może wyrządzić podatnikom wiele istotnych szkód. Ważne jest, aby konstrukcja klauzuli zawierała mechanizmy bezpieczeństwa, gwarantujące, że nie będzie ona stosowana wobec podatników działających zgodnie z prawem – uważa Rafał Iniewski,...

Data publikacji: 22.01.2016
więcej...

Zmiany w kodeksie pracy polegające na potwierdzeniu na piśmie przez pracodawcę warunków umowy o pracę, przed dopuszczeniem do pracy, w założeniu mają sprzyjać walce z szarą strefą, ale nie rozwiązują problemu do końca. Ze względu na utrudnienia administracyjne dla firm konieczne jest wydłużenie vacatio legis do 3 miesięcy, tak aby przedsiębiorstwa mogły dostosować się do nowych regulacji – uważa Konfederacja Lewiatan. – Zgadzamy się, że proponowane rozwiązania mogą przeciwdziałać nielegalnemu zatrudnianiu pracowników i ułatwią walkę z szarą strefą, która skutkuje nieuczciwą konkurencją i przynosi straty finansowe dla budżetu państwa oraz wpływa demoralizująco na społeczeństwo. Nowe przepisy mogą...

Data publikacji: 21.01.2016
więcej...

Niedobór talentów, walka o wykwalifikowanych pracowników, podnoszenie wynagrodzeń – to hasła klucze, które będą opisywały rynek pracy w tym roku. Pracodawcy z otwartymi ramionami przyjmą specjalistów mających niszowe umiejętności. Nie unikniemy presji płacowej – pracodawcy będą się obawiać utraty dobrych, wykwalifikowanych pracowników i podniosą wynagrodzenia, a także zaoferują więcej tym, których będą chcieli zatrudnić. Idzie nowe – rynek pracownika – pisze dr Henryka Bochniarz, prezydent Konfederacji Lewiatan na portalu idei Project Syndicate.Zachęcamy do lektury.  

Data publikacji: 20.01.2016
więcej...

Styczniowa aktualizacja podstawowej prognozy ekonomicznej MFW dla gospodarki światowej w 2016 i 2017 jest uspokajająca, lecz czy na pewno bierze pod uwagę wszystkie gromadzące się oznaki nadchodzących kryzysów? Komentarz dr Jacka Adamskiego, doradcy zarządu Konfederacji LewiatanMiędzynarodowy Fundusz Walutowy obniżył dziś prognozę wzrostu PKB na świecie o 0,2 punktu proc. na rok bieżący i przyszły, odpowiednio do 3,4 proc. w 2016 oraz do 3,6 proc. w 2017. Dla samej Unii Europejskiej prognoza wzrostu PKB na obecny rok została minimalnie poprawiona o 0,1 pkt. proc. do 1,7 proc. i na takim samym poziomie ma pozostać także w następnym roku. MFW słusznie przy...

Data publikacji: 19.01.2016
więcej...

Projekt zakłada wprowadzenie centralizacji rozliczeń podatku VAT w jednostkach samorządu terytorialnego. Centralizacją tą objęte zostaną samorządowe jednostki organizacyjne, tj. jednostki budżetowe, zakłady budżetowe oraz powstałą z mocy prawa jednostkę budżetową, podległą jednostce samorządu terytorialnego. Zmiany są następstwem wyroku z dnia 29 września 2015 r. Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w sprawie C 276/14 Gmina Wrocław przeciwko Ministrowi Finansów, zgodnie z którym art. 9 ust. 1 dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej należy interpretować w ten sposób, że podmioty prawa publicznego,...

Data publikacji: 18.01.2016
więcej...

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2015 r. obniżyły się o 0,5 proc. r/r. W całym 2015 r. ceny były niższe o 0,9 proc. w stosunku do 2014 r. – podał GUS. Komentarz dr Małgorzaty Starczewskiej–Krzysztoszek, głównej ekonomistki Konfederacji LewiatanCeny towarów i usług spadały w całym 2015 r., łącznie o 0,9 proc. w porównaniu do 12. miesięcy 2014 r. W największym stopniu spadek cen dotyczył paliw (ceny spadły o 13,5 proc.), odzieży i obuwia (4,8 proc.) oraz żywności (1,8 proc.). Konsumenci skorzystali na tym zwiększając, nawet przy niezmienionych dochodach, swoje możliwości zakupu produktów. Skorzystały na tym osoby...

Data publikacji: 15.01.2016
więcej...

W odpowiedzi na skargę złożoną przez Konfederację Lewiatan i Muszyniankę, Komisja Europejska przedstawiła Słowacji zarzuty formalne w sprawie naruszenia unijnej swobody przepływu towarów. Jeśli Słowacja nie zdecyduje się na zniesienie zakazu eksportu niebutelkowanej wody poza jej granice sprawa może trafić do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Problem wprowadzonej w słowackiej konstytucji zmiany, która uniemożliwiła Muszyniance realizacje wieloletniej inwestycji, zakładającej korzystanie ze słowackich źródeł, Konfederacja zgłosiła Komisji w kwietniu ubiegłego roku. –Tak szybka reakcja Komisji wynika z tego, że przepis jest rażąco sprzeczny z unijną swobodą przepływu towarów – wyjaśnia Magdalena Piech, ekspertka Konfederacji Lewiatan. Trudno go też usprawiedliwić względami...

Data publikacji: 15.01.2016
więcej...

Założenia projektu Projekt ustawy  o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – Program Rodzina 500 plus zakłada wprowadzenie programu, w ramach którego będzie wypłacane świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko do 18 roku życia. W przypadku rodzin mniej zamożnych, w których dochód na członka rodziny nie przekracza 800 zł miesięcznie świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko. W przypadku, gdy w rodzinie znajduje się dziecko niepełnosprawne świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko w sytuacji, gdy dochód na członka rodziny nie przekracza 1200 zł miesięcznie...

Data publikacji: 14.01.2016
więcej...

Konfederacja Lewiatan na zaproszenie prof. D. Rosatiego bierze dziś udział w wysłuchaniu komisji IMCO (Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumenta) na forum parlamentu Europejskiego. Debata będzie dotyczyła pozataryfowych barier na rynku wewnętrznym UE. Zaprezentujemy trudności, na jakie napotykają polscy przedsiębiorcy w zakresie swobody przepływu towarów i współpracy transgranicznej (przypadek Muszynianki), swobody świadczenia usług  (MiLoG – płaca minimalna w Niemczech – utrudniająca działanie polskim firmom transportowym – oraz nadmierne kontrole firm zatrudniających pracowników delegowanych w sektorze budownictwa we Francji). jednym z tematów będzie także ograniczenia dotyczące reklamy aptek w Polsce, usług dentystycznych w Belgii oraz wymóg udziału farmaceutów we własności aptek na Węgrzech...

Data publikacji: 14.01.2016
więcej...

12 stycznia odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Regionów Konfederacji Lewiatan w Nowym Roku. W spotkaniu udział wzięło 32 przedstawicieli z 17 Związków Regionalnych i biura Konfederacji Lewiatan. Obrady rozpoczęła prezentacja dotycząca pozycji Konfederacji Lewiatan w mediach w 2015 roku. W ubiegłym roku liczba cytowań przedstawicieli Lewiatana we wszystkich mediach (prasa, radio, telewizja, internet) przekroczyła 21 tys., czyli była najwyższa w historii. W najbardziej opiniotwórczych gazetach została opublikowana rekordowa liczba – 61 artykułów naszych ekspertów. Utrzymaliśmy pozycję lidera wśród innych organizacji pracodawców, pod względem liczby cytowań w prasie, w tym w dziennikach.

Data publikacji: 13.01.2016
więcej...

Oferujemy kompleksowe rozwiązania w zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji. Stawiamy na merytorykę, praktyczne rozwiązania oraz na trwałe relacje z naszymi klientami – budujemy je w oparciu o partnerstwo, uczciwość i zaufanie. Co robimy? Pomagamy chronić dane, minimalizując ryzyka związane z ich wyciekiem lub utratą. Dostarczamy nowoczesne, elastyczne i kompleksowe rozwiązania: ·         system ochrony danych osobowych, ·         system budowania kompetencji administratorów bezpieczeństwa informacji (ABI), ·         wsparcie ABI, ·         system bezpieczeństwa informacji, ·         platforma e–learningowa.    Ponadto bezpłatnie...

Data publikacji: 11.01.2016
więcej...

Kryteria oceny ofert składanych o zawarcie umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej, opracowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, nie uwzględniają zróżnicowania wymogów w kontekście rodzaju realizowanych świadczeń. Identyczne wymagania kierowane są zarówno do szpitali, jak i placówek świadczących podstawową opiekę zdrowotną. Spowoduje to, że część propozycji zupełnie nie będzie miała przełożenia na prowadzoną działalność – uważa Konfederacja Lewiatan. Projekt zarządzenia wprowadza m.in. zmianę polegającą na odstąpieniu od uwzględnienia w kryteriach ocen certyfikatów systemu zarządzania jakością. Takie działanie jest zupełnie niezrozumiałe. W dotychczasowej historii konkursów ofert kryterium certyfikacji systemów zarządzania jakością, nadzorowane przez uprawnione do tego zewnętrzne instytucje, stanowiło bardzo istotny element...

Data publikacji: 08.01.2016
więcej...

Na Dolnym Śląsku oficjalnie podpisano porozumienie o współpracy między regionalnymi organizacjami pracodawców a związkami zawodowymi. Forum Partnerów Społecznych – bo taka jest nazwa tej inicjatywy, będzie platformą komunikacji między przedstawicielami reprezentatywnych organizacji pracowników i pracodawców w regionie. W Forum Partnerów Społecznych zaangażowały się organizacje pracodawców: Dolnośląscy Pracodawcy (Konfederacja Lewiatan), Związek Pracodawców Dolnego Śląska i Związek Pracodawców Polska Miedź (zrzeszone w Pracodawcach RP), Loża dolnośląska Business Centre Club (BCC), a także związki zawodowe – NSZZ „Solidarność, Rada Województwa Dolnośląskiego Ogólnopolskiego Porozumienia  Związków Zawodowych oraz Forum Związków Zawodowych Województwa Dolnośląskiego. FPS będzie zajmować się...

Data publikacji: 07.01.2016
więcej...

Konfederacja Lewiatan z zadowoleniem przyjęła propozycje Komisji Europejskiej, dotyczące opracowania i systematycznej aktualizacji krajowych planów odnoszących się do realizacji celów unii energetycznej. Podsumowanie obecnego etapu realizacji celów unii energetycznej oraz przedstawienie wstępnego harmonogramu przyszłych działań w tym obszarze wskazuje na konsekwencję zarówno Komisji Europejskiej, jak i krajów członkowskich w realizacji celów unii energetycznej. Ambitny plan działań legislacyjnych nada dodatkowy impuls dla realizacji tych celów.– Długoterminowe plany państw członkowskich, zaakceptowane przez Komisję Europejską ułatwią przedsiębiorstwom energetycznym wdrażanie polityki inwestycyjnej uwzględniającej interesy pastw, a także realizującej cele unii energetycznej wynikające z polityki klimatyczno–energetycznej UE. Plany te staną się ważnym elementem wizji...

Data publikacji: 05.01.2016
więcej...

 

 

kalendarz wydarzeń

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica