Aktualności » Konfederacja Lewiatan

Stopa bezrobocia w marca wyniosła 11,7 proc., w lutym wynosiła 12 proc. – poinformował Główny Urząd Statystyczny Komentarz dr Grzegorza Baczewskiego, dyrektora departamentu dialogu społecznego i stosunków pracy Konfederacji LewiatanGłówny Urząd Statystyczny potwierdził wcześniejsze szacunki Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, że stopa bezrobocia w marcu wyniosła 11.7 proc. i spadła o 0,3 pkt. proc. w stosunku do lutego. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła 1,8606 mln i była wyższa niż przed miesiącem o 58,1 tys., ale w ujęciu rocznym spadła aż o 321,6 tys. osób (czyli niemal 15 proc.). Zwykle na polskim rynku pracy doświadczamy w tym okresie...

Data publikacji: 24.04.2015
więcej...

Największa część firm rodzinnych funkcjonuje na rynku już ponad 20 lat – przeszło 37 proc. (działających dłużej niż 20 lat firm nierodzinnych jest 25,5 proc.). A to oznacza, że część z nich powstała jeszcze przed 1989 r. i skutecznie dostosowała się do gospodarki rynkowej. Ale w grupie tych ponad 20 –latków jest także wiele firm założonych zaraz po transformacji – wynika z badania Konfederacji Lewiatan. W polskiej gospodarce działa ok. 1,8 mln przedsiębiorstw. To dane GUS, który informuje także ile jest wśród nich mikro, małych, średnich i dużych firm, ile firm działa w poszczególnych sektorach gospodarki, ile co...

Data publikacji: 23.04.2015
więcej...

14 i 15 kwietnia 2015 odbyła się w Warszawie Konferencja e–Administracja dla Biznesu 2015, która została zorganizowana przez trzy podmioty zaangażowane w rozwój e–administracji w Polsce: Instytut Logistyki i Magazynowania, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji oraz Ministerstwo Gospodarki. Tegoroczna edycja konferencji poświęcona była usługom elektronicznym, udostępnianym przedsiębiorcom przez instytucje publiczne. Ponad 400 uczestników zgromadziła 14 i 15 kwietnia 2015 organizowana w Warszawie Konferencja e–Administracja dla Biznesu 2015, tworząc platformę wymiany informacji o rządowych planach rozwoju oraz potrzebach świata biznesu w zakresie elektronicznych usług publicznych. Pierwszy dzień konferencji poświęcony był rozwojowi krajowych usług cyfrowych. Otwarcia konferencji dokonał...

Data publikacji: 22.04.2015
więcej...

Jak polskie firmy mogą skorzystać ze wsparcia w ramach pakietu inwestycyjnego, tzw. planu Junckera? Odpowiedź na to pytanie mają usłyszeć przedsiębiorcy zrzeszeni w Konfederacji Lewiatan podczas spotkania z wiceprzewodniczącym KE Jyrki Katainenem, które rozpocznie się dziś, 21 kwietnia, o godz. 10:30 w siedzibie Lewiatana. Wiceprzewodniczący Jyrki Katainen jest odpowiedzialny m.in. za przygotowanie i wdrożenie planu Junckera, który nowa Komisja Europejska traktuje jako jeden z najważniejszych projektów w tej kadencji. Dla firm w Polsce ważne jest, aby jak najwięcej projektów, które chcą realizować rodzimi przedsiębiorcy skorzystało ze wsparcia inwestycyjnego. Spotkanie udało się zorganizować ze względu na zaangażowanie Lewiatana...

Data publikacji: 21.04.2015
więcej...

Przepisy nakładające na podatników obowiązek wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów faktur, które nie zostały zapłacone w terminie 30 dni od upływu terminu płatności zostały wprowadzone ustawą 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce. Ich stosowanie, przez ponad dwa lata, generuje wysokie koszty księgowo–ewidencyjne oraz obarcza przedsiębiorców ogromnym ryzykiem podatkowym. Dlatego Konfederacja Lewiatan postuluje ich uchylenie. Komentarz Przemysława Pruszyńskiego, doradcy podatkowego, eksperta Konfederacji LewiatanCelem wprowadzonych zmian było zmniejszenie występujących w gospodarce zatorów płatniczych, które są zjawiskiem wysoce niepożądanym i prowadzącym do utraty płynności finansowej przez niektóre firmy. Obecnie przedsiębiorcy wskazują, że zatory płatnicze nie występują już tak...

Data publikacji: 20.04.2015
więcej...

Po zgłoszeniu i analizie kandydatur naprzewodnicząecego grupy Prezydium BUSINESSEUROPE podjęło decyzję o powołaniu Jacka Barankiewicza (kandydatuta poparta przez Konfederację Lewiatan) jako nowego przewodniczącego tej grupy .Gratulujemy Panu Barankiewiczowi i życzymy powodzenia na nowym stanowisku. Urzędowanie rozpocznie 1 maja 2015 r. Jacek Barankiewicz CV

Data publikacji: 18.04.2015
więcej...

Kluczowy wpływ na stabilność rynku pracy ma – obok obowiązującego systemu prawnego – skala zamówień na usługi na rynku komercyjnym i publicznym. Doskonałe dane o systematycznym spadku bezrobocia w latach 2014 i 2015 powinny być poparte kompleksowymi działaniami mającymi na celu ochronę miejsc pracy i podnoszenie bezpieczeństwa zatrudnienia. Takie działania podejmuje zarówno Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych (OPZZ), jak i przedsiębiorcy zrzeszeni w Konfederacji Lewiatan. W celu długookresowej stabilizacji polskiego rynku pracy, jego dalszego rozwoju oraz skutecznego zabezpieczenia interesów pracowników pracodawcy branż usługowych podpisali deklarację wypełniania zapisów znowelizowanych: Ustawy Prawo zamówień publicznych obowiązującej od 19...

Data publikacji: 17.04.2015
więcej...

Przygotowany przez Ministerstwo Środowiska projekt Krajowego Programu Ochrony Powietrza stawia właściwą diagnozę stanu powietrza w Polsce oraz proponuje odpowiednie działania w celu jego ochrony – uważa Konfederacja Lewiatan. – Zgadzamy się, że przedsięwzięcia zmierzające do poprawy czystości powietrza powinny koncentrować się na ograniczaniu emisji z sektora komunalno–bytowego (indywidulane ogrzewanie budynków) oraz z sektora transportu. One w znacznym stopniu przyczyniają się do przekroczeń dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń. Ponadto w sektorach tych możliwe jest uzyskanie w stosunkowo krótkim czasie istotnych redukcji emisji. Z tego też względu potencjał ograniczenia emisji właśnie w tych sektorach powinien zostać w pełni wykorzystany poprzez odpowiednie działania systemowe,...

Data publikacji: 17.04.2015
więcej...

Uprzejmie informujemy, że projekt nowelizacji ustawy pojawił się na stronach RCL. Zapraszamy do zapoznania się z nim. Link: http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12271401/katalog/12284091#12284091 Przypominamy też o organizowanym w siedzibie Lewiatana spotkaniu poświęconemu tej nowelizacji.  Podstawowym celem spotkania jest poznanie Państwa opinii na temat planowanych regulacji prawnych i wypracowanie wstępnego stanowiska w sprawie. Również, w przypadku uwag krytycznych, chcemy przygotować konstruktywne uwagi  zawierające konkretne propozycje uzupełnień lub zmian. Zapraszamy 21 kwietnia br. o godz. 12.00. Spotkanie potrwa ok. 2 godzin. Obecność proszę potwierdzić wysyłając maila na adres ... Zachęcamy też do przesyłania...

Data publikacji: 16.04.2015
więcej...

  Konfederacja LEWIATAN wraz z agencją GENESIS PR zostały nominowane do nagrody SABRE Awards EMEA 2015 za efektywne promowanie zmian w polskim ustawodawstwie w zakresie Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz Ustawy Prawo zamówień publicznych. W gronie finalistów w kategorii ISSUES MANAGEMENT znalazły się firmy i organizacje z regionu EMEA, które odegrały szczególną rolę w pomyślnym rozwiązaniu problemów dotykających istotną część społeczeństwa. Zwycięzcy ogłoszeni zostaną 19 maja podczas Gali w Londynie. Dziękujemy za okazane wsparcie i pomoc w realizacji projektów wspierających pracowników i przedsiębiorców na polskim rynku pracy!   Link: http://www.holmesreport.com/events–awards/sabre–awards/sabre–awards–emea/finalists

Data publikacji: 15.04.2015
więcej...

Dynamika zmian społecznych i gospodarczych na globalną skalę oraz technologiczne przyspieszenie sprawiają, że można zaryzykować twierdzenie iż żyjemy w epoce, która z jednej strony oferuje ludziom nadmiar możliwości, a z drugiej charakteryzuje się powszechnym niedoborem czasu. Prowadzenie firmy w takich warunkach stawia szczególny rodzaj wyzwań. Essentialism: only once you give yourself permission to stop trying to do it all, to stop saying yes to everyone, can you make your highest contribution towards the things that really matter Greg McKeown: „Essentialism: The Disciplined Pursuit of Less   Przetwarzamy coraz więcej informacji i mamy...

Data publikacji: 14.04.2015
więcej...

Na Dolnym Śląsku tylko dwie organizacje biznesu zaangażowały w proces konsultacji SZOOP Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020. Na 22 organizacje działające na Dolnym Śląsku – izby gospodarcze oraz związki pracodawców tylko Dolnośląscy Pracodawcy oraz Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia Dolnego Śląska uczestniczyły zgłosiły uwagi do uszczegółowienia RPO 2014–2020. Tym samym, związki regionalne Konfederacji Lewiatan najlepiej zadbały o interesy lokalnych przedsiębiorców, zabiegając podczas oficjalnych konsultacji o przyjazne rozwiązania i ułatwienia w procesie pozyskiwania środków unijnych. Żadna regionalna izba gospodarcza nie wystąpiła z postulatami lub rozwiązaniami, aby ułatwić przedsiębiorcom MŚP aplikowanie o środki unijne w...

Data publikacji: 13.04.2015
więcej...

Polecamy lekturę kwartalnika zawierającego m.in. artykuły z dziedziny podatków i audytu. KPMG FORUM to polsko–angielski kwartalnik, na łamach którego eksperci KPMG w Polsce dzielą się swoimi doświadczeniami zawodowymi z zakresu audytu, podatków, doradztwa strategicznego, operacyjnego i prawnego.   W wydaniu 2/2015: ·        „Opinia biegłego rewidenta nabiera rumieńców – Monika Bartoszewicz ·        „Audytor musi być niezależny, czyli regulacyjne przykręcanie śruby – Tomasz Książek ·        „Projekt ustawy o zmianie Ordynacji podatkowej oraz niektórych innych ustaw – Dariusz Malinowski, Aleksander Dąbrowski ·        „Samochód służbowy do celów prywatnych – nowe zasady rozliczeń od 2015...

Data publikacji: 08.04.2015
więcej...

Dlaczego ZUS podważa zawierane umowy o dzieło, np. przez szkoły językowe, firmy szkoleniowe, ośrodki badania opinii publicznej, podczas gdy w ostatnich latach nie były one kwestionowane? – pyta Konfederacja Lewiatan prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W apelu skierowanym do szefa ZUS pracodawcy zgłaszają wiele zastrzeżeń dotyczących kontroli płatników związanych ze zgłaszaniem do ubezpieczeń społecznych osób wykonujących pracę na podstawie umowy o dzieło. – Kontrole są przeprowadzane w sposób dopuszczający swobodną interpretację przepisów, z jednoznacznym negatywnym nastawieniem wobec płatników składek. Analiza wielu dokumentów dotyczących przebiegu kontroli, które do nas wpłynęły od przedsiębiorców, potwierdza, że pomija się wolę stron zawierających konkretny rodzaj stosunku...

Data publikacji: 07.04.2015
więcej...

Trwają przygotowania do uruchomienia Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych (EFSI), który ma pobudzić wzrost gospodarczy w Europie. Konfederacja Lewiatan uczestniczy w dyskusjach na temat tego projektu zarówno w Warszawie, jak i Brukseli. EFSI należy traktować jako kolejne narzędzie służące finansowaniu projektów, z założenia takich, które nie kwalifikują się raczej do finansowania z funduszy strukturalnych (rentowność i stopa zwrotu projektu);Można spodziewać się, że w kolejnej długoletniej perspektywie finansowej zdecydowanie zwiększy się proporcja instrumentów zwrotnych w stosunku do grantów, dlatego tak istotne jest przygotowanie się do umiejętnego ich wykorzystania;Według Ministerstwa Finansów najważniejsze kwestie dla przedsiębiorców to zakres rozporządzenia dotyczącego EFSI (jakie obszary...

Data publikacji: 03.04.2015
więcej...

 

 

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica