Aktualności » Konfederacja Lewiatan

W związku z udziałem Lewiatana w pracach Grupy roboczej opracowującej Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014–2020 (następca obecnego PO Kapitał Ludzki) zapraszam Państwa do zgłaszania uwag do obecnej wersji tego Programu. Zgodnie z PO WER zostanie rozdysponowanych ok. 25 % środków EFS przyznanych Polsce na lata 2014–2020. Pozostałą część skonsumują Regionalne Programy Operacyjne (RPO). Celem programu jest wzrost poziomu zatrudnienia oraz spójności społecznej, a także poprawa funkcjonowania administracji publicznej. Interwencja podejmowana z poziomu krajowego koncentrować się będzie przede wszystkim na rozwiązaniach systemowych, projektach pilotażowych oraz działaniach o zasięgu ogólnokrajowym, w zakresie czterech głównych celów...

Data publikacji: 02.08.2013
więcej...

W odpowiedzi na pismo nr PF12/0310–9(A)/EKI/13/RD–72033 w sprawie konsultacji projektu ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług Konfederacja Lewiatan wyraża pełne poparcie dla stanowiska złożonego na ręce Pana Ministra przez Polską Organizację Handlu i Dystrybucji – członka Konfederacji Lewiatan. Popierając zasadniczy cel projektu (odejście od bezpośredniego oznaczania ceną towarów na rzecz umieszczania ich w innej jednoznacznej i niebudzącej wątpliwości formie) zwracamy uwagę na następujące wątpliwości, które budzi planowana regulacja:   a)    art. 4 ust. 1 zdanie drugie; Negatywnie odnosimy się do propozycji polegającej na uwidacznianiu informacji o przyczynie obniżki ceny. Wypełnianie tego obowiązku przez przedsiębiorców, zwłaszcza...

Data publikacji: 02.08.2013
więcej...

W nawiązaniu do przedstawionego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego dokumentu zatytułowanego „Planowane kierunki wdrożenia regulacji problemu dzieł osieroconych i dzieł niedostępnych w handlu Konfederacja Lewiatan oraz Związek Pracodawców Mediów Prywatnych pragną poinformować, że przedstawią  swoje stanowisko do zagadnień komercyjnej eksploatacji utworów osieroconych, na etapie sporządzonych założeń do projektu ustawy, zawierającej przepisy wykraczające poza ramy implementowanej dyrektywy  2012/28/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie niektórych dozwolonych  sposobów korzystania z utworów osieroconych.       Naszym zdaniem, formułowanie stanowiska przedsiębiorców na etapie jedynie zarysowanych nowatorskich rozwiązań przedstawionych we wspomnianym dokumencie jest przedwczesne. Uważamy, iż waga zagadnień wymaga szczegółowej analizy...

Data publikacji: 02.08.2013
więcej...

Poniżej prezentujemy treść listu wysłanego do Marka Biernackiego, Ministra Sprawiedliwości.  Szanowny Panie Ministrze,W związku ze złożeniem na ręce Pani Marszałek Sejmu projektu, autorstwa grupy posłów Platformy Obywatelskiej, nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (ukse), pragnę, w imieniu Konfederacji Lewiatan, odnieść się do propozycji posłów wnioskodawców. Przedłożony projekt budzi nasze ogromne zaniepokojenie, bowiem propozycje drastycznego ograniczenia wynagrodzenia komorników mogą zagrażać sprawnemu egzekwowaniu orzeczeń sądów, a tym samym także bezpieczeństwu obrotu gospodarczego. Należy podkreślić, że wśród przedsiębiorców powszechna jest frustracja z powodu tempa i skuteczności odzyskiwania zasądzonych wierzytelności. Wielu przedsiębiorców zmuszonych jest walczyć o byt,...

Data publikacji: 02.08.2013
więcej...

POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZĄDZANIA KADRAMI rozpoczęło prace nad stworzeniem Polskich Ram Jakości Staży i Praktyk, rozumianych jako zbiór norm i standardów dotyczących sposobu realizacji programów staży i praktyk w firmach. Dzięki aktywności członków PSZK, opiniom wyrażonym w badaniu, doświadczeniom, dobrym praktykom, udziale w warsztatach, a także rekomendacjom Komisji Europejskiej oraz dokumentom opisującym standardy stosowane w obszarze praktyk i staży w innych krajach europejskich, opracowano wstępny katalog zagadnień, z których powinny składać się wysokiej jakości programy staży i praktyk. Celem prac jest poprawa sytuacji młodych ludzi na rynku pracy, umożliwienie im płynnego przejścia z rynku edukacji na rynek pracy.

Data publikacji: 02.08.2013
więcej...

MT Targi Polska Sp. z o.o. ul. Makowska 95, 04–307 Warszawa tel. 22 529 39 00/50 fax: 22 529 39 36 e–mail: recepcja@mttargi.pl, www.mttargi.pl Jesteśmy jednym z wiodących w Polsce i największym na rynku warszawskim organizatorem imprez targowych. Mamy ponad 20 – letnie doświadczenie w branży wystawienniczej. W naszym kalendarium znajduje się 8 imprez. Są to targi: EuroGastro, EuroLab, CrimeLab, TT Warsaw, Lato, WorldHotel, Infrastruktura, Wędkuj z Nami oraz targi internetowe e–gastro. Wszystkie organizujemy we współpracy i pod patronatami autorytetów, a także ważnych instytucji państwowych oraz branżowych. Specjalizujemy się w wydarzeniach dla takich branż, jak: turystyka, hotelarstwo, gastronomia, rynek laboratoryjny, kryminalistyka, budownictwo...

Data publikacji: 02.08.2013
więcej...

W Brukseli trwają prace nad rewizją rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 842/2006 w sprawie niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych (tzw. f–gazów). Obecnie Kraje Członkowskie przygotowują poprawki do projektu. Wypracowane przez Parlament Europejski stanowisko do rozporządzenia wprowadza dodatkowe obowiązki, które będą poważną barierą dla prowadzenia działalności opartej na f–gazach. W szczególności niekorzystnie oceniamy pomysły wprowadzenia zakazów stosowania, nierealne harmonogramy wprowadzania zamienników, nowe podatki oraz opłaty. Uważamy, że wystarczającym narzędziem ograniczania emisji f–gazów jest określenie realnej ścieżki redukcji tych gazów i jej monitorowanie. Podobne obawy wyraża BUSINESSEUROPE, które wystosowało list do Parlamentu Europejskiego, Prezydencji Litewskiej oraz KE w...

Data publikacji: 01.08.2013
więcej...

W liście skierowanym do prezydenta RP Bronisława Komorowskiego Konfederacja Lewiatan namawia głowę państwa do bezzwłocznego podpisania ustawy z 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy o związkach zawodowych. Przedsiębiorcy pozytywnie oceniają przyjęte w nowelizacji rozwiązania dotyczące uelastycznienia czasu pracy. Uważamy, że te zmiany przyczynią się do zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstw, naszych produktów i usług w sytuacji znaczących wahań koniunktury gospodarczej. Obecnie wiele firm przechodzi trudności ekonomiczne i wciąż brakuje instrumentów wspierających przetrwanie okresu kryzysowego – piszą przedsiębiorcy w liście do prezydenta.W obliczu narastających problemów z utrzymaniem stanu zatrudnienia w firmach konieczne jest pilne wprowadzenie rozwiązań,...

Data publikacji: 01.08.2013
więcej...

W lipcu br. indeks PMI dla Polski wzrósł do 51,1 pkt z 49,3 pkt w czerwcu. Poziom 50 pkt przekroczył po raz pierwszy od maja 2012 roku – podał HSBC. Komentarz dr Małgorzaty Starczewskiej–Krzysztoszek, głównej ekonomistki Konfederacji LewiatanWzrost wskaźnika PMI wyraźnie powyżej 50 pkt nie może być ani przypadkowy, ani jednorazowy. Przemysł wraca do życia, o czym świadczą dane dotyczące nowych zamówień tak z rynku krajowego, europejskiego, jak i amerykańskiego. Sygnały napływające z przedsiębiorstw o spadku zapasów, tym razem trzeba odbierać pozytywnie, ponieważ ten spadek nie wynika z ograniczania sprzedaży i konieczności dostosowywania wielkości zapasów, a ze wzrostu...

Data publikacji: 01.08.2013
więcej...

Do 15 września trwa rekrutacja na studia podyplomowe Public Affairs & Lobbying realizowane przez Collegium Civitas we współpracy z Konfederacją Lewiatan. Studia prowadzone są w języku polskim i angielskim. Planowane rozpoczęcie zajęć w październiku. Pracownikom firm należących do Konfederacji Lewiatan przysługuje 10% rabat na studia. Na program składa się około 180 godzin dydaktycznych (wykłady, zajęcia warsztatowe, analizy studiów przypadku oraz seminaria) realizowanych przez 2 semestry. Studia dają możliwość zdobycia wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu public affairs, public relations, komunikacji międzynarodowej i międzykulturowej, technik autoprezentacji, procesów decyzyjnych w Polsce, na szczeblu centralnym i samorządowym oraz w Unii...

Data publikacji: 01.08.2013
więcej...

Kino Polska Program Sp. z o.o. SKA to spółka wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. Domeną jej działalności jest produkcja i emisja telewizyjnych kanałów tematycznych, które specjalizują się w nostalgicznym kontencie filmowym i muzycznym, a także sprzedaż czasu reklamowego. W portfolio spółki znajdują się: Telewizja Kino Polska, Kino Polska Muzyka i przeznaczona dla Polonii stacja Kino Polska International. Najstarsza w tym zestawie Telewizja Kino Polska obchodzi w tym roku dziesiąte urodziny. W ciągu dekady działalności zdobyła ona wiele liczących się nagród – m.in. Telekamerę „Tele Tygodnia w kategorii „Kanał filmowy i serialowy, dwie statuetki Hot Bird TV...

Data publikacji: 01.08.2013
więcej...

Pobieranie przez pracodawców weksli od pracowników albo domaganie się podpisania zgody na egzekucje długu będzie zakazane. Projekt zmian przepisów trafił do Sejmu – poinformowała „Gazeta Wyborcza. Propozycje zmian w kodeksie pracy, przygotowane przez grupę posłów PO, zmierzają do modyfikacji zasad odpowiedzialności materialnej pracownika za jego postępowanie. Obecne przepisy nie dają pracodawcom szans na pełne dochodzenie roszczeń w przypadku uszkodzenia drogiego sprzętu. W dziale piątym kodeksu pracy, jest mowa o odpowiedzialności za mienie powierzone pracownikowi, ale może się on od niej uchylić, jeżeli wykaże, że szkoda powstała z przyczyn od niego niezależnych, a w szczególności wskutek niezapewnienia przez pracodawcę warunków...

Data publikacji: 31.07.2013
więcej...

Rządowy Przegląd funkcjonowania systemu emerytalnego – bezpieczeństwo dzięki zrównoważeniu to dokument wyraźnie stronniczy przygotowywany pod silną presją udowodnienia z góry założonej tezy, że OFE sąinstytucją marnotrawną, przynoszącą wszystkim szkody. Zawiera przy tym karygodne przemilczenia, błędy i zafałszowania, przynoszące wstyd dokumentowi adresowanemu przez władze do społeczeństwa.Obywatelski Kontrraport jest szczegółową oraz krytyczną analizą rządowego dokumentu.Zasadniczy schemat myślowy obecny w Przeglądzie można przedstawić następująco:_ ekonomiczna wiarygodność mechanizmu finansowania świadczeń z ZUS nie ustępuje rzetelności finansowania kapitałowego;_ składki kierowane do OFE przynoszą gorsze efekty niż te, które trafiają do ZUS;_ na dodatek koszty działania OFE są wysokie, a ich główna przyczyna są wysokie zyski...

Data publikacji: 31.07.2013
więcej...

Przedstawiamy opinię Towarzystwa Ekonomistów Polskich nt. raportu „Bezpieczeństwo dzięki zrównoważeniu, opublikowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwo Finansów w czerwcu 2013 r. Opracowanie zostało złożone w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.Zachęcamy do zapoznania się z treścią raportu oraz z listem Przewodniczącego Ryszarda Petru:List Ryszarda Petru Raport TEP 

Data publikacji: 31.07.2013
więcej...

Uchwalona w przez Sejm nowelizacja ustawy o VAT i Ordynacji podatkowej ułatwi walkę z wyłudzeniami i oszustwami podatkowymi w handlu stalą, paliwami i złotem, czyli tzw. towarami wrażliwymi. Chociaż niektóre jej zapisy budzą wątpliwości – uważa Konfederacja Lewiatan.Uchwalone przepisy są reakcją na coraz częstsze oszustwa podatkowe i wyłudzenia podatku VAT w obrocie tzw. towarami wrażliwymi (stal, paliwa, złoto). Biorąc pod uwagę cel uchwalonych przepisów Konfederacja Lewiatan popiera działania mające ograniczyć występowanie nieuczciwych zachowań w zakresie rozliczeń podatku VAT, obserwowanych w obrocie towarami wrażliwymi. Brak działań, mających powstrzymać narastanie zjawisk patologicznych spowodowało zaburzenie zasad funkcjonowania rynku. Przedsiębiorcy z branż objętych...

Data publikacji: 30.07.2013
więcej...
kalendarz wydarzeń

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica