Aktualności » Konfederacja Lewiatan

Centrum Mediacji zaprasza na szkolenie dotyczące własności intelektualnej i przemysłowej   Centrum Mediacji Lewiatan zaprasza 10 marca 2016 r. na odpłatne całodniowe seminarium pt. „Własność intelektualna i przemysłowa – szczególny rodzaj postępowań mediacyjnych w OHIM w Alicante oraz w WIPO w Genewie. Odbędzie się ono w siedzibie Konfederacji Lewiatan, ul. Zbyszka Cybulskiego 3, w Warszawie.     PROGRAM SZKOLENIA:   9:00 – 10:45 pierwsza część – Własność intelektualna i własność przemysłowa – omówienie zagadnień związanych z ochroną „własnych pomysłów (w tym m.in. omówienie podstawowych pojęć związanych z własnością intelektualną i przemysłową. Co...

Data publikacji: 23.02.2016
więcej...

Uproszczenie i zmniejszanie niepotrzebnych regulacji dzięki dokładnej weryfikacji obowiązującego prawa i bardziej restrykcyjnemu podejściu do tworzenia nowego – to główne założenia jednego z najważniejszych priorytetów Komisji Europejskiej, jakim jest szeroko pojęta zasada lepszego stanowienia prawa (tzw. Better Regulation). Program sprawności i wydajności regulacyjnej REFIT (tzw. Regulatory Fitness and Performance Program) jest narzędziem służącym KE do podejmowania konkretnych działań poprzez prowadzenie ocen skutków, ocen retrospektywnych i konsultacji z zainteresowanymi stronami. Program Prac KE na 2016 rok zakłada ponad 40 inicjatyw  w ramach programu REFIT, w tym m.in. działania ukierunkowane na: ·         uproszczenie...

Data publikacji: 22.02.2016
więcej...

Na drugim plenarnym posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego stronę rządową reprezentował Wicepremier Mateusz Morawiecki, ministrowie Elżbieta Rafalska, Paweł Szałamacha i Anna Zalewska. W obradach uczestniczył także wiceminister MRPiPS Stanisław Szwed. Podczas posiedzenia główny inspektor pracy Roman Giedrojć przedstawił najważniejsze zmiany, jakie planuje zaproponować Państwowa Inspekcja Pracy. Zapowiedział, że pierwsza kontrola w mikro– i małych przedsiębiorstwach ma być instruktażowa, bez sankcji, z wyjątkiem przypadków zagrożenia życia, zdrowia lub nielegalnego zatrudnienia. Ponadto wysokość kary będzie zależna od wielkości przedsiębiorstwa. Zadeklarował także ściślejszą współpracę ze związkami zawodowymi i organizacjami pracodawców.

Data publikacji: 19.02.2016
więcej...

17 lutego EKES przyjął rezolucję wspierającą porozumienie z Schengen. Przedstawiciele komitetu są zaniepokojeni traktowaniem porozumienia jako kozła ofiarnego w kwestii kryzysu na europejskich granicach. Przedstawiciele EKES–u nawołują, by nie uginać się pod presją populistów lecz by bronić swobód Europejczyków wypracowanych przez ostatnie 30 lat. W rezolucji Komitet zauważa, że ostatnie wydarzenia uwidoczniły problemy w zarządzeniu granicami Europy i monitorowaniu ruchu tych, którzy mogą być niebezpieczni. Z tych zagrożeń trzeba zdawać sobie sprawę, ale samo porozumienie z Schengen nie jest przyczyną tych problemów i nie powinno być obwiniane za zaistniałą...

Data publikacji: 18.02.2016
więcej...

Liderzy organizacji reprezentujących w sumie 2,5 miliona unijnych pracodawców, w tym Konfederacja Lewiatan, podpisali list otwarty na rzecz pozostania Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej. To ważny sygnał od środowisk biznesu do polityków przed rozpoczynającym się w tym tygodniu posiedzeniem Rady Europejskiej. Sygnatariusze listu wskazują na konieczność reform, które zwiększą konkurencyjność, liczbę miejsc pracy i dobrobyt w Europie. Podkreślają także potrzebę zapewnienia odpowiedniej pozycji krajom, które są w Unii, ale znajdują się poza strefą euro. Ponadto szefowie organizacji, które podpisały list uważają, że o ile kwestia samego referendum na temat wyjścia z UE jest...

Data publikacji: 17.02.2016
więcej...

Wprowadzenie ulgi podatkowej na prowadzenie prac badawczo– rozwojowych w postaci dodatkowego odpisu z tytułu ponoszonych wydatków na badania i rozwój w wysokości nie mniejszej niż 50 proc. poniesionych kosztów, odliczanych od wyniku finansowego brutto oraz stworzenie dodatkowych preferencji dla startupów – proponuje Konfederacja Lewiatan w „Białej Księdze inwestycji. Startupy tak jak i pozostali przedsiębiorcy powinny uzyskać prawo do korzystania z ulg inwestycyjnych. Jednak ze względu na swoją specyfikę, jako firmy dopiero rozpoczynające działalność oraz generujące głównie koszty (z ograniczonymi przychodami lub całkowicie ich pozbawionymi w pierwszym okresie działalności) powinny uzyskać specjalne preferencje.Konfederacja Lewiatan proponuje, aby istniała możliwość uzyskania ekwiwalentu...

Data publikacji: 15.02.2016
więcej...

18 lutego zapraszamy do oglądania na żywo przesłuchania w Parlamencie Europejskim na komisji ds. środowiska, EMISSIONS TRADING SYSTEM – ETS: http://www.europarl.europa.eu/committees/pl/envi/events.html?id=20160120CHE00101

Data publikacji: 12.02.2016
więcej...

Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych, która zaczęła obowiązywać w październiku 2014 roku zniosła dyktat najniższej ceny. Nowe przepisy zobligowały zamawiających do rozstrzygania przetargów w oparciu o kryteria jakościowe. Zaliczają się do nich również klauzule społeczne, które umożliwiają m.in. wymaganie zatrudniania na etat, gdy charakter pracy tego wymaga oraz punktowanie potencjalnych wykonawców za stosowanie umów o pracę. W ten sposób liczba osób zatrudnionych na etatach wzrosła o 50 tysięcy, o tyle samo spadła liczba pracowników pracujących w oparciu o umowy cywilnoprawne. Rozstrzyganie przetargów wyłącznie na podstawie kryterium ceny zrodziło szereg patologii na rynku zamówień publicznych. Szczególnie dotkliwe były one dla...

Data publikacji: 11.02.2016
więcej...

Pracodawcy Pomorza to największa i najstarsza organizacja pracodawców działającą na obszarze województwa pomorskiego. Działa od 1991 roku w oparciu o ustawę o organizacjach pracodawców (Dz. U. z 1991 r. Nr 55 poz. 235 z późniejszymi zmianami). W latach 1991–2010 organizacja działała pod nazwą Gdański Związek Pracodawców. Zrzesza ponad 800 firm o różnym profilu działalności zatrudniających przeszło 60.000 pracowników. Wśród członków znajdziecie Państwo mikroprzedsiębiorstwa oraz wielkie koncerny. Zrzeszone firmy to przedstawiciele niemal wszystkich branż jak również uczelnie wyższe, szkoły oraz instytucje kulturalne. W ramach działalności statutowej powołano sekcje branżowe, których...

Data publikacji: 10.02.2016
więcej...

Państwowa Inspekcja Pracy nie powinna mieć prawa kontroli przestrzegania przepisów dotyczących wypłacania wynagrodzenia przez przedsiębiorcę osobie fizycznej przyjmującej zlecenie lub świadczącej usługi albo osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, która przyjęte zlecenie lub usługi wykonuje osobiście, na podstawie umów zlecenia lub umów o świadczenie usług, oraz prowadzenia ewidencji liczby godzin przepracowanych przez osoby fizyczne – uważa Konfederacja Lewiatan. Takie propozycje znalazły się w projekcie ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy. – Spory między podmiotami współpracującymi ze sobą na podstawie umów prawa cywilnego powinny być rozstrzygane na drodze sądowej. Państwowa Inspekcja Pracy jest organem nadzoru i kontroli przestrzegania prawa...

Data publikacji: 09.02.2016
więcej...

Wprowadzenie minimalnej stawki za 1 godzinę w wysokości 12 zł dla wszystkich umów cywilnoprawnych spowoduje wzrost kosztów po stronie zleceniodawców i może skłaniać do poszukiwania mniej obciążających rozwiązań – np. korzystania z umów o dzieło, konstruowania nowych typów umów (kontraktów), czy ograniczenia zatrudnienia, albo do rezygnacji z prowadzenia biznesu, co niekorzystnie wpłynie na gospodarkę i rynek pracy – uważa Konfederacja Lewiatan. Celem projektu ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę jest ograniczenie nadużywania umów cywilnoprawnych oraz zjawiska wykonywania pracy zarobkowej za wynagrodzeniem niższym od minimalnego. – Zaproponowane zmiany są jednak nietrafione. Wprowadzenie ustawowej stawki minimalnego wynagrodzenia za pracę w przypadku...

Data publikacji: 08.02.2016
więcej...

– Od momentu ukazania się informacji o zmianie zarządzenia Głównego Inspektora Pracy w sprawie nowych zasad kontroli, w szczególności niezapowiedzianych kontroli inspektorów we wszystkich zakładach pracy, zgłaszaliśmy swoje wątpliwości dotyczące tych przepisów. Podkreślaliśmy niezgodność zarządzenia z art. 82 i art. 83 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, która odwołuje się bezpośrednio do ratyfikowanych przez Polskę umów międzynarodowych, w szczególności konwencji MOP Nr 81 dotyczącej inspekcji pracy w przemyśle i handlu oraz protokołu do konwencji –  mówi prof. Jacek Męcina, doradca Konfederacji Lewiatan, przewodniczący Zespołu Prawa Pracy w Radzie Dialogu Społecznego.

Data publikacji: 05.02.2016
więcej...

Skuteczne wspieranie rozwoju przedsiębiorców wymaga dostępu do aktualnej i specjalistycznej wiedzy. Dlatego Dolnośląscy Pracodawcy ruszyli z nową usługą informacyjno–doradczą dla swoich członków. Raz w miesiącu każda firma zrzeszona w Dolnośląskich Pracodawcach  – regionalnym związku pracodawców Konfederacji Lewiatan będzie otrzymywać na swoją skrzynkę mailową informacje o nowych instrumentach wsparcia innowacji i przedsiębiorczości, planowanych naborach i konkursach krajowych i regionalnych, w których można w danym czasie uczestniczyć. IMPULS ROZWOJU – to nowe, bezpłatne narzędzie, które ma pomóc firmom w ich rozwoju. Eksperci firmy Human Partner przy wsparciu pracowników biura Związku będą przygotowywać najważniejszy zestaw...

Data publikacji: 03.02.2016
więcej...

Celem projektu ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy jest ograniczenie nadużywania umów cywilnoprawnych oraz zjawiska wykonywania pracy zarobkowej za wynagrodzeniem niższym od minimalnego. Osiągnięcie tego celu ma nastąpić przez:– wprowadzenie ustawowej minimalnej stawki godzinowej za pracę wykonywaną w ramach umowy zlecenia lub świadczenia usług. Projektowana zmiana nie dotyczy umów, w których przedmiot zlecenia takiej stawki nie określa;– prowadzenie ewidencji liczby godzin przepracowanych przez osoby fizyczne;– nadanie szerszych uprawnień Państwowej Inspekcji Pracy do przeprowadzania kontroli przestrzegania obowiązku zapewnienia minimalnej stawki godzinowej ustalonej dla umów cywilnoprawnych. W ocenie Konfederacji Lewiatan cele...

Data publikacji: 02.02.2016
więcej...

Zgodnie z danymi urzędu statystycznego (Office for National Statistics, ONS), w okresie od września do listopada 2015 r. liczba bezrobotnych spadła o 99 tys. w stosunku do poprzednio badanego okresu i wyniosła 1,68 mln. Liczba osób zatrudnionych, w tym prowadzących własną działalność gospodarczą, wyniosła 31,39 mln osób, co stanowiło liczbę o 267 tys. wyższą w stosunku do poprzednio badanego okresu i o 588 tys. wyższą w skali roku. Poziom zatrudnienia (employment rate) wyniósł 74%. Odnosząc się do danych szczegółowych raportu ONS warto zauważyć, że w omawianym okresie: •                 liczba osób zatrudnionych w wymiarze pełnoetatowym (full–time) wyniosła 22,96...

Data publikacji: 01.02.2016
więcej...

 

 

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica