Aktualności » Konfederacja Lewiatan

Inflacja w lipcu br., w ujęciu rocznym, wyniosła 1,1 proc., wobec 0,2 proc. w czerwcu – podał GUS.  Komentarz dr Małgorzaty Starczewskiej–Krzysztoszek, głównej ekonomistki Konfederacji Lewiatan.Wysoka inflacja w lipcu zaskoczyła wszystkich. Zakładaliśmy, że będzie ona wyższa niż w czerwcu, zakładaliśmy także możliwość niespodzianek, ale jednak nie aż takich. Tym bardziej, że nastąpiła obniżka cen energii dla gospodarstw domowych, a żywność, jak to z reguły bywa w miesiącach letnich – jest tańsza (aczkolwiek tym razem była tańsza w stosunku do czerwca w niewielkim stopniu). Z takiego skoku inflacji na pewno cieszy się minister finansów, bo oznacza to nieco wyższe wpływy z...

Data publikacji: 14.08.2013
więcej...

Wzrost PKB w drugim kwartale 2013 r. wyniósł 0,8 proc. r/r – podał GUS. Komentarz dr Małgorzaty Starczewskiej–Krzysztoszek, głównej ekonomistki Konfederacji Lewiatan.Bez niespodzianek – tak można skomentować dane dotyczące wzrostu PKB w drugim kwartale 2013 r. Możemy powiedzieć, że „dół mamy za sobą, ale na pewno nie możemy jeszcze stwierdzić, że spowolnienie gospodarcze minęło.Po wynikach sprzedaży detalicznej, produkcji sprzedanej przemysłu, wynagrodzeń, zatrudnienia za czerwiec 2013 r., a szczególnie po danych dotyczących eksportu i importu w drugim kwartale br. należało spodziewać się nieco wyższego wzrostu PKB niż w pierwszym kwartale br. Na rzecz wyższego wzrostu PKB działała także niższa...

Data publikacji: 14.08.2013
więcej...

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w inauguracyjnym posiedzeniu Komisji do spraw Konkurencji Polskiego Komitetu Narodowego ICC. Posiedzenie odbędzie się w dniu 19 września 2013 r. o godz. 17.00 (K&L Gates Jamka, Al. Jana Pawła II 25).   Gościem specjalnym posiedzenia będzie Paul Lugard – Przewodniczący Komisji do spraw Konkurencji ICC  http://www.iccwbo.org/About–ICC/Policy–Commissions/Competition/Leadership/ .   Celem powołania Komisji do spraw Konkurencji Polskiego Komitetu Narodowego ICC jest otwarcie dla polskich specjalistów zajmujących się konkurencją możliwości uczestniczenia w międzynarodowej wymianie myśli w ramach jednej z najstarszych i największych organizacji biznesowych świata. Więcej o ICC, w tym o jej komisji arbitrażowej,...

Data publikacji: 13.08.2013
więcej...

Wzrost gospodarczy w przyszłym roku powinien wynieść 2–2,2 proc., czyli będzie niższy niż 2,5 proc. prognozowane przez rząd. Komentarz dr Małgorzaty Starczewskiej–Krzysztoszek, głównej ekonomistki Konfederacji Lewiatan.– Dane zaprezentowane w lipcu przez GUS dotyczące czerwca 2013 r. dają nadzieję, że gospodarka będzie w drugiej połowie 2013 r. powoli wychodzić z osłabienia gospodarczego. Wyraźnie wzrosła produkcja sprzedana przemysłu (i to w 25 na 34 sekcje gospodarki), sprzedaż detaliczna (także w większości obszarów), rosną płace w sektorze przedsiębiorstw (nominalny wzrost w ciągu 6 miesięcy 2013 r. – 2,5 proc., co przy inflacji w tym okresie na poziomie 0,6 proc. daje istotny wzrost realnych...

Data publikacji: 13.08.2013
więcej...

W związku z wyborem nowych władz Związku Pracodawców Prywatnych Banków i Instytucji Finansowych, w dniu 28 czerwca 2013 r. odbyło się spotkanie zarządu i rady nadzorczej, celem ustalenia priorytetów Związku na najbliższe półrocze. Władze Związku podzielają pogląd, że coraz więcej aktów prawnych – zarówno krajowych, jak i unijnych – uchwalana jest w sposób nieuwzględniający opinie i stanowiska przedsiębiorców.  Widocznym tego przykładem jest chociażby obecnie procedowany projekt nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, który w ocenie firm zrzeszonych w Lewiatanie wprowadza wiele kontrowersyjnych zmian i nie powinien być uchwalony w obecnym kształcie. Nie wprowadza się z kolei zmian...

Data publikacji: 13.08.2013
więcej...

Wprowadzenie uproszczeń dla mikrospółek będzie rozwiązaniem korzystnym i oczekiwanym przez najmniejszych przedsiębiorców. Pozwoli na ograniczenie kosztów związanych z obsługą księgową firmy i przeznaczenie dodatkowych środków na działalność operacyjną generującą zyski. Ministerstwo Finansów pracuje nad implementacją dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rocznych sprawozdań finansowych. – W badaniu przeprowadzonym przez Radę Podatkową Konfederacji Lewiatan w ramach projektu Świadomy Podatnik 100% badanych przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw opowiedziało się za implementacją uproszczeń dla mikrospółek zawartych w Dyrektywie, a ponad połowa z nich zauważyła, że konieczne są kolejne zmiany, umożliwiające państwom członkowskim wyłączenie obowiązku prowadzenia ksiąg handlowych i sporządzania sprawozdań finansowych...

Data publikacji: 12.08.2013
więcej...

W czerwcu br. eksport był o 7,1 proc. wyższy, zaś import o 0,7 proc. niższy niż w czerwcu 2012 roku. Saldo obrotów towarowych było dodatnie i wyniosło 561 mln EUR – podał NBP. Komentarz dr Małgorzaty Starczewskiej–Krzysztoszek, głównej ekonomistki Konfederacji Lewiatan Przedsiębiorstwa ciągle bardzo dobrze sobie radzą na rynkach zagranicznych, ale pomaga im w tym również słaby złoty. Dzięki ich aktywności i skuteczności eksport netto był głównym motorem napędowym wzrostu gospodarczego w drugim kwartale br. Z podobną tendencją będziemy mieli do czynienia także w drugiej połowie roku, wszystko wskazuje bowiem na to, że utrzyma się szybsza dynamika wzrostu eksportu...

Data publikacji: 12.08.2013
więcej...

Konferencja BiznesUp! jest pionierskim wydarzeniem, podczas którego będzie można dowiedzieć się jakie korzyści może przynieść  firmom współpraca z projektantami oraz ekspertami zarządzania designem oraz jak taka współpraca przyczyni się do  podniesienia efektywności działania firmy a także do budowania przewagi konkurencyjnej na rynku. Konferencja BiznesUp! to okazja do poznania najlepszych specjalistów zajmujących się budowaniem strategii w oparciu o design, projektowaniem doświadczeń (user experience), czy opracowywaniem usług (service design). Nasi eksperci prowadzili projekty doradcze dla takich firm jak: Porsche, Orange, GlaxoSmithKline, Coca Cola, Mercedes, Orlen, Allegro, Amica, BRE Bank, Endo, Play, Meble VOX, YES, Raiffeisen POLBANK, ERGO HESTIA, Narodowy Bank Polski.

Data publikacji: 12.08.2013
więcej...

Aby poprawić sytuację ludzi młodych na rynku pracy należy, m.in. zwiększyć mobilność zawodową Polaków, dostosować program nauki i studiów do potrzeb pracodawców, zmniejszyć koszty pozapłacowe ponoszone przez przedsiębiorców, rozpowszechnić staże jako sposób zdobywania doświadczenia zawodowego i wprowadzić bon szkoleniowy – uważa Konfederacja Lewiatan. – Osoby młode są szczególnie narażone na wykluczenie zawodowe. Ci, którzy zakończyli edukację i szukają pracy doznają rozczarowania długotrwałą niemożnością znalezienia zatrudnienia. Prowadzi to do powiększania szarej strefy lub rezygnacji z aktywności zawodowej, która powoduje wzrost liczby beneficjentów opieki społecznej. Tendencja jest taka, że im dłużej po skończeniu nauki, ktoś nie może znaleźć pracy, tym trudniej...

Data publikacji: 09.08.2013
więcej...

Komisja Europejska chce włączyć transport morski do unijnej polityki ograniczania emisji gazów cieplarnianych. Konfederacja Lewiatan uważa, że wszystkie działania Unii Europejskiej powinny być uzgadniane z pozostałymi krajami – członkami Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO), gdyż efektem samotnej akcji UE będzie pogorszenie konkurencyjności europejskiej gospodarki, np. przemysłu rafineryjnego, bez osiągnięcia rzeczywistych korzyści dla środowiska. Międzynarodowy transport morski pozostaje obecnie jedynym sektorem nieobjętym jeszcze regulacjami UE mającymi na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. – Nie można dopuścić do powtórzenia błędów negocjacyjnych, które Europa popełniła próbując narzucić reszcie świata obowiązek redukcji emisji w transporcie powietrznym. Z tego powodu wnioskujemy...

Data publikacji: 09.08.2013
więcej...

Przedmiotem niniejszej ekspertyzy (dalej: „Ekspertyza) Jest problem zgodności proponowanych zmian w zakresie ustawodawstwa emerytalnego (OFE) z Konstytucją RP, wiążącymi Polskę normami prawa międzynarodowego (w tym konwencje międzynarodowe, których stroną jest Polska oraz BITs) oraz prawem europejskim. Szczegółowe rozważania służą ocenie pod kątem prawnym propozycji reformy systemu emerytalnego zawarte w „Przeglądzie funkcjonowaniasystemu emerytalnego (dalej: „Przegląd) opublikowanym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwo Finansów dnia 26 czerwca 2013 roku w oparciu o normę z art. 32 ustawy z dnia 25 marca 2011 roku o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych.Konstytucyjnoprawna ocena rekomendacji dotyczących II filara systemu emerytalnego...

Data publikacji: 09.08.2013
więcej...

Rząd przyjął propozycję objęcia podatkiem dochodowym spółek komandytowych (SK) i komandytowo–akcyjnych (SKA). Zdaniem Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan nowe regulacje pogorszą kondycję przedsiębiorstw, poprzez zwiększenie obciążeń podatkowych, a także nie przyniosą żadnych korzyści dla budżetu państwa. Minister finansów, który jest autorem projektu, podkreślił, że jego celem jest „zapewnienie pełniejszej realizacji zasady sprawiedliwości podatkowej w zakresie związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej, poprzez uszczelnienie systemu podatkowego i ograniczenie możliwości stosowania tzw. optymalizacji podatkowej.Według Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan faktycznym celem zmian jest zapewnienie dodatkowych wpływów do budżetu (wg. szacunków autora to 294 mln zł). Wyliczenie oparto na założeniu dwukrotnego opodatkowania akcjonariuszy i komandytariuszy...

Data publikacji: 07.08.2013
więcej...

W odniesieniu do toczących się prac nad projektem nowelizacji ustawy Prawo energetyczne (druk senacki 395) przedstawiamy propozycję zmian w zapisach projektu ustawy, dzięki którym uczestnicy rynku energii odnawialnej, a także nadzorujące go instytucje publiczne otrzymują pełną, bieżącą informację  o stanie rynku, przede wszystkim o ilości świadectw pochodzenia istniejących na rynku w zestawieniu z prognozowaną wielkością obowiązku ich umorzenia dla danego roku kalendarzowego. Z uwagi na dynamikę rynku, uważamy, że informacje powinny być aktualizowane i publikowane po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego. Pełna, transparentna informacja pozwoli inwestorom na podejmowanie właściwych decyzji inwestycyjnych, dostosowywanie na bieżąco produkcji do faktycznego popytu, i co...

Data publikacji: 07.08.2013
więcej...

W lipcu br. stopa bezrobocia zmniejszyła się do 13,1 proc. z 13,2 proc. w czerwcu – szacuje Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej. Komentarz dr Małgorzaty Starczewskiej–Krzysztoszek, głównej ekonomistki Konfederacji Lewiatan Stopa bezrobocia spada już od pięciu miesięcy. Niewykluczone, że i w sierpniu liczba bezrobotnych ponownie się zmniejszy. Poprawę na rynku pracy zawdzięczamy nie tylko pracom sezonowym w okresie wakacyjnym, ale również lekkiemu ożywieniu w gospodarce. Ostatnie dane dotyczące sprzedaży detalicznej (wzrost o 1,8 proc. r/r, i co ważne – wzrost w większości rodzajów działalności przedsiębiorstw), wzrostu produkcji sprzedanej przemysłu (o 3 proc. r/r i także...

Data publikacji: 06.08.2013
więcej...

Propozycje drastycznego ograniczenia wynagrodzenia komorników, zawarte w projekcie nowelizacji ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, przygotowanym przez grupę posłów PO, mogą zagrażać sprawnemu egzekwowaniu orzeczeń sądów, a tym samym także bezpieczeństwu obrotu gospodarczego – uważa Konfederacja Lewiatan.  Wśród przedsiębiorców powszechna jest frustracja z powodu niskiej skuteczności odzyskiwania zasądzonych wierzytelności. Wiele firm zmuszona jest walczyć o byt, dokonywać gwałtownych redukcji kosztów (w tym zmniejszania zatrudnienia), aby w ogóle utrzymać się na rynku. Niski poziom efektywności postępowań egzekucyjnych wpływa, m.in. na wzrost bezrobocia, a także pośrednio na ceny towarów i usług, gdyż nieregulowane należności są uwzględniane przez przedsiębiorców w...

Data publikacji: 06.08.2013
więcej...
kalendarz wydarzeń

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica