Aktualności » Konfederacja Lewiatan

• Organizacje pracodawców apelują do posłów o przyjęcie poprawki Senatu, zakładającej rezygnację z opodatkowania CIT–em spółek komandytowych.• Odrzucenie dodatkowego podatku uchroni polskie firmy rodzinne przed wysokimi kosztami, w czasie gdy borykają się ze skutkami epidemii Covid–19. W liście do Elżbiety Witek, marszałek Sejmu, Konfederacja Lewiatan, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, Federacja Przedsiębiorców Polskich, Business Centre Club, Pracodawcy RP oraz Krajowa Izba Doradców Podatkowych, przekonują, że podwójne opodatkowanie spółek komandytowych, jest szkodliwe dla gospodarki i przedsiębiorców. Wbrew twierdzeniom zawartym w uzasadnieniu do ustawy, spółki komandytowe nie służą do optymalizacji podatkowej. Są w większości przypadków powoływane przez polskich przedsiębiorców prowadzących opodatkowaną w Polsce...

Data publikacji: 27.11.2020
więcej...

• Organizacje pracodawców apelują do posłów o przyjęcie poprawki Senatu, zakładającej rezygnację z opodatkowania CIT–em spółek komandytowych.• Odrzucenie dodatkowego podatku uchroni polskie firmy rodzinne przed wysokimi kosztami, w czasie gdy borykają się ze skutkami epidemii Covid–19. W liście do Elżbiety Witek, marszałek Sejmu, Konfederacja Lewiatan, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, Federacja Przedsiębiorców Polskich, Business Centre Club, Pracodawcy RP oraz Krajowa Izba Doradców Podatkowych, przekonują, że podwójne opodatkowanie spółek komandytowych, jest szkodliwe dla gospodarki i przedsiębiorców. Wbrew twierdzeniom zawartym w uzasadnieniu do ustawy, spółki komandytowe nie służą do optymalizacji podatkowej. Są w większości przypadków powoływane przez polskich przedsiębiorców prowadzących opodatkowaną w Polsce...

Data publikacji: 27.11.2020
więcej...

Firmy, które wdrożą rozwiązania z zakresu dostępności (potwierdzone specjalnym certyfikatem), uzyskają prawo do obniżenia o 5% comiesięcznych wpłat przekazywanych do Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.  Dostępność szansą dla biznesu – dowiedz się i zainspiruj. Część 2.Dostępność, a przepisy prawaGłównym aktem prawnym, regulującym obszar dostępności w Polsce jest Ustawa o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Ustawa jest elementem rządowego Programu „Dostępność Plus”, a jej głównym celem jest poprawa warunków życia i funkcjonowania osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.   Ustawa dotyczy przede wszystkimi sektora publicznego, który jest zobowiązany do zapewnienia dostępności na co najmniej minimalnym poziomie...

Data publikacji: 26.11.2020
więcej...

W listopadzie 2020 r. Konfederacja Lewiatan w merytorycznym partnerstwie z Fundacją Aktywizacja realizuje projekt informacyjny pt.: „Dostępność szansą dla biznesu”. Poprzez darmowe webinaria przybliżamy firmom i organizacjom, pracodawcom i pracownikom kluczowe zagadnienia związane z dostępnością. Czym jest dostępność? Dostępność jest formą organizacji otaczającego nas środowiska fizycznego, transportu, technologii, systemów informacyjno–komunikacyjnych, produktów oraz usług, w sposób wolny do barier oraz przyjazny i użyteczny dla wszystkich.Dostępność dotyczy nie tylko osób z niepełnosprawnością. Z jej rozwiązań korzystają również seniorzy, rodzice z dziećmi, kobiety w ciąży, podróżni z bagażem, którzy w zależności od konkretnego miejsca i okoliczności, mogą również wymagać zapewnienia np. konkretnych...

Data publikacji: 25.11.2020
więcej...

• Projekt ustawy wdrażającej rozszerzoną odpowiedzialność producenta powinien zawierać szczegółowy sposób wyliczania opłat, zasady realizacji obowiązków przez przedsiębiorców czy szczegóły związane z przepływami pieniędzy pochodzącymi z opłat – uważa Konfederacja Lewiatan.• Pracodawcy apelują o przyspieszenie prac na nowymi przepisami. Od wielu miesięcy trwają prace nad wdrożeniem unijnych rozwiązań dotyczących rozszerzonej odpowiedzialności producentów. Mają one obowiązywać od 1 stycznia 2023 roku i przenieść odpowiedzialność za odpady na producentów wyrobów. Producenci produktów w opakowaniach mają być odpowiedzialni za pokrycie całości kosztów netto selektywnej zbiórki, transportu i przetwarzania odpadów, które powstały z ich produktów. Nowe przepisy powinny też tworzyć zachęty dla...

Data publikacji: 24.11.2020
więcej...

Sprzedaż detaliczna (w cenach stałych) w październiku spadła o 2,3% w ujęciu rocznym oraz wzrosła o 2,1% w skali miesiąca – podał GUS. Komentarz dr Sonii Buchholtz, ekspertki Konfederacji LewiatanAnaliza poszczególnych kategorii produktów wskazuje na spadki w przypadku sprzedaży wielu artykułów. W perspektywie rocznej wzrost dotyczył wyłącznie mebli i sprzętu rtv–agd (11,9% r/r, 6,5% m/m) oraz farmaceutyków (1,3% r/r, 5,3% m/m). W perspektywie miesięcznej oprócz mebli i leków wzrosła sprzedaż żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (4,9% m/m) oraz pojazdów samochodowych i ich części (2,4% m/m). Pozostałe kategorie, w tym odzież, prasa i książki czy paliwa, notują spadki sięgające 4–5%...

Data publikacji: 23.11.2020
więcej...

Październik przyniósł relatywnie dobre wieści z przemysłu. Produkcja sprzedana wzrosła o 1% r/r i 3,7% m/m – podał GUS. Komentarz dr Sonii Buchholtz, ekspertki Konfederacji LewiatanPo korekcie o czynniki sezonowe (m.in. liczbę dni roboczych) produkcja wzrosła odpowiednio o 3,8% r/r i 1,6% m/m. Dodatni wzrost w perspektywie roku notuje m.in. przetwórstwo przemysłowe (1,7% r/r). To bardzo dobry znak. Na tle usług przetwórstwo pozostaje więc relatywnie odporne na skutki pandemii. Nie oznacza to automatycznie, że wszystkie branże mogą wykazać się dynamiką wzrostu w skali roku – wręcz przeciwnie: udział takich jest wciąż niski – 56% branż, 73,8% wartości dodanej. Najlepiej...

Data publikacji: 20.11.2020
więcej...

Pandemia koronawirusa i nagłe zamykanie granic pomiędzy państwami członkowskimi skutkowało przerwaniem bądź spowolnieniem kluczowych łańcuchów dostaw oraz zakłóciło funkcjonowanie milionów pracowników transgranicznych i delegowanych, tym samym dodatkowo osłabiając unijną gospodarkę. To unaoczniło nam jak ważne jest opracowywanie skoordynowanego podejścia pomiędzy państwami członkowskimi dotyczące tymczasowego przywracania kontroli granicznych w nadzwyczajnych sytuacjach, ale także jak istotne jest w ogóle dalsze pogłębienie jednolitego rynku, który będąc główną siłą napędową gospodarki UE, powinien przyspieszyć proces jej odbudowy po kryzysie wywołanym pandemią. Mając to na uwadze, wraz z przemówieniem o Stanie Unii Europejskiej we wrześniu przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen opublikowała list intencyjny...

Data publikacji: 19.11.2020
więcej...

Pracodawcy zrzeszeni w Radzie Przedsiębiorczości, w związku z ponowną deklaracją o prowadzonych w rządzie pracach nad ustawą dotyczącą konfiskaty prewencyjnej, wyrażają stanowczy sprzeciw wobec rozwiązania, które oznaczałoby przepadek mienia bez prawomocnego wyroku sądu, a tylko na podstawie podejrzeń.  Apel Rady Przedsiębiorczości pobierz tutajSzczególnie groźny dla stabilnego rozwoju gospodarczego jest zamiar dopuszczenia konfiskaty mienia osób i przedsiębiorstw bez związku z popełnieniem ciężkiego przestępstwa. Projektowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości rozwiązania rodzą nieznane w państwie prawa niebezpieczeństwo dla wszystkich, którzy podejmują trud i ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej – napisali w stanowisku ABSL, Federacja Przedsiębiorców Polskich, Krajowa Izba Gospodarcza, Konfederacja Lewiatan, Polska Rada...

Data publikacji: 18.11.2020
więcej...

• Nowe prawo zamówień publicznych, które wejdzie w życie 1 stycznia 2021 roku, przewiduje, że przedsiębiorcę będzie można wykluczyć z procedury zamówieniowej na trzy lata jeśli zawarł układ z wierzycielami.• Konfederacja Lewiatan uważa, że taka regulacja podważy sens restrukturyzacji sądowej w branżach opartych na zamówieniach publicznych, np. w budownictwie i uderzy w małe i średnie firmy. Przesłanka wykluczenia z zamówienia publicznego będzie więc dotyczyć nie tylko wykonawców znajdujących się w poważnych trudnościach finansowych grożących ich bankructwem, ale także tych, którzy z sukcesem zakończyli postępowanie restrukturyzacyjne i zawarli układ z wierzycielami. W czasie drugiej fali pandemii Covid–19 wiele firm,...

Data publikacji: 17.11.2020
więcej...

Przed grudniowym Szczytem Rady Europejskiej chcemy poznać opinię polskiego biznesu na temat Europejskiego Zielonego Ładu. Pozwoli nam to skuteczniej zabiegać o ważne dla Państwa firm rozwiązania na szczeblu krajowym i europejskim. Proces transformacji energetycznej i technologicznej oznacza szereg wyzwań dla przedsiębiorców. To także moment, w którym należy zabiegać o korzystne regulacje dla biznesu na europejskim forum w Brukseli.WEŹ UDZIAŁ W BADANIU Ankieta dostępna będzie do 20 listopada, a wyniki przedstawimy na przełomie listopada i grudnia, podczas webinariów Lewiatana poświęconych sprawom Europejskiego Zielonego Ładu, na które już dziś serdecznie zapraszamy.W sprawie ankiety oraz innych tematów związanych z Europejskim Zielonym Ładem, zachęcamy...

Data publikacji: 16.11.2020
więcej...

W apelu skierowanym do liderów Zjednoczonej Prawicy: Jarosława Kaczyńskiego, Zbigniewa Ziobry i Jarosława Gowina, Rada Przedsiębiorczości ostrzega, że zablokowanie przez Polskę możliwości utworzenia funduszu odbudowy, pozbawi nasz kraj dostępu do ponad 60 mld euro pomocy. Pozostawi także Polskę osamotnioną i skłóconą z naszymi dotychczasowymi sojusznikami w Europie. Apel Rady Przedsiębiorczości pobierz tutaj Zdaniem ABSL, Federacji Przedsiębiorców Polskich, Krajowej Izby Gospodarczej, Konfederacji Lewiatan, Polskiej Rady Biznesu, Pracodawców RP, Związku Banków Polskich, BCC i Związku Rzemiosła Polskiego, organizacji, które tworzą Radę Przedsiębiorczości, członkostwo w Unii Europejskiej jest polską racją stanu: – zapewnia Polsce miejsce w wyjątkowej, bo zbudowanej na podstawowych prawach i...

Data publikacji: 15.11.2020
więcej...

• Branża kinowa stoi na progu bankructwa. Bez pomocy państwa nie przetrwa w dotychczasowym kształcie. • Konfederacja Lewiatan apeluje o wsparcie kin i przygotowanie dla nich, tak jak w innych krajach, specjalnego programu sektorowego. Kina zostały szczególnie dotknięte przez kryzys spowodowany covid–19. Przy pierwszej fali pandemii zamknięto je jako pierwsze, a zezwolono na otwarcie jako ostatnim. Od 7 listopada ponownie są zamknięte i pozbawione jakichkolwiek przychodów. W odróżnieniu od większości innych branż, kina po powrocie do działalności nie zdołały odbudować przychodów. Wpływy od czerwca do września 2020 roku były niższe o 80% w porównaniu z tym samym okresem 2019 roku.

Data publikacji: 13.11.2020
więcej...

Rynek jest rozczarowany przedstawionym przez Prezydencję niemiecką nową wersją projektu rozporządzenia ePrivacy, nad którym prace w Radzie UE trwaja już od 2017 r.  Nowe przepisy są nieprzystosowane do realiów technicznych, biznesowych i kontraktowych świadczenia usług telekomunikacyjnych i cyfrowych. Rygorystyczne ograniczenie przetwarzania metadanych bardzo odchodzi od ducha RODO i z pewnością̨ nie będzie sprzyjać́ budowaniu konkurencyjnych usług cyfrowych w UE. Dla firm niezrozumiałe jest, dlaczego projekt usuwa, a tym samym wyklucza, możliwość́ przetwarzania danych w oparciu o przesłankę̨ uzasadnionego interesu, jako jedną z podstaw przetwarzania. Oparcie przetwarzania wyłącznie na zgodzie użytkownika (z drobnymi wyjątkami) nie znajduje racjonalnego uzasadnienia, w szczególności...

Data publikacji: 12.11.2020
więcej...

Parlament Europejski i Rada osiągnęły kompromis w sprawie wieloletnich ram finansowych UE na lata 2021–2027. „Porozumienie między Parlamentem Europejskim i Radą w sprawie wieloletnich ram finansowych, czyli długoterminowego budżetu UE, jest krokiem w kierunku pomocy gospodarce UE w odbudowie po szkodach, jakie wyrządził i cały czas wyrządza kryzys COVID–19” – powiedział Dyrektor Generalny BusinessEurope Markus J. Beyrer.Porozumienie było wynikiem długich negocjacji. Tym bardziej cieszy, że strony znalazły płaszczyzny porozumienia w duchu kompromisu. „Wszyscy możemy wskazać obszary wydatków, w których chcielibyśmy widzieć więcej, i chociaż z zadowoleniem przyjmujemy dodatkowe środki dla HorizonEurope, nadal wspieramy większy nacisk na innowacje i badania i...

Data publikacji: 11.11.2020
więcej...

 

 

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica