Aktualności » Konfederacja Lewiatan

Konfederacja Lewiatan popiera stanowisko BUSINESSEUROPE w sprawie tzw. geoblokowania.  BUSINESSEUROPE to największa europejska organizacja reprezentuąca interesy pracodawców. Konfederacja Lewiatan jest jej członkiem i brała udział w pracach nad przygotowaniem stanowiska. BUSINESSEUROPE słusznie próbuje w pierwszej kolejności zdefiniować pojęcie geoblokowania. Termin „geoblokowanie obejmuje nie tylko odmowę dostępu do stron internetowych, treści lub usług internetowych w zależności od kraju użytkownika, lecz także oferowania odmiennych – w zależności od kraju użytkownika – warunków sprzedaży czy świadczenia usług, częściowe ograniczane dostępu do niektórych ofert bądź przekierowywanie użytkownika na inne (zazwyczaj krajowe) strony internetowe. Doceniamy...

Data publikacji: 21.12.2015
więcej...

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w Programie Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact w Polsce „Koalicja Rzeczników Etyki, który stanowi realizację jednego z głównych programów Global Compact „Biznes i prawa człowieka. Implementacja Wytycznych ONZ ds. biznesu i praw człowieka 2014–2020. Jako Partner Programu będą Państwo mogli uczestniczyć w pracach nad wszystkimi celami Koalicji, których na drodze wspólnych konsultacji stale przybywa. Partnerzy uczestniczą nie tylko w spotkaniach Grupy Roboczej, ale również w spotkaniach Grupy Inicjatywnej, która ustala harmonogram i zakres oraz strategie prac Koalicji. W bieżącym roku przede wszystkim zapraszamy do udziału w Raporcie, gdzie będziemy prosić Państwa o zaprezentowanie Państwa...

Data publikacji: 18.12.2015
więcej...

Aż w 95% przypadków spraw karnych skarbowych sąd orzekał o winie oskarżonych, z czego tylko w 4% warunkowo umorzył postępowanie. Zdecydowana większość osób uznanych za winne w trakcie postępowania karnego skarbowego to członkowie zarządu, głównie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Najczęściej sprawcy odpowiadali za przestępstwa lub wykroczenia związane z naruszeniem obowiązków wynikających z ustawy o PIT (43%), w drugiej kolejności z VAT (33%). To główne wnioski wynikające z raportu „Członkowie zarządu na celowniku organów skarbowych przygotowanego przez Crido Taxand i Crido Legal. Co trzecia kontrola prowadzona przez organy skarbowe kończy się wszczęciem postępowania karnego skarbowego – wynika z raportu NIK z...

Data publikacji: 17.12.2015
więcej...

15 grudnia 2016 r., w biurze Lewiatana w Brukseli, odbyło się spotkanie z delegacją Ambasady Stanów Zjednoczonych z Warszawy. Brukselskie biuro Konfederacji odwiedził John C. Law, zastępca Szefa Misji oraz Don Baker, ekspert z Sekcji Polityczno–Ekonomicznej i Jason M. Hammontree, ekspert ze Stałego Przedstawicielstwa USA przy UE. Rozmawiano o działaniach KL w Brukseli, priorytetach firm członkowskich w kontekście negocjacji TTIP oraz możliwych konsekwencjach dla przedsiębiorców, wynikających ze zmiany politycznej w Polsce.

Data publikacji: 16.12.2015
więcej...

15 grudnia 2016 r., w biurze Lewiatana w Brukseli, odbyło się spotkanie z delegacją Ambasady Stanów Zjednoczonych z Warszawy. Brukselskie biuro Konfederacji odwiedził John C. Law, zastępca Szefa Misji oraz Don Baker, ekspert z Sekcji Polityczno–Ekonomicznej i Jason M. Hammontree, ekspert ze Stałego Przedstawicielstwa USA przy UE. Rozmawiano o działaniach KL w Brukseli, priorytetach firm członkowskich w kontekście negocjacji TTIP oraz możliwych konsekwencjach dla przedsiębiorców, wynikających ze zmiany politycznej w Polsce.

Data publikacji: 16.12.2015
więcej...

Porozumienie klimatyczne, które zostało osiągnięte w Paryżu 12 grudnia, to duży krok naprzód w walce o naszą planetę. Europejski biznes mocno wspierał starania o zawiązanie mocnego porozumienia na rzecz ochrony klimatu. Po części nasze oczekiwania zostały spełnione. Niestety porozumienie nie daje nam gwarancji, że inne konkurujące z nami, gospodarki podejmą porównywalny wysiłek w walce z ociepleniem klimatu. Co się udało?Przede wszystkim do porozumienia przystąpiły wszystkie kraje – zarówno rozwinięte i rozwijające się. Protokół z Kioto z 1997 roku, zobowiązywał jedynie kraje bogate do podjęcia działań. W Paryżu panowało powszechne zrozumienie, że działania powinien podjąć każdy.Przyjęto bardziej ambitny cel tj. utrzymanie...

Data publikacji: 15.12.2015
więcej...

30 listopada 2015 r. odbyło się ostatnie tegoroczne spotkanie Rady Różnorodności z cyklu spotkań poświęconych kwestii zatrudniania osób z niepełnosprawnościami. Tym razem w ramach spotkania Rady skupiliśmy się na argumentach biznesowych przemawiającychdo osób decyzyjnych w firmach na rzecz zatrudniania osób z niepełnosprawnościami. Analizie poddane zostały korzyści biznesowe – zarówno te finansowe, jak i pozafinansowe – wynikające z posiadania wśród zatrudnionych pracowników/pracownic osóbz niepełnosprawnościami. W wyniku wymiany doświadczeń i opinii osób uczestniczących w spotkaniu Rady przygotowano listę korzyści biznesowych wynikających z zatrudniania osób z niepełnosprawnościami: lista korzyści Warto także podkreślić, że w przypadku grupy pracowników, jaką są osoby z niepełnosprawnościami,...

Data publikacji: 14.12.2015
więcej...

Wzrasta liczba przedsiębiorstw, które padają ofiarą nadużyć. W 2009 r. było to 30% przedsiębiorstw, podczas gdy w 2013 r. już 43% – wynika z „Badania przestępczości gospodarczej przeprowadzanego cykliczne przez PwC Polska.Jak przedsiębiorstwo może sobie radzić z nadużyciami i ich konsekwencjami oraz kosztami? PwC przygotował „Poradnik antykorupcyjny dla biznesu. Poradnik można pobrać ze strony: http://www.pwc.pl/antykorupcja .Zachęcamy do lektury.Konfederacja Lewiatab

Data publikacji: 11.12.2015
więcej...

Stopa bezrobocia w okresie 2014 – 2015 zmniejszyła się o blisko 3,5%, co z pewnością było efektem dobrej koniunktury gospodarczej wspieranej reformą urzędów pracy z maja 2014 roku – uważa Konfederacja Lewiatan. Według szacunków resortu pracy bezrobocie w listopadzie wzrosło z 9,6% do 9,7%. Jest to wzrost o 0,1 punktu procentowego w stosunku do poprzedniego miesiąca, jednak w porównaniu z tym samym okresem w roku ubiegłym jego poziom jest niższy o 1,7 punktu, kiedy odnotowano stopę bezrobocia na poziomie 11,4 proc. Wzrost stopy bezrobocia w listopadzie br. odnotowano w 12 województwach. W czterech: dolnośląskim, mazowieckim, śląskim i...

Data publikacji: 10.12.2015
więcej...

Sąd Arbitrażowy przy Konfederacji Lewiatan obchodzi w tym miesiącu dziesiąte urodziny. Od początku systematycznie rośnie liczba spraw wnoszonych przed sąd. Wiele z nich kończy się ugodą, średni czas wydania wyroku od momentu wniesienia pozwu wynosi tylko 6 miesięcy. Sąd zajmuje się rozstrzyganiem sporów o charakterze gospodarczym, powstałych zarówno między podmiotami krajowymi, jak i międzynarodowymi. Istnieje również możliwość orzekania na podstawie prawa obcego oraz prowadzenia postępowania w językach obcych. Dlatego też na liście arbitrów Sądu wymienieni są wybitni przedstawiciele praktyki, mający doświadczenie w sprawach o charakterze międzynarodowym.Sąd Arbitrażowy Lewiatan prowadził projekt „Promocja polubownych metod rozwiązywania konfliktów gospodarczych, współfinansowany ze środków...

Data publikacji: 09.12.2015
więcej...

Poniżej przedstawiamy aktualności z Brukseli istotne z punktu widzenia naszych członków. MiLoG –  Niemiecka płaca minimalnaJak jednolity patent wpłynie na innowacyjność gospodarki? Rewizja pakietu telekomunikacyjnego – uwagi Konfederacji Lewiatan w ramach konsultacji społecznych KE

Data publikacji: 08.12.2015
więcej...

Europejskie Forum Nowych Idei otrzymało nagrodę Złotego Spinacza 2015 w kategorii event społeczny. Jest to najbardziej prestiżowa nagroda w branży PR w Polsce.Europejskie Forum Nowych Idei to międzynarodowe spotkanie dyskusyjne środowisk biznesowych na temat przyszłości Europy i jej gospodarki, postrzeganych w szerokim, globalnym kontekście. Jest organizowane od 2011 r. przez Konfederację Lewiatan we współpracy z BUSINESSEUROPE, Miastem Sopot oraz polskimi i międzynarodowymi firmami i instytucjami. Nagrodzona Złotym Spinaczem, piąta edycja EFNI gościła 1300 gości z 28 krajów. Wybitnych naukowców, polityków i ludzi biznesu, wyznaczających nowe kierunki dla rozwoju światowej gospodarki. Podczas 64 godzin wydarzeń programowych i rozmów przeciągających się do...

Data publikacji: 07.12.2015
więcej...

Zapraszamy na konferencję na temat przeciwdziałania upadłości firmy i ułatwianiu ponownego rozpoczęcia działalności pt. Porażka biznesowa – pierwszy krok do sukcesu? O kulturze biznesowej w Polsce w kontekście Polityki Nowej Szansy. Spotkanie odbędzie się 9 grudnia 2015 r. o godz. 8.30 w Sali pod Kopułą w Ministerstwie Gospodarki.W programie Polityka Nowej Szansy, przyjętym przez Radę Ministrów w 2014 r., zaproponowano działania mające na celu wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw znajdujących się m.in. w sytuacji kryzysowej, zagrożonych upadłością.W ramach Programu Polityki Nowej Szansy przewidziana jest kampania społeczna ukierunkowana na zmianę świadomości i postaw różnych systemu gospodarczego wobec porażki biznesowej i osób...

Data publikacji: 04.12.2015
więcej...

Henryka Bochniarz, prezydent Konfederacji Lewiatan, zaczyna właśnie jednodniową wizytę w Brukseli. W planie m.in.. rozmowa w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE o rewizji dyrektywy dotyczącej pracowników delegowanych oraz spotkanie władz BUSINESSEUROPE i prezesów dużych firm z komisarzami UE. Lewiatan zapyta J–C. Junckera, Przewodniczącego KE, o to czy działania zaproponowane w ramach Programu Prac KE na rok 2016 zostały ocenione pod względem ewentualnych dodatkowych obciążeń administracyjnych lub kosztów dla firm.Z wiceprzewodniczącym Timmermansem prezydent Bochniarz będzie rozmawiać o inicjatywach w ramach lepszego stanowienia prawa (ang. better regulation). Na spotkaniu z komisarzem G. Oettingerem poruszy kwestię oceny zasadności poszczególnych przypadków geo–blockingu (zagadnienie istotne dla...

Data publikacji: 03.12.2015
więcej...

Szefowie polskich firm widzą w działalności B+R+I szansę na zwiększenie przychodów i ekspansję na nowe rynki. Może im w tym pomóc dostęp do szeregu instrumentów wsparcia, w tym z funduszy UE. Szczególną szansą dla przedsiębiorców są ustanawiane przez NCBR programy wspierające działalność B+R, które do podziału mają ponad 3,85 mld EUR.   Aby skutecznie skorzystać z tych możliwości, trzeba tylko odnaleźć się w gąszczu programów, a ubiegając się o dotację pamiętać m.in. o tym, aby opisywany produkt był innowacyjny, rezultaty projektu stanowiły nowość, uregulowane były kwestie własności intelektualnej i aby projekt wpisywał się w Krajową lub Regionalną Inteligentną Specjalizację.Takie wnioski...

Data publikacji: 02.12.2015
więcej...

kalendarz wydarzeń

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica