Aktualności » Konfederacja Lewiatan

Rząd przyjął propozycję objęcia podatkiem dochodowym spółek komandytowych (SK) i komandytowo–akcyjnych (SKA). Zdaniem Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan nowe regulacje pogorszą kondycję przedsiębiorstw, poprzez zwiększenie obciążeń podatkowych, a także nie przyniosą żadnych korzyści dla budżetu państwa. Minister finansów, który jest autorem projektu, podkreślił, że jego celem jest „zapewnienie pełniejszej realizacji zasady sprawiedliwości podatkowej w zakresie związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej, poprzez uszczelnienie systemu podatkowego i ograniczenie możliwości stosowania tzw. optymalizacji podatkowej.Według Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan faktycznym celem zmian jest zapewnienie dodatkowych wpływów do budżetu (wg. szacunków autora to 294 mln zł). Wyliczenie oparto na założeniu dwukrotnego opodatkowania akcjonariuszy i komandytariuszy...

Data publikacji: 07.08.2013
więcej...

W odniesieniu do toczących się prac nad projektem nowelizacji ustawy Prawo energetyczne (druk senacki 395) przedstawiamy propozycję zmian w zapisach projektu ustawy, dzięki którym uczestnicy rynku energii odnawialnej, a także nadzorujące go instytucje publiczne otrzymują pełną, bieżącą informację  o stanie rynku, przede wszystkim o ilości świadectw pochodzenia istniejących na rynku w zestawieniu z prognozowaną wielkością obowiązku ich umorzenia dla danego roku kalendarzowego. Z uwagi na dynamikę rynku, uważamy, że informacje powinny być aktualizowane i publikowane po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego. Pełna, transparentna informacja pozwoli inwestorom na podejmowanie właściwych decyzji inwestycyjnych, dostosowywanie na bieżąco produkcji do faktycznego popytu, i co...

Data publikacji: 07.08.2013
więcej...

W lipcu br. stopa bezrobocia zmniejszyła się do 13,1 proc. z 13,2 proc. w czerwcu – szacuje Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej. Komentarz dr Małgorzaty Starczewskiej–Krzysztoszek, głównej ekonomistki Konfederacji Lewiatan Stopa bezrobocia spada już od pięciu miesięcy. Niewykluczone, że i w sierpniu liczba bezrobotnych ponownie się zmniejszy. Poprawę na rynku pracy zawdzięczamy nie tylko pracom sezonowym w okresie wakacyjnym, ale również lekkiemu ożywieniu w gospodarce. Ostatnie dane dotyczące sprzedaży detalicznej (wzrost o 1,8 proc. r/r, i co ważne – wzrost w większości rodzajów działalności przedsiębiorstw), wzrostu produkcji sprzedanej przemysłu (o 3 proc. r/r i także...

Data publikacji: 06.08.2013
więcej...

Propozycje drastycznego ograniczenia wynagrodzenia komorników, zawarte w projekcie nowelizacji ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, przygotowanym przez grupę posłów PO, mogą zagrażać sprawnemu egzekwowaniu orzeczeń sądów, a tym samym także bezpieczeństwu obrotu gospodarczego – uważa Konfederacja Lewiatan.  Wśród przedsiębiorców powszechna jest frustracja z powodu niskiej skuteczności odzyskiwania zasądzonych wierzytelności. Wiele firm zmuszona jest walczyć o byt, dokonywać gwałtownych redukcji kosztów (w tym zmniejszania zatrudnienia), aby w ogóle utrzymać się na rynku. Niski poziom efektywności postępowań egzekucyjnych wpływa, m.in. na wzrost bezrobocia, a także pośrednio na ceny towarów i usług, gdyż nieregulowane należności są uwzględniane przez przedsiębiorców w...

Data publikacji: 06.08.2013
więcej...

Indeks Biznesu Konfederacji Lewiatan w lipcu br., w notowaniu kwartalnym i półrocznym wzrósł odpowiedni o 2 i 7 pkt. Indeks roczny też był wyższy o 1 pkt. Może to być sygnałem przełamania spadkowego trendu i stopniowego wychodzenia gospodarki z dołka. W ujęciu kwartalnym indeks wzrósł o dwa punkty do 26 pkt., w półrocznym aż o 7 punktów do 33 pkt., a w notowaniu rocznym o jeden punkt do 32 pkt. To pierwszy wzrost w tym roku. Może sygnalizować przełamanie spadkowego trendu i stopniowe wychodzenie z dołka. Szczególnie silny wzrost indeksu półrocznego w stosunku do kwartalnego pozwala oczekiwać wyraźnej poprawy w...

Data publikacji: 05.08.2013
więcej...

70 proc. Polaków czułoby się bezpieczniej, gdyby część przyszłej emerytury wypłacał im ZUS, a część pochodziła z oszczędności zgromadzonych na rachunku w Otwartych Funduszach Emerytalnych – wynika z sondażu, który z inicjatywy Konfederacji Lewiatan, przeprowadził Instytut GFK Polonia. Tylko 16 proc. respondentów oświadczyło, że czułoby się bezpieczniej, gdyby całą przyszłą emeryturę wypłacał ZUS ze składek i podatków płaconych przez następne pokolenia. 14 proc. ankietowanych odpowiedziało, że nie wie, w której sytuacji czułoby się bezpieczniej. Połowa respondentów odpowiedziała, że istnienie OFE ocenia bardzo dobrze lub raczej dobrze, podczas gdy 37 proc. istnienie funduszy oceniło raczej źle lub bardzo...

Data publikacji: 05.08.2013
więcej...

Pomimo niesprawiedliwie stawianych nam zarzutów, podtrzymujemy ofertę rozmowy i dialogu ze stroną związkową dla wspólnego dobra pracowników i pracodawców oraz w poczuciu odpowiedzialności za państwo – napisali w liście do związkowców szefowie Konfederacji Lewiatan, BCC, Pracodawców RP i Związku Rzemiosła Polskiego. Pracodawcy odpowiedzieli na ostatni list związkowców, w którym ci prosili o zajęcie jednoznacznego stanowiska m.in. w kwestii wprowadzenia pakietów socjalnych, ograniczenia stosowania umów na czas określony, ustalenia ścieżki dojścia do płacy minimalnej na poziomie 50 proc. średniego wynagrodzenia i wspierania rodzin najuboższych. W zakresie propozycji wprowadzenia pakietów socjalnych przedsiębiorcy zadeklarowali gotowość do podjęcia rozmów. Napisali, że nie sprzeciwiają...

Data publikacji: 02.08.2013
więcej...

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację kodeksu pracy oraz ustawy o związkach zawodowych zwiększającą elastyczność rozliczania czasu pracy. Nowe przepisy zwiększą konkurencyjność przedsiębiorstw i ograniczą skalę zwolnień pracowników – uważa Konfederacja Lewiatan.– Cieszymy się, że prezydent posłuchał naszego apelu i podpisał nowelizację kodeksu pracy. Uważamy, że zmiany przyczynią się do zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstw, naszych produktów i usług. Możliwe stanie się elastyczniejsze prowadzenie działalności i efektywniejsze zarządzanie pracownikami w warunkach zmieniającego się popytu. W konsekwencji może to ograniczyć skalę masowych zwolnień i pozwoli utrzymać konkurencyjność przedsiębiorstw, zwłaszcza w branżach, które wyraźnie odczuwają negatywne skutki spowolnienia gospodarczego – mówi dr Grażyna...

Data publikacji: 02.08.2013
więcej...

W związku z udziałem Lewiatana w pracach Grupy roboczej opracowującej Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014–2020 (następca obecnego PO Kapitał Ludzki) zapraszam Państwa do zgłaszania uwag do obecnej wersji tego Programu. Zgodnie z PO WER zostanie rozdysponowanych ok. 25 % środków EFS przyznanych Polsce na lata 2014–2020. Pozostałą część skonsumują Regionalne Programy Operacyjne (RPO). Celem programu jest wzrost poziomu zatrudnienia oraz spójności społecznej, a także poprawa funkcjonowania administracji publicznej. Interwencja podejmowana z poziomu krajowego koncentrować się będzie przede wszystkim na rozwiązaniach systemowych, projektach pilotażowych oraz działaniach o zasięgu ogólnokrajowym, w zakresie czterech głównych celów...

Data publikacji: 02.08.2013
więcej...

W odpowiedzi na pismo nr PF12/0310–9(A)/EKI/13/RD–72033 w sprawie konsultacji projektu ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług Konfederacja Lewiatan wyraża pełne poparcie dla stanowiska złożonego na ręce Pana Ministra przez Polską Organizację Handlu i Dystrybucji – członka Konfederacji Lewiatan. Popierając zasadniczy cel projektu (odejście od bezpośredniego oznaczania ceną towarów na rzecz umieszczania ich w innej jednoznacznej i niebudzącej wątpliwości formie) zwracamy uwagę na następujące wątpliwości, które budzi planowana regulacja:   a)    art. 4 ust. 1 zdanie drugie; Negatywnie odnosimy się do propozycji polegającej na uwidacznianiu informacji o przyczynie obniżki ceny. Wypełnianie tego obowiązku przez przedsiębiorców, zwłaszcza...

Data publikacji: 02.08.2013
więcej...

W nawiązaniu do przedstawionego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego dokumentu zatytułowanego „Planowane kierunki wdrożenia regulacji problemu dzieł osieroconych i dzieł niedostępnych w handlu Konfederacja Lewiatan oraz Związek Pracodawców Mediów Prywatnych pragną poinformować, że przedstawią  swoje stanowisko do zagadnień komercyjnej eksploatacji utworów osieroconych, na etapie sporządzonych założeń do projektu ustawy, zawierającej przepisy wykraczające poza ramy implementowanej dyrektywy  2012/28/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie niektórych dozwolonych  sposobów korzystania z utworów osieroconych.       Naszym zdaniem, formułowanie stanowiska przedsiębiorców na etapie jedynie zarysowanych nowatorskich rozwiązań przedstawionych we wspomnianym dokumencie jest przedwczesne. Uważamy, iż waga zagadnień wymaga szczegółowej analizy...

Data publikacji: 02.08.2013
więcej...

Poniżej prezentujemy treść listu wysłanego do Marka Biernackiego, Ministra Sprawiedliwości.  Szanowny Panie Ministrze,W związku ze złożeniem na ręce Pani Marszałek Sejmu projektu, autorstwa grupy posłów Platformy Obywatelskiej, nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (ukse), pragnę, w imieniu Konfederacji Lewiatan, odnieść się do propozycji posłów wnioskodawców. Przedłożony projekt budzi nasze ogromne zaniepokojenie, bowiem propozycje drastycznego ograniczenia wynagrodzenia komorników mogą zagrażać sprawnemu egzekwowaniu orzeczeń sądów, a tym samym także bezpieczeństwu obrotu gospodarczego. Należy podkreślić, że wśród przedsiębiorców powszechna jest frustracja z powodu tempa i skuteczności odzyskiwania zasądzonych wierzytelności. Wielu przedsiębiorców zmuszonych jest walczyć o byt,...

Data publikacji: 02.08.2013
więcej...

POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZĄDZANIA KADRAMI rozpoczęło prace nad stworzeniem Polskich Ram Jakości Staży i Praktyk, rozumianych jako zbiór norm i standardów dotyczących sposobu realizacji programów staży i praktyk w firmach. Dzięki aktywności członków PSZK, opiniom wyrażonym w badaniu, doświadczeniom, dobrym praktykom, udziale w warsztatach, a także rekomendacjom Komisji Europejskiej oraz dokumentom opisującym standardy stosowane w obszarze praktyk i staży w innych krajach europejskich, opracowano wstępny katalog zagadnień, z których powinny składać się wysokiej jakości programy staży i praktyk. Celem prac jest poprawa sytuacji młodych ludzi na rynku pracy, umożliwienie im płynnego przejścia z rynku edukacji na rynek pracy.

Data publikacji: 02.08.2013
więcej...

MT Targi Polska Sp. z o.o. ul. Makowska 95, 04–307 Warszawa tel. 22 529 39 00/50 fax: 22 529 39 36 e–mail: recepcja@mttargi.pl, www.mttargi.pl Jesteśmy jednym z wiodących w Polsce i największym na rynku warszawskim organizatorem imprez targowych. Mamy ponad 20 – letnie doświadczenie w branży wystawienniczej. W naszym kalendarium znajduje się 8 imprez. Są to targi: EuroGastro, EuroLab, CrimeLab, TT Warsaw, Lato, WorldHotel, Infrastruktura, Wędkuj z Nami oraz targi internetowe e–gastro. Wszystkie organizujemy we współpracy i pod patronatami autorytetów, a także ważnych instytucji państwowych oraz branżowych. Specjalizujemy się w wydarzeniach dla takich branż, jak: turystyka, hotelarstwo, gastronomia, rynek laboratoryjny, kryminalistyka, budownictwo...

Data publikacji: 02.08.2013
więcej...

W Brukseli trwają prace nad rewizją rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 842/2006 w sprawie niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych (tzw. f–gazów). Obecnie Kraje Członkowskie przygotowują poprawki do projektu. Wypracowane przez Parlament Europejski stanowisko do rozporządzenia wprowadza dodatkowe obowiązki, które będą poważną barierą dla prowadzenia działalności opartej na f–gazach. W szczególności niekorzystnie oceniamy pomysły wprowadzenia zakazów stosowania, nierealne harmonogramy wprowadzania zamienników, nowe podatki oraz opłaty. Uważamy, że wystarczającym narzędziem ograniczania emisji f–gazów jest określenie realnej ścieżki redukcji tych gazów i jej monitorowanie. Podobne obawy wyraża BUSINESSEUROPE, które wystosowało list do Parlamentu Europejskiego, Prezydencji Litewskiej oraz KE w...

Data publikacji: 01.08.2013
więcej...

 

 

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica