Aktualności » Konfederacja Lewiatan

Pracodawcy Pomorza to największa i najstarsza organizacja pracodawców działającą na obszarze województwa pomorskiego. Działa od 1991 roku w oparciu o ustawę o organizacjach pracodawców (Dz. U. z 1991 r. Nr 55 poz. 235 z późniejszymi zmianami). W latach 1991–2010 organizacja działała pod nazwą Gdański Związek Pracodawców. Zrzesza ponad 800 firm o różnym profilu działalności zatrudniających przeszło 60.000 pracowników. Wśród członków znajdziecie Państwo mikroprzedsiębiorstwa oraz wielkie koncerny. Zrzeszone firmy to przedstawiciele niemal wszystkich branż jak również uczelnie wyższe, szkoły oraz instytucje kulturalne. W ramach działalności statutowej powołano sekcje branżowe, których...

Data publikacji: 10.02.2016
więcej...

Państwowa Inspekcja Pracy nie powinna mieć prawa kontroli przestrzegania przepisów dotyczących wypłacania wynagrodzenia przez przedsiębiorcę osobie fizycznej przyjmującej zlecenie lub świadczącej usługi albo osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, która przyjęte zlecenie lub usługi wykonuje osobiście, na podstawie umów zlecenia lub umów o świadczenie usług, oraz prowadzenia ewidencji liczby godzin przepracowanych przez osoby fizyczne – uważa Konfederacja Lewiatan. Takie propozycje znalazły się w projekcie ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy. – Spory między podmiotami współpracującymi ze sobą na podstawie umów prawa cywilnego powinny być rozstrzygane na drodze sądowej. Państwowa Inspekcja Pracy jest organem nadzoru i kontroli przestrzegania prawa...

Data publikacji: 09.02.2016
więcej...

Wprowadzenie minimalnej stawki za 1 godzinę w wysokości 12 zł dla wszystkich umów cywilnoprawnych spowoduje wzrost kosztów po stronie zleceniodawców i może skłaniać do poszukiwania mniej obciążających rozwiązań – np. korzystania z umów o dzieło, konstruowania nowych typów umów (kontraktów), czy ograniczenia zatrudnienia, albo do rezygnacji z prowadzenia biznesu, co niekorzystnie wpłynie na gospodarkę i rynek pracy – uważa Konfederacja Lewiatan. Celem projektu ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę jest ograniczenie nadużywania umów cywilnoprawnych oraz zjawiska wykonywania pracy zarobkowej za wynagrodzeniem niższym od minimalnego. – Zaproponowane zmiany są jednak nietrafione. Wprowadzenie ustawowej stawki minimalnego wynagrodzenia za pracę w przypadku...

Data publikacji: 08.02.2016
więcej...

– Od momentu ukazania się informacji o zmianie zarządzenia Głównego Inspektora Pracy w sprawie nowych zasad kontroli, w szczególności niezapowiedzianych kontroli inspektorów we wszystkich zakładach pracy, zgłaszaliśmy swoje wątpliwości dotyczące tych przepisów. Podkreślaliśmy niezgodność zarządzenia z art. 82 i art. 83 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, która odwołuje się bezpośrednio do ratyfikowanych przez Polskę umów międzynarodowych, w szczególności konwencji MOP Nr 81 dotyczącej inspekcji pracy w przemyśle i handlu oraz protokołu do konwencji –  mówi prof. Jacek Męcina, doradca Konfederacji Lewiatan, przewodniczący Zespołu Prawa Pracy w Radzie Dialogu Społecznego.

Data publikacji: 05.02.2016
więcej...

Skuteczne wspieranie rozwoju przedsiębiorców wymaga dostępu do aktualnej i specjalistycznej wiedzy. Dlatego Dolnośląscy Pracodawcy ruszyli z nową usługą informacyjno–doradczą dla swoich członków. Raz w miesiącu każda firma zrzeszona w Dolnośląskich Pracodawcach  – regionalnym związku pracodawców Konfederacji Lewiatan będzie otrzymywać na swoją skrzynkę mailową informacje o nowych instrumentach wsparcia innowacji i przedsiębiorczości, planowanych naborach i konkursach krajowych i regionalnych, w których można w danym czasie uczestniczyć. IMPULS ROZWOJU – to nowe, bezpłatne narzędzie, które ma pomóc firmom w ich rozwoju. Eksperci firmy Human Partner przy wsparciu pracowników biura Związku będą przygotowywać najważniejszy zestaw...

Data publikacji: 03.02.2016
więcej...

Celem projektu ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy jest ograniczenie nadużywania umów cywilnoprawnych oraz zjawiska wykonywania pracy zarobkowej za wynagrodzeniem niższym od minimalnego. Osiągnięcie tego celu ma nastąpić przez:– wprowadzenie ustawowej minimalnej stawki godzinowej za pracę wykonywaną w ramach umowy zlecenia lub świadczenia usług. Projektowana zmiana nie dotyczy umów, w których przedmiot zlecenia takiej stawki nie określa;– prowadzenie ewidencji liczby godzin przepracowanych przez osoby fizyczne;– nadanie szerszych uprawnień Państwowej Inspekcji Pracy do przeprowadzania kontroli przestrzegania obowiązku zapewnienia minimalnej stawki godzinowej ustalonej dla umów cywilnoprawnych. W ocenie Konfederacji Lewiatan cele...

Data publikacji: 02.02.2016
więcej...

Zgodnie z danymi urzędu statystycznego (Office for National Statistics, ONS), w okresie od września do listopada 2015 r. liczba bezrobotnych spadła o 99 tys. w stosunku do poprzednio badanego okresu i wyniosła 1,68 mln. Liczba osób zatrudnionych, w tym prowadzących własną działalność gospodarczą, wyniosła 31,39 mln osób, co stanowiło liczbę o 267 tys. wyższą w stosunku do poprzednio badanego okresu i o 588 tys. wyższą w skali roku. Poziom zatrudnienia (employment rate) wyniósł 74%. Odnosząc się do danych szczegółowych raportu ONS warto zauważyć, że w omawianym okresie: •                 liczba osób zatrudnionych w wymiarze pełnoetatowym (full–time) wyniosła 22,96...

Data publikacji: 01.02.2016
więcej...

Proponowane zmiany w ustawie – Prawo bankowe oraz ustawie o spółdzielczych kasach oszczędnościowo–kredytowych zmierzają do zwiększenia bezpieczeństwa sektora bankowego i SKOK. Nie wszystkie jednak są do końca precyzyjne i mogą budzić wątpliwości co do sposobu ich interpretacji – uważa Konfederacja Lewiatan. – Wątpliwości budzi dodawany do Prawa bankowego art. 133aa, w którym projektodawcy powołują się na konieczność uniknięcia sytuacji nieprawidłowej wyceny zabezpieczeń kredytowych i wprowadzenia w tym celu dodatkowego instrumentu w postaci możliwości zobowiązania KNF do zlecenia ponownej wyceny zabezpieczeń. Ponadto, projektowany przepis mówi o zobowiązaniu banku do zlecenia ponownej wyceny zabezpieczeń „wskazanemu biegłemu lub rzeczoznawcy. Z uwagi na to,...

Data publikacji: 29.01.2016
więcej...

Branża leasingowa sfinansowała inwestycje o wartości blisko 50 mld zł   Wyniki ogłoszone przez Związek Polskiego Leasingu, członka Konfederacji Lewiatan, pokazują, że branża leasingowa w 2015r. odnotowała 16,3 proc. wzrost wartości nowych kontraktów, dzięki sfinansowaniu aktywów o łącznej wartości niemal 50 mld zł. Leasing jest głównym, obok kredytu zewnętrznym źródłem inwestycji pracujących w gospodarce.   Warszawa, 28.01.16: Związek Polskiego Leasingu podał, że w 2015 roku polska branża leasingowa sfinansowała inwestycje o wartości niemal 50 mld zł (49,8 mld zł), dzięki czemu przekroczyła rekordowy dotąd wyniki z 2014 roku (42,8 mld zł). 16,3 proc. dynamika rynku...

Data publikacji: 28.01.2016
więcej...

– O innowacjach nie da się rozmawiać bez tych, którzy je tworzą, czyli bez przedsiębiorców – to idea, która przyświecała organizatorom konferencji Better Framework for Innovation, która odbyła się 26 stycznia w Stałym Przedstawicielstwie Królestwa Holandii przy UE w Brukseli. Wśród uczestników – obok Konfederacji Lewiatan – znaleźli się przedstawiciele Komisji Europejskiej (KE): wiceprzewodniczący J. Katainen, a także komisarze C. Moedes odpowiedzialny za badania, naukę i innowacje oraz E Bieńkowska odpowiedzialna, m.in., za rynek wewnętrzny i przedsiębiorczość.  Parlament Europejski (PE) reprezentowali m.in. eurodeputowani J. Buzek, P. de Baker, J. Girling i P. Telicka. Głos w imieniu biznesu zabrali prezesi takich...

Data publikacji: 27.01.2016
więcej...

Dobrobyt, wolność i bezpieczeństwo to hasła przewodnie sześciomiesięcznej prezydencji holenderskiej w Radzie Unii Europejskiej, która rozpoczęła się z początkiem stycznia. Od doświadczonych Holendrów oczekuje się pragmatyzmu, skupienia na konkretnych inicjatywach i podejścia przyjaznego biznesowi. Po zakończeniu swojego półrocznego przewodnictwa Holendrzy chcieliby widzieć Unię zajmującą się najważniejszymi sprawami, skoncentrowaną na wzroście poprzez innowacje i silnie związaną ze społeczeństwem obywatelskim. Aby osiągnąć te cele wyznaczyli oni cztery obszary priorytetowego działania. Są to: ·         migracja i międzynarodowe bezpieczeństwo, ·         zdrowe finanse i stabilna strefa euro, ·         tworzenie nowych miejsc pracy...

Data publikacji: 26.01.2016
więcej...

14 stycznia br. odbyło się zorganizowane przez Europejski Urząd Patentowy (EPO) sympozjum robocze nt. praktycznego zastosowania i ewentualnej rewizji praktyki w zakresie art. 84 Europejskiej Konwencji Patentowej (EKP). Tematem sympozjum był w szczególności aspekt jasności zastrzeżeń patentowych. Spotkanie skierowane było głównie do praktyków z firm i kancelarii oraz do egzaminatorów z EPO. Konfederacja Lewiatan, jako jedyna federacja członkowska, wzięła udział w sympozjum z ramienia BUSINESSEUROPE. Byliśmy także jedynym przedstawicielem z regionu Europy Środkowo – Wschodniej. Sposób ujawnienia wynalazku i późniejsza publikacja patentu mają fundamentalne znaczenie dla wszystkich użytkowników systemu, zarówno dla użytkowników...

Data publikacji: 25.01.2016
więcej...

Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan dostrzega przyczyny wprowadzenia klauzuli obejścia prawa podatkowego. Zgadza się z tym, że międzynarodowe unikanie opodatkowania prowadzi do zmniejszenia wpływów budżetowych i ogranicza możliwości realizacji potrzeb państwa, zaburza uczciwą konkurencję oraz zmniejsza stan środków pieniężnych w polskim systemie bankowym. Niemniej jednak zwraca uwagę na znaczące ryzyka związane z wprowadzeniem instytucji, która istotnie obniży standard ochrony praw podatnika. – Takie narzędzie, stosowane w sposób nieograniczony i bezwarunkowy, może wyrządzić podatnikom wiele istotnych szkód. Ważne jest, aby konstrukcja klauzuli zawierała mechanizmy bezpieczeństwa, gwarantujące, że nie będzie ona stosowana wobec podatników działających zgodnie z prawem – uważa Rafał Iniewski,...

Data publikacji: 22.01.2016
więcej...

Zmiany w kodeksie pracy polegające na potwierdzeniu na piśmie przez pracodawcę warunków umowy o pracę, przed dopuszczeniem do pracy, w założeniu mają sprzyjać walce z szarą strefą, ale nie rozwiązują problemu do końca. Ze względu na utrudnienia administracyjne dla firm konieczne jest wydłużenie vacatio legis do 3 miesięcy, tak aby przedsiębiorstwa mogły dostosować się do nowych regulacji – uważa Konfederacja Lewiatan. – Zgadzamy się, że proponowane rozwiązania mogą przeciwdziałać nielegalnemu zatrudnianiu pracowników i ułatwią walkę z szarą strefą, która skutkuje nieuczciwą konkurencją i przynosi straty finansowe dla budżetu państwa oraz wpływa demoralizująco na społeczeństwo. Nowe przepisy mogą...

Data publikacji: 21.01.2016
więcej...

Niedobór talentów, walka o wykwalifikowanych pracowników, podnoszenie wynagrodzeń – to hasła klucze, które będą opisywały rynek pracy w tym roku. Pracodawcy z otwartymi ramionami przyjmą specjalistów mających niszowe umiejętności. Nie unikniemy presji płacowej – pracodawcy będą się obawiać utraty dobrych, wykwalifikowanych pracowników i podniosą wynagrodzenia, a także zaoferują więcej tym, których będą chcieli zatrudnić. Idzie nowe – rynek pracownika – pisze dr Henryka Bochniarz, prezydent Konfederacji Lewiatan na portalu idei Project Syndicate.Zachęcamy do lektury.  

Data publikacji: 20.01.2016
więcej...
kalendarz wydarzeń

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica