Aktualności » Konfederacja Lewiatan

W listopadzie 2020 r. Konfederacja Lewiatan w merytorycznym partnerstwie z Fundacją Aktywizacja realizuje projekt informacyjny pt.: „Dostępność szansą dla biznesu”. Poprzez darmowe webinaria przybliżamy firmom i organizacjom, pracodawcom i pracownikom kluczowe zagadnienia związane z dostępnością. Czym jest dostępność? Dostępność jest formą organizacji otaczającego nas środowiska fizycznego, transportu, technologii, systemów informacyjno–komunikacyjnych, produktów oraz usług, w sposób wolny do barier oraz przyjazny i użyteczny dla wszystkich.Dostępność dotyczy nie tylko osób z niepełnosprawnością. Z jej rozwiązań korzystają również seniorzy, rodzice z dziećmi, kobiety w ciąży, podróżni z bagażem, którzy w zależności od konkretnego miejsca i okoliczności, mogą również wymagać zapewnienia np. konkretnych...

Data publikacji: 25.11.2020
więcej...

• Projekt ustawy wdrażającej rozszerzoną odpowiedzialność producenta powinien zawierać szczegółowy sposób wyliczania opłat, zasady realizacji obowiązków przez przedsiębiorców czy szczegóły związane z przepływami pieniędzy pochodzącymi z opłat – uważa Konfederacja Lewiatan.• Pracodawcy apelują o przyspieszenie prac na nowymi przepisami. Od wielu miesięcy trwają prace nad wdrożeniem unijnych rozwiązań dotyczących rozszerzonej odpowiedzialności producentów. Mają one obowiązywać od 1 stycznia 2023 roku i przenieść odpowiedzialność za odpady na producentów wyrobów. Producenci produktów w opakowaniach mają być odpowiedzialni za pokrycie całości kosztów netto selektywnej zbiórki, transportu i przetwarzania odpadów, które powstały z ich produktów. Nowe przepisy powinny też tworzyć zachęty dla...

Data publikacji: 24.11.2020
więcej...

Sprzedaż detaliczna (w cenach stałych) w październiku spadła o 2,3% w ujęciu rocznym oraz wzrosła o 2,1% w skali miesiąca – podał GUS. Komentarz dr Sonii Buchholtz, ekspertki Konfederacji LewiatanAnaliza poszczególnych kategorii produktów wskazuje na spadki w przypadku sprzedaży wielu artykułów. W perspektywie rocznej wzrost dotyczył wyłącznie mebli i sprzętu rtv–agd (11,9% r/r, 6,5% m/m) oraz farmaceutyków (1,3% r/r, 5,3% m/m). W perspektywie miesięcznej oprócz mebli i leków wzrosła sprzedaż żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (4,9% m/m) oraz pojazdów samochodowych i ich części (2,4% m/m). Pozostałe kategorie, w tym odzież, prasa i książki czy paliwa, notują spadki sięgające 4–5%...

Data publikacji: 23.11.2020
więcej...

Październik przyniósł relatywnie dobre wieści z przemysłu. Produkcja sprzedana wzrosła o 1% r/r i 3,7% m/m – podał GUS. Komentarz dr Sonii Buchholtz, ekspertki Konfederacji LewiatanPo korekcie o czynniki sezonowe (m.in. liczbę dni roboczych) produkcja wzrosła odpowiednio o 3,8% r/r i 1,6% m/m. Dodatni wzrost w perspektywie roku notuje m.in. przetwórstwo przemysłowe (1,7% r/r). To bardzo dobry znak. Na tle usług przetwórstwo pozostaje więc relatywnie odporne na skutki pandemii. Nie oznacza to automatycznie, że wszystkie branże mogą wykazać się dynamiką wzrostu w skali roku – wręcz przeciwnie: udział takich jest wciąż niski – 56% branż, 73,8% wartości dodanej. Najlepiej...

Data publikacji: 20.11.2020
więcej...

Pandemia koronawirusa i nagłe zamykanie granic pomiędzy państwami członkowskimi skutkowało przerwaniem bądź spowolnieniem kluczowych łańcuchów dostaw oraz zakłóciło funkcjonowanie milionów pracowników transgranicznych i delegowanych, tym samym dodatkowo osłabiając unijną gospodarkę. To unaoczniło nam jak ważne jest opracowywanie skoordynowanego podejścia pomiędzy państwami członkowskimi dotyczące tymczasowego przywracania kontroli granicznych w nadzwyczajnych sytuacjach, ale także jak istotne jest w ogóle dalsze pogłębienie jednolitego rynku, który będąc główną siłą napędową gospodarki UE, powinien przyspieszyć proces jej odbudowy po kryzysie wywołanym pandemią. Mając to na uwadze, wraz z przemówieniem o Stanie Unii Europejskiej we wrześniu przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen opublikowała list intencyjny...

Data publikacji: 19.11.2020
więcej...

Pracodawcy zrzeszeni w Radzie Przedsiębiorczości, w związku z ponowną deklaracją o prowadzonych w rządzie pracach nad ustawą dotyczącą konfiskaty prewencyjnej, wyrażają stanowczy sprzeciw wobec rozwiązania, które oznaczałoby przepadek mienia bez prawomocnego wyroku sądu, a tylko na podstawie podejrzeń.  Apel Rady Przedsiębiorczości pobierz tutajSzczególnie groźny dla stabilnego rozwoju gospodarczego jest zamiar dopuszczenia konfiskaty mienia osób i przedsiębiorstw bez związku z popełnieniem ciężkiego przestępstwa. Projektowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości rozwiązania rodzą nieznane w państwie prawa niebezpieczeństwo dla wszystkich, którzy podejmują trud i ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej – napisali w stanowisku ABSL, Federacja Przedsiębiorców Polskich, Krajowa Izba Gospodarcza, Konfederacja Lewiatan, Polska Rada...

Data publikacji: 18.11.2020
więcej...

• Nowe prawo zamówień publicznych, które wejdzie w życie 1 stycznia 2021 roku, przewiduje, że przedsiębiorcę będzie można wykluczyć z procedury zamówieniowej na trzy lata jeśli zawarł układ z wierzycielami.• Konfederacja Lewiatan uważa, że taka regulacja podważy sens restrukturyzacji sądowej w branżach opartych na zamówieniach publicznych, np. w budownictwie i uderzy w małe i średnie firmy. Przesłanka wykluczenia z zamówienia publicznego będzie więc dotyczyć nie tylko wykonawców znajdujących się w poważnych trudnościach finansowych grożących ich bankructwem, ale także tych, którzy z sukcesem zakończyli postępowanie restrukturyzacyjne i zawarli układ z wierzycielami. W czasie drugiej fali pandemii Covid–19 wiele firm,...

Data publikacji: 17.11.2020
więcej...

Przed grudniowym Szczytem Rady Europejskiej chcemy poznać opinię polskiego biznesu na temat Europejskiego Zielonego Ładu. Pozwoli nam to skuteczniej zabiegać o ważne dla Państwa firm rozwiązania na szczeblu krajowym i europejskim. Proces transformacji energetycznej i technologicznej oznacza szereg wyzwań dla przedsiębiorców. To także moment, w którym należy zabiegać o korzystne regulacje dla biznesu na europejskim forum w Brukseli.WEŹ UDZIAŁ W BADANIU Ankieta dostępna będzie do 20 listopada, a wyniki przedstawimy na przełomie listopada i grudnia, podczas webinariów Lewiatana poświęconych sprawom Europejskiego Zielonego Ładu, na które już dziś serdecznie zapraszamy.W sprawie ankiety oraz innych tematów związanych z Europejskim Zielonym Ładem, zachęcamy...

Data publikacji: 16.11.2020
więcej...

W apelu skierowanym do liderów Zjednoczonej Prawicy: Jarosława Kaczyńskiego, Zbigniewa Ziobry i Jarosława Gowina, Rada Przedsiębiorczości ostrzega, że zablokowanie przez Polskę możliwości utworzenia funduszu odbudowy, pozbawi nasz kraj dostępu do ponad 60 mld euro pomocy. Pozostawi także Polskę osamotnioną i skłóconą z naszymi dotychczasowymi sojusznikami w Europie. Apel Rady Przedsiębiorczości pobierz tutaj Zdaniem ABSL, Federacji Przedsiębiorców Polskich, Krajowej Izby Gospodarczej, Konfederacji Lewiatan, Polskiej Rady Biznesu, Pracodawców RP, Związku Banków Polskich, BCC i Związku Rzemiosła Polskiego, organizacji, które tworzą Radę Przedsiębiorczości, członkostwo w Unii Europejskiej jest polską racją stanu: – zapewnia Polsce miejsce w wyjątkowej, bo zbudowanej na podstawowych prawach i...

Data publikacji: 15.11.2020
więcej...

• Branża kinowa stoi na progu bankructwa. Bez pomocy państwa nie przetrwa w dotychczasowym kształcie. • Konfederacja Lewiatan apeluje o wsparcie kin i przygotowanie dla nich, tak jak w innych krajach, specjalnego programu sektorowego. Kina zostały szczególnie dotknięte przez kryzys spowodowany covid–19. Przy pierwszej fali pandemii zamknięto je jako pierwsze, a zezwolono na otwarcie jako ostatnim. Od 7 listopada ponownie są zamknięte i pozbawione jakichkolwiek przychodów. W odróżnieniu od większości innych branż, kina po powrocie do działalności nie zdołały odbudować przychodów. Wpływy od czerwca do września 2020 roku były niższe o 80% w porównaniu z tym samym okresem 2019 roku.

Data publikacji: 13.11.2020
więcej...

Rynek jest rozczarowany przedstawionym przez Prezydencję niemiecką nową wersją projektu rozporządzenia ePrivacy, nad którym prace w Radzie UE trwaja już od 2017 r.  Nowe przepisy są nieprzystosowane do realiów technicznych, biznesowych i kontraktowych świadczenia usług telekomunikacyjnych i cyfrowych. Rygorystyczne ograniczenie przetwarzania metadanych bardzo odchodzi od ducha RODO i z pewnością̨ nie będzie sprzyjać́ budowaniu konkurencyjnych usług cyfrowych w UE. Dla firm niezrozumiałe jest, dlaczego projekt usuwa, a tym samym wyklucza, możliwość́ przetwarzania danych w oparciu o przesłankę̨ uzasadnionego interesu, jako jedną z podstaw przetwarzania. Oparcie przetwarzania wyłącznie na zgodzie użytkownika (z drobnymi wyjątkami) nie znajduje racjonalnego uzasadnienia, w szczególności...

Data publikacji: 12.11.2020
więcej...

Parlament Europejski i Rada osiągnęły kompromis w sprawie wieloletnich ram finansowych UE na lata 2021–2027. „Porozumienie między Parlamentem Europejskim i Radą w sprawie wieloletnich ram finansowych, czyli długoterminowego budżetu UE, jest krokiem w kierunku pomocy gospodarce UE w odbudowie po szkodach, jakie wyrządził i cały czas wyrządza kryzys COVID–19” – powiedział Dyrektor Generalny BusinessEurope Markus J. Beyrer.Porozumienie było wynikiem długich negocjacji. Tym bardziej cieszy, że strony znalazły płaszczyzny porozumienia w duchu kompromisu. „Wszyscy możemy wskazać obszary wydatków, w których chcielibyśmy widzieć więcej, i chociaż z zadowoleniem przyjmujemy dodatkowe środki dla HorizonEurope, nadal wspieramy większy nacisk na innowacje i badania i...

Data publikacji: 11.11.2020
więcej...

Narodowy Bank Polski opublikował specjalny, kwartalny raport poświęcony inflacji. Przedstawił w nim prognozę rozwoju gospodarki w najbliższych kilkunastu miesiącach. Komentarz dr Sonii Buchholtz, ekspertki Konfederacji Lewiatan 1. Efektywny impuls fiskalny płynący z dotychczasowych tarcz antykryzysowych jest znacznie mniejszy niż deklarowany. Razem z bezzwrotną częścią Tarczy Finansowej przekracza 90 mld zł. W szczytowym momencie ok. 2,4 mln pracujących zostało objętych rozwiązaniami tarczy dla rynku pracy, dofinansowano ponad 800 tys. wynagrodzeń. Gdyby ziścił się scenariusz niskiego zapotrzebowania na wsparcie, dawałoby to przestrzeń do tworzenia tarcz pod II falę pandemii. 20 mld zł, o których mówił ostatnio rząd, wydaje się na tym tle...

Data publikacji: 10.11.2020
więcej...

5 listopada odbyło się spotkanie online dla członków Konfederacji Lewiatan z europosłem Janem Olbrychtem nt. stanu negocjacji nad wieloletnim budżetem UE na lata 2021–2027 oraz Funduszu Odbudowy „Next Generation EU”.  Europoseł Olbrycht jest doktorem socjologii, członkiem komisji budżetowej Parlamentu Europejskiego (PE), zastępcą w komisji rozwoju regionalnego i komisji kontroli budżetowej. Pełni on także funkcję wice–koordynatora w komisji budżetowej z ramienia Europejskiej Partii Ludowej, stałego sprawozdawcy PE do spraw wieloletnich ram finansowych oraz jest członkiem zespołu negocjującego wieloletni budżet UE oraz Fundusz Odbudowy ze strony PE. W 2019 roku ukształtował się nowy Parlament Europejski oraz nowa Komisja Europejska (KE) z...

Data publikacji: 09.11.2020
więcej...

• Projekt dyrektywy UE, która ma zapewnić jednolite standardy ustalania płacy minimalnej w unijnych krajach budzi wiele wątpliwości – uważa Konfederacja Lewiatan.• Dopuszcza bowiem daleko idącą ingerencję ustawodawcy unijnego w rozwiązania przyjmowane w poszczególnych krajach oraz ogranicza w tym zakresie autonomię partnerów społecznych. Komisja Europejska zaproponowała jednolite standardy w sprawie ustalania płacy minimalnej. Projekt dyrektywy zakłada, że kraje, w których obowiązują ustawowe płace minimalne, będą musiały wprowadzić przejrzyste i stabilne kryteria ustalania płacy minimalnej oraz regularnie i terminowo je aktualizować. – Inicjatywa Komisji Europejskiej ignoruje zdecydowany sprzeciw europejskiego środowiska biznesowego, w tym BusinessEurope, której członkiem jest Konferencja Lewiatan, wobec...

Data publikacji: 06.11.2020
więcej...

 

 

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica