Aktualności » Konfederacja Lewiatan

Przedstawiciele rządu, związków zawodowych i pracodawców będą jutro rozmawiać o przyszłorocznej waloryzacji rent i emerytur. Zdaniem Konfederacji Lewiatan powinna ona chronić je przed inflacją i gwarantować zachowanie siły nabywczej. Ale biorąc pod uwagę obecną sytuację społeczno–gospodarczą, na więcej nas nie stać. Komentarz Jeremiego Mordasewicza, doradcy zarządu Konfederacji LewiatanW odczuciu społecznym emerytury są zbyt niskie, ale podstawą decyzji o ich waloryzacji powinien być możliwie pełny i obiektywny opis rzeczywistości a nie odczucia. A dane statystyczne i badania dochodów i wydatków gospodarstw domowych wskazują, że w Polsce solidarność międzypokoleniowa została zachwiana na niekorzyść pokolenia osób pracujących i finansujących emerytury, a nie...

Data publikacji: 22.06.2015
więcej...

Celem studiów podyplomowych jest przekazanie uczestnikom wiedzy w zakresie prawa konkurencji. Kompleksowy i wszechstronny program zapewnia przygotowanie uczestników studiów do biegłego stosowania tego prawa w praktyce. W programie uwzględniono zarówno problematykę prawną, jak i ekonomiczną. Przedmiotem zajęć są źródła i zasady obowiązującego prawa oraz krajowe orzecznictwo antymonopolowe: Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Sądu Apelacyjnego w Warszawie, Sądu Najwyższego oraz orzecznictwo unijne: Komisji, Trybunału Sprawiedliwości oraz Sądu (d. Sądu Pierwszej Instancji). Będzie mowa m. in. o tym jakie jest znaczenie unijnego prawa konkurencji dla stosowania prawa...

Data publikacji: 19.06.2015
więcej...

W PO Inteligentny Rozwój uzgodniono warunki wsparcia dla przedsiębiorców w trzech Działaniach ważnych dla firm. 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, 2.3.2 Bony na innowacje dla MSP 3.2.1 Badania na rynek Prace nad kryteriami, z aktywnym udziałem członków Lewiatana, trwały przez kilka miesięcy. Konfederacja zgłaszała uwagi do projektów kryteriów kilkukrotnie, w tym podczas spotkania z Ministerstwem Gospodarki poświęconego wsparciu centrów badawczo–rozwojowych, podczas posiedzeń Grupy roboczej funkcjonującej przy KM PO IR oraz pisemnie, w tym przed posiedzeniem Komitetu. Część kryteriów została zmieniona zgodnie...

Data publikacji: 18.06.2015
więcej...

Komitet monitorujący Po Polska Wschodnia 2014–2020 przyjął kryteria wyboru w 4 ważnych dla przedsiębiorców działaniach: 1.4 Wzór na konkurencję 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP 1.1.1          Platformy startowe dla nowych pomysłów 1.1.2          Rozwój startupów w Polsce Wschodniej Bezpośrednie wsparcie oferowane będzie w 3 schematach: Wzór na konkurencję (1.4) i Wdrażanie innowacji przez MŚP (1.3.1), Rozwój startupów w Polsce Wschodniej (1.1.2). Szczególnie interesująco zapowiada się pierwszy konkurs, tj. w działaniu 1.4 . MŚP, które funkcjonują na rynku ponad 12 miesięcy,  odnotowały przychód co najmniej 600 tys. PLN w...

Data publikacji: 17.06.2015
więcej...

Rada OZE przy Konfederacji proponuje rozszerzyć nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii o przepisy umożliwiające realizację inwestycji w etapach. – Przy obecnym brzmieniu definicji instalacji odnawialnego źródła energii zaniechanie wprowadzenia takiego rozwiązania ograniczy swobodę działalności gospodarczej. Uniemożliwi też racjonalne wykorzystanie raz wybudowanej infrastruktury do przyłączania kolejnych instalacji, co jest niezgodne z zasadą efektywnego wykorzystania istniejących zasobów technicznych – mówi Daria Kulczycka, dyrektorka departamentu energii i zmian klimatu Konfederacji Lewiatan.Brak odpowiednich regulacji w ustawie uniemożliwi również rozbudowę elektrowni wiatrowej, MEW lub instalacji biomasowej, jeżeli w danej lokalizacji istnieją ku temu warunki w przyszłości. Umożliwienie realizacji inwestycji w etapach gwarantuje racjonalne wykorzystanie...

Data publikacji: 16.06.2015
więcej...

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych spadły w maju o 0,9 proc. w ujęciu rocznym, wobec spadku 1,1 proc. w kwietniu br. – poinformował GUS. Komentarz dr Małgorzaty Starczewskiej–Krzysztoszek, głównej ekonomistki Konfederacji LewiatanInflacja drgnęła. W ciągu czterech miesięcy ceny spadły w ujęciu rocznym o 1,4 proc., a po pięciu miesiącach było to już „tylko o 1,3 proc. Jeśli dalej w takim tempie będą się obniżać, to deflacja może zagościć do końca 2015 roku. Tym bardziej, że oczekiwaliśmy wzrostu cen żywności. Tymczasem po „delikatnym wzroście w kwietniu wobec marca, w maju ceny żywności znowu spadły. A przed nami miesiące...

Data publikacji: 15.06.2015
więcej...

Umowa o partnerstwie i inwestycjach transatlantyckich to jeden z najważniejszych projektów realizowanych obecnie w Europie. W dobie zmian gospodarczych, zagrożeń dla spójności europejskiej wewnątrz strefy euro (grexit) oraz poza nią (brexit), niestabilnej sytuacji – właściwie wojny za wschodnią granicą Europy, ogromnej niestabilności w państwach arabskich i związanych z tym zagrożeń terrorystycznych, a także wciąż trwającego boomu gospodarczego w Azji, trzeba działać na rzecz pogłębienia relacji transatlantyckich. Co do tak postawionej tezy zgodzili się wszyscy uczestnicy seminarium TTIP jako źródło transatlantyckiej przewagi konkurencyjnej zorganizowane przez europoseł Danutę Huebner i Konfederację Lewiatan, które odbyło się 12 czerwca w Warszawie. W debacie wzięli...

Data publikacji: 12.06.2015
więcej...

W siedzibie Konfederacji Lewiatan w Warszawie przedstawiciele firm Microsoft i home.pl oraz Konfederacji Lewiatan ogłosili uruchomienie konkursu FIRMOWE (R)EWOLUCJE. Jest on adresowany dla mikro– i małych przedsiębiorstw (MMP), które chcą zamienić analogowy styl prowadzenia biznesu na bardziej mobilny i elastyczny, aby w efekcie zwiększać swoją konkurencyjność. Celem inicjatywy jest zaprezentowanie tego, jak małe firmy mogą podnosić swoją sprawność organizacyjną i wydajność dzięki pracy z każdego miejsca i urządzenia, w oparciu o urządzenia mobilne i usługi. Inicjatywa jest wynikiem analizy sytuacji mikro– i małych przedsiębiorstw w Polsce. Jak wynika z badania Ipsos MORI „Nowoczesne IT w MŚP 2015, przygotowanego na...

Data publikacji: 11.06.2015
więcej...

Polskie firmy niechętnie zmieniają sposób fakturowania na elektroniczny. Wskaźniki wykorzystania e–faktur są alarmująco niskie – co czwarta firma działająca w kraju w ogóle ich nie odbiera, ani nie wystawia. Jak wynika z badania Koalicji „Wybieram e–faktury w skład której wchodzą Konfederacja Lewiatan, Orange Polska, UPC Polska oraz Poczta Polska Usługi Cyfrowe Sp. z o. o. (Envelo), faktury elektroniczne nie spotykają się z dużym zainteresowaniem ze strony przedsiębiorców. Wystawia je co trzecia badana firma, a od swoich kontrahentów otrzymuje co czwarta. Deklaracje badanych nie pozwalają również liczyć na szybką poprawę statystyk. W tym roku zmianę sposobu fakturowania planuje jedynie...

Data publikacji: 11.06.2015
więcej...

Branża usług finansowych i ubezpieczeniowych, w skład którego wchodzą firmy pożyczkowe jest jednym z trzech najczęściej wymienianych sektorów, które zdaniem Polaków powinny podlegać szczególnemu nadzorowi państwa – taki jest wniosek z badania PBS na zlecenie Instytutu Badań Strukturalnych. Raport z badania „Rola państwa w nadzorze nad działalnością firm pożyczkowych. Oczekiwania konsumentów zaprezentowano w gmachu Sejmu podczas konferencji „Nadzór nad działalnością firm pożyczkowych, zorganizowanej przez Konfederację Lewiatan. Otwierając konferencję przewodnicząca sejmowej Komisji Finansów Publicznych Krystyna Skowrońska podkreślała, że parlamentowi zależy, by klient na rynku pożyczkowym był maksymalnie chroniony, a stosunki między konsumentem, a firmą pożyczającą były uregulowane, bo na tym...

Data publikacji: 10.06.2015
więcej...

W poniedziałek, 8 czerwca br. w Lewiatanie gościliśmy delegację biznesu tajwańskiego, zorganizowana przez stowarzyszenie międzynarodowej współpracy gospodarczej z Tajwanu – CIECA. W składzie delegacji znaleźli się przedstawiciele dużych firm tajwańskich: Tatung, SynCoreBio, Ceviconn i innych. Goście interesowali się warunkami prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, sytuacją makroekonomiczną oraz perspektywami rozwoju handlu. CIECA poszukuje poparcia dla idei zawarcia przez Unię Europejską porozumienia o wolnym handlu, analogicznego do funkcjonującej już umowy z Korea Pd. Oraz negocjowanej umowy z Japonią. Konfederacja Lewiatan, poprzez swoje działania w BUSINESSEUROPE, może wspierać te dążenia.Konfederacja Lewiatan 

Data publikacji: 09.06.2015
więcej...

30 czerwca na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie odbędzie się IV edycja Emerging Markets Business Conference – największej konferencji w Europie Środkowo–Wschodniej dotyczącej rynków wschodzących, organizowanej przez studentów warszawskich uczelni. Wydarzenie jest punktem kulminacyjnym Emerging Markets Business Summit, dwutygodniowego szczytu gospodarczego oraz krótkoterminowej wymiany studenckiej. Głównym celem projektu jest umożliwienie wymiany myśli i doświadczeń dotyczących rynków wschodzących, a także integracja najlepszych ośrodków akademickich i biznesowych krajów rozwijających się. Podczas szczytu organizowane są warsztaty i wykłady dotyczące bankowości, unii walutowej, rynków finansowych i gospodarki. Tegoroczna edycja współpracuje z m.in. z Centrum Informacji o Euro NBP, Forum Obywatelskiego Rozwoju, czy...

Data publikacji: 08.06.2015
więcej...

Polska poprawiła w 2014 roku swoją pozycję w europejskim rankingu innowacyjności Summary Innovation Index. Znacznie wzrosła też liczba polskich wynalazków zgłoszonych do Europejskiego Urzędu Patentowego. Rośnie również liczba międzynarodowych zgłoszeń patentowych w trybie PCT z Polski, choć w przeliczeniu na 1 mln mieszkańców nadal jesteśmy w ogonie Europy – wynika z II edycji Raportu o stanie patentowania w Polsce – patenty szansą na wzrost innowacyjności polskich przedsiębiorców, opracowanego przez Crido Taxand. Komisja Europejska realizując Strategię Europa 2020 przygotowuje co roku raport Innovation Union Scoreboard (IUS), analizujący innowacyjność państw członkowskich i wybranych krajów...

Data publikacji: 03.06.2015
więcej...

Z inicjatywy Konfederacji Lewiatan, polskiego Ministerstwa Środowiska, VNO–NCW, tj. pracodawców z Holandii i rządu holenderskiego, odbyło się w Brukseli zamknięte spotkanie poświęcone przyszłości systemu ETS. Przy okrągłym stole udało się zgromadzić nie tylko przedstawicieli Komisji Europejskiej (DG CLIMA, DG ENER, DG GROW, Sekretariat Generalny KE), ale także rządy ośmiu państw członkowskich i federacje pracodawców z tychże krajów. Wspólnie z partnerami liczymy, że ta ożywiona dyskusja będzie stanowiła początek budowania szerszej świadomości unijnego legislatora na temat konieczności zmian w obecnym systemie handlu emisjami. Dziękujemy Stałemu Przedstawicielstwu RP przy UE za przyjęcie roli gospodarza.

Data publikacji: 02.06.2015
więcej...

Ograniczenie udziału w związkach zawodowych do pracowników zatrudnionych na etacie jest niekonstytucyjne – orzekł Trybunał Konstytucyjny. Oznacza to, że zatrudnieni na umowach cywilnych mogą należeć do związków. Konfederacja Lewiatan uważa, że wszystkie osoby pracujące w szerokim tego słowa znaczeniu powinny mieć prawo do organizowania się i ochrony swoich praw. – Następstwem wyroku Trybunału Konstytucyjnego będzie poważna zmiana przepisów prawa pracy. Wszystkie osoby wykonujące pracę zarobkową, powinny mieć prawo zrzeszania się w związkach zawodowych, co zresztą wynika z przepisów międzynarodowych. Niekoniecznie jednak muszą korzystać ze wszystkich uprawnień pracowniczych. Na pewno powinni być chronieni przed dyskryminacją ze względu na działalność w...

Data publikacji: 02.06.2015
więcej...

 

 

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica