Aktualności » Konfederacja Lewiatan

Celem projektu ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy jest ograniczenie nadużywania umów cywilnoprawnych oraz zjawiska wykonywania pracy zarobkowej za wynagrodzeniem niższym od minimalnego. Osiągnięcie tego celu ma nastąpić przez:– wprowadzenie ustawowej minimalnej stawki godzinowej za pracę wykonywaną w ramach umowy zlecenia lub świadczenia usług. Projektowana zmiana nie dotyczy umów, w których przedmiot zlecenia takiej stawki nie określa;– prowadzenie ewidencji liczby godzin przepracowanych przez osoby fizyczne;– nadanie szerszych uprawnień Państwowej Inspekcji Pracy do przeprowadzania kontroli przestrzegania obowiązku zapewnienia minimalnej stawki godzinowej ustalonej dla umów cywilnoprawnych. W ocenie Konfederacji Lewiatan cele...

Data publikacji: 02.02.2016
więcej...

Zgodnie z danymi urzędu statystycznego (Office for National Statistics, ONS), w okresie od września do listopada 2015 r. liczba bezrobotnych spadła o 99 tys. w stosunku do poprzednio badanego okresu i wyniosła 1,68 mln. Liczba osób zatrudnionych, w tym prowadzących własną działalność gospodarczą, wyniosła 31,39 mln osób, co stanowiło liczbę o 267 tys. wyższą w stosunku do poprzednio badanego okresu i o 588 tys. wyższą w skali roku. Poziom zatrudnienia (employment rate) wyniósł 74%. Odnosząc się do danych szczegółowych raportu ONS warto zauważyć, że w omawianym okresie: •                 liczba osób zatrudnionych w wymiarze pełnoetatowym (full–time) wyniosła 22,96...

Data publikacji: 01.02.2016
więcej...

Proponowane zmiany w ustawie – Prawo bankowe oraz ustawie o spółdzielczych kasach oszczędnościowo–kredytowych zmierzają do zwiększenia bezpieczeństwa sektora bankowego i SKOK. Nie wszystkie jednak są do końca precyzyjne i mogą budzić wątpliwości co do sposobu ich interpretacji – uważa Konfederacja Lewiatan. – Wątpliwości budzi dodawany do Prawa bankowego art. 133aa, w którym projektodawcy powołują się na konieczność uniknięcia sytuacji nieprawidłowej wyceny zabezpieczeń kredytowych i wprowadzenia w tym celu dodatkowego instrumentu w postaci możliwości zobowiązania KNF do zlecenia ponownej wyceny zabezpieczeń. Ponadto, projektowany przepis mówi o zobowiązaniu banku do zlecenia ponownej wyceny zabezpieczeń „wskazanemu biegłemu lub rzeczoznawcy. Z uwagi na to,...

Data publikacji: 29.01.2016
więcej...

Branża leasingowa sfinansowała inwestycje o wartości blisko 50 mld zł   Wyniki ogłoszone przez Związek Polskiego Leasingu, członka Konfederacji Lewiatan, pokazują, że branża leasingowa w 2015r. odnotowała 16,3 proc. wzrost wartości nowych kontraktów, dzięki sfinansowaniu aktywów o łącznej wartości niemal 50 mld zł. Leasing jest głównym, obok kredytu zewnętrznym źródłem inwestycji pracujących w gospodarce.   Warszawa, 28.01.16: Związek Polskiego Leasingu podał, że w 2015 roku polska branża leasingowa sfinansowała inwestycje o wartości niemal 50 mld zł (49,8 mld zł), dzięki czemu przekroczyła rekordowy dotąd wyniki z 2014 roku (42,8 mld zł). 16,3 proc. dynamika rynku...

Data publikacji: 28.01.2016
więcej...

– O innowacjach nie da się rozmawiać bez tych, którzy je tworzą, czyli bez przedsiębiorców – to idea, która przyświecała organizatorom konferencji Better Framework for Innovation, która odbyła się 26 stycznia w Stałym Przedstawicielstwie Królestwa Holandii przy UE w Brukseli. Wśród uczestników – obok Konfederacji Lewiatan – znaleźli się przedstawiciele Komisji Europejskiej (KE): wiceprzewodniczący J. Katainen, a także komisarze C. Moedes odpowiedzialny za badania, naukę i innowacje oraz E Bieńkowska odpowiedzialna, m.in., za rynek wewnętrzny i przedsiębiorczość.  Parlament Europejski (PE) reprezentowali m.in. eurodeputowani J. Buzek, P. de Baker, J. Girling i P. Telicka. Głos w imieniu biznesu zabrali prezesi takich...

Data publikacji: 27.01.2016
więcej...

Dobrobyt, wolność i bezpieczeństwo to hasła przewodnie sześciomiesięcznej prezydencji holenderskiej w Radzie Unii Europejskiej, która rozpoczęła się z początkiem stycznia. Od doświadczonych Holendrów oczekuje się pragmatyzmu, skupienia na konkretnych inicjatywach i podejścia przyjaznego biznesowi. Po zakończeniu swojego półrocznego przewodnictwa Holendrzy chcieliby widzieć Unię zajmującą się najważniejszymi sprawami, skoncentrowaną na wzroście poprzez innowacje i silnie związaną ze społeczeństwem obywatelskim. Aby osiągnąć te cele wyznaczyli oni cztery obszary priorytetowego działania. Są to: ·         migracja i międzynarodowe bezpieczeństwo, ·         zdrowe finanse i stabilna strefa euro, ·         tworzenie nowych miejsc pracy...

Data publikacji: 26.01.2016
więcej...

14 stycznia br. odbyło się zorganizowane przez Europejski Urząd Patentowy (EPO) sympozjum robocze nt. praktycznego zastosowania i ewentualnej rewizji praktyki w zakresie art. 84 Europejskiej Konwencji Patentowej (EKP). Tematem sympozjum był w szczególności aspekt jasności zastrzeżeń patentowych. Spotkanie skierowane było głównie do praktyków z firm i kancelarii oraz do egzaminatorów z EPO. Konfederacja Lewiatan, jako jedyna federacja członkowska, wzięła udział w sympozjum z ramienia BUSINESSEUROPE. Byliśmy także jedynym przedstawicielem z regionu Europy Środkowo – Wschodniej. Sposób ujawnienia wynalazku i późniejsza publikacja patentu mają fundamentalne znaczenie dla wszystkich użytkowników systemu, zarówno dla użytkowników...

Data publikacji: 25.01.2016
więcej...

Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan dostrzega przyczyny wprowadzenia klauzuli obejścia prawa podatkowego. Zgadza się z tym, że międzynarodowe unikanie opodatkowania prowadzi do zmniejszenia wpływów budżetowych i ogranicza możliwości realizacji potrzeb państwa, zaburza uczciwą konkurencję oraz zmniejsza stan środków pieniężnych w polskim systemie bankowym. Niemniej jednak zwraca uwagę na znaczące ryzyka związane z wprowadzeniem instytucji, która istotnie obniży standard ochrony praw podatnika. – Takie narzędzie, stosowane w sposób nieograniczony i bezwarunkowy, może wyrządzić podatnikom wiele istotnych szkód. Ważne jest, aby konstrukcja klauzuli zawierała mechanizmy bezpieczeństwa, gwarantujące, że nie będzie ona stosowana wobec podatników działających zgodnie z prawem – uważa Rafał Iniewski,...

Data publikacji: 22.01.2016
więcej...

Zmiany w kodeksie pracy polegające na potwierdzeniu na piśmie przez pracodawcę warunków umowy o pracę, przed dopuszczeniem do pracy, w założeniu mają sprzyjać walce z szarą strefą, ale nie rozwiązują problemu do końca. Ze względu na utrudnienia administracyjne dla firm konieczne jest wydłużenie vacatio legis do 3 miesięcy, tak aby przedsiębiorstwa mogły dostosować się do nowych regulacji – uważa Konfederacja Lewiatan. – Zgadzamy się, że proponowane rozwiązania mogą przeciwdziałać nielegalnemu zatrudnianiu pracowników i ułatwią walkę z szarą strefą, która skutkuje nieuczciwą konkurencją i przynosi straty finansowe dla budżetu państwa oraz wpływa demoralizująco na społeczeństwo. Nowe przepisy mogą...

Data publikacji: 21.01.2016
więcej...

Niedobór talentów, walka o wykwalifikowanych pracowników, podnoszenie wynagrodzeń – to hasła klucze, które będą opisywały rynek pracy w tym roku. Pracodawcy z otwartymi ramionami przyjmą specjalistów mających niszowe umiejętności. Nie unikniemy presji płacowej – pracodawcy będą się obawiać utraty dobrych, wykwalifikowanych pracowników i podniosą wynagrodzenia, a także zaoferują więcej tym, których będą chcieli zatrudnić. Idzie nowe – rynek pracownika – pisze dr Henryka Bochniarz, prezydent Konfederacji Lewiatan na portalu idei Project Syndicate.Zachęcamy do lektury.  

Data publikacji: 20.01.2016
więcej...

Styczniowa aktualizacja podstawowej prognozy ekonomicznej MFW dla gospodarki światowej w 2016 i 2017 jest uspokajająca, lecz czy na pewno bierze pod uwagę wszystkie gromadzące się oznaki nadchodzących kryzysów? Komentarz dr Jacka Adamskiego, doradcy zarządu Konfederacji LewiatanMiędzynarodowy Fundusz Walutowy obniżył dziś prognozę wzrostu PKB na świecie o 0,2 punktu proc. na rok bieżący i przyszły, odpowiednio do 3,4 proc. w 2016 oraz do 3,6 proc. w 2017. Dla samej Unii Europejskiej prognoza wzrostu PKB na obecny rok została minimalnie poprawiona o 0,1 pkt. proc. do 1,7 proc. i na takim samym poziomie ma pozostać także w następnym roku. MFW słusznie przy...

Data publikacji: 19.01.2016
więcej...

Projekt zakłada wprowadzenie centralizacji rozliczeń podatku VAT w jednostkach samorządu terytorialnego. Centralizacją tą objęte zostaną samorządowe jednostki organizacyjne, tj. jednostki budżetowe, zakłady budżetowe oraz powstałą z mocy prawa jednostkę budżetową, podległą jednostce samorządu terytorialnego. Zmiany są następstwem wyroku z dnia 29 września 2015 r. Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w sprawie C 276/14 Gmina Wrocław przeciwko Ministrowi Finansów, zgodnie z którym art. 9 ust. 1 dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej należy interpretować w ten sposób, że podmioty prawa publicznego,...

Data publikacji: 18.01.2016
więcej...

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2015 r. obniżyły się o 0,5 proc. r/r. W całym 2015 r. ceny były niższe o 0,9 proc. w stosunku do 2014 r. – podał GUS. Komentarz dr Małgorzaty Starczewskiej–Krzysztoszek, głównej ekonomistki Konfederacji LewiatanCeny towarów i usług spadały w całym 2015 r., łącznie o 0,9 proc. w porównaniu do 12. miesięcy 2014 r. W największym stopniu spadek cen dotyczył paliw (ceny spadły o 13,5 proc.), odzieży i obuwia (4,8 proc.) oraz żywności (1,8 proc.). Konsumenci skorzystali na tym zwiększając, nawet przy niezmienionych dochodach, swoje możliwości zakupu produktów. Skorzystały na tym osoby...

Data publikacji: 15.01.2016
więcej...

W odpowiedzi na skargę złożoną przez Konfederację Lewiatan i Muszyniankę, Komisja Europejska przedstawiła Słowacji zarzuty formalne w sprawie naruszenia unijnej swobody przepływu towarów. Jeśli Słowacja nie zdecyduje się na zniesienie zakazu eksportu niebutelkowanej wody poza jej granice sprawa może trafić do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Problem wprowadzonej w słowackiej konstytucji zmiany, która uniemożliwiła Muszyniance realizacje wieloletniej inwestycji, zakładającej korzystanie ze słowackich źródeł, Konfederacja zgłosiła Komisji w kwietniu ubiegłego roku. –Tak szybka reakcja Komisji wynika z tego, że przepis jest rażąco sprzeczny z unijną swobodą przepływu towarów – wyjaśnia Magdalena Piech, ekspertka Konfederacji Lewiatan. Trudno go też usprawiedliwić względami...

Data publikacji: 15.01.2016
więcej...

Założenia projektu Projekt ustawy  o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – Program Rodzina 500 plus zakłada wprowadzenie programu, w ramach którego będzie wypłacane świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko do 18 roku życia. W przypadku rodzin mniej zamożnych, w których dochód na członka rodziny nie przekracza 800 zł miesięcznie świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko. W przypadku, gdy w rodzinie znajduje się dziecko niepełnosprawne świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko w sytuacji, gdy dochód na członka rodziny nie przekracza 1200 zł miesięcznie...

Data publikacji: 14.01.2016
więcej...
kalendarz wydarzeń

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica