Związek » Statut

 

STATUT

DOLNOŚLĄSCY PRACODAWCY

 

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Dolnośląscy Pracodawcy, zwani dalej Związkiem, jest organizacją zrzeszającą pracodawców w rozumieniu Art. 3 Kodeksu pracy.

2. Związek może używać skróconej nazwy DP.

3. Siedzibą Związku jest miasto Wałbrzych.

4. Terenem działania Związku jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej i inne Państwa, w szczególności zaś obszar Dolnego Śląska.

5. Związek może tworzyć jednostki organizacyjne i sekcje branżowe.

a) przynależność do jednostek organizacyjnych i sekcji branżowych jest dobrowolna.

b) jednostki organizacyjne i sekcje branżowe nie posiadają osobowości prawnej, działają na podstawie regulaminu, który zatwierdzany jest przez Zarząd Związku. Jednostki organizacyjne i sekcje branżowe muszą posiadać co najmniej 5 członków.

c) Zarząd Związku powołuje Przewodniczącego jednostki organizacyjnej i Przewodniczącego sekcji branżowej.

d) jednostki organizacyjne i sekcje branżowe podlegają Zarządowi Związku. Do dnia 30 stycznia, Przewodniczący jednostki organizacyjnej zobowiązany jest do przedstawienia Zarządowi Związku sprawozdania z działalności jednostki za rok ubiegły.

e) Komisja Rewizyjna jest uprawniona do kontroli jednostek organizacyjnych i sekcji branżowych w zakresie zgodności ich działalności z postanowieniami statutu, uchwał Walnego Zebrania i uchwał Zarządu. O zakresie i terminie kontroli Komisja Rewizyjna informuje Zarząd Związku w terminie 7 dni od daty planowanej kontroli.

f) Zarząd może podjąć uchwałę o likwidacji jednostki organizacyjnej i sekcji branżowej w przypadku, gdy działalność jednostki organizacyjnej i sekcji branżowej naruszałaby postanowienia statutu lub uchwał Zarządu i Walnego Zebrania.

6. Związek posiada osobowość prawną.

7. Związek może uczestniczyć w organizacjach krajowych, zagranicznych i międzynarodowych, jak również współtworzyć takie organizacje.

8. Związek wspomaga i reprezentuje w pierwszej kolejności swoich członków, może wspomagać i reprezentować również innych pracodawców i przedsiębiorców niebędących członkami Związku.

9. Związek działa na podstawie ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz. U. nr 55, poz. 235),postanowień niniejszego statutu oraz na podstawie przepisów polskiego prawa.

10. Związek używa własnego znaku graficznego, którego wzór ustala Zarząd Związku.

11. Związek używa pieczęci podłużnej lub okrągłej.

12. Związek może ustanawiać odznaki, medale honorowe, tytuły honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Związku.

 

Rozdział 2.

Cel działalności Związku

§ 2

Celem Związku jest ochrona praw pracodawców oraz zwiększanie ich roli i znaczenia w życiu publicznym, a także w kształtowaniu prawa regulującego prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce.

§ 3

1. Aby osiągnąć wskazany cel Związek reprezentuje interesy zrzeszonych pracodawców wobec organów władzy państwowej i samorządowej, wobec pracowniczych Związków Zawodowych i innych instytucji.

2. Związek realizuje swoje cele także poprzez:

a) uczestnictwo w gremiach kolegialnych tworzonych na szczeblu centralnym bądź regionalnym, gdyż może w tych gremiach reprezentować pracodawców,

b) inicjowanie współpracy pracodawców na poziomie regionalnym, ponadregionalnym, międzynarodowym, a także inicjowanie współpracy wewnątrzsektorowej i międzysektorowej,

c) integrowanie pracodawców,

d) kształtowanie i wzmacnianie pozytywnego wizerunku pracodawców w odbiorze społecznym,

e) organizowanie spotkań, szkoleń, konferencji, seminariów, dyskusji panelowych, innych spotkań edukacyjnych, upowszechniających wiedzę oraz integracyjnych,

f) prowadzenie działalności wydawniczej i popularnonaukowej,

g) prowadzenie badań rynku, doradztwa ekonomicznego na rzecz członków, wykonywanie ekspertyz,

h) uczestniczenie w przygotowaniu i opiniowaniu projektów aktów prawnych oraz projektów nowelizacji obowiązujących aktów prawnych i innych dokumentów w zakresie zainteresowania Związku,

i) delegowanie przedstawicieli Związku do uczestniczenia w pracach instytucji doradczo-opiniodawczych w sprawach działalności pracodawców oraz delegowanie przedstawicieli Związku do organów doradczych administracji samorządowej oraz innych instytucji,

j) zapewnienie wsparcia organizacyjnego, merytorycznego, eksperckiego oraz informacyjnego podmiotom wchodzącym w skład Związku,

k) podejmowanie regularnej współpracy z mediami, uczestnictwo w targach, konferencjach, spotkaniach oraz innych wydarzeniach pokrewnych,

l) organizowanie i prowadzenie działalności badawczej we współpracy z pracownikami naukowymi i uczelniami wyższymi,

m) informowanie członków Związku o szkoleniach, targach i innych imprezach branżowych,

n) informowanie członków Związku o możliwych źródłach finansowania i programach wsparcia dla pracodawców,

o) rzecznictwo interesów członków,

p) wspieranie działalności członków,

q) nawiązywanie współpracy i wymianę doświadczeń z partnerami krajowymi i zagranicznymi.

3. Związek realizuje swoje cele statutowe także poprzez wszystkie inne formy dozwolone prawem.

 

Rozdział 3.

Członkowie Związku – ich prawa i obowiązki

§ 4

Członkowie Związku dzielą się na:

a) członków zwyczajnych,

b) członków wspierających,

c) członków honorowych.

§ 5

1. Członkiem zwyczajnym Związku może być wyłącznie pracodawca, tj. osoba fizyczna osoba prawna lub jednostka organizacyjna osoby prawnej prowadząca działalność gospodarczą, zatrudniająca pracowników.

2. Członkami zwyczajnymi Związku mogą być pracodawcy, którzy mają swoją siedzibę lub prowadzą swoją działalność na terenie Polski.

3. Członek zwyczajny Związku jest reprezentowany przez pisemnie upoważnioną do tego osobę fizyczną.

4. Każdy członek zwyczajny Związku ma prawo do zmiany, w dowolnym terminie, osoby reprezentującej go w Związku.

5. Osoby zasiadające w organach stanowiących, kontrolnych, jednostkach organizacyjnych i sekcjach Związku przestają pełnić swoje funkcje w przypadku cofnięcia im upoważnienia, odwołania, zwolnienia, wypowiedzenia umowy przez członka, którego reprezentują, a także w przypadku ustania członkostwa, o którym mowa w § 9.

§ 6

1. Pracodawca, który chce przystąpić do Związku powinien złożyć w biurze Związku pisemną Deklarację Przystąpienia.

Wzór Deklaracji określa Zarząd Związku.

2. Przyjęcie członka zwyczajnego Związku następuje w drodze uchwały Zarządu Związku.

3. Zarząd może odmówić przyjęcia pracodawcy do Związku jeśli którykolwiek z członków Zarządu sprzeciwi się jego przyjęciu i uzasadni swój sprzeciw wiarygodnymi informacjami o prowadzeniu działalności przez kandydującego pracodawcę w sposób godzący w zasady kodeksowe, bądź powszechnie uznawane zasady etyczne.

4. Odmowę przyjęcia pracodawcy w poczet członków Związku Zarząd ma obowiązek uzasadnić pisemnie podejmując stosowną uchwałę.

5. Od uchwały Zarządu zainteresowanemu pracodawcy przysługuje odwołanie do najbliższego Walnego Zebrania.

6. Odwołanie składa się za pośrednictwem Zarządu w terminie jednego miesiąca od dnia powiadomienia o podjęciu uchwały przez Zarząd. Odwołanie złożone po terminie także może zostać rozpatrzone przez Walne Zebranie.

7. Uprawniony reprezentant Członka Zwyczajnego Związku ma następujące prawa:

a) czynne i bierne prawo wyborcze do władz Związku,

b) prawo uczestniczenia w spotkaniach, imprezach i innych działaniach wynikających z realizacji celów statutowych Związku,

c) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów do władz Związku,

d) zgłaszania kandydatów do władz i komisji specjalnych,

e) korzystania z pomocy Związku na zasadach określonych przez Zarząd,

f) udziału we wszystkich pracach i działaniach Związku oraz dostępu do informacji o jego działalności,

g) odwołania się od decyzji Zarządu do Walnego Zebrania.

8. Członkowie Zwyczajni zobowiązani są do:

a) brania czynnego udziału w realizacji celów statutowych Związku,

b) przestrzegania postanowień niniejszego Statutu i uchwał władz Związku,

c) regularnego opłacania składek członkowskich, w wysokości i w sposób określony przez Walne Zebranie,

d) zawiadomienia Zarządu Związku o dokonywanych zmianach organizacyjno – prawnych lub przekształceniach własnościowych w swojej jednostce mających związek z ich reprezentacją lub wysokością składki członkowskiej,

e) dbałości o dobre imię Związku oraz wzrost jego roli i znaczenia,

f) działania w sposób transparentny i zgodny z celami statutowymi.

9. Członek Zwyczajny Związku dysponuje jednym głosem stanowiącym.

§ 7

1. Członkiem Wspierającym Związek może zostać każda, również zagraniczna, osoba prawna lub fizyczna, organizacja pozarządowa, stowarzyszenie organizacji i przedsiębiorstw, która uznaje Statut oraz zadeklaruje pomoc merytoryczną, rzeczową lub finansową dla Związku.

2. Uchwałę o przyjęciu Członka Wspierającego Związek podejmuje Zarząd na wniosek zainteresowanego. W razie odmowy przyjęcia członka wspierającego stosuje się odpowiednio § 6, ust. 3-5 Statutu.

3. Członkowie Wspierający Związek osobiście, lub w przypadku osoby prawnej reprezentowani przez uprawnionych przedstawicieli mają prawo:

a) uczestniczenia w spotkaniach, imprezach i innych działaniach wynikających z realizacji celów statutowych Związku,

b) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów do władz Związku,

c) udziału z głosem doradczym w Walnym Zebraniu.

4. Członkowie Wspierający Związek osobiście, lub w przypadku osoby prawnej, reprezentowani przez uprawnionych przedstawicieli zobowiązani są do:

a) przestrzegania postanowień niniejszego Statutu i uchwał władz Związku,

b) wywiązywania się z zadeklarowanej pomocy merytorycznej, rzeczowej lub finansowej dla Związku,

c) zawiadomienia Zarządu Związku o dokonywanych zmianach organizacyjno–prawnych lub przekształceniach własnościowych w swojej jednostce mających związek z ich reprezentacją,

d) dbałości o dobre imię Związku oraz wzrost jego roli i znaczenia,

e) działania w sposób transparentny i zgodny z celami statutowymi.

5. Członkowie Wspierający Związek zwolnieni są z obowiązku wnoszenia składek.

§ 8

1. Członkiem Honorowym Związku może zostać osoba fizyczna lub prawna, która w sposób szczególny przysłużyła się działaniu Związku.

2. Tytuł Członka Honorowego Związku przyznawany jest przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu.

3. Członkowie Honorowi Związku osobiście, lub w przypadku osoby prawnej reprezentowani przez uprawnionych przedstawicieli mają prawo do:

a) uczestniczenia w spotkaniach, imprezach i innych działaniach wynikających z realizacji celów statutowych Związku,

b) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów do władz Związku,

c) udziału z głosem doradczym w Walnym Zebraniu.

4. Członkowie Honorowi Związku osobiście, lub w przypadku osoby prawnej reprezentowani przez uprawnionych przedstawicieli zobowiązani są do:

a) przestrzegania postanowień niniejszego Statutu i uchwał władz Związku,

b) zawiadomienia Zarządu Związku o dokonywanych zmianach organizacyjno – prawnych lub przekształceniach własnościowych w swojej jednostce mających związek z ich reprezentacją,

c) dbałości o dobre imię Związku oraz wzrost jego roli i znaczenia.

5. Członkowie Honorowi Związku zwolnieni są z obowiązku wnoszenia składek.

§ 9

1. Ustanie członkostwa następuje wskutek:

a) wystąpienia ze Związku, jeżeli zostało złożone na piśmie przez uprawniony organ członka Związku,

wystąpienie na piśmie należy złożyć najpóźniej do 15 dnia miesiąca, ze skutkiem wystąpienia ze Związku na koniec miesiąca następnego po miesiącu, w którym wniesiono wystąpienie.

b) likwidacji, upadłości pracodawcy, ustania jego działalności,

c) rozwiązania organizacji członkowskiej lub utraty osobowości prawnej z innego powodu,

d) wykluczenia ze Związku.

2. Wykluczenia członka Związku może dokonać Zarząd ze względu na:

a) niewywiązywanie się z przyjętych obowiązków statutowych, a w szczególności nieopłacanie składek przez 6 miesięcy, od wyznaczonego terminu płatności składki,

b) naruszanie postanowień statutu lub uchwał Walnego Zebrania,

c) działanie na szkodę Związku,

3. Wykluczenie członka następuje na mocy uchwały Zarządu, podjętej w głosowaniu tajnym, większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 2/3 liczby członków Zarządu.

4. Od uchwały Zarządu w sprawie wykluczenia przysługuje w terminie 14 dni od doręczenia uchwały odwołanie do Walnego Zebrania, wniesione za pośrednictwem Biura.

5. W okresie od podjęcia uchwały przez Zarząd do podjęcia uchwały przez Walne Zebranie, członek zostaje zawieszony w prawach i obowiązkach członkowskich

6. W związku z ustaniem członkostwa nie przysługuje żadne roszczenie do majątku Związku.

 

Rozdział 4

Organy stanowiące i kontrolne Związku

§ 10

Organami Związku są:

a) Walne Zebranie,

b) Zarząd,

c) Komisja Rewizyjna,

§ 11

Walne Zebranie może być:

a) zwyczajne,

b) nadzwyczajne.

§ 12

1. Zwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest co najmniej raz na rok przez Zarząd.

2. Zawiadomienie o terminie, miejscu i porządku Walnego Zebrania wysyłane jest w formie elektronicznej na co najmniej 14 dni przed planowaną datą.

3. Propozycje zmian w porządku obrad Walnego Zebrania można zgłaszać Zarządowi najpóźniej na 5 dni przed jego terminem listownie lub pisemnie w siedzibie Związku. Liczy się data dostarczenia zgłoszenia do biura Związku.

4. Propozycje zmian w porządku obrad Walnego Zebrania będą zatwierdzane poprzez głosowanie zwykłą większością na początku Walnego Zebrania.

§ 13

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie może zostać zwołane z ważnych powodów przez Zarząd.

2. Zarząd jest zobowiązany zwołać nadzwyczajne Walne Zebranie na wniosek:

a) co najmniej 1/3 Członków Zwyczajnych Związku,

b) Komisji Rewizyjnej.

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie może rozpatrywać wyłącznie sprawy, dla których rozpatrzenia zostało zwołane.

4. Zawiadomienie o terminie, miejscu i porządku Nadzwyczajnego Walnego Zebrania wysyłane jest w formie elektronicznej na co najmniej 14 dni przed planowaną datą.

§ 14

1. Dla ważności uchwał podejmowanych przez Walne Zebranie w pierwszym terminie konieczna jest obecność co najmniej 1/3 wszystkich członków zwyczajnych Związku.

2. Jeżeli w pierwszym terminie w Walnym Zebraniu nie uczestniczy co najmniej 1/3 członków zwyczajnych, wówczas uchwały podjęte większością głosów w drugim terminie mają moc obowiązującą bez względu na ilość obecnych członków.

3. Drugi termin Walnego Zebrania może być wyznaczony w tym samym dniu.

4. O drugim terminie Walnego Zebrania członkowie powinni być poinformowani w zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zebrania.

5. Członek nieobecny może udzielić pełnomocnictwa do głosowania członkowi obecnemu.

6. Członek obecny nie może reprezentować więcej niż jednego członka nieobecnego.

§ 15

Walne Zebranie jest prawomocne, jeżeli zostało zwołane zgodnie ze Statutem.

§ 16

W Walnym Zebraniu z głosem stanowiącym uczestniczą członkowie zwyczajni Związku, reprezentowani przez upoważnionych przedstawicieli.

§ 17

Członkowie wspierający i honorowi oraz zaproszeni goście uczestniczą w Walnym Zebraniu z głosem doradczym.

§ 18

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

a) uchwalanie Statutu Związku oraz dokonywanie zmian w Statucie,

b) wybór Prezesa, Członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej w głosowaniu tajnym,

c) przyjmowanie sprawozdania z działalności Zarządu i finansowego Związku,

d) uchwalanie Regulaminu Zarządu

e) uchwalanie Regulaminu Komisji Rewizyjnej

f) udzielenie Zarządowi, na wniosek Komisji Rewizyjnej, absolutorium z działalności merytorycznej i finansowej.

g) uchwalanie regulaminu płatności i wysokości składek członkowskich,

h) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

i) podejmowanie uchwał w sprawach należących do kompetencji innych organów Związku do momentu wyboru tych organów,

j) inne sprawy nie zastrzeżone do kompetencji innych organów Związku, w szczególności te związane z kierunkami rozwoju i wizerunkiem Związku,

k) rozwiązanie Związku.

§ 19

1. W przypadku zaistnienia przesłanek określonych w ust. 2 członek Związku może wystąpić o obniżenie bądź okresowe zwolnienie z obowiązku płacenia składki.

2. Obniżenie lub okresowe zwolnienie z obowiązku płacenia składki może nastąpić w przypadkach:

a) trudnej sytuacji finansowej członka Związku;

b) pogorszenia warunków funkcjonowania branży, w której członek Związku działa, z powodów dekoniunktury lub wprowadzenia niekorzystnych regulacji prawnych;

c) rozwoju i potrzeb akwizycyjnych członka Związku.

3. Wniosek o obniżenie bądź okresowe zwolnienie z obowiązku płacenia składki wraz z uzasadnieniem rozpatruje Zarząd. Od uchwały Zarządu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania. Uchwała Zarządu może obniżyć składkę lub zwolnić z obowiązku płacenia składki członka Związku na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

§ 20

1. Obradami Walnego Zebrania kieruje Przewodniczący wybrany na początku obrad zwykłą większością głosów. Do momentu wyboru Przewodniczącego, obradami kieruje Prezes Zarządu, a w przypadku jego nieobecności inny Członek Zarządu.

2. Uchwały Walnego Zebrania podejmowane są zwykłą większością głosów, chyba, że dalsze zapisy niniejszego Statutu stanowią inaczej.

§ 21

1. Zarząd składa się z 3 do 7 członków w tym Prezesa, wybieranych spośród uprawnionych przedstawicieli pracodawców będących Członkami Związku przez Walne Zebranie na okres trzech lat. Liczba kadencji jednej osoby nie jest ograniczona.

2. Prezes wybierany jest przez Walne Zebranie w odrębnym, tajnym głosowaniu zawsze w pierwszej kolejności przed wyborami tajnymi pozostałych Członków Zarządu i innych organów Związku.

3. Członkowie Zarządu wybierają ze swojego grona Wiceprezesa lub Wiceprezesów.

4. Wygaśnięcie mandatu członka Zarządu następuje:

a) w przypadku rezygnacji z pełnienia funkcji członka Zarządu,

b) w przypadku odwołania ze składu Zarządu przez Walne Zebranie większością 2/3 głosów przy obecności 1/2 członków zwyczajnych Związku,

c) w przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 5.

§ 22

1. Wybory członków Zarządu Związku odbywają się zwykłą większością głosów.

2. W przypadku uzyskania przez dwóch kandydatów jednakowej liczby głosów, głosowanie na nich odbywa się ponownie.

§ 23

1. Tryb zwoływania posiedzeń i pracy Zarządu ustala regulamin pracy Zarządu.

2. Posiedzenie Zarządu jest prawomocne, jeżeli zostało zwołane zgodnie z regulaminem i bierze w nim udział co najmniej połowa Członków Zarządu.

3. Regulamin może określić tryb podejmowania uchwał Zarządu bez zwoływania posiedzenia przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii.

§ 24

Do kompetencji Zarządu należą:

a) kierowanie bieżącymi sprawami Związku,

b) uchwalanie, po przeprowadzeniu odpowiedniej konsultacji, stanowisk w sprawach dotyczących obszarów

zainteresowania Związku,

c) ustanowienie stanowiska Dyrektora, zatrudnianie, powoływanie i odwoływanie na to stanowisko,

d) zatrudnianie pozostałych pracowników Związku,

e) przyjmowanie nowych członków Związku,

f) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,

g) podejmowanie uchwał w sprawie ustanowienia: odznak, medali honorowych, tytułów honorowych i przyznania ich wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Związku,

h) zwoływanie Walnego Zebrania,

i) wykluczenie członków Związku,

j) zarządzanie majątkiem Związku

k) zatwierdzenie lub odrzucenie kandydatury na koordynatora lokalnego koła Związku,

l) zatwierdzenie lub odrzucenie planu pracy i sprawozdania z działalności lokalnego koła Związku,

m) zatwierdzenie lub odrzucenie wniosku koordynatora lokalnego koła Związku o przyznanie środków finansowych na jego działalność,

n) składanie sprawozdań z działalności Walnemu Zebraniu.

§ 25

1. Do ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Związku oraz udzielania pełnomocnictw do 50000 zł wymagany jest podpis Prezesa Zarządu lub dwóch Członków Zarządu w tym jednego Wiceprezesa.

2. Do ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Związku oraz udzielania pełnomocnictw

przekraczających kwotę 50000 zł wymagane jest współdziałanie i podpisy dwóch Członków Zarządu, w tym Prezesa i jednego z Wiceprezesów.

3. Do ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków niemajątkowych Związku oraz udzielania pełnomocnictw i rekomendacji wymagany jest podpis Prezesa Zarządu lub jednego z Wiceprezesów Zarządu.

4. Zarząd Związku może upoważnić osobę trzecią do reprezentowania Związku w określonym zakresie.

5. Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje społecznie nie pobierając z tego tytułu wynagrodzenia.

§ 26

1. W przypadku ustąpienia Prezesa Zarządu, Zarząd upoważnia jednego z Wiceprezesów do pełnienia obowiązków Prezesa do czasu najbliższego Walnego Zebrania, które wybierze nowego Prezesa Zarządu.

2. W przypadku rezygnacji Członka Zarządu z pełnienia funkcji lub w przypadku cofnięcia Członkowi Zarządu upoważnienia przez członka Związku, którego reprezentuje, na najbliższym Walnym Zebraniu zostanie wybrany Członek Zarządu, który będzie pełnił rolę ustępującego Członka Zarządu

§ 27

1. Do kompetencji Dyrektora Biura, w przypadku ustanowienia takiego stanowiska, należy:

a) prowadzenie biura Związku,

b) nadzór nad realizacją projektów,

c) przygotowywanie Walnych Zebrań, spotkań Zarządu oraz innych spotkań Związku,

d) utrzymywanie bieżącego kontaktu z członkami zwyczajnymi, honorowymi i wspierającymi,

e) utrzymywanie bieżącego kontaktu z innymi organizacjami, instytucjami publicznymi i sponsorami, z którymi współpracuje Związek,

f) nadzór nad zatrudnionymi pracownikami w Związku.

§ 28

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Związku. Komisja Rewizyjna liczy od 3 do 5 osób wybieranych przez Walne Zebranie na okres trzech lat spośród osób prawnie reprezentujących pracodawców będących Członkami Związku.

2. Do wyboru członków Komisji Rewizyjnej odpowiednio stosuje się procedurę dotyczącą wyboru Członków Zarządu, o której mowa w § 22.

3. Komisja Rewizyjna ze swojego składu wybiera Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.

4. Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.

5. Komisja Rewizyjna może wypełniać swoje obowiązki statutowe, kiedy jej skład nie jest mniejszy niż 3 członków wybranych na Walnym Zebraniu.

6. Wygaśnięcie mandatu członka Komisji Rewizyjnej następuje:

a) w przypadku rezygnacji z mandatu członka Komisji Rewizyjnej,

b) w przypadku odwołania ze składu Komisji Rewizyjnej przez Walne Zebranie zwykłą większością głosów obecnych członków zwyczajnych Związku

c) w przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 5

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 Walne Zebranie na najbliższym posiedzeniu dokonuje uzupełniającego wyboru członków Komisji Rewizyjnej.

§ 29

1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a) badanie rzetelności realizowanych zadań merytorycznych, gospodarki finansowej oraz rachunkowości Związku,

b) kontrolowanie zgodności działalności Zarządu ze Statutem i przepisami powszechnie obowiązującymi,

c) wnioskowanie do Zarządu o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania.

2. Tryb swojej pracy Komisja Rewizyjna określa w uchwalonym przez siebie regulaminie pracy.

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej wykonują swoje funkcje nieodpłatnie.

4. Funkcji Członka Komisji Rewizyjnej nie można łączyć z funkcją Członka Zarządu.

5. Członek Komisji Rewizyjnej nie może być zatrudniany przez Związek.

 

Rozdział 5

Majątek Związku

§ 30

1. Majątek Związku stanowią nieruchomości, ruchomości, prawa majątkowe oraz fundusze.

2. Źródłami powstania majątku Związku są:

a) składki członkowskie,

b) dochody z majątku Związku,

c) dotacje, subwencje z budżetu państwa i budżetów samorządowych, darowizny, zapisy i spadki oraz dochody ze zbiórek publicznych,

d) dochody z majątku ruchomego, nieruchomego i praw niematerialnych,

e) dochody z operacji finansowych,

f) wpływy z działalności statutowej i gospodarczej,

g) wpływy z nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego,

h) wpływy z tytułu prowadzenia działalności zlecanej przez organy oraz jednostki administracji publicznej,

i) inne źródła prawnie dozwolone.

 

Rozdział 6

Działalność gospodarcza

§ 31

Związek może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach.

§ 32

Dochód uzyskany z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków Związku.

§ 33

Związek może prowadzić działalność gospodarczą bezpośrednio lub poprzez wyodrębnione organizacyjnie zakłady.

§ 34

Działalność gospodarczą prowadzoną bezpośrednio przez Związek organizuje i kieruje Zarząd. Wydzielonymi zakładami kierują ich dyrektorzy zatrudniani przez Zarząd.

§ 35

O podjęciu lub zakończeniu działalności gospodarczej decyduje Zarząd.

 

Rozdział 7

Zmiany Statutu i rozwiązanie Związku

§ 36

1. Zmiany Statutu jak i decyzja o rozwiązaniu Związku wymagają uchwały Walnego Zebrania powziętej większością 2/3 głosów w obecności nie mniej niż 1/2 liczby członków uprawnionych do głosowania.

2. Uchwalając rozwiązanie Związku, Walne Zebranie powołuje likwidatora, a także wskazuje instytucje, nie nastawione na zysk o celach możliwie najbliższych celom Związku, na których rzecz zostanie przekazany majątek Związku pozostały po zaspokojeniu jego zobowiązań.

 

POBIERZ TREŚĆ STATUTU

kalendarz wydarzeń

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica