Aktualności » Konfederacja Lewiatan

12 listopada br. odbyła się uroczysta kolacja na Zamku Dublińskim z okazji 40–lecia powstania Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (EUROFOUND). Wśród gości honorowych były m.in. Joan Burton, irlandzka minister ds. zabezpieczenie społecznego i M. Thyssen, komisarz odpowiedzialna za zatrudnienie, sprawy społeczne, umiejętności i mobilność. Przemówienie komisarz Thyssen zastanawia. Ominęła ona zgrabnie wszystkie kontrowersyjne tematy, takie jak np. zapowiedziana w Programie Pracy Komisji 2016 celowa rewizja dyrektywy o pracownikach delegowanych czy realizacji postulatu „ta sama płaca za tę samą pracę w tym samym miejscu pracy (ang. equal pay...

Data publikacji: 13.11.2015
więcej...

Przed nami 12. edycja projektu promującego wysoką jakość i innowacyjność w szpitalach. Za merytoryczną stronę rankingu odpowiada Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Organizatorem rankingu i gali jest firma doradcza IDEA Trade. Lewiatan i Polska Unia Szpitali Specjalistycznych objęły to wydarzenie patronatem. W czwartek 17 grudnia ranking ukaże się na łamach Rzeczpospolitej. Tego dnia odbędzie się też uroczysta gala. W ubiegłym roku najlepszym szpitalem okazało się Pleszewskie Centrum Zdrowia. W kategorii jakość leczenia nagrodę specjalną otrzymał Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Zamościu. Zachęcamy szpitale do wzięcia udziału w rankingu. Wystarczy odwiedzić stronę http://www.rankingszpitali2015.pl/ i kliknąć na...

Data publikacji: 13.11.2015
więcej...

Projekt rozporządzenia określa wzór wniosku o udzielenie wsparcia dla kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o kredytobiorcach znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt. Konfederacja Lewiatan nie ma zastrzeżeń do projektu rozporządzenia. Mamy natomiast uwagi dotyczące wzoru wniosku, który stanowi załącznik do rozporządzenia. Uważamy, że jest nieprecyzyjny, niejasny, odwołujący się do znajomości różnych ustaw. Utrudni to potencjalnym Wnioskodawcom skorzystanie z ustawy z dnia 9 października 2015 r. o kredytobiorcach znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy...

Data publikacji: 12.11.2015
więcej...

Zmiany zaproponowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ustawach o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy nie doprowadzą do uporządkowania rynku pracy tymczasowej, a raczej zdestabilizują go. Spowodują ograniczenie legalnego zatrudnienia i zwiększą szarą strefę – uważa Konfederacja Lewiatan. – Zmiany w przepisach i zaostrzenie sankcji karnych spowodują, że ich przestrzeganie stanie się niezwykle trudne i obciążające. Dodatkowo upowszechni się praktyka tworzenia i likwidacji małych agencji zatrudnienia, nieprzestrzegających prawa i trudnych do namierzenia przez służby kontrolne. Zamiast poprawy sytuacji pracowników tymczasowych nastąpi pogorszenie ich statusu. Podobnie pracodawcy, będą mieli trudniej...

Data publikacji: 12.11.2015
więcej...

W odpowiedzi na pismo z dnia 15 października 2015 r. (DWIM/1188/15) niniejszym przekazuję stanowisko Związku Pracodawców Prywatnych Mediów, członka Konfederacji Lewiatan, dotyczące przeglądu dyrektywy Rady Nr 93/83/EWG z dnia 27 września 1993 r. w sprawie koordynacji niektórych zasad dotyczących prawa autorskiego oraz praw pokrewnych stosowanych w odniesieniu do przekazu satelitarnego oraz retransmisji drogą kablową. I. Ocena aktualnych przepisów dyrektywy satelitarno–kablowej 1. Zasada państwa pochodzenia na potrzeby publicznego przekazu satelitarnego 1.     Czy wprowadzona w dyrektywie „zasada państwa pochodzenia ułatwia nabywanie praw na potrzeby ponadgranicznego nadawania satelitarnego utworów i przedmiotów praw pokrewnych?...

Data publikacji: 12.11.2015
więcej...

12 listopada odbędzie się spotkanie Rady Zarządzającej EUROFOUND w Dublinie. Wieczorem zaplanowana jest kolacja z okazji 40–lecia Fundacji z udziałem m.in. komisarz Marianne Thyssen, która odpowiada za zatrudnienie, sprawy społeczne, umięjetności i mobilność pracowników. Konfederację Lewiatan będzie reprezentowała Anna Kwiatkiewicz, dyrektor Biura Lewiatana w Brukseli. W rozmowie z panią komisarz Lewiatan wspomni o rozczarowaniu z powodu zapowiedzi celowej rewizji dyrektywy o pracownikach delegowanych w Programie Prac Komisji na rok 2016.   

Data publikacji: 12.11.2015
więcej...

W Uzasadnieniu  do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej jej Autorzy piszą, że „przedłożone propozycje zmian niektórych ustaw znajdują swoje odzwierciedlenie i wymierną korelację w kwotach ujętych w projekcie budżetu państwa na przyszły rok lub wiążą się z prawidłową realizacją ustawy budżetowej na rok 2016.  To zdanie wskazuje, że jakiekolwiek uwagi do przedstawionego do zaopiniowania projektu ustawy nie są uzasadnione, bowiem budżet państwa na 2016 r. został już przez rząd przyjęty, a w nim zostały zapisane wydatki, które teraz wymagają zmian w innych ustawach. Formalność.

Data publikacji: 10.11.2015
więcej...

Konfederacja Lewiatan apeluje do rządu w imieniu krajowych firm farmaceutycznych, dostarczających na polski rynek 50 proc. obecnych na nim leków, o nieusuwanie z list refundacyjnych około 20 proc. leków przez nich wytwarzanych. Decyzja o wykreśleniu leków z list refundacyjnych, jest niezgodna z art. 13 ust. 6a ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, jak również z wielokrotnie publicznie wyrażanym stanowiskiem Ministra Zdrowia. Uniemożliwi ona produkcję i sprzedaż leków na rynku.– W obecnej procedurze przedłużania decyzji refundacyjnych producenci już obniżyli ceny większości leków. Zważywszy, że leki w Polce należą do najtańszych w Europie, dalsze redukcje...

Data publikacji: 10.11.2015
więcej...

Nowi szefowie resortów gospodarczych – rozwoju, finansów, skarbu państwa, energetyki – będą postawieni w trudnej sytuacji w wyniku obietnic wyborczych. Co z tego, że wskazują słuszne cele – wzrost zatrudnienia, inwestycji i wydajności pracy – skoro nie będą mogli ich zrealizować. Komentarz Jeremiego Mordasewicza, doradcy zarządu Konfederacji LewiatanW sytuacji, kiedy na 38 mln Polaków, zaledwie 16 mln pracuje, a ponad 9 mln pobiera emerytury i renty, obniżenie wieku emerytalnego jest społecznym „samobójstwem. Znaczne zwiększenie wydatków socjalnych ograniczy w sposób oczywisty możliwość finansowania inwestycji. Dotowanie trwale nierentownych kopalń i rozdrobnionego rolnictwa, utrzymywanie ogromnego sektora publicznego, zarządzanie spółkami skarbu państwa...

Data publikacji: 10.11.2015
więcej...

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła dzisiaj rejestrację podmiotów w Rejestrze Usług Rozwojowych (RUR). To dobra wiadomość dla firm świadczących usługi rozwojowe, w tym szkoleniowe i doradcze, ale także dla przedsiębiorców, którzy chcą inwestować w rozwój swoich pracowników. Ale rejestr nie jest jeszcze gotowy – zauważa Konfederacja Lewiatan. – RUR nie jest jednak gotowy, by stanowić element systemu wykorzystania środków Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczonych na podnoszenie adaptacyjności przedsiębiorstw w latach 2014–2020, a to zdecydowanie zła wiadomość. Około 400 mln euro na wsparcie rozwoju kompetencji i kwalifikacji przedsiębiorców i pracowników zarezerwowane w regionalnych programach operacyjnych będzie czekać na firmy...

Data publikacji: 09.11.2015
więcej...

Przed rządem Beaty Szydło – Prawo i Sprawiedliwość ogłosiło dzisiaj nazwiska kandydatów na nowych ministrów – stoją wielkie wyzwania. Aby im sprostać będzie musiał stać się prawdziwym zespołem, jedną drużyną grającą do tej samej bramki. Mamy nadzieję, że nowy rząd nie będzie realizował postulatów przedstawionych w trakcie kampanii wyborczej, które uderzają w gospodarkę, a tym samym ograniczą tworzenie miejsc pracy i zmniejszą możliwości inwestycyjne przedsiębiorców – podkreśla Konfederacja Lewiatan. Utworzenie super resortu gospodarczego odpowiedzialnego za całość prowadzonej polityki gospodarczej jednoznacznie wskazuje, że nowy rząd nie chce, aby jego polityka była wypadkową przypadkowych działań poszczególnych resortów, co było słabością wielu...

Data publikacji: 09.11.2015
więcej...

Konfederacja Lewiatan i kancelaria Domański Zakrzewski Palinka rozpoczynają realizację wspólnego projekt „Zmieniamy zamówienia publiczne, którego celem jest wywołanie szeroko zakrojonej, merytorycznej, konstruktywnej debaty nad zagadnieniami kluczowymi dla systemu zamówień publicznych i sposobem implementacji unijnych dyrektyw. Chcielibyśmy, aby przedsiębiorcy otrzymali realną szansę na współkształtowanie nowych regulacji, które mają przecież bezpośrednie przełożenie na ich biznes. Ich rola nie powinna się zatem sprowadzać do biernych, niezadowolonych „użytkowników ustawy, którzy ponoszą daleko idące skutki błędnych regulacji.Chcemy to osiągnąć poprzez ukierunkowane, przemyślane działania medialne, szeroko zakrojoną akcję informacyjną, dbałość o najwyższy możliwy poziom dyskusji merytorycznej i wreszcie daleko idące zaangażowanie w proces legislacyjny.

Data publikacji: 09.11.2015
więcej...

KOKOS, czyli Konkurs Konstrukcji Studenckich, to ogólnopolski projekt, którego celem jest wyłonienie najbardziej utalentowanych konstruktorów spośród studentów najlepszych polskich uczelni technicznych. Misją projektu jest rozwijanie inspiracji naukowych studentów, jak również zwiększenie komercjalizacji konstrukcji studenckich. Istotna jest także współpraca ze światem biznesu inżynieryjnego i wspieranie studenckiej przedsiębiorczości, a także integracja środowisk naukowych. Organizowany Konkurs wzbudza szerokie zainteresowanie wśród studentów uczelni technicznych w całej Polsce. Odbywa się on w tym roku po raz drugi, a laureaci poprzedniej edycji osiągają sukcesy na skalę międzynarodową. –„KOKOS to szansa dla młodych konstruktorów...

Data publikacji: 09.11.2015
więcej...

Głównym celem tegorocznej, trzeciej już edycji Spotkań Warszawskich organizowanych przez Francusko–Polską Izbę Gospodarczą, będzie poszukiwanie odpowiedzi na pytanie „Czy warto być green?. Transformacja energetyczna, trudności w rozwoju europejskiej gospodarki, a także gwałtownie postępujące przemiany społeczne, coraz częściej i coraz mocniej powiązane są z potrzebą, a nawet koniecznością dbałości o środowisko naturalne.  Czy warto być GREEN? Sobota, 21 listopada 2015 Zamek Królewski w Warszawie (wejście przez Arkady Kubickiego) Godz. 9.30   Spotkania Warszawskie mają dopomóc w dochodzeniu do kompromisu, niezbędnego dla realizacji najpilniejszych wyzwań współczesnego...

Data publikacji: 06.11.2015
więcej...

Stopa bezrobocia pod koniec października br. wyniosła 9,6 proc. wobec 9,7 proc. we wrześniu – podał resort pracy i polityki społecznej. Komentarz prof. Jacka Męciny, doradcy zarządu Konfederacji LewiatanDane za październik uprawdopodobniają szanse, że bezrobocie na koniec 2015 roku pozostanie na poziomie 9,9 proc. W październiku br. pracodawcy zgłosili do urzędów pracy prawie 112 tys. ofert zatrudnienia i aktywizacji zawodowej. W porównaniu z październikiem 2014 r. jest to wzrost o 13,9 tys. Najwięcej pracowników poszukają firmy w województwie zachodniopomorskim i wielkopolskim. W urzędach pracy na koniec października zarejestrowanych było 1 518,3 tys. osób. Tylko w ciągu ostatniego miesiąca...

Data publikacji: 06.11.2015
więcej...

 

 

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica