Aktualności » Konfederacja Lewiatan

Mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w naukowym projekcie badawczym finansowanym przez Uniwersytet Anatolijski (Anadolu University) w Turcji. Pani Marta Hancyk Başar jest wykonawcą projektu naukowego, który ma za zadanie porównać podejście polskich i tureckich menedżerów firm prywatnych do ogólnie pojętych kwestii społecznej odpowiedzialności i etyki w biznesie. Porównując opinie menedżerów obu krajów, nie tylko mamy nadzieję uzupełnić lukę badawczą jaką stanowi brak tego rodzaju przedsięwzięć polsko–tureckich związanych ze społeczną odpowiedzialnością i etyką w biznesie. Jesteśmy także przekonani, iż wyniki badania przyczynią się do lepszego zrozumienia międzykulturowego. ...

Data publikacji: 03.08.2015
więcej...

Polish National Sales Awards jest pierwszym przedsięwzięciem w Polsce, które poprzez organizowany Konkurs PNSA promuje dobre praktyki i standardy sprzedaży. Głównym celem PNSA jest działanie na rzecz rozwoju przedsiębiorstw poprzez wspieranie działów sprzedaży przy jednoczesnym tworzeniu etosu profesjonalnego sprzedawcy. Odbywający się już po raz siódmy Konkurs PNSA jest przeznaczony dla wszystkich pracowników działów sprzedaży, a także dla trenerów i pracowników działów obsługi klienta. Zainteresowanie udziałem w tej edycji przerosło oczekiwania organizatorów. Ma na to wpływ m.in. metodologia oceny uczestników PNSA, która doceniana jest przez wiele organizacji, co...

Data publikacji: 03.08.2015
więcej...

Szkolenie będzie łączyć rzetelną informację o dostępnych źródłach finansowania oraz zasadach otrzymania wsparcia w perspektywie 2014–2020 z praktyczną wiedzą doświadczonych ekspertów.  W czasie szkolenia uczestnicy dowiedzą się m.in. o: najważniejszych zmianach w warunkach udzielania wsparcia w latach 2014–2020 w stosunku do perspektywy finansowej 2007–2013 zakresie i zasadach wsparcia dotacyjnego w zakresie innowacji i B+R z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020 i Regionalnego Programu Operacyjnego 2014–2020 nowych produktach wsparcia, w tym instrumentach finansowych, dostępnych dla firm w perspektywie 2014–2020 źródłach informacji o Funduszach Europejskich 2014–2020  Zapraszamy w szczególności przedsiębiorców z sektora MMŚP, którzy: spotkali się już z funduszami unijnymi, tzn. realizowali projekty lub starali się...

Data publikacji: 03.08.2015
więcej...

Zgodnie z art. 22 ust. 2 Pzp zamawiający może zastrzec w ogłoszeniu o zamówieniu, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy u których ponad 50 % zatrudnionych pracowników stanowią osoby niepełnosprawne. Przepis formułuje tzw. klauzulę zastrzeżoną wedle której o zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy spełniający powyższy warunek. Takiego warunku od przystępujących do postępowania zażądał zamawiający ogłaszając przetarg na uszycie mundurów wojskowych. Postępowanie wygrał UNIFEQ Europe Sp. z o.o., firma powiązana z chińskim kapitałem i posiadająca produkcję w tym kraju. Problem polegał na tym, że nie wszyscy powiązani wykonawcy zatrudniali ponad 50% pracowników niepełnosprawnych. Sprawa trafiła więc do...

Data publikacji: 31.07.2015
więcej...

Celem nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych była stabilizacja polskiego rynku pracy. Odejście od kryterium najniższej ceny, klauzule społeczne, ozusowanie umów zleceń, waloryzacja kontraktów w toku – takimi rozwiązaniami ustawodawca chciał uporządkować rynek zamówień publicznych. Praktyka jednak pokazuje, że nadal są przetargi publiczne, w których budżety na usługi nie uwzględniają minimalnego wynagrodzenia – zauważa Konfederacja Lewiatan. Taka sytuacja jest tym bardziej bulwersująca, że w wybranych ofertach koszt jednej roboczogodziny jest niemal dwukrotnie niższy niż ten wynikający z ustawowej płacy minimalnej, a cena stanowi kluczowe kryterium wyboru. Ta różnica od 1 stycznia 2016 roku będzie jeszcze większa, gdy minimalne wynagrodzenie wzrośnie do...

Data publikacji: 30.07.2015
więcej...

Centrum Mediacji przy Konfederacji Lewiatan (jako „Centrum Arbitrażu i Mediacji) rozpoczęło międzynarodową akcję promocyjną na rzecz mediacji transgranicznych a także przedstawienia Centrum jako dostawcy usługi mediacji gospodarczej w międzynarodowych stosunkach handlowych i inwestycyjnych. Polska stopniowo odchodzi od wizerunku kraju, który budując swoją atrakcyjność inwestycyjną, może konkurować jedynie niskimi kosztami pracy i produkcji. Konieczne jest wskazywanie inwestorom zagranicznym alternatyw i innej wartości dodanej wynikającej dla ich inwestycji w Polsce. Takim elementem wpływającym korzystnie na decyzję inwestycyjną jest m.in. możliwość szybkiej egzekucji należności. Jak powszechnie wiadomo dochodzenie należności w Polsce trwało bardzo długo. Zgodnie z raportem Doing Bussines in Poland...

Data publikacji: 30.07.2015
więcej...

Znaczenie leasingu w finansowaniu inwestycji w Polsce systematycznie rośnie. Wyniki ogłoszone przez Związek Polskiego Leasingu po I półroczu pokazują, że branża leasingowa odnotowała 13,2 proc. wzrost wartości nowych kontraktów, dzięki sfinansowaniu aktywów o łącznej wartości niemal 24 mld zł. Leasing jest głównym, obok kredytu zewnętrznym źródłem inwestycji pracujących w gospodarce. Związek Polskiego Leasingu, reprezentujący 90 proc. rynku leasingu w Polsce podał, że branża w I półroczu 2015r. odnotowała 13,2 proc. wzrost wartości nowych kontraktów. Po 3 proc. dynamice na koniec I kwartału wypracowano dalszy, 22 proc. wzrost w II kwartale. Przez pierwsze sześć miesięcy roku, polscy przedsiębiorcy sfinansowali aktywa...

Data publikacji: 29.07.2015
więcej...

Jesteśmy jedną z trzech gospodarek w Europie, gdzie nie istnieją żadne zachęty podatkowe dla inwestycji badawczo–rozwojowych. Poza nami jedynie Niemcy i Szwajcarzy nie wprowadzili zachęt. Jeżeli chcemy zwiększyć konkurencyjność polskich przedsiębiorców i poziom inwestycji w badania i rozwój w Polsce firm zagranicznych, powinniśmy wprowadzić system ulg – uważa Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan. Jesteśmy jedną z trzech gospodarek w Europie, gdzie nie istnieją żadne zachęty podatkowe dla inwestycji badawczo–rozwojowych. Poza nami jedynie Niemcy i Szwajcarzy nie wprowadzili zachęt. Jeżeli chcemy zwiększyć konkurencyjność polskich przedsiębiorców i poziom inwestycji w badania i rozwój w Polsce firm zagranicznych, powinniśmy wprowadzić system ulg...

Data publikacji: 29.07.2015
więcej...

Legia Warszawa sekcja koszykówki przystąpiła do Polskiego Związku Pracodawców Klubów Sportowych, który jest członkiem Konfederacji Lewiatan. Podstawowym celem Związku jest ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych klubów, a także prowadzenie działań na rzecz rozwoju polskiego sportu. Jednym z jego współzałożycieli jest piłkarska Legia. Polski Związek Pracodawców Klubów Sportowych został powołany do życia w czerwcu 2014 r. Działania organizacji mają poprawiać funkcjonowanie klubów sportowych oraz pomóc w rozwoju sportu w naszym kraju. – Jest to dla nas niezwykle ważne, że takie kluby jak Legia Warszawa sekcja koszykówki nawiązują z nami współpracę. Związek zrzesza kluby sportowe z wielu różnych dyscyplin. Zaangażowanie Legii...

Data publikacji: 29.07.2015
więcej...

Kontrolę przedsiębiorcy będzie można przeprowadzić w siedzibie jego działalności, w miejscu jej wykonywania lub jeżeli złoży taki wniosek w miejscu, gdzie prowadzona i przechowywana jest dokumentacja – zdecydowali senatorowie, uwzględniając propozycje Konfederacji Lewiatan. Wczoraj, podczas posiedzenia senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych senatorowie zgodzili się z uwagami zgłoszonymi przez Konfederację Lewiatan do prezydenckiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa.Korekty wymagał art. 4 ustawy, który wprowadza do ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (art. 80a), możliwość przeprowadzenia kontroli przedsiębiorcy w siedzibie jego działalności, w miejscu wykonywania działalności lub jeżeli złoży taki wniosek w miejscu, gdzie prowadzona i przechowywana jest...

Data publikacji: 29.07.2015
więcej...

Rząd przyjął dzisiaj projekt ustawy Prawo o działalności gospodarczej, która ma być konstytucją polskich przedsiębiorców. Konfederacja Lewiatan pozytywnie ocenia zawarte w niej prawa przedsiębiorców. Ustawa ma zastąpić obecnie obowiązującą ustawę o swobodzie działalności gospodarczej. Nowe przepisy wzmocnią prawa i gwarancje dla przedsiębiorców. – Bardzo pozytywnie oceniamy sformułowanie katalogu zasad dotyczących praw przedsiębiorców na podstawie norm wywiedzionych z przepisów Konstytucji RP i z fundamentalnych zasad prawa Unii Europejskiej, np. takich jak zasada „co nie jest prawem zabronione jest dozwolone, czy zasada proporcjonalności. Zasady te będą stanowić istotne wskazówki interpretacyjne dla sądów i organów administracji we wszystkich dziedzinach prawa gospodarczego –...

Data publikacji: 29.07.2015
więcej...

Prawo i Sprawiedliwość zapowiedziało zlikwidowanie tzw. podatku miedziowego, który płaci obecnie KGHM. Zdaniem Konfederacji Lewiatan nałożenie na przedsiębiorstwa wydobywcze podatku typu royalty (uzależnionego od ilości wydobytego surowca, a niezależnego od wypracowanego zysku) jest uzasadnione i stosowane w wielu krajach, stanowiąc daninę na rzecz społeczeństwa z tytułu użytkowania wspólnego dobra jakim są kopaliny. Jednak jego konstrukcja powinna sprzyjać nowym inwestycjom, a teraz tak się nie dzieje. Lewiatan wielokrotnie podkreślał, zarówno w trakcie prac nad ustawą o podatku od wydobycia niektórych kopalin, jak i domagając się rzetelnej analizy skutków ustawy, że konstrukcja systemu powinna być zgodna ze specyfiką działalności wydobywczej i sprzyjać...

Data publikacji: 29.07.2015
więcej...

Ministerstwo Edukacji Narodowej rozpoczęło konsultacje podstawy programowej do kształcenia w zawodach. Nowością tych konsultacji to, że może wziąć w nich udział każda firma, która chciałaby wpłynąć na przyszły kształt programu nauczania w wybranych zawodach. Udział taki jest możliwy dzięki wykorzystaniu w konsultacjach elektronicznego kwestionariusza. Poprzez jego wypełnienie mają Państwo możliwość zmiany podstawy programowej tak, aby stała się nowoczesnym instrumentem systemu kształcenia odpowiadającym na aktualne potrzeby pracodawców i rynku pracy. Uczniowie kształceni według nowej podstawy posiądą kompetencje i wiedzę, których potrzebujecie, o ile zasygnalizujecie swoje potrzeby. Dlatego zachęcamy...

Data publikacji: 27.07.2015
więcej...

Decyzja o miejscu prowadzenia kontroli firmy powinna należeć do kompetencji przedsiębiorcy, a nie organów kontrolujących. Tymczasem uprawnienie urzędników do żądania przeprowadzenia kontroli w siedzibie firmy, jeżeli udostępnienie dokumentów, nie utrudni w znacznym stopniu wykonywania bieżącej działalności, daje organom kontrolującym prawo decydowania, czy owo utrudnienie występuje, czy też nie – ostrzega Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw. Celem wprowadzanych zmian jest dostosowanie przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej do przepisów Ordynacji podatkowej w zakresie miejsca przeprowadzania kontroli. Umożliwi ona przeprowadzanie jakichkolwiek kontroli przedsiębiorcy poza jego siedzibą, jeżeli dokumentacja niezbędna do...

Data publikacji: 27.07.2015
więcej...

Instytut Allerhanda zaprasza do udziału w Call for Papers ogłoszonym w ramach czwartej edycji Polskiego Kongresu Regulacji Rynków Finansowych – FinReg 2015. Konfederacja Lewiatan objęła konferencję patronatem. Oryginalne artykuły problemowe o charakterze naukowym (w tym analizy porównawcze, ekonomiczne analizy prawa, studia przypadków itp.), nadesłane w ramach konkursu, będą stanowiły merytorykę drugiego – akademickiego dnia Kongresu. Prace, wybrane przez Komitet Naukowy FinReg 2015, będą zaprezentowane i poddane pod dyskusję na kongresowym forum, a także zostaną utrwalone w publikacji pokonferencyjnej. Liczymy na Państwa znaczący odzew. Do 20 sierpnia 2015 można nadsyłać pełny tekst artykułu lub referatu.

Data publikacji: 24.07.2015
więcej...

kalendarz wydarzeń

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica