Działalność » Rzecznictwo - stanowiska, opinie i ekspertyzy

Gospodarka musi działać!

Apel Dolnoślaskich Pracodawców i Konfederacji Lewiatajn do Premiera Rzeczypospolitej Polskiej

Dolnośląscy Pracodawcy wraz z Konfederacją Lewiatan zwróciły się z prośbą do posłów i senatorów z Dolnego Śląska o poparcie apelu jaki został wystosowany do Premiera o podejmowanie w walce z epidemią COVID-19 wyłącznie uzasadnionych restrykcji na podstawie wiarygodnych przesłanek i dobrych praktyk innych krajów, ogłaszanych co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem.
 
Funkcjonowanie gospodarki jest dziś równie istotne jak powstrzymanie przyrostu liczby zakażeń. Każde ograniczenie ma dla przedsiębiorców i pracowników, dla ich rodzin i całego społeczeństwa, nieodwracalne skutki teraz i w przyszłości: zerwane łańcuchy dostaw, utrata kontraktów i klientów, groźba bankructwa, konieczność wypłaty odszkodowań dla kontrahentów itp.
 
Firmy zainwestowały w bezpieczeństwo. Są dobrze przygotowane do drugiej fali pandemii. Nauczyły się chronić pracowników i klientów, a odpowiedzialna działalność gospodarcza nie jest źródłem ognisk pandemicznych.  Utrzymanie możliwości produkcji, importu i eksportu oraz świadczenia wszelkich usług niezbędnych dla funkcjonowania biznesu i społeczeństwa oraz poprawa wydolności systemu opieki zdrowotnej to dwa równie ważne priorytety.  
 

 

Szczegółowe rekomendacje w załączeniu.

/upload/upload/APEL_DOLNOSLASCYPRACODAWCY_KONFEDERACJALEWIATAN.pdf

 

Grupa Robocza ds. Funduszu Sprawiedliwej Transformacji

Dnia 6 października Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął Uchwałę nr 2755/VI/20 w sprawie powołania Grupy Roboczej ds. Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, której celem jest koordynacja współpracy regionalnych interesariuszy w ramach prac nad Funduszem Sprawiedliwej Transformacji. 

W skład Grupy Roboczej wchodzą między innymi Dolnośląscy Pracodawcy, którzy  aktywnie włączają się w procesy konsultacji społecznych. Obecnie w szczególny sposób angażują się w prace związane z Funduszem Sprawiedliwej Transformacji. 

 

Treść Uchwały znajduje się poniżej:

/upload/upload/Uchwa%C5%82a%202755-VI-20.pdf

Dolnośląscy Pracodawcy inicjatorem wystąpienia do decydentów w sprawie uproszczenia prawa służącego ratowaniu przedsiębiorstw i miejsc pracy. 

 

8 organizacji: związki pracodawców i związki zawodowe z Dolnego Śląska należące do Forum Partnerów Społecznych apeluje do rządu:

  • by rozwiązania prawne zawarte w kolejnych edycjach ustawy tzw. Tarczy Antykryzysowej wraz z jej późniejszymi zmianami, dotyczyły  wyłącznie kwestii ochrony miejsc pracy w przedsiębiorstwach zagrożonych na skutek kryzysu wywołanego epidemią koronawirusa oraz wsparcia dla firm zarówno od strony finansowej jak również formalnej;
  • by wszelkie zapisy i regulacje dotyczące innych obszarów działalności Państwa Polskiego znalazły się w odrębnych i przeznaczonych temu celowi ustawach, nie zaś w jednej ustawie pod przyjętą nazwą „Tarcza Antykryzysowa”.

 

 

„Od marca z niepokojem obserwujemy, że Przedsiębiorcy, zwłaszcza ci najmniejsi są zmuszeni do wertowania setek stron, aby znaleźć właściwy przepis, do czytania kompleksowo każdego artykułu, aby mieć pewność zapoznania się ze wszystkimi niuansami wprowadzonych rozwiązań lub do szukania doradców, co skutkuje koniecznością ponoszenia dodatkowych kosztów.

W naszej opinii nie jest właściwym umieszczanie w przepisach tzw. Tarczy Antykryzysowej zapisów dotyczących m.in.: Rady Dialogu Społecznego, wyborów prezydenckich, prawa
o szkolnictwie wyższym i nauce i wielu innych. Te wszystkie regulacje powinny mieć swoje odrębne miejsce w innych stosownych aktach prawnych, uchwalanych w oparciu
o przyjętą legislaturę po szerokich konsultacjach społecznych.

Powyższe spowodowało, że skonsultowaliśmy ten problem z naszymi partnerami społecznymi i podjęliśmy wspólną decyzję o wystosowaniu apelu do decydentów w tej ważnej sprawie.” – Artur Mazurkiewicz prezes zarządu Dolnośląskich Pracodawców.

 

 

Treść apelu w załączeniu.

/upload/upload/Apel%20FPS_21022020-skompresowany-1%286%29.pdf

 

 

Stanowisko w sprawie szczególnej sytuacji sektora podmiotów realizujących w chwili obecnej projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego
 
Dolnośląscy Pracodawcy wspólnie z partnerami społecznymi zasiadającymi  m.in.: w Komitecie Monitorującym RPO WD 2014-2020 przygotowali stanowisko dotyczące problemów z jakimi borykają się lub będą się borykać beneficjenci projektów współfinansowanych z  EFS.
 
Przygotowany materiał powstał przy współpracy wielu projektodawców realizujących programy współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego na Dolnym Śląsku, opracowany jest przez zespół ekspertów z dziedziny zarządzania funduszami unijnymi. 
 
Pod pismem adresowanym do Pana Cezarego Przybylskiego - Marszałka Województwa Dolnośląskiego, podpisali się:
 
Barbara Pokorny - Członkini Komitetu Monitorującego RPO WD
Katarzyna Kiek - Wiceprezeska Dolnośląscy Pracodawcy
Mirosława Hamera – Sekretarz Zarządu Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
Maria Mika - Prezeska Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych
Marta Sys – Członkini Zarządu Fundacja Merkury
Arkadiusz Czocher - Członek Komitetu Monitorującego RPO WD
Marcin Kowalski - Członek Komitetu Monitorującego RPO WD
Artur Mazurkiewicz – Prezes Dolnośląskich Pracodawców
Grzegorz Kruszyński – Wiceprezes Fundacji Edukacji Europejskiej
 
Treść pisma poniżej:
 
 
 
 
Wsparcie zmian cyfrowych w czasie epidemii COVID19. Wspólna inicjatywa Dolnośląskich Pracodawców i dolnośląskich organizacji biznesu
 
 
Wspólna inicjatywa Dolnośląskich Pracodawców i dolnośląskich organizacji biznesu. Dolnośląscy Pracodawcy wspólnie z regionalnymi organizacjami biznesu – Lożą Dolnośląską BCC, Zachodnią Izbą Gospodarczą – Przedsiębiorcy i Pracodawcy, Dolnośląską Izbą Gospodarczą oraz Sudecką Izbą Przemysłowo-Handlową wystąpili do Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej z propozycją uruchomienia nowego konkursu dla firm MŚP w ramach dostępnych jeszcze środków unijnych w RPO WD. Przedsiębiorcy mogliby ubiegać się o specjalne vouchery technologiczne na zakup licencji do oprogramowania.
 
W obecnej sytuacji związanej z epidemią koronowirusa, wiele dolnośląskich przedsiębiorstw stanęło przed poważnym wyzwaniem związanym z przeniesieniem swojej normalnej, analogowej działalności do wymiaru on-line. Kryzys epidemiologiczny, który rozpoczął się w Polsce w marcu, spowodował, iż przedsiębiorcy musieli z dnia na dzień zmienić sposób zarządzania i świadczenia usług - możemy przeczytać we wspólnym stanowisku organizacji pracodawców i przedsiębiorców.
 
Propozycja nowego konkursu polegałaby na wyborze operatora, który udzielałby wsparcia na podstawie pomocy de minimis w postaci specjalnych grantów lub voucherów technologicznych w maksymalnej wysokości do 50 000 złotych netto na przedsiębiorstwo. W ramach vouchera przedsiębiorca mógłby zakupić licencję lub prawa autorskie do oprogramowania (z wyłączeniem programów do obsługi księgowej oraz kadrowej).
 
Do kosztów kwalifikowalnych zaliczałyby się tylko wydatki:
•         Analizy przedwdrożeniowej w przedsiębiorstwie
•         Nabycia technologii, tj. koszt zakupu lub uzyskania licencji do wybranej technologii
•         Wdrożenie rozwiązania technologicznego w firmie MŚP.
 
Dzięki nowemu programowi, wiele dolnośląskich przedsiębiorstw mogłoby szybko przygotować się do procesu transformacji cyfrowej. A jest to szczególnie ważne podczas epidemii oraz kryzysu gospodarczego, który potrwa jeszcze kilka miesięcy.
 
Czekamy na decyzję DIP i Urzędu Marszałkowskiego w tej sprawie.
 
Pobierz dokument - WSPARCIE BIZNESU W DOBIE KORONAWIURA
 

Porozumienie o współpracy między Gminą Miejską Dzierżoniów a Dolnośląskimi Pracodawcami

 

8 października podczas konferencji, pt.: Priorytety i wyzwania lokalnej gospodarki, która odbyła się w Dzierżoniowie, podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Gminą Miejską Dzierżoniów a Dolnośląskimi Pracodawcami.

Porozumienie o współpracy, Dzierżoniów 08.10.2019 r.

 

 

Porozumienie o współpracy między Społeczną Akademią Nauk w Łodzi Wydział Zamiejscowy w Świdnicy a Dolnośląskimi Pracodawcami

 

13 września w Wałbrzychu podpisano porozumienie o współpracy między Społeczną  Akademią Nauk w Łodzi Wydział Zamiejscowy w Świdnicy a Dolnośląskimi Pracodawcami. Dokument został podpisany przez Dziekana dr Jarosława Szandurskiego oraz Prezesa Zarządu Dolnośląskich Pracodawców Artura Mazurkiewicza. 

Porozumienie o współpracy, Wałbrzych 13.09. 2019 r.

 

 

Kolejna inicjatywa podjęta przez Członków Dolnośląskich Pracodawców, wspierająca rzecznictwo interesów, dla Instytucji Zarządzającej RPO WD, Wrocław 05.06.2019 r. 

 

 

 

Ekspertyza pt.: „Transgraniczny rynek pracy - dziś i jutro. Analiza i przegląd rozwiązań zwiększających zatrudnienie oraz mobilność pracowniczą w Polsce, Czechach i Niemczech”. Została ona opracowana w ramach projektu ,,Eures - TriRegio”  współfinansowanego z Programu Unii Europejskiej na Rzecz Zatrudnienia oraz Innowacji Społecznych (EaSI) 2014 - 2020, 2018r.

 

Pismo do Ministerstwa Rozwoju w sprawie wprowadzenia zmian zasad korzystania ze środków na kształcenie ustawiczne dorosłych, 17 sierpnia 2017r., Wrocław

 

Stanowisko Forum Partnerów Społecznych w sprawie niestosowania klauzul społecznych w postępowaniu o udzielenie zamówień publicznych oraz nieprzestrzegania przepisów o minimalnej stawce godzinowej, 1 czerwca 2017r., Wrocław

 

Stanowisko Dolnośląskich Pracodawców ws. ograniczenia dostępu właścicieli firm MŚP do usług rozwojowych finansowanych z EFS w ramach RPO WD na lata 2014-2020, 26.01.2017

 

Stanowisko Dolnośląskich Pracodawców ws. rekomendowania Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego wystąpienia do Rady Dialogu Społecznego w kwestii kontynuowania realizacji instrumentu Zlecania Działań Aktywizacyjnych w 2017 roku, 19.01.2017

 

Stanowisko Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego, 17.05.2016

 

Uwagi Dolnośląskich Pracodawców do projektu kryterów - Schemat 1.3.C.2 Doradztwo dla MŚP - projekty grantowe IOB, 19.05.2016

 

Opinia Dolnośląskich Pracodawców dot. systemu akredytacji Ośrodków Innowacji Ministerstwa Rozwoju, 19.04.2016 r.

 

Stanowisko Dolnośląskich Pracodawców w sprawie Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2016 r., 12.04.2016 r.

 

Opinia Dolnośląskich Pracodawców dot. projektu ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę i o Państwowej Inspekcji Pracy, 24.02.2016 r.
 

Stanowisko Dolnośląskich Pracodawców w sprawie wspierania rozwoju sektora MŚP, przy użyciu instrumentów finansowych przez spółkę Dolnośląskich Fundusz Regionalny Sp. z o.o., 24.02.2016
 

Stanowisko Dolnośląskich Pracodawców w sprawie Dolnośląskiego Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na 2016 rok, 9.10.2016

 

Preambuła Koalicji Pracodawców Dolnego Śląska, 2016

 

Rekomendacje Konfederacji Lewiatan zmian w Krajowym Funduszu Szkoleniowym, 30.11.2015 


Apel Dolnośląskich Pracodawców o przyjazny dla przedsiębiorców model dystrybucji preferencyjnych pożyczek, 27.11.2015

 

Opinia Dolnośląskich Pracodawców do projektu Ministerstwa Gospodarki „Polskie Mosty Technologiczne” POIR 2014-2020 29.10.2015 r.

 

Opinia Dolnośląskich Pracodawców na temat planowanego dokumentu ,,Planu promocji gospodarczej Polski na rok 2016" 29.07.2015 r.

 

Uwagi i propozycje zmian Dolnośląskich Pracodawców, regionalnego związku pracodawców Konfederacji Lewiatan do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 30.03.2015 r.

 

Opinia na temat Krajowego Funduszu Szkoleniowego  24.03.2015 r

 

Stanowisko zarządu Dolnośląskich Pracodawców – związku regionalnego Konfederacji Lewiatan  w sprawie prac nad Zintegrowanymi Inwestycjami Terytorialnymi (ZIT) na terenie województwa dolnośląskiego 20.03.2015 r.

 

Ekspertyza: dialog na regionalnym rynku pracy 04.03.2015 r.

 

Stanowisko Regionalnego Związku Pracodawców Konfederacji Lewiatan dotyczące utworzenia Dolnośląskiej Instytucji Finansowej przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego 18.12.2014 r.

 

Stanowisko reprezentatywnych organizacji pracodawców działających w Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego we Wrocławiu 22.11.2014 r.

 

Wspólne stanowisko strony pracodawców Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych dotyczące propozycji zawartych w projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 21.11.2014

 

Opinia do założeń i propozycji do projektu ustawy o wspieraniu polubownych metod rozwiązywania sporów - 22.09.2014 r.

 

Opinia – założenia dotyczące źródeł współfinansowania krajowego dla środków EFS w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. - 29.08.2014 r.

 

Komentarz do informacji Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy o sytuacji na rynku pracy województwa dolnośląskiego w czerwcu 2014r. - 06.08.2014 r.

 

Uwagi do projektu organizacji pracodawców do założeń ustawy dot. Kształtu i funkcjonowania Rady Dialogu Społecznego i Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego - 11.06.2014 r.  

 

Stanowisko reprezentatywnych organizacji pracodawców na Dolnym Śląsku do Marszałka Województwa i Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w sprawie ostatniego konkursu RPO 2007-2013 skierowanego do przedsiębiorców - 17.02.2014r.

 

Stanowisko Sudeckiego Związku Pracodawców dot. projektu zmian do ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - 12.12.2013r.

 

Uwagi Sudeckiego Związku Pracodawców do Projektu RPO dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 - 03.12.2013r.

 

Interwencja Sudeckiego Związku Pracodawców ws. finansowania budżetu państwa ośrodków Enterprise Europe Network - 29.11.2013r.

 

Stanowisko Sudeckiego Związku Pracodawców dotyczące Współpracy Transgranicznej Polski i Czech w nowej perspektywie finansowej UE 2014-2020 - 17.10.2013r.

 

Stanowisko Sudeckiego Związku Pracodawców dotyczące popytowego systemu dystrybucji środków przeznaczonych na kształcenie i szkolenie przedsiębiorstw z sektora MŚP i pracowników w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020 - 20.08.2013r.

 

Uwagi Sudeckiego Związku Pracodawców do „Wstępnego Programu Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej” - 15.07.2013r.

 

Prośba do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w Pradze o przedstawienie przyczyn braku zapisów w nowym programie dot. wspierania i stymulowania przedsiębiorczości transgranicznej w nowym okresie programowania - 10.07.2013r. (ang)

 

Stanowisko WKDS w sprawie zawieszenia udziału strony związkowej w pracach wojewódzkich komisji dialogu społecznego - 03.07.2013r.

 

Stanowisko Sudeckiego Związku Pracodawców w sprawie współpracy i przygotowań do nowego okresu programowania funduszy strukturalnych UE 2014-2020 - 14.05.2013r.

 

Stanowisko WKDS w sprawie postulowanych zmian dotyczących funkcjonowania dialogu społecznego i obywatelskiego w Polsce - 14.02.2013r.

 

 

kalendarz wydarzeń

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica