Działalność » Stanowiska, opinie i ekspertyzy

Kolejna inicjatywa podjęta przez Członków Dolnośląskich Pracodawców, wspierająca rzecznictwo interesów, dla Instytucji Zarządzającej RPO WD.

 

Ekspertyza pt.: „Transgraniczny rynek pracy - dziś i jutro. Analiza i przegląd rozwiązań zwiększających zatrudnienie oraz mobilność pracowniczą w Polsce, Czechach i Niemczech”. Została ona opracowana w ramach projektu ,,Eures - TriRegio”  współfinansowanego z Programu Unii Europejskiej na Rzecz Zatrudnienia oraz Innowacji Społecznych (EaSI) 2014 - 2020, 2018r.

 

Pismo do Ministerstwa Rozwoju w sprawie wprowadzenia zmian zasad korzystania ze środków na kształcenie ustawiczne dorosłych, 17 sierpnia 2017r., Wrocław

 

Stanowisko Forum Partnerów Społecznych w sprawie niestosowania klauzul społecznych w postępowaniu o udzielenie zamówień publicznych oraz nieprzestrzegania przepisów o minimalnej stawce godzinowej, 1 czerwca 2017r., Wrocław

 

Stanowisko Dolnośląskich Pracodawców ws. ograniczenia dostępu właścicieli firm MŚP do usług rozwojowych finansowanych z EFS w ramach RPO WD na lata 2014-2020, 26.01.2017

 

Stanowisko Dolnośląskich Pracodawców ws. rekomendowania Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego wystąpienia do Rady Dialogu Społecznego w kwestii kontynuowania realizacji instrumentu Zlecania Działań Aktywizacyjnych w 2017 roku, 19.01.2017

 

Stanowisko Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego, 17.05.2016

 

Uwagi Dolnośląskich Pracodawców do projektu kryterów - Schemat 1.3.C.2 Doradztwo dla MŚP - projekty grantowe IOB, 19.05.2016

 

Opinia Dolnośląskich Pracodawców dot. systemu akredytacji Ośrodków Innowacji Ministerstwa Rozwoju, 19.04.2016 r.

 

Stanowisko Dolnośląskich Pracodawców w sprawie Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2016 r., 12.04.2016 r.

 

Opinia Dolnośląskich Pracodawców dot. projektu ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę i o Państwowej Inspekcji Pracy, 24.02.2016 r.
 

Stanowisko Dolnośląskich Pracodawców w sprawie wspierania rozwoju sektora MŚP, przy użyciu instrumentów finansowych przez spółkę Dolnośląskich Fundusz Regionalny Sp. z o.o., 24.02.2016
 

Stanowisko Dolnośląskich Pracodawców w sprawie Dolnośląskiego Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na 2016 rok, 9.10.2016

 

Preambuła Koalicji Pracodawców Dolnego Śląska, 2016

 

Rekomendacje Konfederacji Lewiatan zmian w Krajowym Funduszu Szkoleniowym, 30.11.2015 


Apel Dolnośląskich Pracodawców o przyjazny dla przedsiębiorców model dystrybucji preferencyjnych pożyczek, 27.11.2015

 

Opinia Dolnośląskich Pracodawców do projektu Ministerstwa Gospodarki „Polskie Mosty Technologiczne” POIR 2014-2020 29.10.2015 r.

 

Opinia Dolnośląskich Pracodawców na temat planowanego dokumentu ,,Planu promocji gospodarczej Polski na rok 2016" 29.07.2015 r.

 

Uwagi i propozycje zmian Dolnośląskich Pracodawców, regionalnego związku pracodawców Konfederacji Lewiatan do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 30.03.2015 r.

 

Opinia na temat Krajowego Funduszu Szkoleniowego  24.03.2015 r

 

Stanowisko zarządu Dolnośląskich Pracodawców – związku regionalnego Konfederacji Lewiatan  w sprawie prac nad Zintegrowanymi Inwestycjami Terytorialnymi (ZIT) na terenie województwa dolnośląskiego 20.03.2015 r.

 

Ekspertyza: dialog na regionalnym rynku pracy 04.03.2015 r.

 

Stanowisko Regionalnego Związku Pracodawców Konfederacji Lewiatan dotyczące utworzenia Dolnośląskiej Instytucji Finansowej przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego 18.12.2014 r.

 

Stanowisko reprezentatywnych organizacji pracodawców działających w Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego we Wrocławiu 22.11.2014 r.

 

Wspólne stanowisko strony pracodawców Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych dotyczące propozycji zawartych w projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 21.11.2014

 

Opinia do założeń i propozycji do projektu ustawy o wspieraniu polubownych metod rozwiązywania sporów - 22.09.2014 r.

 

Opinia – założenia dotyczące źródeł współfinansowania krajowego dla środków EFS w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. - 29.08.2014 r.

 

Komentarz do informacji Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy o sytuacji na rynku pracy województwa dolnośląskiego w czerwcu 2014r. - 06.08.2014 r.

 

Uwagi do projektu organizacji pracodawców do założeń ustawy dot. Kształtu i funkcjonowania Rady Dialogu Społecznego i Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego - 11.06.2014 r.  

 

Stanowisko reprezentatywnych organizacji pracodawców na Dolnym Śląsku do Marszałka Województwa i Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w sprawie ostatniego konkursu RPO 2007-2013 skierowanego do przedsiębiorców - 17.02.2014r.

 

Stanowisko Sudeckiego Związku Pracodawców dot. projektu zmian do ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - 12.12.2013r.

 

Uwagi Sudeckiego Związku Pracodawców do Projektu RPO dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 - 03.12.2013r.

 

Interwencja Sudeckiego Związku Pracodawców ws. finansowania budżetu państwa ośrodków Enterprise Europe Network - 29.11.2013r.

 

Stanowisko Sudeckiego Związku Pracodawców dotyczące Współpracy Transgranicznej Polski i Czech w nowej perspektywie finansowej UE 2014-2020 - 17.10.2013r.

 

Stanowisko Sudeckiego Związku Pracodawców dotyczące popytowego systemu dystrybucji środków przeznaczonych na kształcenie i szkolenie przedsiębiorstw z sektora MŚP i pracowników w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020 - 20.08.2013r.

 

Uwagi Sudeckiego Związku Pracodawców do „Wstępnego Programu Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej” - 15.07.2013r.

 

Prośba do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w Pradze o przedstawienie przyczyn braku zapisów w nowym programie dot. wspierania i stymulowania przedsiębiorczości transgranicznej w nowym okresie programowania - 10.07.2013r. (ang)

 

Stanowisko WKDS w sprawie zawieszenia udziału strony związkowej w pracach wojewódzkich komisji dialogu społecznego - 03.07.2013r.

 

Stanowisko Sudeckiego Związku Pracodawców w sprawie współpracy i przygotowań do nowego okresu programowania funduszy strukturalnych UE 2014-2020 - 14.05.2013r.

 

Stanowisko WKDS w sprawie postulowanych zmian dotyczących funkcjonowania dialogu społecznego i obywatelskiego w Polsce - 14.02.2013r.

kalendarz wydarzeń

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica