Aktualności » Konfederacja Lewiatan
Branża energetyczna oczekuje od rządu wsparcia w czasie epidemii

• Branża energetyczna przygotowała pakiet postulatów, które pomogą firmom przetrwać czas epidemii koronawirusa.• Proponuje wprowadzenie rozwiązań, które ograniczą utratę płynności finansowej dostawców mediów (energii elektrycznej, gazu, ciepła) z powodu wstrzymania płatności przez odbiorców oraz pozwolą zachować ciągłość dostaw tych mediów. – Przedsiębiorcy postulują, aby państwo (Skarb Państwa) okresowo przejęło płatności za media, z których korzystają przedsiębiorstwa (odbiorcy) znajdujące się w bardzo trudnej sytuacji finansowej na rzecz sprzedawców i Operatorów Systemów Dystrybucyjnych. Warte rozważenia byłoby przyjęcie analogicznego schematu do tego, jaki był / jest stosowany przy budowie dróg ekspresowych i autostrad tj. GDDKiA płaci bezpośrednio podwykonawcom w przypadku problemów generalnych wykonawców – wskazuje Dorota Zawadzka–Stępniak, dyrektorka departamentu energii i zmian klimatu Konfederacji Lewiatan.– Przedsiębiorcy proponują także, aby w przypadku wprowadzenia ograniczeń w towarowym ruchu granicznym lub jego zamknięciu automatycznie zezwalać na dostawy usług i produktów umożliwiających zapewnienie dostaw energii. Domagają się pełnej informacji na temat możliwych zakłóceń w dostawach węgla i gazu przez spółki państwowe, przesyłu gazu (Gaz System) i dostawach innych strategicznych towarów i usług. Oczekują też konsultacji przed wprowadzeniem ograniczeń i zakazów bądź nakazów, które skutkowałyby zakłóceniami dostaw i usług strategicznych – dodaje Dorota Zawadzka–Stępniak. Wśród innych kluczowych propozycji znalazły się te dotyczące m.in. nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz innych ustaw.W odniesieniu do ustawy o OZE przedsiębiorcy postulują m.in. o:– wydłużenie o co najmniej 6 miesięcy terminów do rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej w ramach systemu aukcyjnego w stosunku do wytwórców, którzy złożyli zwycięskie oferty w ramach aukcji przeprowadzonych w latach 2018 oraz 2019, a także w stosunku do wytwórców, którzy dopiero przystąpią do aukcji przeprowadzanych w przyszłości. – wprowadzenie okoliczności wyłączających, w tym dotyczących wykluczenia instalacji z aukcyjnego systemu wsparcia, możliwości przystąpienia do aukcji dopiero po upływie 3 lat, przepadku kaucji oraz podleganie karze pieniężnej z tytułu sprzedaży w ramach systemu aukcyjnego poniżej 85% ilości energii elektrycznej określonej w ofercie w trzyletnich okresach sprawozdawczych z powodu niedokonania sprzedaży po raz pierwszy w ramach aukcji na skutek określonych sytuacji: epidemie, pandemie, stany zagrożenia epidemicznego.– wprowadzenie instytucji zawieszenia biegu terminów do rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej w ramach systemu aukcyjnego. – zapewnienie przedłużenia terminów także dla rozwijanych projektów OZE, które nie uczestniczą w systemie aukcyjnym, w szczególności w odniesieniu do ustawowych ograniczeń okresu związania operatorów systemów elektroenergetycznych warunkami umów o przyłączenie instalacji OZE do sieci.W odniesieniu do innych ustaw przedsiębiorcy postulują m.in.– wydłużenie terminu na złożenie przez przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej sprawozdania z realizacji obowiązku publicznej sprzedaży energii elektrycznej za 2019 rok zgodnie z ustawą prawo energetyczne– wydłużenie terminów w zakresie wydawania warunków przyłączenia oraz przyłączania mikroinstalacji, rozpatrywania reklamacji itd. – wskazanie realnych terminów opracowania i konsultowania planów budowy ogólnodostępnych stacji ładowaniaPonadto przedsiębiorcy postulują wydłużenie lub przesunięcie terminów wynikających z obowiązujących aktów prawnych (w szczególności ustaw Prawo energetyczne, o odnawialnych źródłach energii, o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, akcyzowej) na złożenie przez przedsiębiorstwa energetyczne prowadzące działalność koncesjonowaną stosownych sprawozdań i ankiet o 60 dni w stosunku do terminów określonych w tych aktach.Powyższa propozycja dotyczy również terminów nie wynikających bezpośrednio z powyższych aktów, ale określonych przez organy administracji państwowej takie jak właściwe ministerstwa, URE, UOKiK na podstawie odpowiednich uprawnień w tych aktach określonych.Pełne stanowiska Konfederacji Lewiatan w powyższych kwestiach ponizejStanowisko 1Stanowisko 2Stanowiska 3 Konfederacja Lewiatan 

Źródło: Konfederacja Lewiatan

Data publikacji: 26.03.2020
...powrót
kalendarz wydarzeń

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica