Aktualności » Konfederacja Lewiatan
Plany legislacyjne Komisji Europejskiej na 2021 rok

Komisja Europejska zaplanowała na ten rok wiele nowych propozycji legislacyjnych oraz przegląd obowiązującego prawa w obszarach związanych przede wszystkim z Nowym Europejskim Zielonym Ładem. W planach KE znalazły się m.in.:Zmiana unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (systemu handlu emisjami), z uwzględnieniem sektora morskiego, lotnictwa oraz mechanizmu CORSIA, a także wniosek dotyczący systemu handlu emisjami jako zasobu własnego (drugi kwartał)Mechanizm dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 (CBAM) oraz wniosek dotyczący CBAM jako zasobu własnego (drugi kwartał)Zmiana dyrektywy ws. opodatkowania energii (drugi kwartał)Zmiana dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii służąca realizacji ambicji nowych celów klimatycznych na 2030 r. (drugi kwartał)Zmiana dyrektywy o efektywności energetycznej służąca realizacji ambicji nowych celów klimatycznych na 2030 r. (drugi kwartał)Zmiana dyrektywy w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych (drugi kwartał),Zmiana rozporządzenia określającego normy emisji CO2 dla nowych samochodów osobowych i dla nowych lekkich pojazdów użytkowych (drugi kwartał)Zmiana dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (czwarty kwartał)Inicjatywa w zakresie polityki zrównoważonych produktów, w tym zmiana dyrektywy w sprawie ekoprojektu (czwarty kwartał)Zmiana dyrektywy w sprawie inteligentnych systemów transportowych, w tym inicjatywa dotycząca sprzedaży biletów multimodalnych (trzeci kwartał)Zmiana rozporządzenia w sprawie transeuropejskiej sieci transportowej TEN–T (trzeci kwartał)Opracowanie norm emisji zastępujących normy Euro 6/VI dla samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych i autobusów (czwarty kwartał). Komisja przedstawi także w 2021 r. następujące inicjatywy związane z drugą obok zielonej, czyli cyfrową transformacją takie jak:Opłata cyfrowa oraz wniosek dotyczący opłaty cyfrowej jako zasobu własnego (drugi kwartał)Akt prawny o danych (trzeci kwartał)Przegląd dyrektywy dot. baz danych (trzeci kwartał)Godna zaufana i bezpieczna europejska tożsamość elektroniczna (pierwszy kwartał)Poprawa warunków pracy osób pracujących za pośrednictwem platform internetowychNowe wymogi dotyczące projektowania i praw konsumentów w  odniesieniu do urządzeń elektronicznych (czwarty kwartał)Wyrównywanie szans i dostęp do zamówień publicznych w kontekście subsydiów zagranicznych (drugi kwartał).Ponadto, w kontekście pandemii koronawirusa, Komisja zaprezentuje swoją propozycję dot. europejskiej przestrzeni danych dotyczących zdrowia w czwartym kwartale br.Konfederacja Lewiatan, która utrzymuje bardzo bliskie robocze kontakty z Komisją Europejską będzie śledzić na bieżąco te tematy i informować firmy o ich przebiegu. Pełen program prac Komisji na 2021 r. znajduje się tutaj: https://eur–lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:91ce5c0f–12b6–11eb–9a54–01aa75ed71a1.0020.02/DOC_2&format=PDF  

Źródło: Konfederacja Lewiatan

Data publikacji: 11.01.2021
...powrót
kalendarz wydarzeń

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica