Działalność » Dofinansowanie szkoleń z KFS » Ogólne informacje nt. KFS

Skorzystaj z dofinansowania
z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

 

Chciałbyś sprostać wymaganiom dynamicznie zmieniającej się gospodarki?

Poszerzyć swoje kompetencje, a może zainwestować w potencjał kadrowy w swojej firmie?

Zależy Ci na umocnieniu pozycji firmy na konkurencyjnym rynku?

Poświęć chwilę i poznaj wyjątkową szansę na dofinansowanie kosztów przekwalifikowania lub poszerzenia kompetencji swoich lub też zatrudnionych w Twojej firmie pracowników, jaką daje pracodawcom Krajowy Fundusz Szkoleniowy.

 

Czym jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy?

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) to wydzielona część (ok. 2%) Funduszu Pracy - funduszu celowego przeznaczonego na zapobieganie bezrobociu i ograniczenie jego skutków, tworzonego ze składek pracodawców.

 

W jakim celu został utworzony KFS?

Krajowy Fundusz Szkoleniowy powstał, aby zapobiegać utracie przez osoby pracujące zatrudnienia  z powodu posiadania kompetencji nieadekwatnych do wymagań zmieniającej się gospodarki. Przeznaczony jest zatem na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy adresowany jest więc do pracodawców, którzy zamierzają przekwalifikować, zaktualizować, uzupełnić wiedzę i umiejętności swoich pracowników. Inwestycja w potencjał kadrowy powinna poprawić pozycję pracowników, jak i samej firmy na konkurencyjnym rynku pracy.

 

Kto może ubiegać się o środki  KFS?

O dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego mogą wystąpić wszyscy pracodawcy w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, którzy zamierzają inwestować w podnoszenie swoich własnych kompetencji lub kompetencji osób pracujących w firmie.

,,Pracodawca to jednostka organizacyjna, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudnia co najmniej jednego pracownika"

Dofinansowanie następuje zatem na wniosek  pracodawcy.

 

Kto może korzystać z kształcenia ustawicznego objętego wsparciem z KFS?

Ze środków KFS korzystają pracownicy zatrudnieni w firmie na umowy o pracę, ale może z nich korzystać również sam pracodawca na takich samych zasadach jak jego pracownicy.

Dodatkowymi, zmieniającymi się co roku kryteriami dla osób starających się o środki na kształcenie ustawiczne w ramach KFS jest m.in. wiek, bowiem każdego roku wyznaczane są różne priorytety wydatkowania środków.

W latach 2014-2015 warunkiem umożliwiającym korzystanie ze środków KFS było posiadanie przez osobę, która ma zostać objęta kształceniem ustawicznym wieku 45+.

 

Zobacz priorytety
wydatkowania środków w roku
202
3

 

Na co przeznaczane są środki KFS?

Środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego są przeznaczane na:

 • określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego, które będzie można zaspokoić dzięki środkom Krajowego Funduszu Szkoleniowego,
 • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
 • egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
 • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

 

Jaką wysokość dofinansowania kształcenia ustawicznego można otrzymać?

100% kosztów kształcenia ustawicznego - mikroprzedsiębiorca,

80% kosztów kształcenia ustawicznego - mały, średni i duży przedsiębiorca

UWAGA! Całość dofinansowania środkami KFS nie może jednak przekroczyć wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Należy również pamiętać, że wsparcie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego jest pomocą de minimis w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

 

Jak starać się o środki z KFS?

Pracodawca zainteresowany wsparciem powinien złożyć do Powiatowego Urzędu Pracy właściwego ze względu na siedzibę, albo miejsce prowadzenia działalności wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego wraz z innymi niezbędnymi dokumentami.

Wnioski są rozpatrywane zgodnie z kolejnością ich wpływu i w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku pracodawca powinien otrzymać informację o sposobie jego rozpatrzenia.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku urząd pracy w imieniu starosty zawiera z pracodawcą umowę o finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i/lub pracodawcy.

Po zawarciu umowy z urzędem na realizację działań w ramach KFS pracodawca zobowiązany jest dokonać wyboru usługodawcy i realizatora kształcenia ustawicznego i poinformować urząd o dokonanym wyborze (w terminie 30 dni od dnia otrzymania środków).

 

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA (FAQ)

Czy mogę skorzystać ze środków KFS jeśli prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą?

NIE. O dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego mogą wystąpić wszyscy pracodawcy w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, którzy zamierzają inwestować w podnoszenie swoich własnych kompetencji lub kompetencji osób pracujących w firmie.

Osoba prowadząca działalność gospodarczą niezatrudniająca żadnego pracownika nie jest w pracodawcą. Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą i nie zatrudniające pracowników nie mogą wobec tego korzystać ze środków KFS.

 

Czy mogę skorzystać ze środków z KFS jeśli prowadzę działalność
gospodarczą, ale nie zatrudniam żadnego pracownika na umowę o pracę?

NIE. Ze wsparcia z KFS nie może skorzystać osoba prowadzącą działalność gospodarczą niezatrudniająca żadnego pracownika lub np. zatrudniająca wykonawców na podstawie umowy o dzieło/zlecenia czy też współpracująca wyłącznie ze współmałżonkiem.

O środki może wystąpić  tylko pracodawca w rozumieniu przepisów ustawy o promocji i zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, czyli podmiot zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę.

UWAGA: Nie ma znaczenia na jaki rodzaj umowy o pracę zatrudnieni są pracownicy korzystający z kształcenia wspieranego środkami KFS, a także czy jest to praca na pełen czy część etatu.
 

Czy wspólnicy spółki partnerskiej, spółki jawnej,
spółki cywilnej będący pracodawcą mogą ubiegać się o środki z KFS?

NIE. Pracodawcą w tym przypadku jest bezpośrednio spółka. Wspólnik może otrzymać dofinansowanie do szkolenia w ramach KFS tylko w sytuacji,  kiedy posiada podpisaną umowę o pracę ze spółką.

Wspólnicy  spółki nie są pracodawcą dla pracowników zatrudnionych w spółce, ponieważ jest nim cały podmiot tj. spółka, a wspólnicy działają jedynie w imieniu tego podmiotu. 

 

Czy prezes spółki z o.o. może ubiegać się o środki
na organizację szkolenia dla siebie w ramach KFS?

TAK.  Jednak tylko wtedy,  gdy ma podpisaną umowę o pracę ze spółką z o.o. Akt powołania prezesa nie jest wystarczający do otrzymania dofinansowania.

 

W jakich formach możliwa jest realizacja kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy?

Finansowanie kształcenia ustawicznego oznacza, że środki KFS można przeznaczyć na:

 • kwalifikacyjny kurs zawodowy
 • kurs umiejętności zawodowych
 • kurs kompetencji ogólnych
 • turnus dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników
 • kursy inne niż wymienione powyżej, które będą umożliwiać uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji

 

Jakie szkolenia mogą zostać dofinansowane?

Każde szkolenie, o ile pracodawca uzna je za potrzebne. To na pracodawcy spoczywa obowiązek właściwego uzasadnienia szkolenia w nawiązaniu do zajmowanego/obejmowanego stanowiska pracy. Pracodawca sam wybiera do tego firmę szkoleniową, mając na uwadze, aby wydatki były celowe i oszczędne.

 

Jakie wydatki są kosztami kwalifikowalnymi z KFS?

Należy pamiętać, że kwalifikowalny jest jedynie koszt samego szkolenia. Nie można się ubiegać o środki z KFS na potrzeby refundacji kosztów dojazdu na szkolenie, cateringu, noclegu, zakupu książek. Dofinansowaniu podlega jedynie usługa szkoleniowa.

 

Czy na jednego pracownika może przypadać więcej niż jedna forma kształcenia ustawicznego?

Do wysokości  ustalonego limitu (całość dofinansowania środkami KFS nie może przekroczyć wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika) pracodawca może otrzymać środki KFS na kilka form podnoszenia kwalifikacji przez jednego pracownika.

 

Czy kształcenie z otrzymanych środków KFS musi obowiązkowo
rozpocząć się w roku, w którym środki te zostały przyznane? 

TAK. Środki KFS przyznawane są na dany rok budżetowy. Oznacza to, że działania o których sfinansowanie występowano, muszą zostać rozpoczęte w roku, na który zostały przyznane środki. O sfinansowanie szkoleń czy egzaminów, które planowane są na rok przyszły, należy wystąpić z wnioskiem w przyszłym roku.

 

Czy ze środków KFS może być sfinansowane szkolenie, które rozpoczęło się
wcześniej niż została zawarta umowa między urzędem pracy a pracodawcą?

NIE. Przepisy nie regulują bezpośrednio kwestii finansowania ze środków KFS kształcenia, które już się rozpoczęło przez zawarciem umowy między starostą i pracodawcą (czy nawet przed złożeniem wniosku przez pracodawcę). Należy jednak przyjąć, że pracodawca może złożyć wniosek o sfinansowanie jeszcze nie rozpoczętej formy kształcenia ustawicznego.

 

Czy można sfinansować kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy,
które się zakończyło przed dniem złożenia wniosku i podpisaniem umowy?

NIE. Niemożliwe jest finansowanie z KFS kształcenia ustawicznego w przypadku, gdy zostało już ono zakończone. Umowa pomiędzy pracodawcą a uczestnikiem określająca prawa i obowiązki stron, którą pracodawca ma obowiązek zawrzeć, byłaby w takiej sytuacji umową bezprzedmiotową. 

 

Czy szkolenie/ studia podyplomowe mogą trwać dłużej
niż rok i odbywać się na przełomie roku?

TAK. Przekazywane pracodawcom przez urzędy pracy środki w ramach limitów przyznanych na dany rok budżetowy na zadania realizowane w ramach KFS w danym roku powinny być wydatkowane w tym roku, na który zostały przyznane.

W przypadku form kształcenia ustawicznego obejmujących więcej niż jeden rok, środki mogą być przekazywane w transzach, w okresie obejmującym kilka lat. Wówczas terminy przekazywania środków KFS powinny być zgodne z harmonogramem ustalonym przez strony i zawartym w umowie podpisywanej przez starostę i pracodawcę. Daty przekazywania transz środków powinny być tak dostosowane, aby płatności wynikające z faktur za szkolenia/ studia podyplomowe trwające dłużej niż 1 rok bądź odbywające się na przełomie roku, mogły być dokonane w danym roku, w ramach ustalonego na ten rok limitu środków na finansowanie zadań w ramach KFS.

W sytuacji, gdy instytucja oferująca kształcenie ustawiczne wymaga jednorazowej płatności i jest ona dokonywana przez pracodawcę w pierwszym roku działań szkoleniowych, starosta może przekazać pracodawcy w tym roku całą należność za kształcenie trwające na przełomie dwóch lat,  zgodnie z ustalonym przez strony umowy harmonogramem płatności, w ramach limitu KFS ustalonego dla starosty na pierwszy rok działań szkoleniowych.

W przypadku gdy pracodawca dokonuje płatności instytucji szkoleniowej (całość lub część ogólnej kwoty zapisanej w umowie) w następnym roku, starosta przekazuje pracodawcy środki w ramach limitu środków KFS przyznanego na rok następny.

 

Jak wygląda realizacja kształcenia ustawicznego w postaci studiów podyplomowych?

Dopuszczalne jest finansowanie studiów podyplomowych zarówno z góry, za cały cykl kształcenia, jak i ratalnie, za dany semestr (sposób płatności powinien zostać określony w umowie). Wybór zależy m.in. od zasad przyjętych przez uczelnię. Powiatowy Urząd Pracy może również zasugerować pracodawcy swoje preferencje w tej kwestii (np. zasugerować płatności semestralne lub w przypadku płatności jednorazowej składanie semestralnych oświadczeń, że pracownik nadal studiuje).

 

Czy pracodawca jest zobowiązany do zwrotu otrzymanych funduszy w sytuacji,
w której dana forma kształcenia nie może być zrealizowana w danym roku
kalendarzowym z przyczyn niezależnych od przedsiębiorcy?

TAK. Środki KFS, przyznane zostają na działania realizowane w konkretnym roku budżetowym. Jeżeli forma kształcenia, na którą pracodawca otrzymał środki nie rozpoczęła się w roku, na który została przyznana, środki te powinny zostać zwrócone do Powiatowego Urzędu Pracy. Nie zachodzi jednak potrzeba rozwiązania zawartej umowy, a jedynie jej aneksowania w części dotyczącej ponownego przekazania środków, o ile umowa nie zawiera takich postanowień.

 

Jak należy postąpić w przypadku, gdy z przekazanych środków zostanie
wolna kwota niewykorzystana na realizację zaplanowanych szkoleń?

Jeśli po zrealizowaniu przez pracodawcę wszystkich przewidzianych umową działań pozostaną niewykorzystane środki KFS, pracodawca powinien zwrócić je do Powiatowego Urzędu Pracy. Zasady zwrotu niewykorzystanych środków powinny zostać zawarte w umowie o dofinansowanie kształcenia ustawicznego ze środków KFS, jaką podpisuje pracodawca i starosta.

 

Jaka wygląda procedura otrzymania środków KFS?

a) Złożenie wniosku. Wniosek należy złożyć do właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy, albo miejsce prowadzenia działalności Powiatowego Urzędu Pracy

Pracodawca do wniosku zobowiązany jest dołączyć:

 • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 • wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie
 • w przypadku spółek - statut, umowę spółki

Wnioski są rozpatrywane zgodnie z kolejnością ich wpływu i w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku pracodawca powinien otrzymać informację o sposobie jego rozpatrzenia.

b) Podpisanie umowy. Dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego ze środków KFS następuje na podstawie umowy zawartej ze starostą, która określa szczegółowo warunki wsparcia oraz obowiązki stron.

Po zawarciu umowy z urzędem na realizację działań w ramach KFS pracodawca zobowiązany jest dokonać wyboru usługodawcy i realizatora kształcenia ustawicznego i poinformować urząd o dokonanym wyborze (termin realizacji: nie później niż 30 dni od dnia otrzymania środków).

UWAGA:  Pracodawca ma obowiązek podpisać z pracownikiem umowę określającą prawa i obowiązki stron w zakresie zasad zwrotu środków w przypadku nieukończenia przez pracownika kształcenia ustawicznego. Należy pamiętać, że nieukończenie kształcenia ustawicznego finansowanego z KFS skutkuje dla pracodawcy koniecznością zwrotu otrzymanych środków.

c) Rozliczenie środków. Pracodawca zobowiązany jest w ciągu 14 dni od dnia zakończenia kształcenia ustawicznego przedstawić rozliczenie otrzymanych środków KFS poprzez m.in.: złożenie uwierzytelnionych za zgodność z oryginałem, czytelnym podpisem przez osobę reprezentującą pracodawcę, kopii faktur, potwierdzających wydatkowanie otrzymanego dofinansowania i wkładu własnego (jeśli dotyczy) ujętego w rozliczeniu wraz z dowodem uregulowania należności.

Faktury powinny zawierać wyszczególnienie dokładnego zakresu działania objętego kształceniem ustawicznym.

d) Zwrot środków. Pracodawca zwraca środki z KFS wraz z odsetkami w wysokości ustawowej naliczonymi od dnia otrzymania dofinansowania, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania Urzędu Pracy w przypadku:

 • nieukończenia kształcenia ustawicznego przez uczestnika z uwzględnieniem powodu rozwiązania przez niego umowy o pracę lub rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 ustawy - Kodeks Pracy-rozwiązanie przez pracodawcę bez wypowiedzenia z winy pracownika,
 • rozwiązania przez pracodawcę z pracownikiem umowy o pracę w trakcie trwania kształcenia ustawicznego,
 • nieukończenia kształcenia ustawicznego pracownika lub pracodawcę,
 • wydatkowania środków KFS niezgodnie z przeznaczeniem tj. na działania o innym zakresie, adresowane do innych grup lub innej liczby osób, realizowane w innym terminie niż wskazany we wniosku załączonym do umowy,
 • zamknięcia lub zawieszenia działalności gospodarczej przez pracodawcę,
 • złożenia niezgodnych z prawdą informacji, zaświadczeń lub oświadczeń w zakresie, o których mowa w art. 37 ust. 1 i 2 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

 

Jakie są najczęstsze nieprawidłowości wymagające wyjaśnień/uzupełnienia wniosku?

 • uzasadnienie potrzeby odbycia kształcenia ustawicznego przedstawione w sposób ogólny, bez wyraźnego związku ze stanowiskiem pracy osoby, która ma być objęta wsparciem w ramach realizowanych działań,
 • nieprawidłowo wyliczony wkład własny pracodawcy,
 • nieadekwatna do ceny rynkowej wartość szkolenia,
 • brak złożonego podpisu przez pracodawcę lub osobę reprezentującą pracodawcę na wniosku i/lub wymaganych dokumentach,
 • złożenie wniosku przez osobę, która nie posiada umocowania do tej czynności,
 • brak wymaganych załączników, najczęściej: statutu, umowy spółki, zaświadczeń.

 

Zobacz Rekomendacje Konfederacji Lewiatan
zmian w Krajowym Funduszu Szkoleniowym

 

 

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica