Aktualności » Konfederacja Lewiatan
Konferencja Komisji Europejskiej „Przyszłość pracy: Teraźniejszość. Przyszłość. Dla wszystkich.”

Tematem otwartej dyskusji podczas zorganizowanej przez Komisję Europejską konferencji „Przyszłość pracy: Teraźniejszość. Przyszłość. Dla wszystkich. były główne zmiany zachodzące w świecie pracy. Konferencja, której gospodarzami byli przewodniczący Jean–Claude Juncker, wiceprzewodniczący Valdis Dombrovskis i komisarz Marianne Thyssen, liczyła około 500 uczestników. Byli ministrowie, przedstawiciele instytucji i agencji UE, rządów krajowych, partnerów społecznych, społeczeństwa obywatelskiego i środowisk akademickich analizowali, jak najlepiej wykorzystać zmiany w świecie pracy z korzyścią dla pracowników, przedsiębiorstw, społeczeństwa i gospodarki. Zachodzące w szybkim tempie przemiany skłoniły Unię Europejską do podjęcia działań zmierzających do tego, by polityka zatrudnienia i polityka społeczna w Europie nadal były dostosowane do realiów dzisiejszego i przyszłego świata. Proklamując Europejski filar praw socjalnych UE ustanowiła 20 zasad i praw kluczowych dla sprawiedliwych i sprawnie funkcjonujących rynków pracy oraz systemów bezpieczeństwa socjalnego w XXI wieku. Trwają obecnie prace, aby ramy te zostały wdrożone na szczeblu UE i państw członkowskich.Wiceprzewodniczący Komisji Valdis Dombrovskis oznajmił: Szybki rozwój technologiczny i transformacja cyfrowa mogą przyczynić się do wzrostu gospodarczego. Musi to jednak być wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu – a kluczem do tego jest utrzymanie Europy na ścieżce pozytywnej konwergencji. Tylko dzięki podnoszeniu standardów możemy zwiększyć spójność gospodarczą i społeczną w całej UE.Marianne Thyssen, komisarz do spraw zatrudnienia, spraw społecznych, umiejętności i mobilności pracowników, podkreśliła: W zmieniającym się świecie pracy nie możemy jedynie oczekiwać, że ludzie będą przygotowani do zmian i przystosują się do nich. My, decydenci polityczni, musimy również dostosować nasze instytucje społeczne, przepisy i systemy edukacyjne, aby obywatele mogli być spokojni o swoją przyszłość i przyszłość swoich dzieci, również w nowym świecie pracy.Kluczowe przesłaniaUczestnicy doszli do dziesięciu następujących wniosków:Świat się zmienia: Unia Europejska, podobnie jak wszystkie inne regiony świata, ulega przekształceniom i musi często stawiać czoła pojawiającym się wyzwaniom związanym ze światowymi trendami takimi jak digitalizacja, globalizacja, zmiana klimatu czy zmiany demograficzne, takie jak starzenie się społeczeństwa.Przyszłość pracy rozgrywa się TERAZ: do zmian na rynku pracy dochodzi teraz i są one nieodwracalne – na przykład automatyzacja i nowe modele biznesowe, takie jak gospodarka platform, które są dostępne dzięki technologii cyfrowej.UE jest punktem odniesienia i świadczy wsparcie, aby sprostać tym wyzwaniom: Europejski filar praw socjalnych nadaje kierunek – zgodnie z istniejącymi kompetencjami – nowym przepisom lub inicjatywom politycznym na szczeblu UE, aby kształtować reformy na szczeblu krajowym w ramach europejskiego semestru oraz skutecznie ukierunkowywać finansowanie na najpilniejsze priorytety społeczne.Musimy określić, jak ma wyglądać przyszłość świata pracy, oraz jak to osiągnąć: chcemy, aby europejski model społeczny został zachowany i wzmocniony, jednak wymaga to sprostania nowym wyzwaniom zglobalizowanego świata i czerpania korzyści z innowacji technologicznych. Aby zrealizować ten cel, musimy opracować konkretny plan działania.Potrzebujemy sprzyjającej włączeniu społecznemu gospodarki cyfrowej: osoby borykające się z utratą pracy lub znajdujące się w obliczu zmiany sytuacji potrzebują kompleksowego wsparcia w oparciu o podnoszenie kwalifikacji i przekwalifikowywanie się, dostęp do służb zatrudnienia, wsparcie dochodów i usługi socjalne w trakcie całej kariery zawodowej. Wpływ transformacji cyfrowej na rynki pracy w UE został zbadany przez specjalną grupę wysokiego szczebla, która przedstawiła propozycje w ramach przygotowań do konferencji poświęconych trzem głównym zagadnieniom: wykwalifikowanej sile roboczej, nowym stosunkom pracy i nowej umowie społecznej.Potrzebujemy odpowiednich inwestycji: kluczowe znaczenie będzie miało jak najlepsze wykorzystanie długoterminowego budżetu UE na lata 2021–2027, w tym Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w celu finansowania przyszłej polityki w zakresie umiejętności oraz środków wspierających zmiany przepływów na rynku pracy.Potrzebujemy lepszej aktywnej polityki w zakresie rynku pracy: dzięki administracji publicznej wysokiej jakości, skutecznie świadczącej odpowiednie usługi na rzecz obywateli i społeczeństwa. Wymaga to większego zaangażowania i współpracy służb zatrudnienia, podmiotów świadczących usługi w zakresie umiejętności, podmiotów świadczących usługi społeczne i przedsiębiorstw.Nikt nie może pozostać w tyle: korzyści gospodarcze powinny dotrzeć do wszystkich Europejczyków, również mieszkańców defaworyzowanych dzielnic dużych metropolii lub oddalonych obszarów wiejskich. Sukces jakiejkolwiek polityki powinien być oceniany w świetle jej wpływu na osoby najbardziej narażone i na spójność tkanki społecznej.Wzmocnienie równych warunków działania na całym świecie ma kluczowe znaczenie: UE jest dobrze przygotowana do zacieśniania współpracy z innymi organizacjami i partnerami, w tym z Międzynarodową Organizacją Pracy, w celu promowania godnej pracy i zapewnienia postępów w realizacji zobowiązań międzynarodowych.Jesteśmy wspólnie odpowiedzialni za przyszłość: wszystkie szczeble sprawowania rządów (globalny, unijny, krajowy, regionalny czy lokalny) muszą współpracować z partnerami społecznymi i społeczeństwem obywatelskim w celu realizacji oczekiwań obywateli i pracowników w UE.KontekstW dniu 9 kwietnia 2019 r. Komisja Europejska zorganizowała konferencję wysokiego szczebla na temat przyszłości pracy. Konferencja ta, w duchu Szczytu Społecznego w Göteborgu w listopadzie 2017 r., na którym Parlament Europejski, Rada Unii Europejskiej i Komisja ogłosiły Europejski filar praw socjalnych, miała na celu pogłębienie refleksji na temat przyszłości świata pracy oraz sposobów sprostania wyzwaniom i wykorzystania szans, jakie może ona przynieść.Podczas konferencji odbyło się sześć sesji dyskusyjnych poświęconych różnym aspektom przyszłości pracy: a) sprawiedliwa transformacja: zapewnienie wszystkim możliwości cyfryzacji, b) pozytywna konwergencja: zatrudnienie, spójność społeczna i terytorialna, c) odpowiedzialność globalna: UE i arena międzynarodowa, d) wzmocnienie pozycji obywateli: zmiany w ciągu życia, wyzwania związane z kształceniem i umiejętnościami, e) ochrona i inwestowanie: modernizacja systemów opieki społecznej, sprawienie, że będą trwałe i będą sprzyjały włączeniu społecznemu, f) zarządzanie zmianami: sprawowanie rządów i partnerstwa.W przeddzień konferencji grupa wysokiego szczebla ds. wpływu transformacji cyfrowej na rynki pracy w UE opublikowała końcowe sprawozdanie. Zawarte w nim główne zalecenia dotyczą osobistych kont edukacyjnych, pośredników na rynku pracy, którzy mają przyczynić się do zmniejszenia braków w zakresie umiejętności strukturalnych, oraz ochrony socjalnej, do której dostęp jest niezależny od statusu zatrudnienia. Przewodniczący Martin Goos przedstawił ustalenia grupie uczestników.Europejska konferencja wysokiego szczebla poprzedziła wydarzenie z okazji stulecia Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) w Genewie, które ma odbyć się w czerwcu i podczas którego będą kontynuowane dyskusje na temat przyszłości pracy w perspektywie globalnej.Więcej informacjiLink do strony internetowej konferencji wraz ze szczegółowym programem i transmisją strumieniową Zestawienie informacji: Najważniejsze dane liczbowe dotyczące zatrudnienia Zestawienie informacji: Priorytety społeczne Komisji pod przewodnictwem Jeana–Claudea Junckera Więcej informacji na temat kilku inicjatyw Komisji w dziedzinie społecznej można znaleźć tutaj .Valdis Dombrovskis na Facebooku i Twitterze Marianne Thyssen na Facebooku i Twitterze Bezpłatny elektroniczny biuletyn informacyjny Komisji Europejskiej na temat zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego

Źródło: Konfederacja Lewiatan

Data publikacji: 10.04.2019
...powrót

kalendarz wydarzeń

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica