Aktualności » Dolnośląscy Pracodawcy
Fundusz Regionu Wałbrzyskiego informuje o otwartym naborze wniosków o przyznanie grantów w projekcie „Nowa era biznesu – doradztwo dla MŚP z Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji”

Ogłoszenie Grantodawcy w sprawie otwartego naboru Grantobiorców

 

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego informuje o otwartym naborze wniosków o przyznanie grantów

w projekcie „Nowa era biznesu – doradztwo dla MŚP z Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji”.

 

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie grantów w projekcie „Nowa era biznesu – doradztwo dla MŚP z Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji”, realizowanym przez Fundusz Regionu Wałbrzyskiego w ramach Osi Priorytetowej nr 1 Przedsiębiorstwa i innowacje,, Działania nr 1.3 Rozwój przedsiębiorczości,, Poddziałania nr 1.3.1 Rozwój przedsiębiorczości – konkursy horyzontalne (OSI), Schemat nr 1.3 C.2 Doradztwo dla MSP – projekty grantowe IOB Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

 

Forma, termin oraz miejsce składania wniosków:

Wnioski o udzielenie grantu należy składać w formie pisemnej, w oryginałach, na wzorach udostępnionych przez Grantodawcę, w biurze Projektu, od dnia 21.11.2017r. do dnia zamknięcia naboru.

O zamknięciu naboru FRW powiadomi na stronie internetowej www.frw.pl, co najmniej 2 dni przed planowanym terminem zamknięcia naboru.

 

Biuro projektu:

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego ul. Limanowskiego 15, 58-300 Wałbrzych, czynne: pon-pt godz. 7.30-16.00

tel. 74 / 66 44 810, fax 74 / 66 44 822, e-mail: biuro@frw.pl, www.frw.pl

 

Cel i przedmiot projektu:

Przedmiotem projektu jest zapewnienie wsparcia w formie grantów na specjalistyczne usługi doradcze dla 65 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), mających co najmniej oddział lub zakład na terenie Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji (LGOI), w zakresie usług doradczych świadczonych przez Instytucje Otoczenia Biznesu oraz rozwój rynku specjalistycznych usług doradczych dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. W ramach projektu zaplanowano, że minimum 20 % grantów (tj. 20% ogólnej liczby pojedynczych grantów) zostanie przekazanych dla MŚP wpisujących się w specjalizacje i podobszary inteligentnych specjalizacji regionu wymienionych w dokumencie „Ramy Strategiczne na rzecz inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska”.

Jeden Grantobiorca może złożyć jeden wniosek o grant.

 

Katalog grantobiorców:

O grant mogą ubiegać się podmioty, które spełniają kryteria mikroprzedsiębiorstwa, małego lub średniego przedsiębiorstwa (MŚP), określone w Załączniku I do Rozporządzenia Komisji WE Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 r.). Wsparcie w ramach programu stanowi pomoc de minimis, a złożenie wniosku o przyznanie grantu stanowi jednocześnie wniosek o udzielenie pomocy de minimis.

 

Wydatki Grantobiorcy, które będą uznane za kwalifikowane ( w ramach umowy o powierzenie grantu):

Wydatkiem kwalifikowalnym w powierzonych grantach (tj. wydatkiem, który może ponieść Grantobiorca, niezbędnym do celów realizacji projektu), który powinien być ujęty w umowach o powierzenie grantu zawieranych pomiędzy Grantodawcą a Grantobiorcą, jest koszt usługi doradczej, świadczonej przez doradcę zewnętrznego, która nie ma charakteru ciągłego ani okresowego, nie jest też związana ze zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorstwa, takimi jak rutynowe usługi doradztwa podatkowego, regularne usługi prawnicze lub reklama. Kwalifikowalne mogą być wydatki ponoszone przez Grantobiorców dopiero po wyborze projektu grantowego do dofinansowania.

 

Zgodnie z SZOOP RPO WD 2014-2020 możliwe jest wsparcie doradztwa dla MŚP w zakresie np.:

a) usług w zakresie szeroko rozumianego wsparcia doradczego, zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstwa, m.in. doradztwo dotyczące:

• wsparcia początkowej fazy rozwoju firmy (np. opracowanie biznesplanu, strategii rozwoju przedsiębiorstwa, monitorowanie biznesu);

• uzyskiwania i odnawiania certyfikatów zgodności dla wyrobów, usług, surowców, maszyn i urządzeń, aparatury kontrolno-pomiarowej;

• projektowania, wdrażania i doskonalenia systemów zarządzana jakością i zarządzania środowiskowego;

• wykorzystywania zaawansowanych technologii informatycznych w przedsiębiorstwie;

• specjalistycznych instrumentów zarządzania i mapowania ryzyk/ryzyka w organizacji oraz tworzenia strategii zarządzania ryzykiem;

• wdrażania systemów ukierunkowanych na aspekty środowiskowe oraz odpowiedzialność społeczną przedsiębiorstw (np. FSC/PEFC, SBP i in.)

• doradztwa prawno-podatkowego i marketingowego związanego z rozwojem przedsiębiorstwa na rynku.

b) usługi w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania działalności przedsiębiorstw (również w początkowej fazie rozwoju), w tym przygotowanie dokumentów i analiz niezbędnych do pozyskania zewnętrznego źródła finansowania, pomoc w pozyskaniu inwestora, analiza potrzeb i identyfikacja źródeł finansowania projektu – z wyłączeniem dokumentacji związanej z aplikowaniem o środki Funduszy Europejskich.

 

Należy mieć na uwadze konieczność odpowiedniego udokumentowania poniesionych wydatków w ramach projektu (audytów, umów z wykonawcą, faktur, protokołu odbioru, innych dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej) w okresie kwalifikowalności z uwzględnieniem okresu realizacji projektu grantowego, poświadczającego między innymi, iż zostały one do dokonane w sposób oszczędny, tzn. niezawyżony w stosunku do średnich cen i stawek rynkowych, i spełniający wymogi uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

 

Wykonawcami usług doradczych moją być wyłącznie Instytucje Otoczenia Biznesu.

 

Wkład własny Grantobiorcy:

Grantobiorca zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 15 % wydatków kwalifikowanych. Dofinansowanie jest przekazywane jako refundacja poniesionych i udokumentowanych wydatków kwalifikowanych. Poziom dofinansowania wynosi do 85 %, maksymalnie 12.000 zł. W razie uznania przez Grantodawcę wydatków za niekwalifikowane, Grantobiorca będzie musiał zapewnić środki własne na ich sfinansowanie.

 

Informacje o pomocy publicznej:

Wsparcie udzielone Grantobiorcy w formie grantu stanowi pomoc de minimis, udzielaną na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014/2020.

 

Informacje o źródłach finansowania grantów (w tym RPO WD 2014-2020) oraz poziom dofinansowania grantów:

Projekt jest dofinansowany z EFRR w ramach Działania 1.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Poziom dofinansowania wynosi do 85 % kosztów kwalifikowanych, maksymalnie 12.000 zł.

 

Okres realizacji grantu przez Grantobiorcę:

Realizacja grantu trwa nie dłużej niż 3 miesiące. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Grantodawca, na wniosek Grantobiorcy, może przedłużyć okres realizacji grantu do 6 miesięcy.

 

Więcej informacji: https://frw.pl/nowa-era-biznesu-doradztwo-dla-msp-z-legnicko-glogowskiego-obszaru-interwencji/

Data publikacji: 21.11.2017
...powrót
kalendarz wydarzeń

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica