Aktualności » Konfederacja Lewiatan
Uwagi Lewiatana do projektu rozporządzenia o blokowych wyłączeniach z obowiązku notyfikacji pomocy publicznej z 18.12.2013 r.

Konfederacja Lewiatan przekazała Komisji Europejskiej uwagi do konsultowanego unijnego rozporządzenia o wyłączeniach blokowych (GBER). W projekcie nowego rozporządzenia, które ma obowiązywać od 1 lipca 2014 r. (zastąpi rozporządzenie Komisji nr 800/2008) określono warunki, których spełnienie umożliwia udzielanie pomocy publicznej bez notyfikacji do Komisji Europejskiej. Przepisy GBER są istotne m.in. z punktu widzenia wdrażania funduszy spójności – w zakresie, w którym współfinansowanie przez nie poszczególnych przedsięwzięć stanowi pomoc publiczną. W projekcie rozporządzenia zaproponowano m.in.: 1)      wprowadzenie progów notyfikacji dla programów pomocowych; zgodnie z propozycją programy pomocowe o wydatkach przekraczających poziom 0,01% PKB oraz 100 mln EUR podlegałyby obowiązkowi notyfikacji do KE (art. 1); 2)      wprowadzenie nowych kategorii pomocy podlegających wyłączeniom z notyfikacji (np. pomoc na infrastrukturę szerokopasmową – art. 46), a także nowych zakresów wsparcia w ramach dotychczasowych kategorii pomocy (np. pomoc na innowacje procesowe lub organizacyjne – art. 28; pomoc dla klastrów innowacyjnych – art. 26); 3)      podniesienie progów pomocy powodujących obowiązek notyfikacji w przypadku pomocy na badania podstawowe, badania przemysłowe oraz eksperymentalne prace rozwojowe (art. 40); 4)      zacieśnienie warunków przyznawania pomocy regionalnej dla dużych firm, m.in.: inwestycje początkowe na rzecz nowej działalności w regionach c (obszar województwa mazowieckiego) (art. 14), obowiązek notyfikacji w przypadku relokacji na obszarze EOG (art. 13), rozszerzenie kategorii jednostkowego projektu inwestycyjnego do poziomu grupy (art. 14); 5)      pozostawienie poza zakresem GBER pomocy na rzecz produkcji energii elektrycznej z nieodnawialnych źródeł energii oraz na rzecz infrastruktury energetycznej (motyw 34); 6)      wprowadzenie jednego poziomu intensywności wsparcia w zakresie pomocy szkoleniowej – brak rozróżnienia na szkolenia specjalistyczne oraz szkolenia ogólne (art. 30). Zmiany w zakresie pomocy regionalnej są następstwem nowych Wytycznych (RAG) przyjętych w czerwcu 2013 r., dokumencie wiążącym dla KE, dlatego nie ma możliwości ich modyfikacji w rozporządzeniu GBER. Niektóre z tych zapisów są jednak niejasne, stwarzając pole do różnych interpretacji, na co m.in. zwrócono w uwagach Lewiatana. Uwagi Konfederacji Lewiatan przekazane do Komisji Europejskiej   Konfederacja Lewiatan  

Źródło: PKPP Lewiatan

Data publikacji: 14.02.2014
...powrót
kalendarz wydarzeń

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica